Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án megtartott üléséről

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző, Berecz Róbert Községüzemeltetési Kft. ügyvezető, Hajdu Ferencné költségvetési szakértő

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

12/2013.(II.28.) sz. Tárgy: Községüzemeltetési Kft. üzleti tervének elfogadása

13/2013.(II.28.) sz. Tárgy: 2013. évre vonatkozó étkezési normák megállapítása

14/2013.(II.28.) sz. Tárgy: Sajószöged Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása

15/2013.(II.28.) sz. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadása

16/2013.(II.28.) sz. Tárgy: Az Önkormányzat által biztosított támogatások felhasználása

17/2013.(II.28.) sz. Tárgy: A településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településrendezési eszközök módosításával összefüggő egyeztetés szabályai

18/2013.(II.28.) sz. Tárgy: Sajószöged Község Önkormányzata költségvetési szervei gazdálkodásának 2012. évi átfogó belső ellenőrzése

19/2013.(II.28.) sz. Tárgy: Beiskolázási körzet bővítése

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

3/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet az intézményi térítési díjakról

4/2013.(III.01.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról szóló 15/2004. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

6/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatairól szóló 11/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: Községüzemeltetési Kft. üzleti terve

2. melléklet: Sajószöged Község Önkormányzatának 3/2013. (III.12.) önkormányzati rendelete az intézményi térítési díjakról

3. melléklet: előterjesztés az 3. napirendi ponthoz és Sajószöged Község Önkormányzatának 4/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 15/2004. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. melléklet: előterjesztés az 4. napirendi ponthoz és Sajószöged Község Önkormányzatának 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről; 14/2013.(II.28.) sz. határozat melléklete

5. melléklet: előterjesztés az 5. napirendi ponthoz és Sajószöged Község Önkormányzatának 6/2013.(III.12.) önkormányzati rendelete Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

6. melléklet: előterjesztés az 6. napirendi ponthoz (Sajószöged Községi Önkormányzat

2013. évi közbeszerzési terve)

7. melléklet: 17/2013.(II.28.) sz. határozat melléklete

8. melléklet: előterjesztés a 8. napirendi ponthoz és 18/2013.(II.28.) sz. határozat melléklete szerinti Intézkedési Terv

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők teljes létszámban jelen vannak, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. üzleti tervének elfogadására

      Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

         Berecz Róbert Községüzemeltetési Kft. ügyvezető

2./ Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadására

     Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

3./ Javaslat a talajterhelési díjról szóló 15/2004. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosítására

     Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

4./ Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására

      Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

5./ Javaslat a képviselő-testületi SzMSz módosítására

      Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

6./ Javaslat az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadására

      Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

7./ Tájékoztató az Önkormányzat által biztosított támogatások felhasználásáról

      Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

8./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

1./ Napirend: Javaslat a Községüzemeltetési Kft. üzleti tervének elfogadására

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Kft. üzleti tervét már első olvasatban tárgyaltuk, akkor megállapította a képviselő-testület, hogy a Kft. üzleti terve nem áll összhangban a 2013. évi Önkormányzati költségvetésünkkel. Ez a hiba orvosolva lett.

Berecz Róbert ügyvezető: ahogy polgármester úr mondta, a Kft. üzleti terve nem volt összhangban az Önkormányzat költségvetésével, ennek az egyik fő oka, hogy fejlesztésre nagyobb összegű pénzeszközöket szerettünk volna fordítani, ami egy munkagép beszerzésére irányult volna. Erre nincs fedezet, úgyhogy ezt a fejlesztési részt kihagytam az üzleti tervből, így 2 000 000 Ft-tal csökkent a tervezett bevételünk.

Kérdés, észrevétel:

Bakos Gábor települési képviselő: ahhoz, hogy Községüzemeltetési Kft. minőségi munkát tudjon végezni, megfelelő gépeket kellene vásárolni, akár hitelből is.

Vona Tamás alpolgármester: egyetértek azzal, hogy a gépparkot bővíteni kellene. A JCB nagyon jó, de nem hótolásra való. Egy más jellegű géppel jobban tudnánk dolgozni. A problémát fokozza, hogy az IFA forgalmija lejárt, azzal semmiféle szállítást nem tudunk végezni, a Multicar pedig nagy dolgok szállítására alkalmatlan.

