J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-án megtartott

         üléséről

Jelen vannak: Vona Tamás alpolgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Okváth

        Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Meghívottként jelen van: Hajdu Ferencné vezető főtanácsos

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

15/2012.(II.23.)sz. Tárgy: Civil szervezetek, egyesületek támogatásáról beszámoló

16/2012.(II.23.)sz. Tárgy: Sajószöged Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből

  eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegei 2015-ig

17/2012.(II.23.)sz. Tárgy: Sajószöged, 1311 hrsz-ú ingatlan értékesítése

18/2012.(II.23.)sz. Tárgy: Szöged Tv működetése

19/2012.(II.23.)sz. Tárgy: Támogató nyilatkozat a közelmúltban elhunyt Ládi Balázs

                         Magyar Sportért Emlékérem posztumusz díjra történő

                         felterjesztéshez

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

7/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet a költségvetési rendelet előirányzatainak

  megalapozásához szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

8/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2012. évi

  költségvetéséről

9/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet a pénzben és természetben nyújtható szociális

  ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról szóló 15/2004.(XI.24.)

  önkormányzati rendelet módosításáról

11/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a

  vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelet

  módosításáról

Vona Tamás alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők teljes létszámban jelen vannak, az ülést megnyitotta.

Az alpolgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Beszámoló az önkormányzat által biztosított támogatások felhasználásáról

  (civil szervezetek, egyesületek, alapítványok)

  Előterjesztő: Vona Tamás alpolgármester

- 2 -

2./ a.) Javaslat Sajószöged Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet,

  valamint a 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetben javasolt előirányzatok

  megalapozásáról szóló rendelet elfogadására

  b.) Javaslat az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető

  ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegei 2015-ig tárgyú

  határozat meghozatalára

  Előterjesztő: Vona Tamás alpolgármester

                 dr. Boros István jegyző

3./ Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló

  4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

4./ Javaslat a talajterhelési díjról szóló 15/2004.(XI.24.) önkormányzati rendelet

  módosítására

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

5./ Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló

  2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelet módosítására

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

1./ Napirend: Beszámoló az önkormányzat által biztosított támogatások

  felhasználásáról

  (civil szervezetek, egyesületek, alapítványok)

Vona Tamás: a Sportegyesület, az ASZT-a, a Búzavirág népdalkör írásban kiadott beszámolóját kiegészítve tájékoztatta a testületet, hogy a Borostyán Nyugdíjas Klub, a Dél-borsodi Jegyzők Egyesülete és a Z-16 Postagalamb Egyesület is részesült az önkormányzattól 50-50 e Ft-os támogatásban, melyet a kérelmükben megfogalmazott célra használtak fel. A Polgárőr Egyesület megszűnt, az előző évben kapott 320 e Ft önkormányzati támogatás felhasználásáról a beszámoló kiosztásra került.

Orliczki Frigyesné: pozitívan értékelhető, hogy a támogatásban részesülők elszámoltak a támogatással, azonban javaslom, hogy a tavalyi döntésnek megfelelően ezután az elszámolás formája is legyen egységes és számlákkal igazolják a kiadásokat. Az elszámolásokat pedig előzetesen tárgyalja meg a Pénzügyi Bizottság, hogy megfelelnek-e az alaki és tartalmi szempontoknak.

Sok sikert kívánok erre az évre is a szervezeteknek.

Felhívta a figyelmet, hogy a civil szervezetek működésére és beszámolási kötelezettségére vonatkozóan változtak a jogszabályok.

Okváth Dezsőné: a Búzavirág népdalkör nem bejegyzett szervezet, de fontosnak tartottam a beszámolóban bemutatni a tevékenységünket. Hetente kétszer próbálunk, sok rendezvényen fellépünk és együtt dolgozunk a citerazenekarral is.

- 3 -

dr. Boros István jegyző: az idei évben a támogatási kérelmeket már mindenki az egységes pályázati lapon fogja benyújtani. Nincs akadálya annak, hogy a Pénzügyi Bizottság előzetesen tárgyalja a beszámolókat, ezzel is segítve a testület munkáját.

Vona Tamás: az előző évekhez hasonlóan a 670 éves Sajószöged Községért Alapítvány is benyújtotta beszámolóját, bár ők nem kapnak önkormányzati támogatást, sok segítséget nyújtanak a településnek. Ismertette az Alapítvány gazdálkodásáról szóló kimutatást. Az 1.332.058,-Ft záró pénzkészlet biztosítja, hogy a megalapozott kéréseket 2012-ben támogatja tudja az Alapítvány.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

15/2012.(II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Civil szervezetek, egyesületek támogatásáról beszámoló

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

a Sajószögedi Községi Testedző Kör,

az Alternatív Szakágak Tárháza,

a sajószögedi Polgárőr Egyesület,

a Búzavirág Népdalkör

részére nyújtott önkormányzati támogatásának felhasználásáról

szóló beszámolót elfogadta.

A testület felkéri a alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vona Tamás alpolgármester

Határidő: azonnal

2./ Napirend:

  a.) Javaslat Sajószöged Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet,

  valamint a 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetben javasolt előirányzatok

  megalapozásáról szóló rendelet elfogadására

  b.) Javaslat az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető

  ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegei 2015-ig tárgyú

  határozat meghozatalára

Vona Tamás alpolgármester: a költségvetés tartalmában érdemi változás nem történt, az összegek ugyanazok, mint az előző ülésen benyújtott tervezetben, csak a formátuma lett más. Hiány tervezhető, amit likvid hitellel csökkenthető ugyan, de akkor azzal az összeggel csökkenteni kell az ÖNHIKI-re benyújtott összeget is. A 2012. évi tervezett költségvetési bevétel 265.178 e Ft, kiadás 333.911 e Ft, az egyenleg -68.733 e Ft.

- 4 -

dr. Boros István jegyző ismertette a költségvetési rendelet-tervezet szövegében javasolt módosításokat. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségek kimutatására azért van szükség, hogy lássa a testület, mi várható a következő években.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozásához szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 7/2012.(II.23.) önkormányzati rendeletét.

        /A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

16/2012.(II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

        kötelezettségeinek várható összegei 2015-ig

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható

összegét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az

Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012.(II.23.)

önkormányzati rendeletét.

/A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

3./ Napirend: Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló

  4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

dr. Boros István jegyző: a szennyvízberuházás megvalósításakor lakástakarék-pénztárral kapcsolatos konstrukció került bevezetésre. A szerződést kötők részére az önkormányzat a szociális ellátásokról szóló helyi rendeletében havi 924,-Ft-os támogatást nyújtott, ami az ltp. számlákra került utalásra. Márciusban lezárul a szennyvízhitel, megszűnik a támogatás, ezért javasoljuk a helyi rendeletben hatályon kívül helyezni az erre vonatkozó rendelkezést.

- 5 -

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2012.(II.23.) önkormányzati rendeletét.

/A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

4./ Napirend: Javaslat a talajterhelési díjról szóló 15/2004.(XI.24.) önkormányzati rendelet

  módosítására

dr. Boros István jegyző: akik nem kötöttek rá a szennyvízhálózatra, azok talajterhelési díjat fizetnek. Az alapdíj összege eddig 120,-Ft/m3 volt, amelyet a jogalkotó 1200,-Ft/m3-re emelt, ezért szükséges a helyi rendeletünk módosítása. Sajószögeden 29 fő fizet talajterhelési díjat, amiből a számlával igazolt szennyvízszállítási költség levonható, így kb 100-130 e Ft az ebből származó bevétel.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a talajterhelési díjról szóló 15/2004.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2012.(II.23.) önkormányzati rendeletét.

/A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

5./ Napirend: Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

  szóló 2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelet módosítására

dr. Boros István jegyző: az önkormányzat vagyonára vonatkozóan módosult a jogszabály, a forgalomképes vagyon elnevezése üzleti vagyonra változott, a forgalomképtelen vagyontárgyak köre pedig kibővült az önkormányzat tulajdonában álló közszolgáltatási tevékenységet ellátó gazdasági társaságok többségi üzletrészével. A Községüzemeltetési Kft. 100%-ban az önkormányzat tulajdona, így a forgalomképtelen törzsvagyonhoz tartozik. A változások miatt módosítani kell a helyi rendeletet.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2012.(II.23.) önkormányzati rendeletét.

