Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 13-án megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Karaffa Gábor, Dr. Lukács Fatime, Tóth Béla, Varga Viktor települési képviselők.

 

Igazoltan távol: Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő, Berecz Róbert ügyvezető

 

Meghívottként jelen van: Móriczné Vinnai Beatrix gazdasági vezető, dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

15/2020.(II.13.) Tárgy: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

16/2020.(II.13.) Tárgy: Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft-nél végzett „számviteli rend és bizonylati fegyelem” című belső ellenőrzési vizsgálatra készült Intézkedési Terv még hiányzó részének elfogadására (Szöveges számlarend).

17/2020.(II.13.) Tárgy: A 2020. évi Közbeszerzési Terv elfogadása

18/2020.(II.13.) Tárgy: Vasút út felújítása Sajószögeden” elnevezésű, közbeszerzési

értékhatárt el nem érő beszerzésre érkezett ajánlatokról tájékoztató

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

2/2020.(II.17.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

3/2020.(II.17.) önkormányzati rendelet közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

melléklet: előterjesztés, rendelet tervezet az 1. napirendi ponthoz

melléklet: előterjesztés 2. napirendi ponthoz

melléklet: határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Javaslat az Önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervének elfogadására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Javaslat a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft-nél végzett „számviteli rend és bizonylati fegyelem” című belső ellenőrzési vizsgálatra készült Intézkedési Terv még hiányzó részének elfogadására (Szöveges számlarend).

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Berecz Róbert ügyvezető

 

3./ Javaslat Sajószöged Községi Önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Tervére.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

4./ Tájékoztató a „Vasút út felújítása Sajószögeden” elnevezésű, közbeszerzési értékhatárt el

nem érő beszerzésre érkezett ajánlatokról.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

5./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervének elfogadására.

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester ismertette a költségvetés sarokszámait.

 

Varga Viktor Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság tagja:

A Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja az önkormányzat 2020. évi költségvetését a képviselő-testületnek.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.17.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

15/2020.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét e határozat melléklete szerint elfogadja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A közszolgálati tisztviselők illetményalapjáról a költségvetési törvény felhatalmazása alapján alkot rendeletet a képviselő-testület. Javaslom, hogy 50.000 Ft legyen az illetményalap. Ez a költségvetésben be lett tervezve.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról szóló 3/2020.(II.17.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Móriczné Vinnai Beatrix gazdaságvezető az ülést elhagyta

 

2./Napirend: Javaslat a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft-nél végzett „számviteli rend és bizonylati fegyelem” című belső ellenőrzési vizsgálatra készült Intézkedési Terv még hiányzó részének elfogadására (Szöveges számlarend).

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Berecz Róbert ügyvezető sajnos nem tud részt venni a

mai ülésen. Orliczki Frigyes Ferencné Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke nagyon sokat segített a Kft. Szöveges számlarendjében ezúton is köszönjük a segítséget. A kiküldött Szöveges számlarendet a Képviselő-testületnek elfogadásra javaslom.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

16/2020.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft-nél végzett „számviteli rend és bizonylati fegyelem” című belső ellenőrzési vizsgálatra készült Intézkedési Terv még hiányzó részének elfogadására (Szöveges számlarend).

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szöveges számlarendet a kiküldött formában elfogadja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

3./Napirend: Javaslat Sajószöged Községi Önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Tervére.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az Általános Iskola közbeszerzésére az árajánlatok nem

érkeztek még meg. Ezért az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja módosul 2020.02.28-ra.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

17/2020.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Községi Önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Terve

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

4./Napirend: Tájékoztató a „Vasút út felújítása Sajószögeden” elnevezésű, közbeszerzési

értékhatárt el nem érő beszerzésre érkezett ajánlatokról.

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester ismertette a három árajánlatot melyből a legkedvezőbb ajánlatott egy helyi cég, az R.B.G. Kft. 35.907.370 Ft ezért javasolta, hogy velük kössünk szerződést.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

18/2020.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Vasút út felújítása Sajószögeden” elnevezésű, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésre érkezett ajánlatokról tájékoztató

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármesterét, hogy az R.B.G.Kft. (3599 Sajószöged, 1681 hrsz.) ajánlattevővel kössön szerződést az Önkormányzat.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

5./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 

dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a Képviselő-testület, hogy az iskolán lévő 46 db fecskefészek eltávolításának engedélyezését kérelmezte a Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálytól. Ez az előfeltétele, hogy elkezdődhessenek a felújítási munkálatok.

 

A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző