Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 04-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Tóth Béla, települési képviselő, Karaffa Gábor települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző, dr. Lukács Fatime háziorvos

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

64/2018.(X.04.) Javaslat feladat ellátási szerződés megkötésére háziorvosi szolgálat ellátásra

65/ 2018.(X.04.) Javaslat a képviselő-testületi SZMSZ 3. függelékének cseréjére

 

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontot, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

 

1./ Javaslat feladat ellátási szerződés megkötésére háziorvosi szolgálat ellátásra

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Javaslat a képviselő-testületi SZMSZ 3. függelékének cseréjére

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./ Javaslat feladat ellátási szerződés megkötésére háziorvosi szolgálat ellátásra

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Részletes feladat ellátási szerződést látunk. Javaslom a szerződés megkötését.

 

dr.Lukács Fatime háziorvos: A pályázatom nyertes lett Wirtz doktorral már megkötöttük az adásvételi szerződést, ANTSZ-től megkaptam a működési engedélyt a praxis jogot, egyedül a NEAK-kal kötött szerződés van hátra ehhez kell az Önkormányzattal feladat ellátási szerződést kötni. November 01-től rendes munkaidőben tudok rendelni.

 

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

64/2018.(X.04.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Javaslat feladat ellátási szerződés megkötésére háziorvosi szolgálat ellátásra

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a feladat ellátási szerződés megkötését.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

2./ Javaslat a képviselő-testületi SZMSZ 3. függelékének cseréjére

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Technika módosításról van szó négy új COFOG-ot kell felvenni az önkormányzat tevékenységi körébe ASP rendszerbe történő könyveléshez.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

65/2018.(X.04.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (SzMSz) szóló 3/2018 (II.05.) önkormányzati rendelet 3. függelékének módosítása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018.(II.05.) önkormányzati rendelete 3. függeléke helyébe e határozat melléklete lép.

 

 

 

65/2018. (X.04.) határozat melléklete

 

3. függelék

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

szóló 3/2018.(II.05.) önkormányzati rendelethez

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236 Országos közfoglalkoztatási program

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

063010 Vízügy igazgatása

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

 

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző