Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. január 27-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Dr. Lukács Fatime, Orliczki Frigyes Ferencné, Varga Viktor települési képviselők.

 

Igazoltan távol: Vona Tamás alpolgármester, Tóth Béla, Karaffa Gábor települési képviselő.

 

Meghívottként jelen van: Boros István címzetes főjegyző.

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

1/2022.(I.27.) sz. K.T. határozat a Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi munkájának beszámolójáról

2/2022.(I.27.) sz. K.T. határozat a Képviselő-testület 2022. I. félévi munkatervének elfogadásáról

3/2022.(I.27.) sz. K.T. határozat az „önkormányzati fejlesztések 2022” pályázat beadásáról

4/2022.(I.27.) sz. K.T. határozat A polgármester 2022. évi szabadságának ütemezéséről

5/2022.(I.27.)sz. K.T. határozat a polgármester illetményének és költségtérítésnek meghatározásáról

6/2022.(I.27.) sz. K.T. határozat kiemelt fejlesztési területté nyivánításról

7/2022.(I.27.) sz. K.T. határozat bölcsődei ellátásra vonatkozó, feladatellátási megállapodás megkötésére irányuló megkeresésről

8/2022.(I.27.) sz. K.T. határozat a napköziotthonos óvoda nyári zárva tartásáról

9/2022.(I.27.) sz. K.T. határozat Bölcsőde nyári zárvar tásáról

10/2022.(I.27.) sz. K.T. határozat a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde férőhelyszám

módosításáról

11/2022.(I.27.) sz. K.T. határozat a bölcsődeorvosi feladatok ellátására kötött Megbízási Szerződés felmondásáról

12/2022.(I.27.) sz. K.T. határozat közterület elnevezésének módosításáról

 

 

13/2022. (I.27.) sz. K.T. határozat Védőnői helyettesítésről szóló megállapodásról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

 1. melléklet: beszámoló és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

 2. melléklet: előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

 3. melléklet: előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

 4. melléklet: előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

 5. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz

 6. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 4 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

Napirend:

1./ Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi munkájáról.

Előterjesztő: Bánné Bodolai Marianna ÁMK Igazgató

dr. Boros István címzetes főjegyző

 

2./ Javaslat a Képviselő-testület 2022. I. félévi munkatervére

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Tájékoztató a benyújtani tervezett önkormányzati pályázatokról

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

4./ Javaslat a polgármester 2022. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./ Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

6./ Javaslat kiemelt fejlesztési területté nyivánításra

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

7./ Tájékoztató bölcsődei ellátásra vonatkozó, feladat-ellátási megállapodás megkötésére

irányuló önkormányzati megkeresésről

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

8./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a.) Javaslat az óvoda és a bölcsőde nyári zárva tartására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

b.) Javaslat közterület elnevezésének módosítására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi munkájáról.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző az írásos beszámolót nem kívánta kiegészíteni. Tájékoztatta a képviselőket a könyvtáros jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszűnéséről. Az ÁMK kiírta az állásra a pályázatot, jelentkező eddig még nem volt. A könyvtár zavartalanul működik, szakképzett könyvtárossal, megbízásos jogviszonyban.

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

1/2022.(I.27.) határozata

a Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi munkájának beszámolójáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

2./Napirend: Javaslat a Képviselő-testület 2022. I. félévi munkatervére

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Ismertette az első félévi munkatervet.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2/2022.(I.27.) határozata

a Képviselő-testület 2022. I. félévi munkatervének elfogadása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. I. félévi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

 

 1. Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

 2. Határidő: azonnal

 

3./Napirend: Tájékoztató a benyújtani tervezett önkormányzati pályázatokról

 

dr. Gulyás Mihály polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a „TOP”-os és „MFP”-és pályázati lehetőségekről. Kiemelte az üdülőterületre tervezett csapadékvízelvezetési és útfelújítási pályázatot. A kettőnek együtt kell megvalósulnia, mert az útfelújításra a kivitelező nem vállal garanciát, ha a csapadékvíz elvezetés nem megoldott. Ez ügyben már tárgyal szakemberekkel. Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” pályázatra már érkezett két ajánlat. A kiértékelésük még nem történt meg, de az már látszik, hogy a projekt tervezett beruházási összköltségére biztosított 27.000.000 forintból nem lehet megvalósítani a Polgármesteri Hivatal energetikai felújítását. A Községüzemeltetési Kft. géppark-fejlesztésére is fogunk pályázni jó lenne egy multifunkcionális kistraktor, amivel a járdák síktalanítása is megoldható lenne. Ami most a legszükségesebb az elején említett tóparti útfelújítás, ennek beadási határideje február 4.-e és az adóerőképességünk miatt a fejlesztési költségek 65 %-át finanszírozza a központi költségvetés, a többit azt Önkormányzatnak kell önerőként biztosítani. Javaslom, hogy a maximális 20.000.000 forintot pályázzuk és vállaljuk 35%-os önerőt.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