A hitelt nem támogatom, javaslom, hogy tartsuk napirenden a traktor vásárlását.

Az üzleti tervet elfogadásra javaslom.

Orliczki Frigyesné települési képviselő: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a Kft. 2013. évi üzleti tervét.

Az Önkormányzatnál és intézményeinél ellátandó feladatokból származó bevétel 22 000 000 Ft-ra került megállapításra, a költségek átvizsgálása után azok is csökkentésre kerültek, így a főszámok: tervezett bevételek 24 400 000 Ft, a tervezett kiadás 24 081 610 Ft , tervezett nyereség 318 390 Ft az üzleti tervben. A Bizottság javaslata, hogy meg kell próbálni pályázatok útján eszközt beszerezni. A pályázatok lehetőséget adnak arra, hogy az eszközpark bővüljön.

Ezekkel az ismertetett számokkal javasolja a Bizottság a képviselő-testületnek az üzleti terv elfogadását.

dr. Gulyás Mihály polgármester:Ha a tavasz folyamán lesznek pályázati lehetőségek, ki fogjuk használni.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

12/2013.(II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Községüzemeltetési Kft. üzleti tervének elfogadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged Községüzemeltetési Kft. üzleti tervét elfogadta.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: folyamatos

(Üzleti terv a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

2./ Napirend: Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadására

dr. Boros István címzetes főjegyző részletesen ismertette az írásban kiküldött anyagot.

Orliczki Frigyesné települési képviselő: a Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és kiegészítés nélkül elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet képviselő-testületnek.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az intézményi díjakról szóló 3/2013.(III.12.) önkormányzati rendeletét.

(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az étkezési normákat határozatban kell elfogadni a testületnek.

13/2013.(II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2013. évre vonatkozó étkezési normák megállapítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 2013. évre az alábbi intézményi étkezési normákat állapítja meg:

                

                Iskola

tízórai, ebéd, uzsonna         522,- Ft.

tízórai, ebéd                                                        484,- Ft.

- gyermekek ebéd biztosítása                                                447,- Ft.

Óvoda

tízórai, ebéd, uzsonna                                                329,- Ft.

- dolgozók háromszori étkezési normája                                        391,- Ft.

tízórai, ebéd, uzsonna        

-vendégétkeztetés normája                                                158,- Ft.

+ rezsi

rezsi számítása: 2012. évi költség: 5.491606,-/34757 adaggal=158

Felelős: Kovács Györgyné Intézményvezető

  dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

3./ Napirend: Javaslat a talajterhelési díjról szóló 15/2004. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosítására

dr. Boros István címzetes főjegyző: részletesen ismertette az írásban kiküldött anyagot.

Orliczki Frigyesné települési képviselő: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta talajterhelési díjról szóló rendelet módosítását. Azoknak a családoknak, akik meg tudják oldani, hogy rákössenek a szennyvízhálózatra, nagy előnyt jelent, hogy mentesülnek a 2012. évi adó megfizetésétől. A bizottsági ülésen felmerült az is, hogy az is mentesül, aki igazolni tudja, hogy kerti csappal rendelkezik. Tehát azoknak a lakosoknak, akiknek nincs vezetékes vízhálózat bekötve és kerti csapról fogyasztja vizet, azt a jegyző úr felé be kell jelenteni és megfelelő formanyomtatványon nyilatkoznia kell. A Bizottság ebben a formában javasolja elfogadni a rendelet-tervezetet.

Kérdések, észrevételek:

Bakos Gábor települési képviselő: közkútról hordják be nagyon sokan a vizet, azok is, akiknek be van vezetve a lakásukba a víz.

dr. Gulyás Mihály polgármester: az ÉRV-től megkérjük a közkutak vízfelhasználási mennyiségét, és ahol kiugróan magas felhasználást találunk és megoldható, azt a közkutat lezárjuk, hogy ilyesmi ne forduljon elő.

Vona Tamás alpolgármester: hány értesítés ment ki?

dr. Boros István címzetes főjegyző: 68, tehát ennyien nem kötöttek még rá a szennyvízcsatornára.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a talajterhelési díjról szóló 15/2004. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2013. (III.01.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

4./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására

dr. Gulyás Mihály polgármester: a költségvetési tervezetünk álláspontom szerint a vonatkozó jogszabályoknak megfelel.

Orliczki Frigyesné települési képviselő: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság írásban is véleményezte az önkormányzat 2013. évi költségvetés tervezetét és az alábbi sarokszámok elfogadásával javasolja a képviselő-testületnek:

190 073 e Ft költségvetési bevétel

253 425 e Ft költségvetési kiadás

-63 352 e Ft költségvetési egyenleg, ebből 63 352 e Ft működési hiány.

Mivel Magyarország a helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (4) bekezdés szerint „A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető” külső finanszírozású eszköz igénybevételével (pl. bankhitel fedezetével), ezért eleget téve ezen törvényi előírásnak, a működési hiány belső finanszírozását az előző évi költségvetési pénzmaradványból és az Önkormányzat tulajdonát képező befektetett pénzügyi eszközökből látjuk biztosítottnak.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.12.) rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

A napirendi ponthoz kapcsolódóan Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

14/2013.(II.28.)sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete tárgyi ügyben foglaltakat e határozat melléklete szerint elfogadja.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: folyamatos

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Hajdu Ferencné költségvetési szakértő és Okváth Dezsőné települési képviselő elhagyta az ülést.

5./ Napirend: Javaslat a képviselő-testületi SzMSz módosítására

dr. Boros István címzetes főjegyző: részletesen ismertette az írásban kiküldött anyagot.

Orliczki Frigyesné települési képviselő: a Bizottság tárgyalta az SzMSz-ről szóló önkormányzati rendelet módosítást. Érdemi változás volt a jegyző úr helyettesítéséről szóló 7.§, illetve 5. sz. függelékbe bekerült a civil szervezetek felsorolása. A Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet módosítást.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatairól szóló 11/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2013.(III.12.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

6./ Napirend: Javaslat az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadására

dr. Boros István címzetes főjegyző: a közbeszerzési törvény előírja, hogy minden év március 31-éig az önkormányzatoknak el kell készíteni és közzé kell tenni a közbeszerzési tervüket. Javaslom a kiküldött előterjesztésnek megfelelően elfogadni a tervet.

Orliczki Frigyesné települési képviselő: a Bizottság javasolja a közbeszerzési terv elfogadását a képviselő-testületnek.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

15/2013.(II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét elfogadta.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: folyamatos

(A közbeszerzési terv a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

7./ Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat által biztosított támogatások felhasználásáról

dr. Gulyás Mihály polgármester: a civil szervezetek a kapott pénzt megfelelően használták fel. A támogatás igénylése, illetve elszámolása megfelelő módon történt. A legnagyobb összeget a Sport Egyesület használta fel.

Orliczki Frigyesné települési képviselő: a Bizottság meghallgatta a polgármester úr tájékoztatását az Önkormányzat által biztosított támogatások felhasználásról. A nonprofit jelleggel létrejött csoportok, civil szervezetek, egyesületek cél szerint használták fel a támogatást. Nagyon kevés az olyan önkormányzat, aki ilyen mértékben támogatja a civil szervezeteket. A Bizottság véleménye, hogy ha ebben az évben is megoldható, a képviselő-testület támogassa ezeket a szervezeteket.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

16/2013.(II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Önkormányzat által biztosított támogatások felhasználása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló beszámolót elfogadta.

8./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző: folyamatban van a rendezési-tervünk módosítása és meg kell határozni azokat az eljárási szabályokat, amelyeket a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet ír elő. Ennek a 29.§-a bevezet egy új jogintézményt, a partnerségi egyeztetést. Az új eljárásrend alapján a helyi építési szabályzat módosításakor az eddigi szakmai egyeztetést megelőzi egy civil partnerekkel való egyeztetés.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

        

17/2013.(II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településrendezési eszközök módosításával összefüggő egyeztetés szabályai

Sajószöged Község Önkormányzata a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településrendezési eszközök módosításával összefüggő egyeztetés szabályait e határozat 1. melléklete szerint elfogadja és alkalmazását elrendeli a tárgyi ügy során történő véleményezési eljárások lefolytatásakor.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

b./

Orliczki Frigyesné települési képviselő: megkaptuk a tavalyi átfogó belső ellenőrzés megállapításait, az előzetes ellenőrzési jelentés tanulmányozása során kiadott intézkedési terv lefedi azokat az észrevételeket, amelyek a vizsgálati jegyzőkönyvben megállapításra kerültek. Az intézkedési terv kellő alapossággal került kidolgozásra, minden területen lett kijelölve felelős. Ebben a formában javaslom elfogadásra a képviselő-testületnek.

Vona Tamás alpolgármester: A megszűnt Többcélú Társulás végezte eddig az ellenőrzési feladatokat. Lesz-e helyette valami?

dr. Gulyás Mihály polgármester: tárgyalások folynak arról, hogy újra együtt fognak működni azok a települések, akik a kistérségben benne voltak. Ha ez létrejön, akkor a belső ellenőrzés is tovább fog működni, ha mégsem, akkor fogunk rá keresni megoldást, hogy meglegyen minden évben az a fajta biztonság, hogy a gazdálkodásunk ellenőrizve van.

dr. Boros István címzetes főjegyző: továbbra is kötelező az önkormányzatoknak a belső ellenőrzés működtetése.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

18/2013.(II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Község Önkormányzata költségvetési szervei gazdálkodásának 2012. évi átfogó belső ellenőrzése

Sajószöged Község Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyi ügyben végzett belső ellenőrzési jelentésben foglaltakat megtárgyalta, értelmezte, az abban megfogalmazott javaslatokkal egyetértett és a jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében e határozat melléklete szerinti Intézkedési Tervet fogadott el.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester, dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: folyamatos, illetve 2013. december 31.

(Előterjesztés és Intézkedési Terv a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

c./

dr. Boros István címzetes főjegyző: jelenleg a sajószögedi iskola beiskolázási körzetébe Sajóörösön kívül más település nem tartozik. Ezen szeretne a tankerületi igazgató asszony változtatni az Oktatási Hivatalban, szeretné, hogy ha Nagycsécs is Sajószöged beiskolázási körzetébe tartozna. Az önkormányzatoknak véleményezési joga van.

Orliczki Frigyesné települési képviselő: a sajószögedi és a sajóörösi diákokkal a kötelező osztálylétszám megvan-e?

dr. Boros István címzetes főjegyző: minden évfolyamon megvan a jogszabály által előírt osztálylétszám és az óvoda tájékoztatása szerint az 1. évfolyam is el tudna indulni.

Vanyó István települési képviselő: nem támogatom Nagycsécs csatlakozását.

Vona Tamás alpolgármester: egyetértek Vanyó képviselő úrral. Amennyiben a tankerület úgy gondolja, hogy szükséges a beiskolázási körzet bővítése, kérnénk, hogy vizsgálják meg, hogy Muhit ide tudják-e csatolni.

Bakos Gábor települési képviselő: nem javaslom Nagycsécs csatlakozását.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

        

19/2013.(II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Beiskolázási körzet bővítése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Általános Iskola beiskolázási körzetének Nagycsécs községgel történő bővítését nem támogatja.

d./

Orliczki Frigyesné települési képviselő: az lenne a kérésem, hogy a Községüzemeltetési Kft. beszámolójának megvitatását hozzuk előre az áprilisi testületi ülésre.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

e./

Vanyó István települési képviselő: mi lesz a március 15-ei ünnepség menetrendje?

dr. Gulyás Mihály polgármester: kialakult menetrendje még nincs az ünnepségnek. Koszorúzni fogunk, illetve szeretnénk 1848-49-es zászlót avatni a Művelődési Ház előtti téren.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

   dr. Gulyás Mihály        sk.                                                     dr. Boros István sk.

       polgármester                                                        címzetes főjegyző