/A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

- 6 -

6./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a.)

dr. Boros István jegyző tájékoztatta a testületet, hogy az óvodás, halmozottan ételérzékeny gyermek étkeztetése megoldódott, írásban rögzítettük, hogy a szülő minden nap behordja majd az óvodába az ételt, amiért ő tartozik felelősséggel.

b.)

dr. Boros István jegyző ismertette Szakál László zártkerti ingatlan vásárlására benyújtott kérelmét. Ő állítólag egyszer már megvette az ingatlant, de erről iratokat nem tud bemutatni, az ingatlan nyilvántartásban sem szerepel. A területet azonban több ingatlantulajdonos „kertvégként” használja, ezért sokszor volt közöttük konfliktus. Felajánlotta a használóknak és kérelmezőnek is, hogy vásárolja meg a területet. Szakál László nyújtott be kérelmet, a területet használók nem tudtak megegyezni.

Ugyanebből a dűlőből a Magyar Államnak 450,-Ft/m2-es áron adtunk el területet, ezért javaslom, hogy az érintett 821 m2-es ingatlan vételárát is ez alapján állapítsuk meg, tehát összesen 369.450,-Ft-ban. Ha ennyiért nem veszi meg, akkor a használókkal köthetünk megállapodást.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

17/2012.(II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged, 1311 hrsz-ú ingatlan értékesítése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged, 1311 hrsz-ú,

821 m2-es ingatlant Szakál László Sajószöged, Balassi út 2. sz. alatti

lakos részére 450,-Ft/m2, összesen 369.450,-Ft, azaz Háromszázhatvan-

kilencezer-négyszázötven forint vételárért értékesíti.

Az önkormányzat vételi ajánlata 2012. május 31-ig érvényes.

A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vona Tamás alpolgármester

Határidő: azonnal

c.)

Vona Tamás polgármester tájékoztatta testületet, hogy a honlap működtetésében változások lesznek. A helyi tévé működtetésével kapcsolatosan pedig javaslom egy szerződéstervezet elkészítését.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

- 7 -

18/2012.(II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szöged Tv működetése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza

dr. Boros István jegyző urat, hogy a Szöged Tv működtetésére

vonatkozó szerződéstervezetet készítse el.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

d.)

dr. Boros István jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a sajószögedi Sportegyesület a Magyar Sportért Emlékérem ezüst fokozatára posztumusz Ládi Balázst szeretné jelölni. Javasolja, hogy a testület támogassa az Egyesület kezdeményezését.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

19/2012.(II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Támogató nyilatkozat a közelmúltban elhunyt Ládi Balázs

  Magyar Sportért Emlékérem posztumusz díjra történő

  felterjesztéshez

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Sajószögedi

Községi Testedző Kör azon kezdeményezését, hogy a Magyar Sportért Emlékérem

ezüst fokozatát posztumusz Ládi Balázs kapja.

Felelős: Vona Tamás alpolgármester

Határidő: azonnal

e.)

Orliczki Frigyesné: a Lehel úti szennyvíz bűz ügyében történt-e valami? Van-e esetleg pályázati lehetőség a műszaki állapot felmérésére?

Vona Tamás: az általam átnézett iratok szerint a rendszerünket teljesen rendben találták. Volt javaslat, hogy a Lehel út végén egy 3 m-es csövet tennének fel, de ennek szerintem nincs értelme, mivel mellette a házak magasabban vannak. Mivel ez nagyon komoly szakértői munka és nagy költségvonzata van, ezért véleményem szerint ebben a leendő polgármesternek kell majd lépéseket tennie. Erre vonatkozó pályázati kiírásról nem tudunk.

Egyéb előterjesztés nem lévén, az alpolgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

Vona Tamás                                                                         dr. Boros István

alpolgármester                                                                  jegyző