3/2022.(I.27.) határozata

az „önkormányzati fejlesztések 2022” pályázat beadásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy az ebr42 rendszeren keresztül pályázatot adjon be Sajószöged Községi Önkormányzat tulajdonában lévő

Összesen: 544 fm

felújítására

A Képviselő-testület kijelenti, hogy az elnyert pályázathoz minimum 5.542.026 forint, azaz ötmillió-ötszáznegyvenkettőezer-huszonhat forint saját forrást (önerőt) biztosít az Önkormányzat 2022. éves költségvetése terhére céltartalék az „önkormányzati fejlesztések 2022” pályázathoz jogcímen. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2022. február 04., illetve folyamatos

 

 

4./Napirend: Javaslat a polgármester 2022. évi szabadságának ütemezésére

 

dr. Gulyás Mihály polgármester jelezte a személyes érintettségét a napirenddel kapcsolatban.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Kérem pontosítani a kiküldött anyagot a VII. hónapra napok száma öt, így jön ki az éves 46 nap.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből 3 igen szavazattal és 1 tartózkodás az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

4/2022.(I.27.) határozata

A polgármester 2022. évi szabadságának ütemezése

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2022. évi szabadságának ütemezését e határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

5./Napirend: Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározására

 

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A polgármesternek illetményét törvény állapítja meg, a Képviselő-testület „csak” deklarálja azt. Kiküldtem a vonatkozó jogszabályokat, az illetmény fedezetét a MÁK február 15-ig. utalja az Önkormányzat számlájára. Az illetmény és a költségtérítés továbbra is közérdekű adat. Ismertette a határozati javaslatot.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 3 igen szavazattal és 1 tartózkodás az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

5/2022.(I.27.) határozata

a polgármester illetményének és költségtérítésnek meghatározásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Gulyás Mihály polgármester illetményét 2022. január 01. napjától bruttó 780.000 Ft/hó azaz hétszáznyolcvanezer forint/hó összegben állapítja meg. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a polgármester költségtérítése 117.000 Ft/hó azaz száztizenhétezer forint/hó.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

6./Napirend: Javaslat kiemelt fejlesztési területté nyivánításra

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Ahogy az előterjesztésben írtam, a napelempark megvalósításához szükséges a településrendezési eszközök módosítása, ezt az eljárást gyorsítja fel a határozati javaslat elfogadása.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

6/2022.(I.27.) határozata

kiemelt fejlesztési területté nyivánításáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 62/2021. (VIII.26.) határozatával megkötött Településtervezési Szerződés II. pontjában felsorolt területeket (0122/4, 0122/5, 0122/6, 0122/7, 0122/8, 0122/9, 0122/13, 084/9, 079/3, 079/4, 079/5, 079/6, 079/10, 079/11, 079/12 hrszú területek) kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a 49,9 MW névleges teljesítőképességű fotovoltatikus naperőmű (napelem park) megvalósítása érdekében.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

7./Napirend: Tájékoztató bölcsődei ellátásra vonatkozó, feladat-ellátási megállapodás megkötésére irányuló önkormányzati megkeresésről

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Nemesbikk Önkormányzata szeretné, ha a bölcsődei ellátást igénylő bikki gyerekek ide járhatnának. A helyzet az, hogy már a „saját” gyerekeinket sem tudjuk teljes létszámban fogadni, ezért kezdeményezzük a működési engedély módosítását, de erről bővebben főjegyző úr fog tájékoztatást adni a következő napirendben.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

7/2022.(I.27.) határozata

bölcsődei ellátásra vonatkozó, feladatellátási megállapodás megkötésére irányuló megkeresésről

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Nemesbikk Községi Önkormányzat bölcsődei ellátásra vonatkozó, feladatellátási megállapodás megkötésére irányuló megkeresését és az abban foglaltakat nem támogatja, feladatellátási megállapodás megkötése Sajószöged Község demográfiai mutatóinak és a Bölcsőde várólistájának ismeretében nem áll szándékában.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

8./Napirend:

 

 1. Javaslat az óvoda és a bölcsőde nyári zárva tartására

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Értelemszerűen a bölcsőde és az óvoda összehangolta a nyári szünetet. Igény esetén az óvodásokat Sajóörös fogadni tudja, a bölcsőde pedig ügyeletet tart, csoportösszevonással.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2022.(I.27.) határozata

a napköziotthonos óvoda nyári zárva tartásáról

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában működő sajószögedi óvoda 2022. évi nyári zárva tartását 2022. június 20-től 2022.július 15-ig. engedélyezi.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

9/2022.(I.27.) határozata

Bölcsőde nyári zárvar tásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában működő sajószögedi bölcsőde 2022. évi nyári zárva tartását 2022. június 20-től 2022.július 15-ig. engedélyezi.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

a.a.) dr. Boros István címzetes főjegyző: A bölcsődét az elmúlt héten meglátogatta Dr. Koncz Zsófia Országgyűlési képviselő asszony és Bárány Ildikó miniszteri biztos asszony. Nagyon tetszett nekik az épület, a csoportszobák, az ott folyó munka, mindennel meg voltak elégedve. Nem akartam ünneprontó lenni, de azért tájékoztattam a miniszteri biztost, hogy a feladatalapú finanszírozás nem fedezi az intézmény működési költségeit, másfél év eltelte után tényként állapítjuk meg, hogy az Önkormányzatnak 1.200.000 forint/hó összeggel kell kiegészíteni a bölcsőde költségvetését. Átadtam az erre vonatkozó számításokat és megígérte, hogy e-mailben válaszolni fog a kérdéseinkre. Valóban így történt, de a költségcsökkentő javaslatai a gyakorlatban nem működnek maradéktalanul. A gyermeklétszám bővítését – ahogy a polgármester úr is elmondta – kezdeményezzük, ezt a katasztrófavédelemmel kell majd „lemeccselni’, mert a szakhatósági állásfoglalásuk szerint egyszerre csak 30 fő tartózkodhat az épületben (ellátottak+gondozók), így jött ki a gyámhivatal által engedélyezett 24 fő ellátotti létszám. A mi tűzvédelmi szakértőnk szerint, aki a Tűvédelmi Szabályzatot készítette, ez a szám 50 fő. A miniszteri biztos javasolta még a két fő dajkalétszám egyre történő csökkentését, mert a vonatkozó jogszabály csak egyet tesz kötelezővé. Ez valóban így van, de a gyakorlatban megoldhatatlan, ezt a bölcsődevezető is megerősítette, megküldte a dajkák munkaköri leírását, időbeosztását és meggyőzött minket arról, hogy szükség van két dajkára. Nincs szükség viszont bölcsődei orvosra, ezt is a biztos asszony tanácsolta. A bölcsőde indulásakor még kötelező volt, de azóta módosult a vonatkozó jogszabály. Az ellátásban ez semmilyen visszalépést nem jelent, mert beteg gyereket eddig sem lehetet bölcsődébe vinni, ha pedig ott „produkált” valamilyen tünetet a szülőket értesítették és hazavitték a gyereket. A Megbízási Szerződés felmondásával 800.000 forint/ év összeget spórolhatunk, de ez az intézménynél marad új eszközök, játékok vásárlására (hűtő, játszószőnyeg, stb.)

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

10/2022.(I.27.) határozata

a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde férőhelyszám módosításáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde (ágazati azonosító: S0537677) férőhelyszámának módosítását kezdeményezi a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztályánál 24 főről 28 főre. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét az adatmódosítási kérelem beadására.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

11/2022.(I.27.) határozata

a bölcsődeorvosi feladatok ellátására kötött

Megbízási Szerződés felmondásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde (3599 Sajószöged, Mátyás király út 10.) bölcsődeorvosi feladatok ellátására kötött megbízási szerződést 2022. február 28. napjával megszünteti, tekintettel arra, hogy a Megbízási Szerződés 1. pontjában hivatkozott NM rendelet módosítása miatt a fenntartó nem köteles bölcsődei orvosi ellátást biztosítani.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 1. Javaslat közterület elnevezésének módosítására

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A nyílvántartási rendszerek egyesítése érdekében szükséges a határozat meghozása, a Földhivatal jelezte, hogy a KCR rendszer ipszilonnal hozza fel a Balassi Bálint utat.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

12/2022.(I.27.) határozata

közterület elnevezésének módosításáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sajószögedi közterületek elnevezésével kapcsolatban az alábbi döntést hozta:

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: folyamatos

 

 1. Javaslat a védőnő helyettesítésére vonatkozó megállapodások megkötésére

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Egyrészt aktualizálni kell Sajóörössel illetve Nagycséccsel kötött megállapodásokat mert változott a polgármesterek személye. A védőnő ugyan az maradt, de neki a neve változott meg családi okok miatt. Másrészt kell még egy megállapodás a védőbők kölcsönös helyettesítéséről. Polgármester úr egyeztetett a hejőbábai polgármesteri asszonnyal, részükről rendben.

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

13/2022.(I.27.) határozata

Védőnői helyettesítésről szóló megállapodásról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy Sajóörös és Nagycsécs Községi Önkormányzatokkal, valamint Hejőbába Községi Önkormányzattal megállapodást kössön a védőnői helyettesítésről.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2022. február 28.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző