Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 23-án megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester Dr. Lukács Fatime, Tóth Béla, Orliczki Frigyes Ferencné, Varga Viktor települési képviselők.

 

Igazoltan távol: Karaffa Gábor települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

14/2023.(II.23.) sz. K.T. határozat a munkahelyi étkeztetés térítési díjairól és térítési díjkedvezményeiről

15/2023.(II.23.) sz. K.T. határozat a 2023. március 01. napjától alkalmazandó étkezési nyersanyagnormák megállapításáról

16/2023.(II.23.) sz. K.T. határozat Felnőtt vendég étkeztetés térítési díjáról

17/2023.(II.23.) sz. K.T. határozat Településtervezési Szerződés megkötéséről

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

4/2023. (II.28.) az intézményi térítési díjakról szóló 5/2022. (VIII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

  1. melléklet: előterjesztés, rendelt tervezet határozati javaslatok az 1. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

Napirend:

1./ Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

2./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./Napirend: Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet

módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a tervezetben szereplő térítési díjemelés mértéke kisebb mint az inflációsráta, javaslom az előterjesztés szerint a tervezet elfogadását.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete6 igen szavazattal, ellenszavazat és

tartózkodás nélkül megalkotta az intézményi térítési díjakról szóló 5/2022. (VIII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2023.(II.28.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

A napirendhez kapcsolódóan.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

14/2023.(II.23.) határozata

a munkahelyi étkeztetés térítési díjairól és térítési díjkedvezményeiről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

  1. az óvodai dolgozók étkeztetésének térítési díját 925 Ft/nap (egyszeri étkezés) összegben állapítja meg,

  2. a közszolgálati jogviszonyból nyugdíjba vonultak ebédjének térítési díjához jövedelemtől függetlenül 200 Ft/nap térítési díj hozzájárulást biztosít,

  3. az önkormányzat intézményeinél és gazdasági társaságánál jogviszonyban álló, étkeztetést igénybe vevők részére 300 Ft/nap hozzájárulást biztosít.

 

 

A képviselő-testület a 44/2022. (VII.28.) határozatát a munkahelyi étkeztetés térítési díjakról és térítési díjkedvezményekről 2023. március 01. napjától hatályon kívül helyezi.

 

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2023. március 01.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

15/2023.(II.23.) határozata

a 2023. március 01. napjától alkalmazandó étkezési nyersanyagnormák megállapításáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. március 01-től az alábbi intézményi étkezési nyersanyagnormákat állapítja meg:

 

 

Iskola

tízórai, ebéd, uzsonna

tízórai, ebéd

 

 

Óvoda

reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna

tízórai, ebéd, uzsonna

 

A képviselő-testület a 45/2022. (VII.28.) határozatát az étkezési nyersanyagnormákról 2023. március 01. napjától hatályon kívül helyezi.

 

 

Felelős: Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató

dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2023. március 01.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

16/2023.(II.23.) határozata

Felnőtt vendég étkeztetés térítési díja

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁMK konyhájában biztosított felnőtt vendégétkeztetés térítési díját 2023. március 01. napjától 925 Ft-ban állapítja meg.

 

A képviselő-testület a 43/2022. (VII.28.) határozatát a felnőtt vendég térítési díjakról 2023. március 01. napjától hatályon kívül helyezi.

 

 

Felelős: Bánné Bodolai Marianna igazgató

dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2023. március 01.

 

2./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A napelempark építésével kapcsolatos jó hír, hogy az ökológiai folyosót érintő terület egy részére is megkaphatja az építési engedélyt a beruházó cég, de ehhez módosítani kell a településszerkezeti tervet. Ez Településtervezési Szerződés keretében, a már ismert konstrukcióban fog megvalósulni.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

17/2023.(II.23.) határozata

Településtervezési Szerződés megkötésére

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a Településtervezési Szerződés megkötésére, melynek célja a Sajószöged 084/9 hrsz és környezete övezeti besorolásának módosítása „K-en” (Megújuló energia hasznosítását szolgáló különleges terület) övezetre, fotovoltaikus naperőmű megvalósítása érdekében, tárgyalásos eljárásmódban.

 

 

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

 

Egyébelőterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző