J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sajószöged és Nagycsécs Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2008. március

17-én a sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészet-

oktatási Intézményben megtartott üléséről

Jelen vannak:

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületéből:

                       Ládi Balázs polgármester, Bakos Gábor, Fenyvesi Rudolfné, Kovács József,

                Mihalcsik Balázsné, Okváth Dezsőné, Tóth József, Vona Tamás,

Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők,

           dr. Boros István jegyző,

Nagycsécs Önkormányzat Képviselő-testületéből:

Gulyás Ottó polgármester, Dr. Farkas Ilona, Huisz Ferenc, Juhászné Gál Tünde,

Kaczvinszki Lajos, Kristóf Péter, Oláh Lajosné, Pleszkóné Szobota Éva települési képviselők,

Kavalák Erika körjegyző

Az ülésről igazoltan távol maradt: Kovács László települési képviselő (Sajószöged)

Meghívottként jelen van: Vaszilkó Tiborné iskolaigazgató, Kovács Györgyné óvodavezető Simonné Vajas Csilla tagóvoda-vezető, Hajdu Ferencné vezető főtanácsos és Danyikó Józsefné főelőadó

Ládi Balázs levezető elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta.

A levezető elnök javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged és Nagycsécs Önkormányzatok Képviselő-testületei egyhangúlag az alábbiak szerint fogadtak el:

Napirend:

            
  1.         Javaslat a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú         Művészetoktatási Intézmény 2008. évi költségvetésének és         2007. évi beszámolójának elfogadására.

      Előterjesztő: Ládi Balázs Sajószöged község polgármestere

                   Vaszilkó Tiborné intézményvezető

2.) Beszámoló a Napköziotthonos Óvodák közös fenntartására létrehozott Társulás működéséről, az intézmény pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról

      Előterjesztő: Ládi Balázs Sajószöged község polgármestere

                    Gulyás Ottó Nagycsécs község polgármestere

3.) Egyebek

- 2 -

1./ Napirend: Javaslat a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008. évi költségvetésének és 2007. évi beszámolójának elfogadására.

a)

Vaszilkó Tiborné ismertette a 2007. évi beszámoló sarokszámait és tájékoztatta a testületeket arról, hogy a beszámolót a Magyar Államkincstár elfogadta.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Ládi Balázs: Az előterjesztés részletesen és érthetően taglalja a 2007. évi gazdálkodást amit takarékosság és átgondoltság jellemzett.

Gulyás Ottó: Köszönöm az iskola vezetésének az elvégzett munkát és Sajószöged Önkormányzatának azt, hogy tekintettel voltak nehéz helyzetünkre az iskola finanszírozásakor. A 2007. évi beszámolót elfogadásra javaslom.

Nagycsécs Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

b)

Vaszilkó Tiborné: A 2008. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vettem, hogy a Zeneiskolát csak Sajószöged Önkormányzata finanszírozza, az iskolánál pedig a Társulási Megállapodásnak megfelelően tanulóarányosan finanszíroznák a fenntartók. 2008. szeptember 01-től újabb egy fő pedagógusi státust kell megszüntetni, kérem a testületeket, hogy a végkielégítés igényléséhez szükséges pályázathoz ilyenkor szokásos határozatokat is hozzák meg.

Ládi Balázs: A költségvetést a testületek már külön-külön tárgyalták, ezért kérem a nagycsécsi polgármestert, hogy ismertesse testületük álláspontját.

Gulyás Ottó: Az 54 fős induló gyermeklétszámunkhoz képest az önrészünk aránytalanul nagy. Ezt hiába vállalnánk be, nem tudnánk teljesíteni, ez a realitás, ezért azt javaslatom, hogy az oktatási év végéig fogadjuk el a költségvetést és utána vizsgáljuk meg milyen megtakarításokat tudunk eszközölni.

Huisz Ferenc: Ahhoz, hogy 15-16 M forinttal finanszírozzuk az iskolát, hitelt kellene felvenni,ezt nem támogatom. Ha a gazdasági helyzetünk nem teszi lehetővé ne tartsunk fenn iskolát, különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a mi tanulóink a nyolc osztály elvégzése után nem fognak továbbtanulni, hasznot hajtani, adót fizetni Nagycsécsnek.

- 3 -

Gulyás Ottó: Ezt a tanévet már ne háborgassuk, szeptember 01-ig finanszírozzunk úgy ahogy eddig, de utána új fejezetet kell nyitni. Több helyen is informálódtunk, e szerint 4-7 M forintot finanszíroznak a fenntartók ilyen gyereklétszám után.

Bakos Gábor: Az a kérdés, hogy minden olyan forrást felkutattatok-e, ami hátrányos helyzetetek miatt járna nektek?

Vona Tamás: sajnos a kormányzat a szakmaiságot feláldozza a gazdaságosság oltárán, amikor alulfinanszírozza az oktatási intézményeket. Lehet kevesebb az önrész, de akkor nem tudjuk tartani a már elért színvonalat és csökkenteni kell a vállalt feladatokat. Itt van például az étkeztetés, ha kivesszük a költségvetésből és mindkét önkormányzat maga gondoskodik róla máris 8 M forintot takarítottunk meg.

Kaczvinszki Lajos: Nem az oktatás színvonalával van a baj, azt kell megérteni, hogy ebből az 54 gyermekből 34 cigány és ez az arány csak romlani fog. Túl sokba kerülnek ezek az önkormányzatnak.

Kovács József: Mi azzal a kitétellel fogadtuk el a költségvetésünket, hogy az intézmények működési színvonala nem csökkenhet. Közösen kell keresnünk a probléma megoldását és erre szeptemberig van időnk. A romák helyzetének megoldását mindeninek helyben kell kezelni, erre alkalmas lehet a LEADER program. Konkrétan milyen működési zavarokat okozhat az alulfinanszírozás?

Pleszkóné Szobota Éva: Saját testületi tagjaim azon véleményétől elhatárolódom, akik származásuk, vagy a szerint különböztetik meg a tanulókat, hogy mennyi hasznot fognak majd hajtani a társadalomnak. Hosszú távon kell gondolkodnunk és az biztos, hogy minden oktatásra költött forintnak meg lesz a hozadéka.

Huisz Ferenc: Amikor „hasznos” állampolgárról beszéltem az adófizetésre gondoltam, de tény, hogy nem tartom hasznosnak azt, aki semmit sem tesz sorsa jobbra fordulásáért. A cigányok között is ismerek hasznos embereket, de a nagy többsége nem ilyen.

Dr. Farkas Ilona: Nem kihátrálni akarunk a Társulásból, hanem megoldást találni. A rasszista véleményektől én is elhatárolódom.

Vaszilkó Tiborné: Az oktatási intézmények központi finanszírozása megváltozott. A tanulóarányos normatíva helyett teljesítményarányosat vezettek be, ami sokkal hátrányosabb az intézményeknek. Tovább rontja a helyzetet néhány önkormányzat „ügyeskedése”, ugyanis október 01-i tanulólétszámot lehet figyelembe venni a normatíva igénylésnél és ilyenkor néhány cigány család átköltözik Ároktőre. Néhány hét után visszamennek Nagycsécsre, de utánuk már egy fillér normatívát sem kapunk. Tagiskolává csak úgy válhatunk ha lemondunk a 7.-8. osztályról, ezt viszont létszám nem indokolja és hosszú távon az iskola bezárását jelentené. A költségvetés közel 80 % bér, innen elvenni nem lehet, marad tehát az osztályok összevonása és újabb leépítés, aminek egyenes következménye az oktatás színvonalának romlása.

Gulyás Ottó: A „vándorló” családokat ismerjük, megpróbálunk tenni ellene valamit.

- 4 -

Ládi Balázs: Minden hozzászólásra nem reagálok, de az világos, hogy a roma kérdés a fő kérdés, amit még egyetlen kormányzat sem tudott megoldani és most az önkormányzatoktól várják a megoldást. Ez így nem fog menni. Kénytelenek vagyunk tudomásul venni, hogy Nagycsécsnek nincs 16 M forintja a finanszírozásra, mi pedig nem tudjuk átvállalni a részüket. Fel kell tehát készülni arra a helyzetre is, hogy 80 főre csökken a diáklétszám. Szeptemberig nem sok idő van, addig minden megoldást meg kell vizsgálni. Javaslom, hogy már május 31-ig tekintsük át a megoldási javaslatokat.

Bakos Gábor: Javaslom, hogy a megoldási javaslatok kidolgozására alakuljon egy ad-hoc bizottság.

Ládi Balázs: A bizottság tagjainak javaslom a kép polgármestert– jegyzőt, az igazgató asszonyt, a helyettesét, a Kulturális Bizottság elnökét megválasztani.

A képviselő-testületek a javaslattal egyetértettek és az alábbi határozatokat hozták:

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

14 /2008.(III.17.) 484. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény önkormányzati önerős finanszírozásával kapcsolatos javaslatok tételére Ad-Hoc Bizottság létrehozása

Sajószöged Önkormányzat képviselő-testülete Ad-Hoc Bizottságot hoz létre az alábbiak szerint:

                Elnök: Ládi Balázs Sajószöged település polgármestere

                Elnökhelyettes: Gulyás Ottó Nagycsécs település polgármestere

                Tagok: Vaszilkó Tiborné intézményvezető, Pleszkóné Szobota Éva Nagycsécs

alpolgármestere, Vona Tamás, a sajószögedi Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke, Kavalák Erika körjegyző és dr. Boros István jegyző

A képviselő-testület felkéri a Bizottságot, hogy mindkét fenntartó önkormányzat számára elfogadható javaslatot tegyen a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény önkormányzati önerős finanszírozásával kapcsolatosan.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: 2008. május 31. illetve 2008. augusztus 31.

Nagycsécs Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

- 5 -

8 /2008.(III.17.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény önkormányzati önerős finanszírozásával kapcsolatos javaslatok tételére Ad-Hoc Bizottság létrehozása

Nagycsécs Önkormányzat képviselő-testülete Ad-Hoc Bizottságot hoz létre az alábbiak szerint:

                Elnök: Ládi Balázs Sajószöged település polgármestere

                Elnökhelyettes: Gulyás Ottó Nagycsécs település polgármestere

                Tagok: Vaszilkó Tiborné intézményvezető, Pleszkóné Szobota Éva Nagycsécs

alpolgármestere, Vona Tamás, a sajószögedi Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke, Kavalák Erika körjegyző és dr. Boros István jegyző

A képviselő-testület felkéri a Bizottságot, hogy mindkét fenntartó önkormányzat számára elfogadható javaslatot tegyen a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény önkormányzati önerős finanszírozásával kapcsolatosan.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Gulyás Ottó polgármester

Határidő: 2008. május 31. illetve 2008. augusztus 31.

A bizottsági tagok nyílt ülésen történő megválasztásukhoz hozzájárultak

Nagycsécs Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

9 /2008.(III.17.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény        2008. évi költségvetése

Nagycsécs önkormányzat képviselő-testülete az Általános Iskola költségvetését

119 308 e forint bevétellel és

119 308 e forint kiadással jóváhagyja az alábbi kitétellel:

Nagycsécs Önkormányzata 2008. augusztus 31-ig az elfogadott költségvetésnek

megfelelően biztosítja az Általános Iskola finanszírozását, ami időarányosan 9 833 e forint

fenntartói támogatást jelent. Az utolsó négy hónap finanszírozását a képviselő-testületek

a 2008-2009-es oktatási év kezdetéig újratárgyalják. Nagycsécs Önkormányzata az alapfokú

művészetoktatást továbbra sem finanszírozza.

A testület felkéri az intézményvezetőt és a polgármestereket a szükséges intézkedések

megtételére.

Felelős: iskolaigazgató, polgármester

Határidő: folyamatos

- 6 -

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

15 /2008.(III.17.) 484. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény        2008. évi költségvetése

Sajószöged önkormányzat képviselő-testülete az Általános Iskola költségvetését

119 308 e forint bevétellel és

119 308 e forint kiadással jóváhagyja.

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy:

- Nagycsécs Önkormányzata 2008. augusztus 31-ig az elfogadott költségvetésnek

  megfelelően időarányosan biztosítja az Iskola finanszírozását.

- Nagycsécs Önkormányzata az alapfokú művészetoktatást továbbra sem finanszírozza

Felelős: iskolaigazgató, polgármester

Határidő: folyamatos

Nagycsécs Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

10 /2008.(III.17.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

           Intézmény működésének racionalizálása

Nagycsécs Önkormányzat képviselő-testülete a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános

Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működésének racionalizálása

érdekében hozzájárul az intézmény közalkalmazotti létszámának egy fővel

történő csökkentéséhez.

A testület felkéri az igazgatót és a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vaszilkó Tiborné iskolaigazgató

              Gulyás Ottó polgármester

Határidő: azonnal

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

16 /2008.(III.17.) 484. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

           Intézmény működésének racionalizálása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános

Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működésének racionalizálása

érdekében 2008-2009-es tanévben létszámcsökkentést hajt végre.

E döntés egy fő közalkalmazotti álláshely megszüntetésével jár.

- 7 -

Az Önkormányzat 2008. évre jóváhagyott intézményi létszámkerete 26 fő.

A 2008. évre tervezett intézményi létszámkeret 25 fő.

Az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag

megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás,

feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a

létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött ideje

folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.

A képviselő-testület felhatalmazza Ládi Balázs polgármestert, hogy a Magyar Köztársaság

2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének

9. pontja alapján pályázatot nyújtson be a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások

támogatására.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

          Vaszilkó Tiborné iskolaigazgató

Határidő: 2007. április 15.

2./ Napirend: Beszámoló a Napköziotthonos Óvodák közös fenntartására létrehozott Társulás működéséről, az intézmény pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról

Ládi Balázs: A kitűzött célt a társulás elérte, az önkormányzatok többletbevételhez jutottak. A kezdeti működési zavarokat tisztáztuk, de mondják el az intézményvezetők, hogyan látják az eltelt időszakot.

Gulyás Ottó: A normatíva leigénylésénél voltak problémák, ezek egyeztetésre szorulnak. Az intézmények között jó a kapcsolat, voltak ugyan munkaügyi gondok, de szándékosan nem teszünk keresztbe egymásnak.

Kovács Györgyné: Kisebb zökkenők gazdasági oldalon voltak és vannak, de szakmailag jól együtt tudunk működni.

Simonné Vajas Csilla: Külön köszönöm Hajdu Ferencné vezető-főtanácsos asszonynak azt a sok segítséget amit a kezdeti időszakban kaptunk tőle.

Danyikó Józsefné: A dologi kiadás könyvelése Nagycsécsen maradt, ami szerintem nem teljesen szabályos, mivel a beszámolónak egységesnek kell lennie.

Ládi Balázs: A társulás létrehozásakor úgy állapodtunk meg, hogy a munka ott marad ahol eddig is volt, vagy pedig gondoljuk át a normatíva felosztását. Szakmai párbeszédre van szükség a gazdasági vezetők között és ha Nagycsécs szerint valami az Aht.-be ütközik, kérjen állásfoglalást a Magyar Államkincstártól. Hajdu Ferencnének jelentősen nőtt a munkája és a felelőssége, mondhatni, hogy ő lett ennek a társulásnak az egyedüli vesztese.

- 8 -

Nagycsécs Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

11 /2008.(III.17.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Napköziotthonos Óvodák közös fenntartására létrehozott

Társulás működése

Nagycsécs Önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvodák

közös fenntartására létrehozott Társulás működéséről szóló beszámolót elfogadta.

A képviselő-testület felkéri Kavalák Erika körjegyzőt, hogy a könyveléstechnikai viták

lezárása érdekében kérjen állásfoglalást a Magyar Államkincstártól.

Felelős: Kavalák Erika körjegyző

Határidő: azonnal

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

17 /2008.(III.17.) 192. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Napköziotthonos Óvodák közös fenntartására létrehozott

Társulás működése

Sajószöged Önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvodák

közös fenntartására létrehozott Társulás működéséről szóló beszámolót elfogadta.

A képviselő-testület felkéri Kavalák Erika körjegyzőt, hogy a könyveléstechnikai viták

lezárása érdekében kérjen állásfoglalást a Magyar Államkincstártól.

Felelős: Kavalák Erika körjegyző

Határidő: azonnal

Egyéb előterjesztés nem lévén a levezető elnök az ülést berekesztette.

k.m.f.

        Ládi Balázs        Gulyás Ottó

        polgármester        polgármester

 

        dr. Boros István        Kavalák Erika

        jegyző        körjegyző