Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 13-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla települési képviselő

 

Az ülésről igazoltan távol maradt: Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

19/2018.(III.13.) Tárgy: „Óvoda és konyha fejlesztése Sajószögeden” projekt közbeszerzése

20/2018.(III.13.) Tárgy: Sajószöged településkártyára vonatkozó megállapodás

21/2018.(III.13.) Tárgy: Sajószöged településkártyára vonatkozó önkormányzati kedvezmény

22/2018.(III.13.) Tárgy: Pályázat benyújtása VP6-19.2.1.-20-6-17 Települési és térségi kapcsolati hálók megerősítését szolgáló, helyi értékeket középpontba állító rendezvények, fesztiválok megrendezésének támogatására

23/2018.(III.13.) Tárgy: Önerő biztosítása a Községüzemeltetési Kft. részére VP6-19.2.1.-20-3-17. Mikrovállalkozások tevékenységének beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatásapályázathoz

24/2018.(III.13.) Tárgy: Önerő biztosítása a SzögedÉRT Egyesület részére VP6-19.2.1.-20-1.-17. Civil szervezetek feladatellátásához szükséges eszközök kisebb volumenű beruházások támogatása pályázathoz

25/2018.(III.13.) Tárgy: Papp Mihály 3599 Sajószöged, Csokonai út 45. (hrsz: 761) alatti ingatlanán beépítési kötelezettség törlése

26/2018.(III.13.) Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztása

 

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztések és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztések a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: határozati javaslatok a 3. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Javaslat az „óvoda és konyha fejlesztése Sajószögeden” projekt közbeszerzési eljárásának lebonyolítására, valamint az ezzel kapcsolatos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó megbízásra.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Javaslat a Sajószöged településkártyára vonatkozó megállapodás megkötésére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./ Napirend: Javaslat az „óvoda és konyha fejlesztése Sajószögeden” projekt közbeszerzési eljárásának lebonyolítására, valamint az ezzel kapcsolatos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó megbízásra.

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester: a Területi Operatív Programban elnyert pályázat, amelynek a pontos megnevezése „Óvoda és konyha fejlesztése Sajószögeden” elérkezett abba a szakaszba, hogy a közbeszerzési eljárás elindulhat. Kiküldtem az árajánlat bekérőket, visszaérkeztek a közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó árajánlatok. A három ajánlat közül a legkedvezőbb ajánlat a KÖZ-BER Kft.-től érkezett, az ajánlati ár 1300000 Ft + ÁFA.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: ezek a pályázatba beépíthető, elszámolható költségek.

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester: korábbi polgármesteri értekezlet során beszéltünk a polgármester kollégákkal, hogy ki milyen megbízható közbeszerzési céget tud ajánlani. Az azóta elhunyt polgármesternek, Juhász Barnabásnak volt velük személyes kapcsolata, ő dolgozott velük és ő ajánlotta ezt a három céget. Azt gondolom, hogy ezek közül a legkedvezőbb ajánlatot kell kiválasztani. Számomra mind a három cég ismeretlen, viszont tudom, hogy pl. ez a cég legalább 1,5 évtizedes múlttal rendelkezik közbeszerzések terén.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

19/2018.(III.13.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: „Óvoda és konyha fejlesztése Sajószögeden” projekt közbeszerzése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00080 azonosító számú „Óvoda és konyha fejlesztése Sajószögeden” projekt közbeszerzési eljárásának lebonyolítására, valamint a projekttel kapcsolatos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására megbízási szerződést köt KÖZ-BER Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Dsida Jenő utca 13.; képviseli: dr. Polyák Csaba ügyvezető) ajánlattevővel.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

2./ Napirend: Javaslat a Sajószöged településkártyára vonatkozó megállapodás megkötésére.

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester: terjengtek rémhírek, hogy a Tiszaújvárosi Önkormányzat teljes mértékben megvonja tőlünk a Sajószöged kártyát. Ahogy már előrevetítették a megállapodás kereteit, az ünnepi és hétvégi kedvezményeket megvonták, a hétköznapi kedvezmény maradt meg.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: az a legszomorúbb az egészben, hogy ez a tiszaújvárosi költségvetésben nem tétel. Még azt is vállaltuk volna, hogy a kiesett bevételt mi készek vagyunk kompenzálni. A válaszban utalás sincs rá, hogy erről tárgyaljunk esetleg.

 

Kérdések, észrevételek:

 

Vona Tamás alpolgármester: ha a belépőjegyen van dátum, akkor legalább erre az egy évre annyit tehetünk, hogy aki szögedi lakos bejön, bemutatja a Szöged kártyáját és a hétvégi belépőjegyét, akkor az önkormányzat, - ha valamilyen forrásból meg tudja finanszírozni - visszatéríti a felárát. Ez gazdaságilag kivitelezhető?

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: önként vállalt feladatként a költségvetésünk elbírja. 1535 db kártya van kiadva, véleményem szerint ennek a 30-40%-a, aki igénybe veszi.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

20/2018.(III.13.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószöged településkártyára vonatkozó megállapodás

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a TiszaSzolg2004 közszolgáltató, Vagyonkezelő és Gazdaságfejlesztő Kft. által a Sajószöged településkártyára vonatkozó megállapodást megkösse.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

21/2018.(III.13.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószöged településkártyára vonatkozó önkormányzati kedvezmény

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 31.-ig a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő munkaszüneti napokon megváltott belépőjegyárak árából a kártyabirtokosoknak 50% mértékű kedvezményt biztosít.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

3./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a LEADER pályázatokhoz kapcsolódóan szeretnénk pályázatot benyújtani a falunap megrendezésére, ennél az önerő 533333 Ft.

