Sajószöged Önkormányzat

Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 03-án megtartott üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Bakos Gábor, Fenyvesi Rudolfné, Kovács József, Mihalcsik Balázsné, Okváth Dezsőné, Tóth József, Vona Tamás,
Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Igazoltan távol maradt: Kovács László települési képviselő

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 9 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról, a

költségvetés zárszámadása

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

2./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervének elfogadására,

        tájékoztató a 2008. évi tervezett fejlesztésekre beadandó pályázatokról.

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

3./ Tájékoztató az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb

     eseményeiről

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

                           dr. Boros István jegyző

4./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

- 2 -

1./ Napirend: Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról, a költségvetés zárszámadása

Ládi Balázs polgármester ismertette a 2007. évi zárszámadás főbb sarokszámait majd elmondta, hogy az ismert nehézségek ellenére az elmúlt évben is biztosított volt az intézmények jó színvonalon történő működtetése és a beruházások is a terveknek megfelelően alakultak. A Sportöltöző és szolgálati lakás felújítása befejeződött, a szennyvízberuházás II. üteme is megvalósult, csak kisebb helyreállítási munkák vannak hátra.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek, kiemelten a Polgármesteri Hivatalnak gazdálkodására vonatkozó belső ellenőrzés lezárult, de az ellenőrzési jelentést még nem kaptuk meg, így ezt a soron következő ülésen tudom előterjeszteni.

Tóth József: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.

Kovács József: Nyugodtan végezte a Képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal a munkáját az elmúlt évben. A nehézségek ellenére vállaltuk a fejlesztésekhez szükséges kölcsön felvételét is. Bízzuk abban, hogy a 2008-as év is hasonlóan alakul.

Vona Tamás: A beszámoló jól szerkesztett, könnyen áttekinthető, köszönettel tartozunk a precíz munkáért. Jónak tartom, hogy önkormányzatunk nem fél a társulási lehetőségektől, és saját munkája mellé gesztori feladatokat is vállal, elősegítve ezzel a beruházások, kitűzött célok elérését.

Fenyvesi Rudolfné: Kiemelt községnek tartom Sajószögedet, ahol nem csupán másodrangúak a kulturális rendezvények, és az intézményi fejlesztések.

Bakos Gábor: A zárszámadást olvasva, szembeötlő, mennyire pontosan történik a helyi adók befizetése. Köszönjük a lakosságnak, a vállalkozóknak, vállalkozásoknak a pontosságot.

Ládi Balázs polgármester: Természetesen vannak olyan feladatok, melyekre jobban összpontosítunk, de csak akkor beszélhetünk jól működő önkormányzatról, ha nincsenek elhanyagolt területek.

                Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag,

                9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta

                az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról szóló

                7/2008. (VI. 03.) sz. rendeletét.

                /A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

2./ Napirend: Javaslat az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervének elfogadására, tájékoztató a 2008. évi tervezett fejlesztésekre beadandó pályázatokról

Ládi Balázs polgármester: A januári és a februári ülésünkön is volt már szó a 2008. évre tervezett beruházásokról. Ebben az évben az általános iskolai konyha felújítása, korszerűsítése és háromszáz adagosra bővítése a fő cél.

- 3 -

Az eszközök elfogadhatóak még, de a helyiség felújításával nem várhatunk, mert az ÁNTSZ előírásainak meg kell felelni és a tetőszerkezet sem bírna ki még egy telet. Hamarosan elkészülnek a tervek és be tudjuk adni a pályázatot.

Másik beruházás az Idősek Otthona előtti terület rehabilitációja. Ehhez a munkához már készült egy látványterv és kisebb módosítások után pályázatot nyújthatunk

be. Idei tervek között szerepel még egy új Községháza épület terveinek előkészítése, de pályázni és megvalósítani csak a 2009-es évben tervezzük.

Ha pályázati lehetőség adódik közutak fejlesztésére, akkor természetesen a Vasút és Bem út felújítását szeretnénk megvalósítani.

Tóth József: A Pénzügyi Bizottság ülésén Polgármester úr hasonló részletességgel ismertette a tervezett beruházásokat, a Bizottság elfogadásra javasolja a közbeszerzési tervet.

Bakos Gábor: Nagy szükség van a konyha felújítására, több kihordásra is lenne igény, és az Idősek Otthona előtti terület rendezése is fontos, főleg a sarkon álló ház helyzetét kellene tisztázni, és az ingatlan gondozására megoldást találni.

Okváth Dezsőné: A konyha felújításánál a hátsó kerítést sem szabad elfelejteni, az is nagyon rossz állapotban van. Esetleg néhány játszótéri elemet is el lehetne helyezi az udvaron, hogy ebédidőben kicsit tudjanak játszani a gyerekek.

Vona Tamás: Egy felújított helyiség és konyha jobban vonzza a rendezvényeket, ezért szerintem célszerűbb volna parkolóhelyek kialakítása. Lesz az idén járdaprogram?

Mihalcsik Balázsné: A játszótér bejáratánál a kavicsos részt meg kellene szűntetni mert balesetveszélyes.

Fenyvesi Rudolfné: A parkoló kialakításával értek egyet én is. Fontosnak tartom a meglévő fák megmentését, ha lehetséges.

 Ládi Balázs polgármester: Néhány odaillő játékra is szükség van, de ugyanakkor a parkoló kialakítása is lényeges. Az Orvosi Rendelő előtti kerítések megszűnnek és a szolgálati lakáshoz lenne áthelyezve a kerítés. Igyekszünk megmenteni a meglévő fákat, viszont ha nincs jó állapotban, akkor muszáj kivágni.

A sarki telek tulajdonosával sikerült felvenni a kapcsolatot, de továbbra is kitart tervei mellett hogy gyógyszertárat építene oda. Sikerült azonban elérni, hogy a használaton kívüli épülete bontási engedélyezési eljárását kezdeményezzük, és a Községüzemeltetési Kft. szállítsa el a törmeléket. Legalább rendezett lesz az ingatlan, ha eladni nem is szándékozik.

A járdaprogram kezdődhet az idei évben. Pályázatot nem érint, a meglévő legyártott anyagot fel lehet használni.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2008. évre tervezett fejlesztésekről szóló tájékoztatót tudomásul vette és az alábbi határozatot hozta:

- 4 -

18 /2008. (VI. 03.) 561. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2008. évi Közbeszerzési terv elfogadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

2008. évi Közbeszerzési tervet egyhangúlag elfogadta.

/Közbeszerzési terv a jegyzőkönyvhöz csatolva./

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

3./ Napirend: Tájékoztató az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Ládi Balázs polgármester úr tájékoztatta a testületet, hogy a közterületi fák gallyazásával kapcsolatos önkormányzati rendeletnek a lakosság kevés kivétellel (26 ingatlan) eleget tett. A képviselő-testület nevében felkérte azon ingatlanok tulajdonosait, akik még nem tettek eleget kötelességüknek, hogy az ingatlanjaik előtti cserjék, fák gallyazását haladéktalanul végezzék el, mert a szeles, viharos időjárás a le nem gallyazott fák miatt jelentős károkat okozhat a közterületi légvezetékekben.

Ládi Balázs polgármester: A Községházán kisebb karbantartási munkákat végeztünk. A tető sajnos már nem javítható, le kellene cserélni, de a külső falakat lefestettük és a csatornát lecseréltük. A Kft. is megkezdte telephelyén az építkezést, a falak már állnak.

A Mátyás király úti ingatlant nem tudjuk kiegészíteni a szomszédos telekből, mert az önmagában sem nagyobb méretű egy építési teleknél.

A sportpályánál labdafogó hálót helyezünk ki a jövő héten lakossági kezdeményezésre. Sajnos a csapat nem teljesít a legjobban, négy fontos játékost kell pótolnunk.

A posta nyitvatartásának meghosszabbítása ügyében kezdeményezett megkeresésemre elutasító válasz érkezett, kormány rendeletre hivatkozva válaszolták, hogy a nyitva tartás megegyezik a hasonló nagyságú településen levő postahivatalokkal, és nem terveznek változtatást, mi tovább vizsgáljuk a megoldás lehetőségét.

Bakos Gábor: Az újságunkban megjelent szociális támogatásokról szóló tájékoztatás hatására jelentkezett több ügyfél a témában?

Kovács József: A Lehel út 10-19 számú ingatlan előtt a szennyvízberuházás következtében a csatornabűz elviselhetetlen. Hogy áll a Lehel út 2. számhoz kihelyezendő lámpatest ügye? A Lehel úti kereszteződések nagyon balesetveszélyesek, nem láthatóak jól be.

Fenyvesi Rudolfné: Lakossági felvetés, hogy pénzkiadó automatát helyezzünk ki a községben. Másik észrevétel, hogy a Dózsa Gy. út elején csatornázási munkák miatt felbontott út helyreállítása után nagy bukkanó maradt, ami balesetveszélyes, illetve nem felel meg az eredeti állapotnak.

Tóth József: A játszótér előtti buszmegállóban a szemetes áthelyezéséről döntöttünk az előző ülésen, de az áthelyezés még nem történt meg.

- 5 -

dr. Boros István jegyző: A házi segítségnyújtásra nem jelentkeztek többen, az újságban csak tájékoztatást szerettem volna adni a lakosságnak az eljárási szabályok változásairól. A jelentkezések Vaskó Imréné intézményvezető asszonyhoz érkeznek, én csak az után látom az ügyiratokat, ha a gondozási szükségletet megállapították.

Ládi Balázs polgármester: a szennyvízberuházással kapcsolatos panaszok megszűntetésére megkeresem a kivitelezőt, és helyszínen megnézzük, mi a teendő. A balesetveszélyes útkereszteződéseket a Településfejlesztési Bizottságnak fel kellene mérni.

A lámpatestek elhelyezése a községben több helyen is aránytalanságot mutat. Néhány lámpatest áthelyezésével javítható lenne különösebb költségek nélkül a közvilágítás.

Egy bankautomata kihelyezését gazdaságtalannak ítélik meg a pénzintézetek, történt már ilyen megkeresés, de számukra nem nyereséges a szolgáltatás községünkben.

Előző ülésünk után megvizsgáltuk a játszótéri buszmegállónál lévő szemetest de nem találtunk benne kivetnivalót, ha a lakosság számára azonban kényelmesebb a közlekedés, felkérem a Kft.-t hogy helyezze át.

Okváth Dezsőné: Az Iskola mögötti kereszt felújítását kezdeményezte a lakosság. A kapott árajánlatok közül már kiválasztották a legkedvezőbbet, és a 400 000 Ft-ból 300 000 Ft-ot már összegyűjtöttek. Tudná-e támogatni az Önkormányzat a kezdeményezést?

Ládi Balázs polgármester: Ha pontos költségvetést kaphatunk a felújításról, akkor tudunk dönteni, nem szoktunk elzárkózni a lakossági kezdeményezések támogatásától.

Ládi Balázs polgármester: Az ENIN környezetipari klaszterhez csatlakozásról kell döntenünk. Környezetünk védelméről szóló klaszterhez a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulása csak úgy tud csatlakozni, ha minden a társulást alakító település egyenként is nyilatkozik a csatlakozásról.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

19 /2008. (VI. 03.) 540. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: ENIN Környezetipari Klaszterhez történő csatlakozás

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az ENIN Környezetipari

Klaszterhez történő csatlakozásról döntött.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

Ládi Balázs polgármester: Tájékoztatom a testület tagjait, hogy WiFi falu pályázat benyújtására van lehetőség. A pályázat a legrosszabb szociális körülmények között élőknek biztosítana számítógép illetve internethasználatot. Át kell gondolnunk, mert csak bizonyos ideig támogatja a kiíró alapítvány a felhasználókat, aztán az önkormányzatra hárulhatnak a költségek.

- 6 -

Mihalcsik Balázsné: Nem feltétlenül érdemes pályázni ebben a dologban, hiszen a Könyvtárban minden sajószögedi lakos számára ingyenesen és korlátlanul elérhető az internet és számítógép-hozzáférés.

Bakos Gábor: A Sportpálya locsolására van már megoldás? A meghirdetett építési telkek iránt van érdeklődő? Hogyan áll a cukrászda építése?

Ládi Balázs polgármester: A Sportpálya locsolására elkészült egy terv, de sajnos meghaladja az erőnket, gondolkodnunk kell egyszerűbb és olcsóbb megoldáson.

