Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X.20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sajószöged Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018.(II.05.) önkormányzat rendelet 28. § (3) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Ör.) 2. § (1) - (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének:

a) a bevételek és kiadások összevont főösszegét 1 222 980 293 Ft-ban,

b) 1 119 570 715 Ft költségvetési bevétellel,

c) 1 213 160 415 Ft költségvetési kiadással,

d) – 93 589 700 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) A költségvetési egyenlegből 13 190 409 Ft a működési célú bevételek és kiadások költségvetési hiánya, 80 399 291 Ft a felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési hiánya."

2. §

(1) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Ör. 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Ör. 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az Ör. 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az Ör. 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az Ör. 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az Ör. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

 

3. §

(1) Az Ör. 3.§ (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat a kiadások között 30 758 662 Ft általános, 2 000 000 Ft céltartalékot állapít meg."

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sajószöged, 2023. október 20.

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2023. október 20.

Sajószöged, 2023. október 20.

dr. Boros István sk.
címzetes főjegyző