Sajószöged Község Önkormányzatának

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket

megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról,

valamint kegyeleti támogatásokról szóló

16/2001.(X.19.) sz. K.T. rendelete a módosításokkal egységes szerkezetben

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4.§-ában kapott felhatalmazás és a Ktv. 49/H §-a, és 49/M §-a alapján, figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13.§. (2) bekezdésére is az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

(1) E rendelet hatálya Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

(2) A rendelet 2.§-ában meghatározott szabályokat a polgármester tekintetében is alkalmazni kell.

2.§.

(1) A köztisztviselők részére az önkormányzat a következő szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokat, valamint kegyeleti támogatásokat biztosítja:

a.) Lakásépítési, -vásárlási támogatás

- kamatmentes kölcsön

b.)1

c.) Illetményelőleg

d.)2 Szociális juttatások

- Önkéntes kiegészítő nyugdíjbiztosítási tagdíjhoz történő - vissza nem térítendő -

hozzájárulás

1Hatályon kívül helyezte a 6/2010. (II.25.) sz. rendelet. Hatálytalan 2010.03.01.-től

2 Módosította a 6/2010. (II.25.) sz. rendelet. Hatályos 2010.03.01.-től

- 2 -

3.§.

A rendelet 2.§-ában meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

4.§.

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek munkavégzéséről, munka- és pihenő-idejéről és egyéb juttatásairól szóló 15/2000.(X.26.) sz. K.T. rendelet hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon gondoskodik.

k.m.f.

Ládi Balázs sk. dr. Boros István sk.

polgármester jegyző