A Cukrászda építése jól halad, a gázbekötés folyamatban van. Süllyesztett csatlakozó tervezését kértem a Tigáztól. Az épület használatba vételi engedélyt kapott, de a bérlők a tényleges nyitásig bérleti díj halasztást kérnek, mert eddig csak kiadásaik voltak.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

20 /2008. (VI. 03.) 464. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: István András bérleti díj halasztás iránti kérelme

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete István András

Sajószöged, Rákóczi út 21. sz. alatti lakost Sajószöged,

Ady E. út 2. sz. alatti cukrászda bérleti díjának fizetése

alól az üzlet megnyitásáig mentesíti.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

4./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

Ládi Balázs polgármester: Az előző évekhez hasonlóan a TVK-s Borostyán Klub kért támogatást önkormányzatunktól a mellékelt programtervezet megvalósításához.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

21 /2008. (VI. 03.) 4. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: TVK-s Borostyán Klub támogatása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a TVK-s Borostyán

Klub számára 50.000,-Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást nyújt.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 7 -

dr. Boros István jegyző: A Dél-borsodi Jegyzők Egyesülete az előző évekhez hasonlóan működésének elősegítésére szeretne 50 000 Ft támogatást kapni az Önkormányzattól.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

22 /2008. (VI. 03.) 576. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Dél-borsodi Jegyzők Egyesületének támogatása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-borsodi Jegyzők

Egyesülete számára 50.000,-Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást nyújt.

A testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

dr. Boros István jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a közoktatási törvény szerint a tanköteles tanulók beíratásának időpontját az önkormányzat határozza meg. Az igazgatónővel történt egyeztetés után az április 24.-25.-ei időpontot javasolja.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

23 /2008. (VI. 03.) 484. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tanköteles tanulók beíratásának időpontja

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete arról határozott,

hogy a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú

Művészetoktatási Intézménybe a tanköteles tanulókat az első

évfolyamba 2008. április 24-25-én kell beíratni.

A testület felkéri a jegyzőt, hogy az időpont közzétételéről gondoskodjon.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

Ládi Balázs polgármester: Az ASZT-a Civil Szervezet támogatási kérelmet adott be. Az előző évben 800 000 Ft támogatást kaptak, az idén 1, 5 millió forintot kérnek. Felkérem Kovács Józsefet a szervezet elnökét, ismertesse a 2008 évi rendezvény tervezetüket.

Kovács József: Ez évben több mindent szeretnénk megvalósítani, ezért volna szükségünk nagyobb támogatásra is. Az évek óta hagyományos programjainkat szeretnénk az idei évben is megrendezni, illetve a működésünk fenntartásához kérünk segítséget. A helyiségben, amit használunk nincsen áram, nem tudjuk használni gyakorlatilag csak raktározásra. Tanácskozáshoz a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termét használhatjuk a polgármester úr engedélyével. Szeretnénk a 4. Krumplifesztivált nemzetközivé növelni.

A LEADER programon belül állatmenhely létrehozása egy alapítványon keresztül szintén az elképzeléseink között szerepel. Kiépítenénk egy biciklis tereppályát a fiatalok számára, ezzel megoldott lenne a temető mögötti illegális, ellenőrizetlen és veszélyes pálya felszámolása.

- 8 -

Vona Tamás: Csak akkor javaslom a támogatást, ha megvalósítható célokat tud Az ASZT-a felmutatni. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy mindennel együtt a felelősség is a szervezetre hárul ha baleset történik.

Ládi Balázs polgármester: Az önkormányzat eldöntheti, hogy önkormányzati feladatokat átad-e civil szervezetnek, illetve azt hogy önként vállalt feladatokat tud-e, akar-e egyáltalán felvállalni. Esetleg az önkormányzat kialakítja a pályát, és üzemeltetésre átadja a civil szervezetnek. Egy tereppálya kialakításával járó veszélyekért is vállalná a felelősséget az ASZT-a? Eldöntheti, hogy nemzetközi rendezvényt szervez, de akkor a megvalósításhoz szükséges pénzt is teremtse elő önállóan.

Javaslom, hogy a tavaly kapott 800 000 Ft-os támogatást biztosítsuk az idén is számukra, a különbözetről pedig esetenként, konkrét pályázatok ismeretében döntsünk, ha a pályázati céllal azonosulni tud a képviselő-testület.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslattal egyetértett

és egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az

alábbi határozatot hozta:

24 /2008. (VI. 03.) 4. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: ASZTA 2008. évre vonatkozó támogatási szerződése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az Alternatív Szakágak

Tárháza Egyesülettel 2008. évre kötött Támogatási Szerződést az elhangzott

módosításokkal jóváhagyta.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

Ládi Balázs polgármester: jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani Kovács József települési képviselőt, aki hozzájárult a nyílt ülésen történő szavazáshoz.

        A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

        Ládi Balázs        dr. Boros István        Kovács József

        polgármester        jegyző        jegyzőkönyv-hitelesítő