Javaslom, hogy a határozati javaslatnak megfelelően biztosítsa az önrészt a képviselő-testület, illetve hatalmazza fel a polgármestert a pályázatok benyújtására.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

22/2018.(III.13.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Pályázat benyújtása VP6-19.2.1.-20-6-17 Települési és térségi kapcsolati hálók megerősítését szolgáló, helyi értékeket középpontba állító rendezvények, fesztiválok megrendezésének támogatására

 

Sajószöged Községi Önkormányzat a sajószögedi Szabadidő Parkban 2019. augusztus 9-10.-én tartandó Szögedi Falunapok költségeinek kiegészítésére a VP6-19.2.1.-20-6-17 Települési és térségi kapcsolati hálók megerősítését szolgáló, helyi értékeket középpontba állító rendezvények, fesztiválok megrendezésének támogatása felhívás keretében pályázatot nyújt be a Dél-borsodi LEADER Egyesülethez.

A pályázathoz szükséges önerő 533.333 Ft rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

b./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Községüzemeltetési Kft. már benyújtotta a pályázatát a telephely udvarának lebetonozására, illetve a térkőgyártáshoz szükséges eszközök beszerzésére, de hiánypótlást írtak elő az önrész biztosítására.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

23/2018.(III.13.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Önerő biztosítása a Községüzemeltetési Kft. részére VP6-19.2.1.-20-3-17. Mikrovállalkozások tevékenységének beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatásapályázathoz

 

Sajószöged Községi Önkormányzat a tulajdonában lévő Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. részére a megvalósításhoz szükséges önerőt biztosítja a Dél-borsodi LEADER Egyesülethez VP6-19.2.1.-20-3-17 Mikrovállalkozások tevékenységének beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása felhívása keretében benyújtott pályázat elnyerése esetén.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

c./

dr. Boros István címzetes főjegyző: ezt a pályázatot a SzögedÉRT Egyesület nyújtaná be, mert erre civil szervezeteknek van lehetősége, viszont a pályázati kiírás olyan, hogy nagyon jól tudná hasznosítani az ott elnyert eszközöket az önkormányzat a falunapon. Itt is a maximumot jelöltük meg önerőként.

Polgármester úr tárgyalt az egyesülettel, nem titkolt a szándék, hogy az elnyert eszközöket mi fogjuk használni, de mindezt egy együttműködési megállapodás keretében aláírva, ha ehhez hozzájárul a képviselő-testület.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

24/2018.(III.13.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Önerő biztosítása a SzögedÉRT Egyesület részére VP6-19.2.1.-20-1.-17. Civil szervezetek feladatellátásához szükséges eszközök kisebb volumenű beruházások támogatása pályázathoz

 

Sajószöged Községi Önkormányzat a SzögedÉRT Egyesület részére maximum 666.667 Ft önerőt biztosít a VP6-19.2.1.-20-1.-17. Civil szervezetek feladatellátásához szükséges eszközök kisebb volumenű beruházások támogatásapályázat elnyerése esetén.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fenti pályázat keretében elnyert eszközök felhasználásáról együttműködési megállapodást kössön a SzögedÉRT Egyesülettel.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

d./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Csokonai út 45. sz. alatti ingatlanra bejegyzett beépítési kötelezettség törlését kéri a tulajdonos. Az ingatlan lakóházzal beépített, ez szerepel a tulajdoni lapon is.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

25/2018.(III.13.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Papp Mihály 3599 Sajószöged, Csokonai út 45. (hrsz: 761) alatti ingatlanán beépítési kötelezettség törlése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Sajószöged, Csokonai út 45. alatti (761 hrsz) telekre bejegyzett beépítési kötelezettség törléséhez és felkéri polgármesterét, hogy a Járási Földhivatal felé a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

e./

dr. Boros István címzetes főjegyző: előző ülésen szavaztunk a Szavazatszámláló Bizottság tagjairól, ezt szeretném még kiegészíteni két póttaggal. Jogszabály ugyan nem írja elő, de az a kérésem, hogy még egy-egy póttagot válasszunk meg, Magony Györgyöt és Pápainé Ládi Lukréciát javaslom póttagnak.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

26/2018.(III.13.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján Sajószöged község Szavazatszámláló Bizottság póttagjának

Magony György Sajószöged, Ady Endre út 30. sz. alatti lakost megválasztja,

Pápainé Ládi Lukrécia 3599 Sajószöged, Kossuth út 15. sz. alatti lakost megválasztja

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

f./

dr. Gulyás Mihálypolgármester: kb 1,5 éve pályáztunk 2 db C típusú sportparkra, kültéri fitnessz eszközökre. Nemrég érkezett meg a határozat, hogy az egyik pályázat sikeres volt.

 

 

g./

Vona Tamás alpolgármester: ma voltam az óvodában, példaértékű a munka, amit láttam.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

7