Sajószöged Önkormányzat

Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 05-én megtartott üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Okváth Dezsőné alpolgármester, Bakos Gábor, Fenyvesi Rudolfné, Kovács József, Kovács László, Mihalcsik Balázsné, Tóth József, Vona Tamás, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 10 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a Képviselő-testület 2009. I. félévi munkatervére

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

2./ Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2008. évi munkájáról, javaslat a

  Művelődési Ház és Könyvtár 2009. évi munkatervének elfogadására, javaslat a

  2009. évi községi rendezvények megünneplésére.

  Előterjesztő: Ládi Balázsné intézményvezető

         Ládi Balázs polgármester

3/a./ Javaslat Sajószöged Önkormányzat 2009. évi költségvetés tervezetének első

  olvasatban történő megtárgyalására, a fejlesztési célok meghatározására.

  b./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2009. évi üzleti tervének

  elfogadására

  c./ Javaslat a Sajószöged Önkormányzat 2008. évi Költségvetéséről szóló 4/2008. (II.28.)

  sz. rendelet módosítására

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

         Tóth Károly ügyvezető igazgató

4./ Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV.26.) sz. rendelet

  módosítására

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

5./ Javaslat az Intézményi térítési díjakról szóló 3/2008. (II.05.) sz. rendelet megalkotására

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

6./ Javaslat a közműves ivóvízellátásról, a közkifolyók vízhasználatáról és az ivóvíz

  díjának megállapításáról szóló 7/2003./V.29./sz. KT rendelet, valamint a települési

  folyékony hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezéséről szóló 20/2002./XII.19./sz.

  KT. rendelet módosítására

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

7./ Javaslat a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

  Intézmény Pedagógiai Programjának jóváhagyására

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

8./ Tájékoztató a 2009. évi szemétszállítási díjakról

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

9./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

- 2 -

1./ Napirend: Javaslat a Képviselő-testület 2009. I. félévi munkatervére

Ládi Balázs polgármester: Az Ügyrendi Bizottság előzetesen tárgyalta a munkatervet, melyet rajtunk kívül álló okok miatt módosított a Bizottság.

Ismertette az előterjesztést, valamint az előterjesztésben történt változásokat és felkérte Kovács József urat a Bizottság elnökét ismertesse a bizottság álláspontját.

Kovács József: Módosításokra tettünk javaslatot, mivel a LEADER program pályázati kiírásának ideje megváltozott, május 1-31-ről október 1-31-re. Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a 2009. I. félévi munkatervét a Képviselő-testületnek. A Bizottság javasolja még a Képviselő-testületi tagok fogadóórájának beosztását, a bizottságok is készítsenek munkatervet, valamint kérik a hivatalt a hatályos SzMSz kiküldésére a külsős bizottsági tagoknak.

Ládi Balázs polgármester ismertette a Képviselő-testületi tagok fogadóórájának beosztását.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendeddel kapcsolatban

egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

határozatot hozta:

1/2009.(II. 05.) 52. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A képviselő-testület 2009. I. félévi munkatervének elfogadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

2009. I. félévi munkatervét elfogadta.

/Munkaterv a jegyzőkönyvhöz csatolva./

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2008. évi munkájáról, javaslat a Művelődési Ház és Könyvtár 2009. évi munkatervének elfogadására, javaslat a 2009. évi községi rendezvények megünneplésére.

Ládi Balázs polgármester elmondta, hogy az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság ülésén tárgyalta a napirendet, és felkérte Vona Tamás urat a Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a Bizottság álláspontjáról.

Vona Tamás: a Bizottság tagjai a Művelődési Ház és Könyvtár 2009. évi munkatervét gazdag és jól szervezett programnak tekinti és elfogadásra javasolja.

-3-

Ládi Balázsné intézményvezető írásban kiadott anyagához szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy 2009 éve a Tehetség éve lesz, mely programhoz csatlakoztak. A Falunap időpontja az előterjesztésben foglaltaktól eltérően augusztus 14-15-ről, július 31. augusztus 1.-re változik, mivel a Krumpli Fesztivál szeptember 05.-én kerül megrendezésre, így a két rendezvény nem esik túl közel egymáshoz.

Bakos Gábor: A rendezvényterv kiváló programokat tartalmaz, de költségmegtakarítás miatt át kell gondolni, hogy nem volna-e célszerű összevonni rendezvényeket, esetleg egy-két kisebb rendezvényt elhagyni.

Tóth József: A 2008-as szintet tartanunk kell. Nincs ebben sok pénz, nagyrészt „filléres” rendezvények ezek.

