Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án megtartott nyílt üléséről

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István települési képviselők

Az ülésről távol maradt: Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

Meghívottként jelen van: Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató, Hajdu Hajnalka iskolaigazgató, dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

58/2014.(VIII.28.) Tárgy: Sajószögedi Általános Művelődési Központ működése

59/2014.(VIII.28.) Tárgy: 2014/2015. évi tankönyv- és beiskolázási támogatás

60/2014.(VIII.28.) Tárgy: Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolára vonatkozó KEOP-2014-4.10.0./F pályázat benyújtása

61/2014.(VIII.28.) Tárgy: Barta Sándor Sajószöged, Jókai 4. sz. alatti lakos Helyi Választási Bizottsági tagnak történő megválasztása

62/2014.(VIII.28.) Tárgy: Holló Imre Sajószöged, Vasút út 84. sz. alatti lakos Helyi Választási Bizottsági tagnak történő megválasztása

63/2014.(VIII.28.) Tárgy: Zelei Ernő József Sajószöged, Széchenyi út 30. sz. alatti lakos Helyi Választási Bizottsági tagnak történő megválasztása

64/2014.(VIII.28.) Tárgy: Tóth Béláné Sajószöged, OVIT Lakótelep 2. 1/4. sz. alatti lakos Helyi Választási Bizottsági póttagnak történő megválasztása

65/2014.(VIII.28.) Tárgy: Tóth József Sajószöged, Ady E. út 91. sz. alatti lakos Helyi Választási Bizottsági póttagnak történő megválasztása

66/2014.(VIII.28.) Tárgy: Sajószöged Községi Testedző Kör részére Mikrobusz beszerzés pályázathoz támogatás nyújtása

67/2014.(VIII.28.) Tárgy: Sajószögedi Polgárőr Egyesület részére Mikrobusz beszerzés pályázathoz támogatás nyújtása

68/2014.(VIII.28.) Tárgy: Búzavirág Népdalkör részére támogatás nyújtása

69/2014.(VIII.28.) Tárgy: Szöged Big Band részére támogatás nyújtása

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztések és határozati javaslatok az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztések és határozati javaslatok a 3. napirendi ponthoz

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Tájékoztató a 2014/2015-ös nevelési-oktatási év kezdetéről, javaslat tankönyvtámogatásra és „épületenergetikai fejlesztés megújuló energiaforrás hasznosításával” pályázat benyújtására (KEOP-2014-4.10.0/F – iskola).

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató

Hajdu Hajnalka iskolaigazgató

2./ Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjai és póttagjai megválasztására, tájékoztató az önkormányzati választások szabályairól.

  Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: Tájékoztató a 2014/2015-ös nevelési-oktatási év kezdetéről, javaslat tankönyvtámogatásra és „épületenergetikai fejlesztés megújuló energiaforrás hasznosításával” pályázat benyújtására (KEOP-2014-4.10.0/F – iskola).

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató asszonyt az írásos előterjesztés kiegészítésére.

Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató: kérem a képviselő-testületet, hogy engedélyezze a maximális létszámtól való eltérést. 50 fővel fog indulni ez a nevelési év, ha beköltözés történik, akkor biztosítani tudjam a gyermekek felvételét.

Változás történt a dolgozók létszámában, egy óvónő elköltözött. A pályázati kiírás megtörtént, négy pályázat érkezett be, ebből egy nem felelt meg a pályázati kiírásoknak. A három pályázóból van egy helyi pályázó is, akit előnyben szeretnék részesíteni.

Kérdések, észrevételek:

dr. Boros István címzetes főjegyző: a 37/2014. EMMI rendelet szeptember 01-től szigorú szabályokat állapít meg a közétkeztetésre vonatkozóan. Felkészült-e az óvoda konyha és tudják-e alkalmazni a jogszabályi előírásokat?

Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató: másfél éve alkalmazza a konyha ezeket a szabályokat, fokozatosan csökkentettük a só és cukor mennyiséget a konyhán. Elértük azt a szintet, ami az előírás betartásához szükséges.

Orliczki Frigyesné települési képviselő: kapott egy sókabint az óvoda, hol fogják ezt kialakítani?

Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató: már kivan építve a sókabinunk a tornateremben.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

58/2014.(VIII.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószögedi Általános Művelődési Központ működése

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete

  1. A         2014/2015-ös nevelési év kezdetéről szóló tájékoztatót         elfogadta.

  2. A         2014/2015-ös nevelési évben a felvehető maximális         gyermeklétszámot a sajószögedi óvodában 60 – csoportonként         30 - 30 - főben állapítja meg.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző, Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató

Határidő: azonnal

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Hajdu Hajnalka iskolaigazgató asszonyt az írásos előterjesztés kiegészítésére.

