SAJÓSZÖGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2013. (XI.04.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.§ (2) bekezdésében és a 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Sajószöged község közigazgatási területén található szennyvízbekötés nélküli ingatlanokon keletkező háztartási szennyvíz begyűjtésére (a továbbiakban: közszolgáltatás), ezen ingatlanok tulajdonosaira, használóira (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) terjed ki.

(2) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanok jegyzékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2.§ (1) A közszolgáltatást Sajószöged Község Önkormányzatával tíz évre kötött Közszolgáltatási Szerződés alapján az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.) (a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi.

(2) A közszolgáltató a folyékony hulladékot ártalmatlanítás céljából a Tiszaújvárosi Szennyvíztelepre szállítja.

3.§ A Közszolgáltatási Szerződés tartalmazza:

a) a szerződés tárgyát, a közszolgáltatás tartalmát,

b) a közszolgáltatás megkezdésének időpontját, a szerződés időbeli hatályát,

c) a közszolgáltatási díj mértékét, megállapításának és megfizetésének módját,

d) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételeket.

4.§ (1) A közszolgáltató a közszolgáltatást az erre a célra engedélyezett zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró gépi üzemeltetésű eszközzel végzi az ingatlantulajdonos megrendelése alapján.

(2) A közszolgáltatás végzésére használt eszközön a közszolgáltató nevét, címét és elérhetőségeit az alapszíntől eltérő színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal fel kell tüntetni.

(3) A közszolgáltatás teljesítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés feltakarításáról, a szennyezett terület eredeti állapotának helyreállításáról a közszolgáltató haladéktalanul gondoskodik.

5.§ A közszolgáltató köteles:

a) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezetet fenntartani,

b) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszert vezetni,

c) a közszolgáltatást igénybe vevőkről készített kimutatást tárgyévet követő március 15.-ig az Önkormányzat jegyzőjének megküldeni,

d) az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit betartani,

e) a megrendelt közszolgáltatást három munkanapon belül elvégezni.

6.§ Az ingatlantulajdonos köteles:

a) külön jogszabályokban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírásoknak megfelelően a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet gyűjteni,

b) az összegyűjtött szennyvizet a közszolgáltatónak évente legalább egyszer átadni,

c) a közszolgáltatás díját utólag megküldött számla alapján megfizetni.

7.§ (1) A közszolgáltatási díj alapdíjból és ürítési díjból áll.

(2) A közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

8.§ Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatással kapcsolatosan a jegyzőnél írásban panaszt tehet.

9.§ (1) Az időlegesen használt üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok a 6.§ b) pontjától eltérően a közszolgáltatást szükség szerint veszik igénybe.

(2) Az időleges használat tényét az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

10.§ A rendelet 2014. január 1.-én lép hatályba.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 12/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelethez

Ady Endre út 24/A.

Ady Endre út 38.

Ady Endre út 43.

Ady Endre út 50.

Ady Endre út 81.

Csokonai út 6.

Dália út 25.

Dália út 31.

Fenyő út 3.

Hajnalka út 4.

Jókai út 13.

Kodály Z. út 23.

Kossuth út 23.

Kossuth út 27.

Lehel út 7.

Mátyás király út 8.

Petőfi út 6.

Petőfi út 8.

Petőfi út 27.

Petőfi út 34.

Petőfi út 40.

Rákóczi út 58.

Sólyom köz 11.

Táncsics út 11.

Vasút út 28/A.

Vasút út 57.

2. melléklet a 12/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelethez

2014. december 31.-ig az

alapdíj 2709 Ft/forduló +ÁFA

ürítési díj 600 Ft/m3 + ÁFA