Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelete

a Sajószögedi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§ E rendelet hatálya kiterjed a Sajószögedi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalókra és a főállású foglalkoztatású jogviszonyban álló polgármesterre.

 

2.§ (1) Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a) Lakásépítési, -vásárlási támogatást, kamatmentes kölcsönt,

b) illetményelőleget,

c) továbbképzési, nyelvtanulási támogatást,

d) üdülési támogatást,

e) bankszámla hozzájárulást,

f) ruházati támogatást,

állapít meg.

(2) A képviselő-testület egészségügyi juttatásként hozzájárulást biztosít a fogászati kezelés és a szemüvegkészítés díjához, valamint egyéb egészségmegőrző juttatásokat (szűrővizsgálatokat) biztosít.

 

3.§ Július 1-e, a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nap.

 

4.§ (1) Ez a rendelet 2018. január 01. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint kegyeleti támogatásokról szóló 16/2001.(X.19.) sz. K.T. rendelete

b) a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 10/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete.

 

 

k.m.f.

 

 

dr. Boros István dr. Gulyás Mihálycímzetes főjegyző polgármester

 

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2017. december 28.

 

Sajószöged, 2017. december 28.

 

dr. Boros István

címzetes főjegyző