Hajdu Hajnalka iskolaigazgató részletesen beszámolt a 2014-2015-ös tanév előkészítő feladatairól. Kiemelte, hogy két olyan területet indítanak el, ami még magyarországi iskolákban nem létezik. Bevezetik az „infokommunikációs technológiák” tantárgyat az oktatási rendszerükbe, illetve a tanulók digitális matematika oktatásban fognak a kötelező matematika oktatáson felül részt venni. Folyamatban van két pályázatuk, a TÁMOP 3.4.1. és az IPR-es pályázat.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014/2015-ös oktatási év kezdetéről szóló tájékoztatót egyhangúan tudomásul vette.

dr. Gulyás Mihály polgármester: attól függetlenül, hogy az általános iskolánk állami fenntartásba került, az iskolát ugyanúgy magunkénak érezzük, és ameddig lehetőségünk van rá tankönyvtámogatást fogunk nyújtani a sajószögedi tanulóknak.

Ismertette a kiküldött határozati javaslatot.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

59/2014.(VIII.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2014/2015. évi tankönyv- és beiskolázási támogatás

A képviselő-testület kérelemre tankönyvtámogatást nyújt a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola sajószögedi tanulóinak, valamint beiskolázási támogatást nyújt a középiskolás sajószögedi diákoknak, valamint felsőfokú intézményben nappali tagozaton tanuló sajószögedi hallgatóknak.

A támogatás mértéke:

a./ általános iskolás tanulók részére                        a tankönyvköltség 80%-a/tanuló,

b./ középiskolás tanulók részére                        4.000,-Ft/tanuló,

c./ főiskolai-egyetemi hallgatók részére                7.000,-Ft/tanuló.

A tankönyvköltség befizetését igazoló csekk bemutatásának határideje: 2014. szeptember 30.

A közép-, vagy felsőfokú tanulmány folytatásáról szóló iskolalátogatási igazolások beadási határideje 2014. szeptember 30.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

dr. Gulyás Mihály polgármester: az iskola energetikai korszerűsítésére szeretnénk pályázatot benyújtani, ez a fűtés korszerűsítését, külső szigetelését, ahol szükséges nyílászárók cseréjét, tető szigetelését foglalja magába. 150 000 000 Ft az összeghatár amire pályázhatunk. A pályázat szállítói finanszírozású, a tervezési költséget az önkormányzat állja. Ha nyertes lesz a pályázat, akkor a tervezési költség elszámolható lesz a pályázat végén. Arra kérném a testület felhatalmazását, hogy tárgyalhassak a pályázat író céggel és elkészülhessenek azok a tervek, amik a pályázat elindításához szükségesek. A terv elkészítése kb. 1 500 000 Ft.

Kérdések, észrevételek:

Vona Tamás alpolgármester: ha van egy kész tervünk, az bármikor beadható, támogatom a pályázat benyújtását.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

60/2014.(VIII.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolára vonatkozó KEOP-2014-4.10.0./F pályázat benyújtása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a szükséges előkészületeket megtegye a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolára vonatkozó KEOP-2014-4.10.0./F pályázat benyújtására.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjai és póttagjai megválasztására, tájékoztató az önkormányzati választások szabályairól.

dr. Boros István címzetes főjegyző: a jelölteknek az eddigi kopogtató cédula gyűjtés helyett ajánlásokat kell ajánlóíven gyűjteniük. A polgármester jelöltséghez 58 ajánlás, képviselőjelöltséghez 20 ajánlás szükséges. Ajánlóívet a Polgármesteri Hivatalban kell igényelni. Egy ajánlóívre 8 ajánlás fér.

Szeptember 8-án 1600 óráig lehet leadni az ajánlásokat. Az ajánlást nem csak a jelölt, hanem más személy is gyűjthet, viszont akkor az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő nevét és aláírását.

Javaslatot teszek a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§-ában biztosított jogkörömben a Helyi Választási Bizottság tagjaira és póttagjaira. A jelöltek a jelölést elfogadták és nyilatkoztak, hogy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn velük szemben. Helyi Választási Bizottság tagjának Barta Sándor Sajószöged, Jókai 4. sz. alatti lakost, Holló Imre Sajószöged, Vasút út 84. sz. alatti lakost, Zelei Ernő József Sajószöged, Széchenyi út 30. sz. alatti lakost javaslom.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

61/2014.(VIII.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Barta Sándor Sajószöged, Jókai 4. sz. alatti lakos Helyi Választási Bizottsági tagnak történő megválasztása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sajószöged községben a Helyi Választási Bizottság tagjának Barta Sándor Sajószöged, Jókai 4. sz. alatti lakost megválasztja.

Felelős: dr. Boros István HVI vezető

Határidő: azonnal

62/2014.(VIII.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Holló Imre Sajószöged, Vasút út 84. sz. alatti lakos Helyi Választási Bizottsági tagnak történő megválasztása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sajószöged községben a Helyi Választási Bizottság tagjának Holló Imre Sajószöged, Vasút út 84. sz. alatti lakost megválasztja.

Felelős: dr. Boros István HVI vezető

Határidő: azonnal

63/2014.(VIII.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Zelei Ernő József Sajószöged, Széchenyi út 30. sz. alatti lakos Helyi Választási Bizottsági tagnak történő megválasztása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sajószöged községben a Helyi Választási Bizottság tagjának Zelei Ernő József Sajószöged, Széchenyi út 30. sz. alatti lakost megválasztja.

Felelős: dr. Boros István HVI vezető

Határidő: azonnal

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Ve. előírja, hogy két póttagot kell választani, Helyi Választási Bizottság póttagjának Tóth Béláné Sajószöged, OVIT Lakótelep 2. 1/4. sz. alatti lakost, Tóth József Sajószöged, Ady E. út 91. sz. alatti lakost javaslom.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

64/2014.(VIII.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tóth Béláné Sajószöged, OVIT Lakótelep 2. 1/4. sz. alatti lakos Helyi Választási Bizottsági póttagnak történő megválasztása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sajószöged községben a Helyi Választási Bizottság póttagjának Tóth Béláné Sajószöged, OVIT Lakótelep 2. 1/4. sz. alatti lakost megválasztja.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

65/2014.(VIII.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tóth József Sajószöged, Ady E. út 91. sz. alatti lakos Helyi Választási Bizottsági póttagnak történő megválasztása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sajószöged községben a Helyi Választási Bizottság póttagjának Tóth József Sajószöged, Ady E. út 91. sz. alatti lakost megválasztja.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

3. Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Gulyás Mihály polgármester: korábban tájékoztatást adtam arról, hogy a Községi Testedző Kör és a Polgárőr Egyesület sikeresen pályázott egy-egy Volkswagen Transporter mikrobuszra, amelyek rövid időn belül megérkeznek, viszont ehhez 719 200 Ft támogatást kell nyújtani a Testedző Kör és az Egyesület részére is. A pályázat összértéke 26 000 000 Ft.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

66/2014.(VIII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Községi Testedző Kör részére Mikrobusz beszerzés pályázathoz támogatás nyújtása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az EMVA Alapból a 103/2013 (XI.8.) VM. rendelet alapján nyújtott támogatásból Mikrobusz beszerzésére elnyert 12 700 000 Ft értékű pályázat megvalósításához 719.200 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Sajószöged Községi Testedző Kör részére.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

b./

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

67/2014.(VIII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószögedi Polgárőr Egyesület részére Mikrobusz beszerzés pályázathoz támogatás nyújtása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az EMVA Alapból a 103/2013. (XI.8.) VM. rendelet alapján nyújtott támogatásból Mikrobusz beszerzésére elnyert 12 700 000 Ft értékű pályázat megvalósításához 719.200 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Sajószögedi Polgárőr Egyesület részére.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

dr. Gulyás Mihály polgármester: a faluszépítő pályázat a II. és III. ütemmel folytatódik, az I. és II. ütemre ráfordított összeg az MVH-tól visszaérkezett, szeptember végéig-október elejéig elkészül ez a beruházás. Rövid határidőn belül elkezdődnek a termelői piac kialakításának munkálatai.

c./

Bakos Gábor települési képviselő: Ady Endre út 115. sz. alatti ingatlanon 4-5 kutya felügyelet nélküli tartása komoly károkat okoznak a szomszédoknak.

dr. Boros István címzetes főjegyző: folyamatban van az eljárás.

d./

Orliczki Frigyesné települési képviselő: a Lucernás dűlőben 4 év alatt nem sikerült az áramellátást megoldani. Milyen stádiumban van a projekt?

dr. Boros István címzetes főjegyző: az önkormányzat mindent megtett azért, hogy megvalósuljon az áramellátás. Időközben a szakhatóságok által kiadott szakhatósági engedélyek lejártak, és a tervező iroda újra bekérte. Ha az összes szakhatóság megadja az új engedélyt, akkor kezdődhet a kivitelezés.

e./

Vona Tamás alpolgármester: a focipályán lenyírt füvet a pálya két végére öntötték, nem történt meg az elszállítása. A pálya karbantartó és a Kft. munkáját úgy kellene összhangba hozni, hogy amikor megtörténik a fű levágása, az másnap kerüljön elszállításra.

A Római Katolikus Egyházközség tagjai köszönetüket fejezik ki a Kft.-nek, hogy a templomot és környékét jógazda módjára tartják karban.

f./

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Búzavirág Népdalkör új fellépő ruhát szeretne készíttetni, a mostani fellépő ruha több mint 10 éves, és ehhez kérnek 300 000 Ft támogatást.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

68/2014.(VIII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Búzavirág Népdalkör részére támogatás nyújtása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 100 000 Ft támogatást nyújt a Búzavirág Népdalkör részére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

g./

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Szöged Big Band zenekar meghívást kapott a Grimmai Zenésztalálkozóra, az útiköltséghez kérnek tőlünk 200 000 Ft támogatást.

Vona Tamás alpolgármester: javaslom, hogy úgy emeljük meg a támogatást, hogy a zenekar tagjainak a költségét csökkentse, az összes támogatást 230 000 Ft-ban javasolnám.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

69/2014.(VIII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szöged Big Band részére támogatás nyújtása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 230 000 Ft támogatást nyújt a Szöged Big Band részére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

           polgármester                                                 címzetes főjegyző