Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 23-án megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Karaffa Gábor, Tóth Béla, Dr. Lukács Fatime, Orliczki Frigyes Ferencné, Varga Viktor települési képviselők.

 

Meghívottként jelen van: Mihály-Bársony Judit gazdasági vezető, Kovács Tamás KTK elnök, Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

64/2021.(IX.23.) sz. K.T. határozat Sajószögedi Községi Testedző Kör éves működési támogatásának emeléséről

65/2021.(IX.23.) sz. K.T. határozat A NES Zrt. „napelem park” beruházásával érintett 0122/9

hrszú „kivett közút” önkormányzati ingatlanra tett árajánlatról

66/2021.(IX.23.) sz. K.T. határozat A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

67/2021.(IX.23.) sz. K.T. határozat A Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornaterme felújítása kapcsán tett szándéknyilatkozatról

68/2021.(IX.23.) sz. K.T. határozat Sajószöged, Széchenyi út 10. sz. alatt található garázs bérbeadásáról

69/2021.(IX.23.) sz. K.T. határozat Széchenyi úton fekvőrendőr építéséről

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

13/2021.(IX.28.) önkormányzati rendelet a költségvetéséről szóló 2/2021.(II.17.)

önkormányzati rendelet módosításáról.

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

  1. melléklet: rendelet tervezet az 1. napirendi ponthoz

  2. melléklet: előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

  3. melléklet: előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

  4. melléklet: határozati javaslatok az 5. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

Napirend:

1./ Javaslat az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Javaslat a Sajószögedi Községi Testedző Kör éves működési támogatásának emelésére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./Tájékoztató a Mindenszentek és Halottak napja kapcsán hatályba lépő forgalmi változásokról.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

4./Tájékoztató a NES Zrt. „napelem park” beruházásával érintett 0122/9 hrszú „kivett közút” önkormányzati ingatlanra tett árajánlatról.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

5./Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Javaslat az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2021.(II.17.) önkormányzati

rendelet módosítására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A Pénzügyi-Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, felkérem az Elnök Asszonyt, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a főbb számokat: a Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 611.549.166 Ft költségvetési bevétellel, 769.874.621 Ft költségvetési kiadással, 158.325.455 Ft költségvetési egyenleggel javasolja elfogadni a rendelet módosítását a képviselő-testületnek.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat

és tartózkodás nélkül megalkotta a képviselő-testület a költségvetéséről szóló 2/2021.(II.17.)

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2021.(IX.28.) önkormányzati rendeletét.

 

 

 

2./ Napirend: Javaslat a Sajószögedi Községi Testedző Kör éves működési támogatásának emelésére.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A Pénzügyi-Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, átadom a szót az Elnök Asszonynak.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a KTK elnökével egyeztetve néhány tételt, mint pl. a garázsépítés a jövő évre halasztva, a Bizottság 3.817.634 forint kiegészítő támogatás javasol a Községi Testedző Körnek.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 6 igen szavazattal és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

64/2021.(IX.23.) határozata

Sajószögedi Községi Testedző Kör éves működési támogatásának emelése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság véleményének figyelembevételével a Sajószögedi Testedző Kör 2021. évi működésére 3.817.634 forint kiegészítő támogatás biztosít.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

3./Napirend: Tájékoztató a Mindenszentek és Halottak napja kapcsán hatályba lépő forgalmi változásokról.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A tiszaújvárosi önkormányzattal egyeztetve, a temető főbejáratához vezető út bal oldalán az ünnep ideje alatt tilos lesz megállni-parkolni, de az útról megközelíthető füves területen lehetővé tesszük a parkolást és a rutinpályát is megnyitjuk erre a célra.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mindenszentek és Halottak napja kapcsán hatályba lépő forgalmi változásokról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.

 

 

 

4./Napirend: Tájékoztató a NES Zrt. „napelem park” beruházásával érintett 0122/9 hrszú

„kivett közút” önkormányzati ingatlanra tett árajánlatról.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A Bizottság szintén tárgyalta a napirendet átadom a szót a Bizottság elnökének.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: a NES Zrt. által ajánlatát 500.000 forintot kevésnek tartotta a Bizottság, 700 Ft/ m2 vételárat tartunk reálisnak a kialakult helyzetben.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A bizottsági ülés után egyeztettem a NES Zrt. képviselőjével, módosítják az ajánlatukat.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

65/2021.(IX.23.) határozata

A NES Zrt. „napelem park” beruházásával érintett 0122/9 hrszú

kivett közút” önkormányzati ingatlanra tett árajánlatról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a NES North Energy Sistem Zrt. (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály út 3. 1/3.) Sajószöged Községi Önkormányzat (3599 Sajószöged, Ady E. út 71.) tulajdonában levő 0122/9 hrsz-ú „kivett közút” megvásárlására irányuló 1.250.200 HUF + ÁFA, azaz egymillió-kétszázötvenezer-kétszáz forint + áfa árajánlatát elfogadja.

 

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: folyamatos

 

 

5./Napirend: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A Képviselő-testület hatáskörében 2021. január 05-től összesen 63 határozat született, ebből 48 a veszélyhelyzet elrendelése alatt hozott polgármesteri határozat. A határozatok végrehajtására irányuló eljárási cselekmény minden esetben történt, lejárt határidejű, végre nem hajtott határozat nem volt. A döntéseknek megfelelő intézkedések minden esetben megtörténtek. Egy módosított határozat volt.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

66/2021.(IX.23.) határozata

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

6./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

  1. Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kérelme

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Az intézményvezető asszony megkereste az Önkormányzatunkat azzal, hogy az iskola felújítása során fontos lenne a tornaterem padlózatának teljes cseréje, erre viszont nincs pályázati forrás. Kéri az Önkormányzat segítségét.

 

Vona Tamás alpolgármester: A padlózat már-már balesetveszélyes állapotban volt, támogatom a kérelmet, ha az üzemeltető és a tulajdonostárs is részt válla a költségekből.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

67/2021.(IX.23.) határozata

A Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornaterme felújítása kapcsán tett szándéknyilatkozatról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornaterme padlózat cseréjére vonatkozóan az alábbi szándéknyilatkozatot teszi:

Az Önkormányzat a felújítási költségek 50 %-át átvállalja, ha a Sajóörösi Önkormányzat tanulóarányosan részt vállal a felújításban és a Mezőkövesdi Tankerületi Központ a fennmaradó költséget finanszírozza.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály

Határidő: folyamatos

 

 

  1. Sajószöged, Széchenyi út 10. sz. alatt található garázs bérbeadásáról

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Okváth Judit sajószögedi lakos kérelmet nyújtott be hozzánk újabb 2 évre igénybe szeretni venni a Sajószöged, Széchenyi út 10. sz. alatt található garázst.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

68/2021.( IX.23.) határozata

Sajószöged, Széchenyi út 10. sz. alatt található garázs bérbeadásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged, Széchenyi út 10. sz. alatt található garázsra Okváth Judit sajószögedi lakos bérleti szerződését változatlan feltételekkel 2024. december 31-ig meghosszabbítja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

  1. Széchenyi út fekvőrendőr építéséről.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A Széchenyi út lakóközössége kéri, hogy négy darab fekvőrendőrrel próbáljuk lassítani az út forgalmát. A szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat csatolták az érintett ingatlantulajdonosoktól.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: a reggeli órákban, iskolakezdéskor sokan erről az útról közelítik meg az iskolát és nagyon „sietnek”. A Községüzemeltetési Kft-nél megvannak a Vasút úti szerelhető fekvőrendőrök. Támogatom a kérelmet.

 

Karaffa Gábor képviselő: A fekvőrendőrök problémát is okozhatnak, pl hótoláskor és sok mezőgazdasági gép is jár erre. A közlekedési morálnak kellene megváltozni, akkor nem lennének ilyen problémák. Nem támogatom a kérelmet.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 6 igen szavazattal és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

69/2021.( IX.23.) határozata

Széchenyi úton fekvőrendőr építéséről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Széchenyi úton 4 db forgalomcsillapító sziget építésére ad megbízást a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft-nek 300.000,-Ft + áfa megbízási díj ellenében.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait az elnyert pályázatokról melyek az alábbiak:

A műveleteket az Arany Tappancs állatorvosi rendelőben végzik 2021. október közepétől (Polgár, Dózsa György u. 2.) az érdekeltekkel egyezetni fogunk az alkalmas időpontokról.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző