Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. október 14-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Karaffa Gábor, Tóth Béla, Varga Viktor települési képviselők.

 

Igazoltan távol: Dr. Lukács Fatime, Orliczki Frigyes Ferencné.

 

Meghívottként jelen van: Tóth Adrián projektmenedzser Hungaro Lux Light Kft., Boros István címzetes főjegyző.

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

71/2021.(X.14.) sz. K.T. határozat a közvilágítás átfogó, LED technológiájú korszerűsítéséről

72/2021.(X.14.) sz. K.T. határozat Sajószöged településkép védelméről szóló 6/2018.(V.02.) önkormányzati rendelet módosításának napirendről történő levételéről

73/2021.(X.14.) sz. K.T. határozat a Búzavirág Népdalkör támogatásáról

74/2021.(X.14.) sz. K.T. határozat Sajószöged 1015 hrsz. zártkert eladásáról

75/2021.(X.14.) sz. K.T. határozat Táncsics úton fekvőrendőr építéséről

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

  1. melléklet: előterjesztés 1. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

Napirend:

1./ Javaslat a közvilágítás átfogó, LED technológiájú korszerűsítésére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály Polgármester

Tóth Adrián Hungaro Lux Light Kft.

 

2./ Javaslat Sajószöged településkép védelméről szóló 6/2018.(V.02.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Javaslat a közvilágítás átfogó, LED technológiájú korszerűsítésére

 

dr. Gulyás Mihály Polgármester köszöntötte Tóth Adriánt a Hungaro Lux Light Kft. képviselőjét és felkérte, hogy egészítse ki a kiküldött anyagot.

 

Tóth Adriánt a Hungaro Lux Light Kft. képviselője köszöntötte a megjelenteket és egy részletes előadást tartott a Képviselő-testület tagjainak, az ESCO finanszírozási rendszerről, a LED lámpák használatának tapasztalatairól, az eddig megvalósult beruházásokról.

 

Kérdés, nem volt, a képviselőket meggyőzték az elhangzottak.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

71/2021.(X.14.) határozata

a közvilágítás átfogó, LED technológiájú korszerűsítéséről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt. ajánlatában részletezettek szerint tervezi megvalósítani Sajószöged Község közigazgatási területéhez tartozó közvilágítási hálózat korszerűsítését.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét, hogy a korszerűsítésre vonatkozó szerződés megkötéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: Folyamatos

 

2./Napirend: Javaslat Sajószöged településkép védelméről szóló 6/2018.(V.02.) önkormányzati

rendelet módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A rendelet-tervezetet megküldtük a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43/A § (6) bekezdés c) pontja szerinti szerveknek, a Bükki Nemzeti Park véleményezése még hiányzik. Október 31-ig kellene a hatáskör átruházásáról dönteni, javaslom, hogy a Képviselő-testület most ne tárgyalja a napirendet.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

72/2021.(X.14.) határozata

Sajószöged településkép védelméről szóló 6/2018.(V.02.) önkormányzati

rendelet módosításának napirendről történő levételéről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testület a Sajószöged településkép védelméről

szóló 6/2018.(V.02.) önkormányzati rendelet módosítását a napirendről leveszi.

A Képviselő-testület felkéri a polgármesterét, hogy a Bükki Nemzeti Park véleményének beérkezése után ismét kezdeményezze a rendelet módosítást.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2021.10.31.

 

3./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

  1. Búzavirág Népdalkör nyugdíjas klub kérelme

 

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a Búzavirág Népdalkör nyugdíjas klub kérelmét. Színházlátogatást terveznek. Javaslom támogassuk a kérelmet.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

73/2021.(X.14.) határozata

a Búzavirág Népdalkör támogatásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 70.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Búzavirág Népdalkör részére színházlátogatásra

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

  1. Önkormányzati tulajdonban lévő zárt kert eladása.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Bélahalmi dűlőben van az Önkormányzatnak egy „nadrágszíj” parcellája, nem nagyon tudunk mit kezdeni vele. Eddig az egyik szomszéd rendben tartotta a gyümölcsfák terméséért, de elhunyt és azóta elég elhanyagolt állapotban van a zártkert. 983 m2 2,39 AK értékű. A másik szomszéd 50.000 Ft-ot ajánlott érte, ez véleményem szerint túl kevés, még akkor is, ha rengeteg munka lesz a rendbetételével. Az ingatlan nyilvántartási értéke 130.000 forint.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: 100.000 – 150.000 Ft körül lehet a reális vételár.

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

74/2021.(X.14.) határozata

Sajószöged 1015 hrsz. zártkert eladásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged zártkert 1015 hrszú 983 m2 térmértékű 2.39 AK tiszta jövedelmű gyümölcsös és egyéb épület 2 db megnevezésű ingatlant eladja Szabó Zsolt sz: Szabó Zsolt (sz.:Miskolc,1982.10.23., a.n.: Nagy Mária, személyazonosító igazolvány száma: 075289 HE, szem.sz.: 1-821023-1989, adóazonosító jele: 8422981254) 3580 Tiszaújváros, Örösi út 48. ½ sz. alatti lakosnak. Az ingatlan vételára 150.000 Ft azaz százötvenezer forint amit a vevő két egyenlő részletben utal az Önkormányzat 11734114-15348609 számlájára. Az első részlet a szerződés aláírásakor, a második részlet 2021. december 31-ig esedékes. A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a Földforgalmi törvény 21.§-a szerint a szerződést az elővásárlásra jogosultakkal közölni kell.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2021. december 31.

 

c) Táncsics úton fekvőrendőr építése

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Az ott lakók kérése, hogy a Táncsics útra 1 db fekvőrendőrt szeretnének a 35-ös útcsatlakozás előtt, a lakóközösség hozzájáruló nyilatkozatait csatolták.

 

Karaffa Gábor települési képviselő: Nem tartom jó ötletnek, előbb utóbb minden utca fekvőrendőrrel lesz lefektetve. Be kellene tartani a KRESZ szabályokat.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 4 igen szavazattal, és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

75/2021.(X.14.) határozata

Táncsics úton fekvőrendőr építéséről

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Táncsics úton 1 db forgalomcsillapító sziget építésére ad megbízást a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft-nek 60.000,-Ft + áfa megbízási díj ellenében.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző