J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 24-én megtartott

         üléséről

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor,

Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Meghívottként jelen van: Tóth Károly ügyvezető, Wirtz Katalin családgondozó,

Hajdu Ferencné vezető főtanácsos

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

28/2012.(V.24.)sz. Tárgy: Községüzemeltetési Kft. 2011. évi egyszerűsített beszámolójának

  elfogadása

29/2012.(V.24.)sz. Tárgy: Tóth Károly jogviszonyának megszüntetése, a Községüzemeltetési

                         Kft. ügyvezetői munkakörére pályázat kiírása

30/2012.(V.24.)sz. Tárgy: Tóth Károly ügyvezető jutalmazása

31/2012.(V.24.)sz. Tárgy: Pszichológus foglalkoztatásáról tájékoztatás kérés

32/2012.(V.24.)sz. Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti

  feladatainak ellátásáról szóló tájékoztató elfogadása

33/2012.(V.24.)sz. Tárgy: Gyógyszertár kialakítására helyiség bérbeadása

34/2012.(V.24.)sz. Tárgy: Szöged Tv műsora

35/2012.(V.24.)sz. Tárgy: ATM automata kihelyezése

36/2012.(V.24.)sz. Tárgy: Z-16 Postagalamb Egyesület támogatása

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

15/2012.(V.24.) a szabálysértési tényállásokat tartalmazó egyes jogszabályhelyek hatályon

  kívül helyezéséről.

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők teljes létszámban jelen vannak, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ A Községüzemeltetési Kft. 2011. évi egyszerűsített beszámolójának megtárgyalása

  Előterjesztő: Tóth Károly ügyvezető

2./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi ellátásának értékelése

  Előterjesztő: Wirtz Katalin családgondozó

  dr. Boros István jegyző

- 2 -

3./ Javaslat a szabálysértési tényállásokat tartalmazó egyes jogszabályhelyek hatályon

  kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

4./ Tájékoztató a falumegújítás és fejlesztés keretében végzett munkák állásáról

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

5./ Tájékoztató a gyógyszertár működéséről

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

1./ Napirend: A Községüzemeltetési Kft. 2011. évi egyszerűsített beszámolójának

         megtárgyalása

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a Községüzemeltetési Kft. 2011. évi zárszámadásáról a Bizottság állásfoglalását ismertesse.

Orliczki Frigyesné: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság részletesen tárgyalta a Kft. 2011. évi zárszámadását, az ülésen felmerült kérdésekre szakmailag megalapozott válaszokat kaptunk. Megállapításra került, hogy a Kft. a rendelkezésére bocsátott eszközökkel, pénzeszközökkel megfelelően gazdálkodott, a Bizottság a Kft. 2011. évi beszámolóját a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Tóth Károly ügyvezető: a beszámolót a jogszabályoknak megfelelően elkészítettük, a Kft. mérleg szerinti eredménye 779 e Ft. Ez az eredmény és az általunk elvégzett munkák biztosítékot adhatnak arra, hogy a jövőben is hasonló eredményeket érjen el a Kft. Kötelezettségeinknek eleget tudtunk tenni, tartozásunk, hátralékunk nincs. A nettó árbevétel 14.670 e Ft. Az anyag jellegű ráfordítás több mint 17 M Ft, amelynek nagy része a hulladékszállítás költsége, a személyi jellegű ráfordás 15.881 e Ft. A tavalyi évben a létszám 6 fő volt, most öten vagyunk. 2011. évben 1 db motoros fűkaszát tudtunk vásárolni, nem volt több fejlesztésre fordítható összeg. A jövőben nagyobb részt szeretnénk vállalni a helyi beruházásokban. Megköszönjük a Képviselő-testület és az Önkormányzat által minden téren nyújtott támogatást.

Kérdések, hozzászólások:

Bakos Gábor: megítélésem szerint a gépek technikai állapota nem igazán jó, főleg a téli munkákhoz, melyek azok az eszközök, amelyekre feltétlenül szükség lenne a feladatok ellátásához?

Tóth Károly: javasoltam polgármester úrnak egy MTZ beszerzését pótkocsival, ami 5 évre levizsgáztatható, és ezt felszerelhetnénk hótolóval is. Ebben az évben már vettünk egy szegélyvágót, ami nagyban segíti a munkánkat.

- 3 -

Vona Tamás: az iskola vezetésének köszönetét tolmácsolom az önkormányzat és a Kft. felé. Bármilyen problémával is fordultunk a Kft-hez, mindig készségesen álltak a rendelkezésünkre és lelkiismeretesen elvégezték a munkát.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

28/2012.(V.24.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Községüzemeltetési Kft. 2011. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged Önkormányzat

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság (3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 1. Cg.: 05-09-007113) 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Kft. működését új alapokra szeretnénk helyezni. A Kft. ügyvezetője, Tóth Károly úr a rokkantnyugdíjasok munkavégzésére vonatkozó szabályok változása miatt kérte megbízatása közös megegyezéssel történő megszüntetését. Tóth Károly az előterjesztés nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárult.

Nem kötelező, de javaslom a testületnek pályázat kiírását a munkakörre.

Bakos Gábor: célszerűbb lenne, ha a polgármester választana ki egy olyan személyt, akivel hosszútávon együtt tudna dolgozni. Nem biztos, hogy a pályázatra megfelelő személyek jelentkeznek.

Orliczki Frigyesné: egyetértek a pályáztatással, így minden elfogultság nélkül látható, hogy ki felel meg a pályázati kiírásnak és ki nem. Ha többen vannak, nagyobb a választási lehetőségünk is, hogy a legmegfelelőbb személy kerüljön a Kft. élére. A jelenlegi ügyvezető kiválóan végezte a munkáját. A kiírásban majd szerepel, hogy milyen feladatokat kell ellátni.

Dr. Wirtz Ferenc: én is támogatom a pályáztatást, mert több jelentkező esetén lesz összehasonlítási alapunk, választhatunk.

Okváth Dezsőné: Tóth Károly sok éven keresztül nagyon kemény munkát végzett, kevés szakemberrel és folyamatosan változó feladatokkal. Jól meg kell gondolni ki lesz az utódja, ezért én is a pályáztatást támogatom.

Vona Tamás: a pályáztatás miatti időhatárok nem fognak problémát jelenteni, ha az ügyvezető már a jövő hónap végén nyugdíjba megy?

dr. Gulyás Mihály polgármester: nem fordulhat elő, hogy a Kft. élén ne legyen vezető, ha a pályáztatás eredménytelen, még mindig van lehetőségünk arra, hogy magunk válasszunk.

- 4 -

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

29/2012.(V.24.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tóth Károly jogviszonyának megszüntetése, a Községüzemeltetési Kft.

ügyvezetői munkakörére pályázat kiírása

a.)

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Sajószöged Önkormányzat

Községüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, Tóth Károlyt 2012. június 22.-i hatállyal

az ügyvezetői tisztségből visszahívja és ezzel egyidejűleg ezen tisztség ellátására

létesített jogviszonyát – közös megegyezéssel – megszünteti.

b.)

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Gulyás Mihály

polgármestert, hogy a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. ügyvezetői

munkakörre pályázatot írjon ki.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

dr. Gulyás Mihály polgármester: javaslom, hogy Tóth Károly részére több évtizedes, áldozatos munkájának elismeréseként 2 havi munkabérének megfelelő jutalmat adjon a képviselő-testület.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

30/2012.(V.24.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tóth Károly ügyvezető jutalmazása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Károly, a Sajószöged

Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, Sajószöged településen

végzett több évtizedes áldozatos munkájának elismeréseként bruttó 482.800,-Ft,

azaz Négyszáznyolcvankétezer-nyolcszáz forint jutalomban részesíti.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály

Határidő: azonnal

- 5 -

2./ Napirend: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi ellátásának értékelése

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Wirtz Katalin családgondozót, hogy írásbeli tájékoztatójához szóbeli kiegészítését tegye meg.

Wirtz Katalin családgondozó kiemelte, hogy évente kb. 20 gyermek kerül gyermekjóléti alapellátásba. Tavaly két gyermek védelembe vételét rendelte el jegyző úr - a családi pótlék felfüggesztésével és természetben való nyújtásával együtt - az 50 órát meghaladó hiányzások miatt. Egyik esetben megszűntek a hiányzások, a másik esetben azonban nem történt változás. A jelzőrendszer működtetése egyre gördülékenyebb, az iskolával és az óvodával napi szintű a kapcsolat. Előző évben egy esetben szükség volt ideiglenes elhelyezésre, ezt családon belül meg tudtuk oldani. A szabadidős programokat igyekszünk kisebbeknek és nagyobbaknak is szervezni pl. Baba-Mama Klub, kézműves foglalkozások, kerékpártúrák. Továbbra is szükség lenne pszichológusra, ez elősegítené a problémák kezelését.

Dr. Wirtz Ferenc: a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót, külön kielemezve az iskolába járással kapcsolatos problémákat. Szerencsére a településen nincs el-hanyagolt vagy éhező gyermek. A Bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja a testületnek.

dr. Boros István jegyző kiemelte és ismertette az önkormányzati támogatásokat (óvodáztatási támogatás, étkezési térítési díj hozzájárulás, tankönyvtámogatás, stb.), amelynek együttes összege közel 5 M Ft. Remélhetőleg a továbbiakban is nyújtani tudjuk majd ezeket a támogatásokat azzal, hogy nagyobb hangsúlyt fog kapni a szociális rászorultság vizsgálata, mert eddig jellemzően alanyi jogon kapták az önkormányzati támogatásokat a gyerekek.

Kérdések, hozzászólások:

Vanyó István: önálló státuszú pszichológus szerződtetésére nincs lehetőség, de heti 1-2 alkalomra szerződést lehetne kötni egy szakemberrel. Ismerem azt a pszichológust, aki hirdet az újságban, amennyiben a testület hozzájárul, felveszem vele a kapcsolatot és meg-érdeklődöm, hogy milyen a hozzáállása.

Okváth Dezsőné: a programok közül kiemelném a Baba-Mama Klubot, ami a gyerekeknek és az anyukáknak is sok segítséget nyújt. Nagyon jó a jelzőrendszer és a családgondozó az iskolában is előadásokat tart a tanulóknak az osztályfőnöki óra keretében. A tájékoztatót elfogadásra javaslom.

Orliczki Frigyesné: a pszichológus foglalkoztatásának jelentős a költségvonzata. Fel kell mérni, hogy mennyibe kerül, minek a terhére tudjuk a költségvetésbe beépíteni. Szintén meg kell vizsgálni, hogy mennyi lenne a szükséges minimum óraszám, milyen segítséget jelent, ha pl. heti 4 vagy 8 órában foglalkozna a gyerekekkel.

Vona Tamás: a beszámoló alapos, a szociális kiadások nagy tételt jelentenek a költségvetésben. Ide tartozik, hogy az Önkormányzat több mint 10 éve rendezi meg a Gyermeknapot, minden ingyenes és ez sok sajószögedi gyereknek örömet nyújt. A családgondozónak néha nehéz a dolga, nem minden család fogadja szívesen. Az igazolatlan iskolai hiányzásokat napi szinten jelezzük felé, rögtön ki is tud menni a családokhoz.

- 6 -

Bakos Gábor: a pszichológusra való igényt az óvodával közösen kell megvizsgálni. A tájékoztató alapos és körültekintő, elfogadásra javaslom.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

31/2012.(V.24.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Pszichológus foglalkoztatásáról tájékoztatás kérés

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Vanyó István

képviselőt azzal, hogy vegye fel a kapcsolatot egy pszichológussal, és kérjen

tájékoztatást arról, milyen módon és milyen költségekkel oldható meg

a Gyermekjóléti Szolgálattal történő együttműködése.

A testület felkéri Vanyó Istvánt, hogy a soron következő testületi ülésen

számoljon be a megbeszélés eredményéről.

Felelős: Vanyó István képviselő

Határidő: soron következő ülés

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

32/2012.(V.24.)sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak

        ellátásáról szóló tájékoztató elfogadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Sajószöged Község Önkormányzatának

2011. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló

tájékoztatóját egyhangúlag elfogadta.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

3./ Napirend: Javaslat a szabálysértési tényállásokat tartalmazó egyes jogszabályhelyek

  hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

dr. Boros István jegyző tájékoztatta a testületet, hogy az új szabálysértési törvény alapján április 15-től szabálysértési ügyekben a Kormányhivatal jár el. Szabálysértésnek csak törvény által büntetni rendelt, a társadalomra veszélyes tevékenység vagy mulasztás számít, tehát önkormányzati rendeletben nem lehet ilyet meghatározni. Önkormányzati rendeletben a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásformákat lehet szabályozni és igazgatási bírságot szankcióként alkalmazni, de ennek részletszabályai egyelőre kidolgozatlanok. A helyi rendeletekben lévő szabálysértési tényállásokat hatályon kívül kell helyezni, ez azonban nem jelenti azt, hogy a rendeletben foglalt előírásokat meg lehet sérteni. Ha valaki bizonyítható módon ezt teszi és feljelentik, akkor a Kormányhivatal fog eljárni és sokkal szigorúbb eljárásra és büntetésekre lehet számítani, mint eddig.

- 7 -

Kérdések, hozzászólások:

Orliczki Frigyesné: hová kell bejelenteni, ha valaki szabályellenes dolgot tesz? A szabálysértési bírságok ezután nem maradnak az önkormányzatoknál?

dr. Boros István jegyző: a szabálysértési feljelentést főszabályként a B-A-Z Megyei Kormányhivatalnál kell megtenni, de ha valaki a Hivatalhoz tesz bejelentést, akkor áttesszük hozzájuk. A szabálysértési bírságot eddig is illetékbélyegen kellett leróni, ebből közvetlen bevételünk nem származott.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 15/2012.(V.24.)

önkormányzati rendeletét a szabálysértési tényállásokat tartalmazó egyes jogszabályhelyek hatályon kívül helyezéséről.

/A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Vanyó István képviselő elhagyta az ülést.

4./ Napirend: Tájékoztató a falumegújítás és fejlesztés keretében végzett munkák állásáról

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Közösségi Ház, a Művelődési Ház és Könyvtár, valamint az előtte lévő tér, és a Polgármesteri Hivatal felújítására és fejlesztésére a 2009-ben indult pályázaton 24.866 e Ft-ot nyertünk. A fejlesztés 4 fő részből áll: az épületek vizesedésének, salétromosodásának megakadályozása, a nyílászárók cseréje, a Művelődési Ház előtti tér parkosítása, majd a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása. A Közösségi Ház és a Művelődési Ház szigetelését a falak átvágásával megoldották, a nyílászárókat kicserélték és új színt kaptak az épületek. A következő lépés a Művelődési Ház előtti terület térkövezése, ami úgy néz ki, hogy megfelelő minőségben és határidőben elkészül majd.

Kérdések, hozzászólások:

Bakos Gábor: javaslom, hogy ha lehetőség van rá, akkor a Művelődési Házat légkondicionálóval is szereljék fel.

Orliczki Frigyesné: a Közösségi Házban nem lehet kicserélni a bejárati ajtót? Erre nincs valamilyen pályázati lehetőség?

dr. Gulyás Mihály polgármester: a pályázati kiírás nem tartalmazta sem a légkondicionáló beszerelését sem a Közösségi Ház ajtajának cseréjét, ezért most nincs rá lehetőség, de figyeljük a pályázatokat.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,

1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a tájékoztatót tudomásul vette.

- 8 -

5./ Napirend: Tájékoztató a gyógyszertár működéséről

dr. Boros István jegyző: sajnos egy ideje nincs gyógyszertár a településen, a múlt héten megjött az Ónodi Diéta Bt. működési engedélyének visszavonása, mert egy éven belül nem nyitotta meg az új gyógyszertárat. A rendelőben működő fiókgyógyszertárat már kiürítették, az arra szóló működési engedély visszavonásáról is hamarosan értesítést kapunk. A vonatkozó jogszabály szerint közforgalmi gyógyszertár csak 4500 fő feletti településen működhet, Sajószögeden csak fiók vagy kézi gyógyszertár működését engedélyezhetik. Fiókgyógyszertár lenne a megfelelő, ilyet azonban csak az működtethet, aki közúton megközelíthető legközelebbi közforgalmi gyógyszertárat működtet. Itt a legközelebbi a TESCO-ban lévő gyógyszertár, aminek a vezetőjével, Tihor Attilával többször tárgyaltunk és sikerült megállapodnunk abban, hogy ugyanolyan feltételekkel fog fiókgyógyszertárat működtetni, mint az előző vállalkozás. Tehát 30 e Ft+áfa bérleti díjjal, az Orvosi rendelőben lévő helyiség-ben és valószínűleg ugyanazzal a személyzettel. A főgyógyszerész úr tájékoztatása szerint az új működési engedély kiadása kb. 2-2,5 hónap, ezért kérjük a lakosság türelmét. Amennyiben a testület egyetért az elmondottakkal, határozatot kell hozni a helyiség bérbeadásáról.