Vona Tamás: Képviselőként Bakos Gábor aggodalmát értjük. Rugalmas a program, ha szükség van rá módosíthatjuk.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendeddel kapcsolatban

egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

határozatokat hozta:

2/2009.(II. 05.) 157. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Község 2009. évi rendezvénytervének elfogadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

Sajószöged község 2009. évi rendezvénytervét egyhangúan elfogadta.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

         Ládi Balázsné intézményvezető

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

3/2009.(II. 05.) 157. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Művelődési Ház és Könyvtár 2008. évi beszámolójának,

  és 2009. évi munkatervének elfogadása

a.) Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Művelődési Ház és

  Könyvtár 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

b.) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2009. évi

  munkatervét jóváhagyja.

-4-

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

         Ládi Balázsné intézményvezető

Határidő: azonnal, ill. folyamatos

3./ Napirend:

a./ Javaslat Sajószöged Önkormányzat 2009. évi költségvetés tervezetének első

  olvasatban történő megtárgyalására, a fejlesztési célok meghatározására.

b./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2009. évi üzleti tervének

  elfogadására

c./ Javaslat a Sajószöged Önkormányzat 2008. évi Költségvetéséről szóló 4/2008. (II.28.)

  sz. rendelet módosítására

a./ Javaslat Sajószöged Önkormányzat 2009. évi költségvetés tervezetének első olvasatban történő megtárgyalására, a fejlesztési célok meghatározására.

Ládi Balázs polgármester átadta a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, mivel a Költségvetés tervezetét előzetesen tárgyalta a bizottság.

Tóth Jószef: A nehéz gazdasági helyzethez alkalmazkodnunk kell. A Pénzügyi Bizottság jónak minősítette a tervezetet és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Ládi Balázs polgármester: A költségvetési koncepcióban foglaltaknak megfelelően egy biztonsági, takarékos, stabil költségvetés-tervezetet próbáltunk összeállítani, ami alapján garantálni tudjuk az önkormányzati intézmények 2009. évi működtetését, ha csak nem történik az év során valamilyen drasztikus központi – kormányzati intézkedés. Az Alapszolgáltatási központ megszüntetésével éves szinten 6,5 M forintot takarítunk meg, de az elsődleges cél nem ez volt, egyszerűen nincs igény az idősek nappali ellátására intézményi keretek között. A megtakarított pénz nagy részével növeljük az egyéb szociális juttatásokra szánt összeget, ami a tavalyi évben egyébként 16,5 M forint volt, alanyi jogon különböző jogcímeken ennyit juttattunk a lakosságnak, a lakosság egyes csoportjainak. Az iskola költségvetése további elvonásokat nem bír el az oktatás színvonalának csökkenése nélkül, ezt pedig semmi képpen nem akarjuk. A fejlesztésekről nem mondtunk le, figyeljük az adódó pályázati lehetőséget és a Kft. által legyártott térkövekből tavasszal indul a járda program.

Ismertette az előterjesztésben szereplő bevételi és kiadási oldalon szereplő főbb számokat.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül s 2009. évi költségvetés tervezetéről az alábbi

határozatot hozta:

-5-

4/2009.(II. 05.) 157. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: a 2009. évi költségvetés tervezése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi

költségvetésének tervezetét további tárgyalásra alkalmasnak tarja és a

Pénzügyi Bizottságnak végleges kidolgozásra átadja.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

b./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2009. évi üzleti tervének elfogadására

Tóth Károly ügyvezető igazgató ismertette az előterjesztést, mely tartalmazza a Kft. 2009. év feladatait.

Bakos Gábor: Az út a munkához program, mit fog jelenteni a Kft. életében?

Tóth Károly: Eddig is dolgoztak nálunk közcélúak, ezután is várjuk őket.

Fenyvesi Rudolfné: A parkok rendben tartásáért dicséret illeti meg a Kft.-t, de a temetők gondozására nagyobb figyelmet kellene fordítani.

