Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Meghívottként jelen van: Berecz Róbert Községüzemeltetési Kft. ügyvezető, Hajdu Ferencné költségvetési szakértő, Ládi Balázsné Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

3/2013.(I.31.) sz. Tárgy: A képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervének elfogadása

4/2013.(I.31.) sz. Tárgy: A Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi beszámolójának és 2013. évi munkatervének elfogadása

5/2013.(I.31.) sz. Tárgy: Községüzemeltetési Kft. 2013. évi üzleti tervének megtárgyalása

6/2013.(I.31.) sz. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés-tervezet I. fordulóban történő megtárgyalása

7/2013.(I.31.) sz. Tárgy: Sajószöged Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása

8/2013.(I.31.) sz. Tárgy: A központi alapellátási orvosi ügyelet megszervezéséről szóló feladat-átadási szerződés megkötése

9/2013.(I.31.) sz. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról.

2/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004. (I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: 2013. I. félévi munkaterv

2. melléklet: előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

4. melléklet: előterjesztés a 4. napirendi ponthoz [Sajószöged Község Önkormányzatának 1/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról; Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben)]

5. melléklet: előterjesztés az 5. napirendi ponthoz (Sajószöged Önkormányzat 2013. évi költségvetés tervezete)

6. melléklet: előterjesztés a 6. napirendi ponthoz [Sajószöged Község Önkormányzatának 2/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról; Sajószöged Község Önkormányzatának 2/2004./I.29./sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól a módosításokkal egységes szerkezetben]

7. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 6./b. napirendi ponthoz

8. melléklet: előterjesztés a 7. napirendi ponthoz

9. melléklet: előterjesztés a 8. napirendi ponthoz

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők teljes létszámban jelen vannak, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervére

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

2./ Beszámoló Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi munkájáról, javaslat a Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi munkatervének elfogadására, javaslat a 2013. évi községi rendezvények megünneplésére

Előterjesztő: Ládi Balázsné intézményvezető

dr. Gulyás Mihály polgármester

3./a/ Tájékoztató a Községüzemeltetési Kft. működéséről

   b/ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadására

   Előterjesztő: Berecz Róbert ügyvezető

4./ Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

5./ Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetés-tervezet I. fordulóban történő megtárgyalására

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

6./a/ Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004. (I.23.) önkormányzati rendelet módosítására

b/ Javaslat az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

7./ Javaslat a központi alapellátási orvosi ügyelet megszervezéséről szóló feladat-átadási szerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

8./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

9./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

1./ Napirend: Javaslat a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervére

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a 2013. évi I. félévi munkatervére tett javaslatot.

Orliczki Frigyesné települési képviselő: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a munkatervet megtárgyalta, a Bizottság azzal a kiegészítéssel javasolja a Képviselő-testület munkatervének elfogadását, hogy a 2013. május 30-ai testületi ülés 2. pontját (Beszámoló a Községüzemeltetési Kft. 2012. évi zárszámadásáról) előzze meg egy pár nappal a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülése.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

3/2013.(I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervének elfogadása

Sajószöged önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. félévi munkatervét egyhangúlag elfogadta.

(Munkaterv a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

2./ Napirend: Beszámoló Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi munkájáról, javaslat a Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi munkatervének elfogadására, javaslat a 2013. évi községi rendezvények megünneplésére

Ládi Balázsné intézményvezető részletesen ismertette a Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót, kiemelve a fontosabb rendezvényeket és azt, hogy szeretnék a már bevált rendezvényeket ebben az évben is megtartani. Ezután ismertette a 2013. évre tervezett programokat, célokat azzal, hogy a tervezett programok még bővülhetnek.

Kérdések, hozzászólások:

Orliczki Frigyesné települési képviselő: a Könyvtárban hány számítógépen tudnak a fiatalok internetezni?

Ládi Balázsné intézményvezető: 7 számítógépen.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

4/2013.(I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi beszámolójának és 2013. évi munkatervének elfogadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

a.) a Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

b.) a Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta.

(Munkaterv a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Vona Tamás települési képviselő köszönetét fejezte ki az intézményvezető asszonynak Saj(t)ó Szögedről kiadványban mindig megjelenő könyvajánlókért és a Művelődési Ház programjairól készített beszámolókért, nagyon sokan csak innen értesülhetnek arról, hogy milyen rendezvények voltak.

Ládi Balázsné intézményvezető elhagyta az ülést.

3. Napirend:

a.) Tájékoztató a Községüzemeltetési Kft. működéséről

b.) Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadására

Berecz Róbert ügyvezető részletesen beszámolt a község, illetve a Kft. területén elvégzett munkákról, ezután ismertette a 2013-ra kidolgozott üzleti tervet, kiemelve, hogy ha lehetőség adódik rá, hasznos lenne egy univerzális traktort vásárolni, amely növelné a Kft. hatékonyságát, illetve, hogy folytatják a járdaépítést, a csapadékvíz szikkasztó árkok építését, utcabútorok készítését.

Kérdések, javaslatok:

Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő: megköszönte Berecz Róbert ügyvezető segítségét, ugyanis a levett a vért rendszeresen beszállítja a laborba, és ezt a lakosság nagyon jó néven veszi.

Vona Tamás alpolgármester: 2012-ben a munkaerő kihasználása nagyon hatékony volt, mindig lehetett látni a Kft. dolgozóit. Másik fontos szempont, hogy bármilyen probléma volt, mindig utol lehetett érni az ügyvezetőt, és ha kellett, megtették a szükséges intézkedést.

A fejlesztési beruházásokat támogatom, a beszámolót pedig elfogadásra javaslom.

Orliczki Frigyesné települési képviselő: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót. A Kft. 2013. évi üzleti tervével kapcsolatban az az álláspontja a Bizottságnak, hogy az Önkormányzat 2013 végleges költségvetési terv ismeretében a képviselő-testület tárgyalja újra a Kft. 2013. évi költségvetését. Az ügyvezető úr megemlítette, hogy a költségterv összeállításánál a béremeléssel nem számolt, az volt a véleménye a Bizottságnak, hogy a végleges adatok ismeretében a béremelésről későbbi időpontban tárgyaljon.

Ezekkel a kiegészítésekkel elfogadásra javasolom a beszámolót.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

5/2013.(I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Községüzemeltetési Kft. működése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

  1. A         Községüzemeltetési Kft. működéséről szóló beszámolót         elfogadta.

  2. A         Községüzemeltetési Kft. 2013. évi üzleti tervét első         olvasatban elfogadta.

(Üzleti terv a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Berecz Róbert ügyvezető elhagyta az ülést.

4./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására

Orliczki Frigyesné települési képviselő:a Bizottság részleteiben nem tárgyalta az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról kapott mellékletet, hanem arra az álláspontra helyezkedett, hogy felkérje a hivatalt, hogy a testületi ülésen mutassa be az eredeti tervhez képest történt változásokat. Felkérem Hajdu Ferencné szakértő asszonyt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet.

Hajdu Ferencné szakértő részletesen beszámolt az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat közötti eltérésekről.

Orliczki Frigyesné települési képviselő: az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet módosítani kell. Kérem a Képviselő-testület tagjait, szavazzák meg a rendelet módosítását.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

5./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetés-tervezet I. fordulóban történő megtárgyalására

dr. Gulyás Mihály polgármester: a költségvetési tervezetnek ez az első olvasata. Áttértünk a feladatalapú finanszírozásra, ennek megfelelően a korábbi évek gyakorlatától eltérően egyéb szempontokat is figyelembe kell venni a költségvetés tervezésénél, nevezetesen azt, hogy forráshiányos költségvetés nem fogadható el. Ezt a tervezetet át kell dolgoznunk.

Az önkormányzat intézményei megengedett létszámkeretben működnek, likviditási gondunk nincs, a szennyvízberuházás II. ütemének lezárása gyorsabban sikerül, mint ahogy terveztük, ez örvendetes.

Felkérem a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökasszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Orliczki Frigyesné települési képviselő: a Bizottság a 2013. évi költségtervezet I. fordulóban történő anyagát részleteiben áttanulmányozta, meggyőződött arról, hogy a megengedett létszámmal, a ténylegesen felmerült várható kiadásokkal készült az anyag, a jogszabályi változások miatt nem tervezhető forráshiány, és azt, hogy a forráshiányt milyen finanszírozási forrásból tudja az Önkormányzat megoldani, ez a kérdés még nincs megválaszolva egyértelműen. A Bizottság álláspontja az, hogy az I. fordulóban történő elfogadását mindenképp javasolja a képviselő-testületnek.

Kérdések, hozzászólások:

Vona Tamás alpolgármester: kikerült a költségvetésünkből egy intézményünk, az iskola kb. 100 milliós költségvetéssel. Hiába vettek át tőlünk egy terhet, ennek a hatása a település költségvetésben ilyen mértékben nem látszik. Ha az elvonások másképpen működnének, lehet, hogy nem lennénk forráshiányosak.

dr. Boros István címzetes főjegyző: többször elhangzott, hogy forráshiány,

működési célú hiány nem tervezhető. Működési hiány alatt a külső finanszírozású működési célú hiányt kell érteni. Ennek az az oka, hogy az önkormányzatok konszolidációja után ne történhessen meg, hogy újra adósságcsapdába kerülnek az önkormányzatok a működésük miatt. Azt nem tiltja az államháztartási törvény, hogy belső finanszírozású működési hiányt tervezzen a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványának terhére.

Kifejezetten külső finanszírozási működési célú hiány nem tervezhető, ami azt jelenti, hogy évközben likvid hitelt vehetünk fel működésre, de azt évvégéig vissza is kell fizetnünk, ezt viszont a költségvetésben nem kell megtervezni.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

6/2013.(I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: az Önkormányzat 2013. évi költségvetés-tervezet I. fordulóban történő megtárgyalása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetés-tervezetét első olvasatban elfogadta azzal, hogy a végleges változatban külső finanszírozású hiány nem szerepelhet.

(A költségvetés tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

6. Napirend:

a/ Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004. (I.23.) önkormányzati rendelet módosítására

dr. Boros István címzetes főjegyző részletesen ismertette az írásban kiküldött anyagot.

Kérdések, hozzászólások:

Orliczki Frigyesné települési képviselő: a Bizottság az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004. (I.23.) önkormányzati rendelet módosítását kiküldött melléklet szerint, kiegészítés nélkül javasolja a testületnek elfogadásra.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004. (I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2013. (I.31.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

b/ Javaslat az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására

dr. Boros István címzetes főjegyző részletesen ismertette az írásban kiküldött anyagot.

Orliczki Frigyesné települési képviselő: a Bizottság az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét a kiküldött melléklet szerint, kiegészítés nélkül javasolja a testületnek elfogadásra.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

7/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Sajószöged Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét e határozat 1. és 2. melléklete szerint elfogadta.

(A vagyongazdálkodási terv a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Hajdu Ferencné szakértő elhagyta az ülést.

7./ Napirend: Javaslat a központi alapellátási orvosi ügyelet megszervezéséről szóló feladat-átadási szerződés megkötésére

dr. Gulyás Mihály polgármester: Az ügyeleti szolgálatot működtető

egészségügyi szolgáltató 30%-kal megemelt ügyeleti díjban részesülhet a 43/1999. évi (III.3.) Korm. rendelet 19.§ (4) bekezdése értelmében. Az ügyeleti szolgálatot ellátó szervezet a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, a képviselő-testület számomra felhatalmazást adhat arra, hogy egy új szerződést kössön a egészségügyi központtal, mert eddig szerződés a Tiszaújváros Városi Önkormányzat és OEP között volt, most ez változik, éppen azért, hogy ezt a 30 %-kal megemelt ügyeleti díjat megkaphassa a Rendelőintézet.

Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő: sajnálattal látom, hogy továbbra is 9 órás munkaidőt biztosít ez nekünk a 8 órai helyett, 1 órát állandóan szívességből dolgozunk.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

8/2013.(I.23.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: központi alapellátási orvosi ügyelet megszervezéséről feladat-átadási szerződés megkötése

Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő elhagyta az ülést.

8./ Napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről

dr. Boros István címzetes főjegyző: a statisztikából láthatjuk, hogy mekkora a hivatal ügyirat forgalma egy évben, több mint 4000, hasonló az előző évekhez, mutat egy kis növekedést. Mutatja ez a szám is, hogy mekkora leterheltségnek van kitéve a hivatal, ami talán kevesebb lesz a járások felállásával.

A hivatal továbbra is a lakosság érdekeit szem előtt tartva szolgáltató közigazgatás megteremtésén dolgozik.

Örömteli a hivatal munkájában, hogy a különböző ellenőrzések hiányosságokat nem állapítottak meg, ügyészi jelzést, figyelmeztetést, felszólalást, óvást nem kaptunk.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

9/2013.(I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

9./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

Vona Tamás alpolgármester: többen is kérdezték, hogy mi a helyzet az iskolában a fenntartóváltással kapcsolatban, nálunk semmi probléma nincs.

Okváth Dezsőné települési képviselő: az ipari parkban dolgozó vállalkozók kérése az lenne, hogy ha pályázati munkákat nyerünk, árajánlatot adhassanak, és ha olyan munka van, amit el tudnak végezni, akkor ők legyenek az elsők, mivel az iparűzési adót ide fizetik.

dr. Gulyás Mihály polgármester: ha pályázati dolgokról van szó és részt tudnak venni helyi vállalkozók, akkor ezt meg fogjuk vizsgálni, illetve a focipálya felújításánál is részt vett a munkálatokban helyi vállalkozó, ezt továbbra is szem előtt fogjuk tartani.

Pályáztunk fűtés átalakításra, sikerült egy biomassza kazánt nyernünk, ami már működésbe is lépett.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

           dr. Gulyás Mihály         sk.                                         dr. Boros István sk.

                polgármester                                                címzetes főjegyző