Kérdések, hozzászólások:

Bakos Gábor: tudomásom szerint a tiszaújvárosi Aranysas patika tulajdonosa is hajlandó lenne átvenni ezt a gyógyszertárat.

Orliczki Frigyesné: az árak várhatóan ugyanolyanok lesznek, mint a TESCO-s gyógyszertárban?

dr. Boros István jegyző válaszában elmondta, hogy a TESCO-ban lévő gyógyszertár közúton közelebb van Sajószögedhez, mint az Aranysas patika, így az ismertetett jogszabály alapján a TESCO-s gyógyszertárat működtetőnek van joga itt fiókgyógyszertárat nyitni. Az árakra nincs ráhatásunk.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

33/2012.(V.24.)sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyógyszertár kialakítására helyiség bérbeadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja az Önkormányzat

tulajdonában lévő Sajószöged, Ady E. út 12. sz. alatti épület 25 m2-es földszinti

helyiségét fiókgyógyszertár működtetése céljából 30.000,-Ft+áfa/hó bérleti díjért.

A bérbe vevő adatai:         Fehér Holló Gyógyszerészeti Kft.

                        3530 Miskolc, Szemere B. út 14.

                        cégj.sz.: 05-09-014311

                        adószám: 13997850-2-05

                        képviselő: Tihor Attila

                                 3534 Miskolc, Madách út 21.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

- 9 -

6./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a.)

Bakos Gábor: - a Lehel úti szennyvízbűz egyre több problémát okoz. Több eladó ház is van, de emiatt meghiúsul az eladás. A műszakilag eddig javasolt lehetőségeket megpróbáltuk, több házba visszacsapó szelepet is beépítettek, de ezek sem váltak be. Nem úgy működik a rendszer, ahogy kellene. Meg kell keresni a kivitelező és az üzemeltetőt is.

- A Sólyom köz végén nincs közvilágítás, szükség lenne egy villanyoszlopra.

- A Toldi és a Petőfi útról szóltak, hogy néhány helyen nincs közvilágítás.

- A temető melletti önkormányzati területen le kell vágni a füvet.

Okváth Dezsőné: a Széchenyi út közepén lévő közkutat le kellene zárni, mert az utcában mindenhol vezetékes víz van, a közkutat pedig sokan nem arra használják, amire való. A Nagycsécs felőli lassítónál elhelyezett tábla csak későn vehető észre.

dr. Gulyás Mihály polgármester válaszában elmondta, hogy:

- a Lehel úti szennyvízbűz ügyében korai lenne kijelenteni, hogy ki a felelős. Szóban már egyeztettem a Tiszaszolg Kft. vezetőjével, véleménye szerint először kamerás feltárást kellene végezni, amiből látható lenne, hogy milyen lépéseket tudunk tenni,

- a közvilágítási hibákat jelezzék a Polgármesteri Hivatalnak, vagy a honlapon szereplő telefonszámra,

- utánanézek, hogy a Sólyom közben milyen lehetőségek vannak lámpaoszlop telepítésének.

- a közkutak helyzetét meg fogjuk vizsgálni,

- a Nagycsécs felőli forgalomlassítónál lévő tábla ügyében megkeressük a Közútkezelő igazgatóságot, de a lakosság is bejelentheti feléjük az ilyen eseteket.

b.)

dr. Boros István jegyző: a TISZA Tv új vezetősége jelezte, hogy Sajószöged Önkormányzatával a képviselő-testületi ülések közvetésére vonatkozóan semmilyen megállapodás nincs. A műsor készítőinek nincs műsorszolgáltatási joga, ezáltal minden felelősség a Tisza Tv-t terheli, amit nem tudnak vállalni, ezért azonnal felfüggesztették a testületi ülések leadását. A műsor készítőjének meg kell kérni a műsorszolgáltatási engedélyt és ha a bejelentésre a Média Hatóság 45 napon belül nem reagál, akkor az hatályba lép. Ha a műsorszolgáltatási jog meglesz, akkor a Tisza Tv nem zárkózik el a műsor leadásától, megkezdhetjük majd velük a tárgyalásokat.

Arnóczky Zoltán: én mint egyéni vállalkozó kötöttem szerződést az előző polgármester úrral, hogy a településen lévő rendezvényekről, eseményekről adást készítsek. Az én feladatom az anyagok felvétele, szerkesztése, Tisza Tv-hez való eljuttatása. A műsorszolgáltatási jogot meg fogom kérni. A műsorok sugárzásának lesz díja, de ez a kérelemben általam megadott adatoktól függ, előre nem tudták megmondani, hogy mennyi. Valószínűleg nem lesz nagy összeg, de én ezt nem tudom majd bevállalni. Amennyiben a logó szövegébe a jelenlegi Szöged helyett a település teljes nevét szeretnénk tenni, akkor erről nyilatkoznia kell a testületnek. A lekérdezhető médiumszolgáltatásokat külön be kell jelenteni, ennek tudtommal nincs költsége. Ebben az esetben a hatóságnak 30 napon belül kell válaszolnia, de a sugárzásnak nem feltétele a határozatuk megléte, azonnal megkezdhető.

- 10 -

dr. Boros István jegyző: ha túl magas lenne a műsorszolgáltatói díj, a jogszabály alapján kérhetjük, hogy a kábelszolgáltató ingyenesen biztosítson egy csatornát, ebben az esetben azonban csak Sajószögeden lehetne látni az adást.

Vona Tamás: a Tisza Média Kht-nek, mint közhasznú szervezetnek meg volt határozva, hogy a műsoridőből mennyi a közszolgálati műsorok aránya. Mivel ezt az arányt a mi testületi üléseinkről készült műsor leadásával biztosítani tudták, ezért nem kellett fizetnie az Önkormányzatnak eddig semmit. Most, hogy Kft. lettek változott a helyzet.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

34/2012.(V.24.)sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szöged Tv műsora

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Gulyás Mihály

polgármestert, hogy a Tisza Média Kft-vel a Szöged Tv műsorainak leadásáról

megállapodjon.

A testület felkéri a polgármestert, hogy a tárgyalások eredményéről a képviselő-

testületet tájékoztassa.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal, ill. folyamatos

c.)

dr. Gulyás Mihály polgármester: a településen ATM automata kihelyezése ügyében több pénzintézetet is megkeresnék, amennyiben ilyen jellegű tárgyalásokra a testület felhatalmaz.

dr. Wirtz Ferenc: az ügyben érdemes megkeresni a településen működő Takarékszövetkezetet is.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

35/2012.(V.24.)sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: ATM automata kihelyezése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Gulyás Mihály

polgármestert, hogy Sajószöged településen ATM automata kihelyezése ügyében

az érdekelt pénzintézetekkel tárgyalásokat folytasson.

A testület felkéri a polgármestert, hogy a tárgyalások eredményéről a képviselő-

testületet tájékoztassa.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal, ill. folyamatos

- 11 -

d.)

Orliczki Frigyesné tájékoztatta a testületet, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az Önkormányzat által alapított és adományozható kitüntetésekről szóló helyi rendeletet és 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással úgy döntött, hogy a rendelet módosítását egyelőre nem javasolja a képviselő-testületnek.

                A Képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.

e.)

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a Z-16 Postagalamb Egyesület támogatási kérelmét.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

36/2012.(V.24.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Z-16 Postagalamb Egyesület támogatása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a sajószögedi

Z-16 Postagalamb Egyesület részére 50.000,-Ft, azaz Ötvenezer

forint támogatást nyújt a költségvetésében szereplő „Civil szervezetek

támogatása” keretösszegből.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály                                                         dr. Boros István

polgármester                                                                  jegyző