Vona Tamás: A tervezet a realitások talaján maradt, a fejlesztésekben továbbra is a Kft.-re támaszkodhatunk.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Községüzemeltetési Kft. 2009. évi üzleti tervéről az alábbi határozatot hozta:

5/2009.(II. 05.) 157. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Községüzemeltetési Kft. 2009. évi üzleti terve

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged Önkormányzat

Községüzemeltetési Kft. 2009. évi üzleti tervét egyhangúan elfogadta.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

c./ Javaslat a Sajószöged Önkormányzat 2008. évi Költségvetéséről szóló 4/2008. (II.28.) sz. rendelet módosítására

Ládi Balázs polgármester ismertette az előterjesztést, ezután átadta a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

-6-

Tóth József: A Pénzügyi Bizottság előzetesen tárgyalta a 2008. évi Költségvetéséről szóló rendelet módosítását, melyet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta Sajószöged Önkormányzat 2008. évi Költségvetéséről szóló 4/2008.(II.28.) sz. rendelet módosításáról szóló 1/2009.(II.05.)sz. rendeletét.

/A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

4./ Napirend: Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV.26.) sz. rendelet módosítására

dr. Boros István jegyző: Az SzMSz 1. számú melléklete módosulna. A polgármester hatásköre bővülne a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások személyi térítési díjának megállapításával. Az Ezüstfenyő Alapszolgáltatási Központ megszűnése miatt van szükség erre, mivel ez az intézményvezető hatásköre volt. A nappali ellátás kivételével a szociális szolgáltatások szakfeladaton tovább működnek, ezért a térítési díjat a polgármester átruházott hatáskörben állapítaná meg a jövőben.

Kovács József elnök: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést támogatta, elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007.(IV.26.) sz. rendelet módosításáról szóló 2/2009.(II.05.)sz. rendeletét.

/A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

5./ Napirend: Javaslat az Intézményi térítési díjakról szóló 3/2008. (II.05.) sz. rendelet megalkotására

dr. Boros István jegyző: A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások normatívájának csökkenése és az ellátások önköltségének növekedése miatt az ellátottak által fizetendő személyi térítési díj annyira megnőne, hogy sokan nem tudnák megfizetni és inkább nem vennék igénybe az ellátást. Ezért elfogadásra javasolom a díjfizetési kedvezményeket tartalmazó átalakított jövedelemsávokat és százalékokat az előterjesztésnek megfelelően.

Tóth József: A Pénzügyi Bizottság előzetesen megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja.

Ládi Balázs polgármester ismertette a jövedelem sávokat és a kedvezmények mértékét.

-7-

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Intézményi térítési díjakról szóló 3/2009.(II.05.)sz. rendeletét.

/A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

6./ Napirend: Javaslat a közműves ivóvízellátásról, a közkifolyók vízhasználatáról és az ivóvíz díjának megállapításáról szóló 7/2003./V.29./sz. KT rendelet, valamint a települési folyékony hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezéséről szóló 20/2002./XII.19./sz. KT. rendelet módosítására

Ládi Balázs polgármester: Csak tájékoztatással tudok szolgálni, döntést még nem tudunk hozni. A Tiszaszolg Kft. a szolgáltatások díjait még nem határozta meg, taggyűlés még nem volt, de vélhetően 5-7%-os növekedésre számíthatunk.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

7./ Napirend: Javaslat a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának jóváhagyására

dr. Boros István jegyző: A tavaly júliusban elfogadott Esélyegyenlőségi Tervet be kell építeni a Pedagógiai Programba, valamint a névváltozás is átvezetésre került, Zeneiskola helyett Alapfokú Művészetoktatási Intézmény lett az iskola. A módosítást a Diákönkormányzat, Szülői szervezet véleményezte, a tantestület elfogadta.

Vona Tamás elnök: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság előzetesen tárgyalta a Pedagógiai Programot, melyet elfogadásra javasol.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának jóváhagyásáról az alábbi határozatot hozta:

6/2009.(II. 05.) 26. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged Önkormányzat a

Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programját egyhangúan jóváhagyta.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

-8-

8./ Napirend: Tájékoztató a 2009. évi szemétszállítási díjakról

Ládi Balázs polgármester: Decemberben már döntöttünk a szemétszállítási díjakról. Az AVE-nek megküldtük döntésünket, melyet elfogadtak, tudomásul vettek és azóta kiderült, hogy a döntésünk helyes volt, a Hajőpapi-i hulladéklerakót működtető konzorcium két évre átvállalta a hulladék ártalmatlanítási díját.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

9./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

Ládi Balázs polgármester: A Szatmárcsekei Önkormányzat Nemzetközi Cinkefőző versenyre történő meghívással kereste meg az Önkormányzatot. Szatmárcseke szívesen együttműködne Önkormányzatunkkal, miután az ASZT-a civilszervezettel partnerségi kapcsolat jött létre, és ezt a kapcsolatot kellene önkormányzati szintre emelni. Úgy gondolom, hogy az eddig tett kezdeményezés nem volt hiábavaló és kedvezőnek tűnik egy önkormányzati együttműködési megállapodás megkötése, ezért javaslom a kapcsolat kiépítését a Szatmárcsekei Önkormányzattal, mely településhez iskolánk névadója is köt.

Kovács József: Egy összetartó kis településről van szó, gazdag önkormányzati programokkal. Javaslom, hogy válasszuk meg testvértelepülésünknek.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Szatmárcseke Önkormányzat testvértelepüléssé választásáról az alábbi határozatot hozta:

7/2009.(II. 05.) 242. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szatmárcseke Önkormányzat testvértelepüléssé választása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi

Szatmárcseke Önkormányzatával kötendő testvértelepülési megállapodás megkötését.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

dr. Boros István jegyző: Mivel megszűnik az Ezüstfenyő Alapszolgáltatási Központ, a nappali ellátás kivételével szakfeladatként működtetnénk tovább a szolgáltatásokat. Ezeket újra kell engedélyeztetnünk, melyhez szükséges, hogy a Szakmai Programot elfogadja a Képviselő-testület. A Szakmai Program lényegében nem változik, a nappali ellátást kerül ki belőle, a többi része változatlanul marad.

-9-

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Sajószöged Önkormányzat Szakmai Programjáról az alábbi határozatot hozta:

8/2009.(II. 05.) 243. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Önkormányzat Szakmai Programja

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged Önkormányzat a

Sajószöged Önkormányzat Szakmai Programját egyhangúan elfogadta.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

dr. Boros István jegyző: Az intézmény márciusi megszüntetéséről decemberben döntött a testület, ehhez alakszerű Megszüntető Okirat kibocsátása szükséges.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Ezüstfenyő Alapszolgáltatási Központ megszűntetéséről az alábbi határozatot hozta:

9/2009.(II. 05.) 157. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Ezüstfenyő Alapszolgáltatási Központ Megszűntető Okiratának kiadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a 97/2008. (XII. 17.) 1322. sz. határozatával az Ezüstfenyő Alapszolgáltatási Központ (a továbbiakban: Intézmény) megszűntetéséről döntött 2009. március 01.-i hatállyal.

1. Az Intézmény neve:        „Ezüstfenyő” Alapszolgáltatási Központ

2. Székhelye:        3599 Sajószöged, Ady Endre út 14.

3. Az Intézmény irányító szerve, székhelye:         Sajószöged Község Önkormányzata

        3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

4. Megszűntető szerve, székhelye:        Sajószöged Község Önkormányzata

        3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

5. Az Intézmény megszüntetésére a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 12 § (1) bekezdés b) pontja alapján kerül sor, mert az Intézmény által ellátott személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások közül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) 65/F.§ - ában meghatározott nappali ellátás iránti szükséglet megszűnt. A Sztv. 86.§-a szerint az Önkormányzat – állandó lakosai száma alapján - a nappali ellátást nem köteles biztosítani.

-10-

6. A megszüntetett Intézmény által ellátott további közfeladatokat Sajószöged Község Önkormányzata 2009. március 01.-től szakfeladaton működteti.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

Fenyvesi Rudolfné: Kérnénk a temetőbe az új kereszt mellé egy padot, ahol le tudnak ülni az idősek imádkozni. A biztonságos átkelést az óvodával szemben az úton segítené egy gyalogátkelőhely felfestése, amit az óvodai kismamák vetettek fel.

Ládi Balázs polgármester: A temetőben az új kereszt mellé a pad megoldható. Az óvodánál a zebra felfestés közlekedés felügyeleti hatáskör, feltétele, hogy a gyalogátkelőhely mindkét oldalról legyen megvilágítva, ez a Művelődési Ház felől jelenleg nem megoldott, de betervezzük az idei feladatellátásba.

Vona Tamás: A Vasút út és a 35-ös kereszteződésénél a Vasút útról való kifordulásnál az ott elhelyezkedő vendéglátói egység reklámtáblái akadályozzák a beláthatóságot gépkocsival való közlekedésnél. Nem azt kérem, hogy vegyék le a táblákat, hanem az alsó tábla kerüljön a másik fölé.

Ládi Balázs polgármester: Intézkedem.

Ládi Balázs polgármester: jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani Kovács József települési képviselőt, aki hozzájárult a nyílt ülésen történő szavazáshoz.

        A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

        Ládi Balázs        dr. Boros István        Kovács József

        polgármester        jegyző        jegyzőkönyv-hitelesítő