J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 21-én megtartott

           ünnepi üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

alpolgármester, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István

települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Az ülésről igazoltan távol maradt: Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

64/2011.(X.21.)sz. Tárgy: Sajószöged Községi Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési

                                       tervének módosítása

65/2011.(X.21.)sz. Tárgy: „Közszolgáltatási szerződés a települési szilárd (kommunális)

                         hulladék begyűjtésére és ártalmatlanító helyre történő szállítására

       Sajószöged község közigazgatási területén” tárgyban közbeszerzési

       eljárás kiírása

66/2011.(X.21.)sz. Tárgy: Közbeszerzési Bizottság kiegészítése

67/2011.(X.21.)sz. Tárgy:„Falumegújítás és fejlesztés – Sajószöged községben”

                              tárgyban közbeszerzési eljárás kiírása

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat „közszolgáltatási szerződés a települési szilárd (kommunális) hulladék

     begyűjtésére és ártalmatlanító helyre történő szállítására Sajószöged község

     közigazgatási területén” tárgyban közbeszerzési eljárás kiírására

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

2./ Javaslat a „Falumegújítás és fejlesztés – Sajószöged községben”

     tárgyban közbeszerzési eljárás kiírására

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

4./ Megemlékezés a 1956-os Forradalom és Szabadságharc 55. és a

     Magyar Köztársaság kikiáltásának 22. évfordulójáról

     Ünnepi beszédet mond: Ládi Balázs polgármester

- 2 -

1./ Napirend: Javaslat „közszolgáltatási szerződés a települési szilárd (kommunális) hulladék

              begyűjtésére és ártalmatlanító helyre történő szállítására Sajószöged község

             közigazgatási területén” tárgyban közbeszerzési eljárás kiírása

Ládi Balázs polgármester tájékoztatta a testületet, hogy 2011. december 31-ével lejár a közszolgáltatási szerződés az AVE Miskolc Kft-vel, ezért a szolgáltatás biztosításához közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A pályázati kiírásban megfogalmaznánk azt is, hogy a díjbeszedést a szolgáltató végezze, mert sok a kintlévőség. A szerződést legalább 10 évre kell megkötni a szolgáltatóval. A pályázat kiírásához szükséges módosítani a 2011. évi közbeszerzési tervünket és célszerű közbeszerzési tanácsadó megbízása. Petri Ákost javaslom, aki hozzájárult, hogy nyílt ülésen tárgyaljon a testület a megbízásáról.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást tudomásul vette és egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

64/2011.(X.21.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Községi Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési

        tervének módosítása

Melléklet: módosított 2011. évi Közbeszerzési Terv

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2011.(IV.28.)540 sz. határozattal elfogadott 2011. évi közbeszerzési tervét a mellékletnek megfelelően módosítja és a község honlapján közzéteszi.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

65/2011.(X.21.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: „Közszolgáltatási szerződés a települési szilárd (kommunális) hulladék

             begyűjtésére és ártalmatlanító helyre történő szállítására Sajószöged község

            közigazgatási területén” tárgyban közbeszerzési eljárás kiírása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy tárgyi

ügyben az ajánlattételi felhívás elkészítésével és a közbeszerzési eljárásban tanácsadóként

történő közreműködéssel bízza meg Petri Ákos egyéni vállalkozót (Kt. sorszám: 868).

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 3 -

2./ Napirend: Javaslat a „Falumegújítás és fejlesztés – Sajószöged községben”

     tárgyban közbeszerzési eljárás kiírására

Ládi Balázs polgármester tájékoztatta a testületet, hogy Falumegújítás és fejlesztés megvalósításához is szükség van közbeszerzési eljárás lefolytatására. A beruházás értéke 24.688 e Ft és több részből tevődik össze. Elsődleges a Polgármesteri Hivatal, a Közösségi Ház és a Művelődési Ház és Könyvtár szigetelése, a salétromosság megszüntetése, de a Művelődési Ház előtti parképítés és díszburkolat készítése is jelentős összeg, kb. 7 M Ft lesz. Tehát két jelentős terület van, a parképítés és az építőipari munkák, amely miatt célszerű a Közbeszerzési Bizottságot szakismerettel rendelkező személyekkel kiegészíteni. Gondol Károly és Kiser László sajószögedi lakosokat javaslom, mindketten évekig dolgoztak ilyen területen, közbeszerzési tanácsadással pedig a Budapest 37. számú ügyvédi irodát bíznánk meg.

Gondol Károly és Kiser László és dr. Bíró Gyula Kázmér hozzájárult a napirend nyílt ülésen történő tárgyalásához.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

66/2011.(X.21.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Közbeszerzési Bizottság kiegészítése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bizottságot

Kiser László Sajószöged, Széchenyi út 46. sz. alatti lakossal és

Gondol Károly Sajószöged, Vasút út 66. sz. alatti lakossal

kiegészíti.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

67/2011.(X.21.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: „Falumegújítás és fejlesztés – Sajószöged községben”

     tárgyban közbeszerzési eljárás kiírása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyi ügyben közbeszerzési eljárást indít

és felhatalmazza polgármesterét, hogy az ajánlattételi felhívás elkészítésével és a közbeszerzési eljárásban tanácsadóként történő közreműködéssel bízza meg a Budapest 37. számú ügyvédi irodát (képviseli: dr. Bíró Gyula Kázmér; Kt. sorszám: 307).

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 4 -

3./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

Ládi Balázs polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás nem tudja vállalni egy pszichológus foglalkoztatását, mert ennek költsége évi kb. 3 M Ft, a normatíva pedig csak 1,5 M Ft.

Orliczki Frigyesné: az óvodába járt olyan gyermek, aki nem tudott együtt étkezni a többiekkel a betegsége miatt. Javaslom, hogy amikor az óvodavezető is jelen lesz a testületi ülésen, akkor térjünk vissza erre a témára.

                A képviselő-testület a javaslattal egyetértett.

4./ Napirend: Megemlékezés a 1956-os Forradalom és Szabadságharc 55. és a

     Magyar Köztársaság kikiáltásának 22. évfordulójáról

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármestert az ülés berekesztette, majd a képviselő-testület tagjai részt vettek az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 55. és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 22. évfordulója alkalmában tartott ünnepi megemlékezésen.

k.m.f.

Ládi Balázs                                                                    dr. Boros István

polgármester                                                                         jegyző

64/2011.(X.21.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete

Sajószöged Község Önkormányzat

2011. évi

KÖZBESZERZÉSI TERVE

A közbeszerzés

tárgya

Az eljárás rendje:

Közösségi értékhatárt elérő: I.

Nemzeti és egyszerű értékhatárt elérő: II.

Az eljárás típusa:

- nyílt - versenypárbeszéd

- meghívásos - gyorsított

- tárgyalásos - egyszerű

Lefolytatásának

tervezett időpontja

ÁRUBESZERZÉS

     

ÉPÍTÉSI

BERUHÁZÁS

Falumegújítás és fejlesztés – Sajószöged községben

II.

Egyszerű

becsült érték 24 M Ft

2011. III. negyedév

ÉPÍTÉSI

KONCESSZIÓ

     

SZOLGÁLTATÁS

MEGRENDELÉSE

Közszolgáltatási szerződés a települési szilárd (kommunális) hulladék begyűjtésére és ártalmatlanító helyre történő szállítására Sajószöged község közigazgatási területén

II.

Egyszerű

becsült érték 50 M Ft

2011. III. negyedév

SZOLGÁLTATÁSI

KONCESSZIÓ