Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv.

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 02-án megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Orliczki Frigyesné, Biri László települési képviselők

 

Az ülésről igazoltan távol maradt: Tóth Béla, Karaffa Gábor települési képviselők

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző, Móriczné Vinnai Beatrix gazdaságvezető, Berecz Róbert ügyvezető, Terhesné Rácz Viola, a Kóródi Kontroll könyvelőiroda képviselője

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

29/2019.(V.02.) Tárgy: A belső ellenőrzési vezető 2018. évi összefoglaló jelentésének jóváhagyása

30/2019.(V.02.) Tárgy: A Községüzemeltetési Kft. 2018. évi mérlegbeszámolóinak elfogadása

31/2019.(V.02.) Tárgy: Az Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

32/2019.(V.02.) Tárgy: Bölcsőde alapítása

33/2019.(V.02.) Tárgy: Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde engedélyezett álláshelyeinek száma

34/2019.(V.02.) Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztása

35/2019.(V.02.) Tárgy : Településkép védelmi tárgyú rendelet felülvizsgálata

36/2019.(V.02.) Tárgy: Római Katolikus Egyházközség támogatása

 

 

Az ülésen hozott rendeletek száma, tárgya:

5/2019.(V.07.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.05.)

 önkormányzati rendelet módosítása.

6/2019.(V.07.) Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet.

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet az 1. napirendi ponthoz

melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet az 2. napirendi ponthoz

melléklet: előterjesztés, határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

melléklet: előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

 melléklet: előterjesztés, határozati javaslatok, pályázati hirdetmény az 5. napirendi

 ponthoz

melléklet: határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz.

melléklet: előterjesztés a 7. napirendi ponthoz

melléklet: előterjesztés a 8. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

 

1./ Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.05.)

 önkormányzati rendelet módosítására.

 Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./a.) Javaslat az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet

megalkotására.

 Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

  b.) Javaslat a belső ellenőrzési vezető 2018. évi összefoglaló jelentésének jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

3./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2018. évi mérlegbeszámolóinak elfogadására.

 Előterjesztő: Berecz Róbert ügyvezető

 

4./ Javaslat az Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának

 felülvizsgálatára.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./ Javaslat Bölcsőde alapításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

dr. Boros István címzetes főjegyző

 

6./ Javaslat a Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

7./ Tájékoztató a polgármester szabadságának ütemterv szerinti igénybevételéről illetve az ütemtervtől eltérő igénybevétel okáról, az ütemtervtől eltérő igénybevétel előzetes bejelentése.

 Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

8./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.05.)

önkormányzati rendelet módosítására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A sarokszámok mostanára véglegessé váltak, a helyzetünk kedvezőbb, mint amire a költségvetés elfogadásakor számítani lehetett. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet, felkérem az Elnök Asszonyt, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke ismertette a főbb számokat: a Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését 565.722.186 Ft költségvetési bevétellel, 729.738.530 Ft költségvetési kiadással, -164.016.344 Ft költségvetési egyenleggel javasolja elfogadni a rendelet módosítását a képviselő-testületnek.

 

Kérdés, észrevétel nem volt

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2019.(V.07.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

2./Napirend: a.) Javaslat az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a rendelet-tervezetet.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság a rendelet-tervezetet 755.282.160 Ft bevétellel, 543.512.752 Ft kiadással, 211.769.408 Ft maradvánnyal, amelyből 173.676.689 Ft pénzmaradvány javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló 6/2019.(V.07.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

 b.) Javaslat a belső ellenőrzési vezető 2018. évi összefoglaló jelentésének jóváhagyására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az összefoglaló jelentés a belső kontrollrendszer öt elemének összesített értékelése alapján azt a következtetést vonta le, hogy Sajószöged Községi Önkormányzat és költségvetési szervei működtetése közepes kockázatot hordozott, ez az értékítélet megfelel az Ász vizsgálat utóellenőrzésben foglaltaknak.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság a jelentésbe foglaltakkal teljes mértékben egyetért az előterjesztésnek megfelelően javasolja a képviselő-testületnek elfogadni.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

29/2019.(V.02.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A belső ellenőrzési vezető 2018. évi összefoglaló jelentésének jóváhagyása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a belső ellenőrzési vezető 2018.évi összefoglaló jelentését.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

3./Napirend: Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2018. évi mérlegbeszámolóinak elfogadására.

 

Berecz Róbert ügyvezető: A Kft. mérlegbeszámolóját pénzügyi bizonylatok alapján a Kóródi-Kontroll Könyvelőiroda készíti.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A Felügyelő Bizottság elnöke távolétében tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Sajószögedi Községüzemeltetési Kft mérlegbeszámolóját elfogadásra javasolják.

 

Kérdések:

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő: Történt –e eszközbeszerzés?

 

Berecz Róbert ügyvezető: Igen történt, egy kisteherautót vásároltunk.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

30/2019.(V.02.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Községüzemeltetési Kft. 2018. évi mérlegbeszámolóinak elfogadása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. (3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 1.; cg: 05-09-007113) 2018. évi mérlegbeszámolóit elfogadta.

 

Felelős: Berecz Róbert ügyvezető

Határidő: azonnal

 

Móriczné Vinnai Beatrix gazdaságvezető, Terhesné Rácz Viola könyvelő, Berecz Róbert ügyvezető elhagyták az ülést.

 

 

 

4./Napirend: Javaslat az Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának

 felülvizsgálatára.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Kétévente kötelező Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót felülvizsgálni. A Szociálpolitikai kerekasztal aktualizálta és kiegészítette a koncepciót. Ami a leglényegesebb, a Bölcsőde alapításával kapcsolatban, hogy 2018. december 31-én a három éven aluliak gyermekek száma 80 fő, volt és ha már a 40 főt meghaladja a három éven aluli gyermekek száma kötelező az Önkormányzatnak Bölcsődét működtetni. A település lakosságának közel 1/3-a (629 fő) 60 éven felüli, közülük kb. 100 fő él egyszemélyes háztartásban, rájuk a szociális ellátó rendszerünk kiemelt figyelmet fordít. Ami intézkedést igényel az önkormányzattól: a házi segítségnyújtás ellátást senki nem veszi igénybe, ez azért jelent problémát mert ez kötelező önkormányzati feladat. Ezt az ellátást a Baptista szeretetszolgálat nyújtja 7-8 fő részére, felvesszük velük a kapcsolatot és kezdeményezzük egy együttműködési megállapodás megkötését.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

31/2019.(V.02.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Az Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata, aktualizálta és az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

5./Napirend: Javaslat Bölcsőde alapításával kapcsolatos döntések meghozatalára

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Egy új intézményt alapítani nem egyszerű dolog. Az intézmény a Magyar Államkincstár általi törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzéssel jönne létre. Ezt megelőzően pályázati eljárás lefolytatása után intézményvezetőt kell kinevezni, ennek hiányában a Magyar Államkincstár megtagadja a törzskönyvi bejegyzést. Az intézményalapítás után a tényleges működés feltételeinek megteremtése (szakmai, szervezeti, működési rendet szabályozó dokumentumok, az intézmény működési engedély iránti kérelem előkészítése, bölcsődei felvételi eljárások lefolytatása az intézmény alkalmazottainak kiválasztása, stb.) az intézményvezető feladata lesz. Figyelembe véve az intézményvezetői állás betöltésre vonatkozó pályázati határidőket (2x60 nap) célszerű már most kiírni a pályázatot.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

32/2019.(V.02.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Bölcsőde alapítása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló (Kjt.) 20/A. § és a 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde bölcsődevezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. A pályázati kiírás a határozat melléklete.

A képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (9) bekezdése szerinti bizottságba felkéri:

 

dr. Boros István címzetes főjegyzőt

Bánné Bodolai Mariann ÁMK. igazgatót

Magyar Bölcsődék Egyesület képviselőjét

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: pályázat határidő lejáratát követő ötödik nap

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

 

33/2019.(V.02.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde engedélyezett álláshelyeinek száma.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde költségvetési szerv engedélyezett álláshelyeinek számát 7 főben határozza meg. A képviselő-testület a költségvetési szerv engedélyezett férőhelyeinek számát 28 főben határozza meg.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: 2019. december 31.

 

6./Napirend: Javaslat a Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztására

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Úgy tűnik, ha a képviselő-testület elfogadja a határozati javaslatot akkor véglegesen összeáll a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak illetve póttagjainak választott tagsága. Gulyás-Kapczár Katalint és Zsarnay Melindát javaslom megválasztani.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

34/2019.(V.02.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján Sajószöged község Szavazatszámláló Bizottság póttagjának

Gulyás-Kapczár Katalin 3599 Sajószöged, Sugár út 37. sz. alatti lakost megválasztja.

Zsarnay Melinda 3599 Sajószöged, Ady Endre út 10. sz. alatti lakost megválasztja.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

7./Napirend: Tájékoztató a polgármester szabadságának ütemterv szerinti igénybevételéről

illetve az ütemtervtől eltérő igénybevétel okáról, az ütemtervtől eltérő igénybevétel előzetes

bejelentése.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Amint látszik a táblázatban április hónapban halaszhatatlan közfeladat ellátása miatt nem tudtam igénybe venni az ütemterv szerinti szabadságomat,bármilyen változásról a képviselő-testületet tájékoztatni fogom.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót egyhangúan tudomásul vette.

 

Hegyi József települési képviselő elhagyta az ülést.

 

8.Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 

Sajószöged Polgárőr Egyesület

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A sajószögedi Polgárőr Egyesület a 2018. évi beszámolót kicsit késve de megküldte. Amint látjuk a könyvelési költség 600.00 Ft. Utána érdeklődtem a könyvelő irodában a magas könyvelési díj miatt, elmaradásuk volt az Egyesületnek.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót egyhangúan tudomásul vette.

 

Településkép védelmi tárgyú rendelet felülvizsgálata

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Településkép védelmi tárgyú rendelet felülvizsgálatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rendelte el. Az önkormányzati rendeletünk mentes azoktól a típushibáktól, amiket megjelöltek. A főépítészünk közreműködését is kértem, de nem reagált a megkeresésemre.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

35/2019.(V.02.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Településkép védelmi tárgyú rendelet felülvizsgálata

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged Község településképének védelméről szóló önkormányzati rendeletét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO/13/03950-1/2019 számú szakmai segítségnyújtásban megadott szempontok szerint felülvizsgálta és rendben találta.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: 2019. május 10.

 

Római Katolikus Egyházközség támogatása

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Római Katolikus Egyházközség támogatást kér az önkormányzatunktól a templom elhasználódott belső ajtajának felújítására. Az egyházközségnek nem áll rendelkezésre a teljes összeg ami 450.000 Ft, önrésszel rendelkeznek ami 250.000 Ft így 200.000 Ft támogatást kérnek. Javaslom támogassuk a kérelmet.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

36/2019.(V.02.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Római Katolikus Egyházközség támogatása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 200.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Római Katolikus Egyházközségnek a templomuk belső ajtajának felújítására.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester  címzetes főjegyző