Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. június 29-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Közösségház

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Orliczki Frigyes Ferencné, Tóth Béla települési képviselők.

 

Igazoltan távol: Dr. Lukács Fatime, Karaffa Gábor, Varga Viktor települési képviselők

 

Meghívottként jelen van: Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

34/2023. (VI.29.) sz. K.T. határozat a Képviselő-testület 2023 II. félévi munkatervének elfogadása

35/2023. (VI.29.) sz. K.T. határozat Sajószöged Településrendezési Eszközeinek módosításával kapcsolatos döntésekről

36/2023. (VI.29.) sz. K.T. határozat a Sajószögedi Általános Művelődési Központ Család

és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának

jóváhagyásáról

37/2023. (VI.29.) sz. K.T. határozat dr. Gulyás Mihály polgármester jutalmazásáról

38/2023. (VI.29.) sz. K.T. határozat Sajószöged Római Katólikus Plébánia támogatásáról

 

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

8/2023. (VI.30.) a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

9/2023. (VI.30.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 15/2021. (XII.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

10/2023. (VI.30.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalásról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

 1. melléklet: előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

 2. melléklet: rendelet tervezet és határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

 3. melléklet: rendelet tervezetek a 2/A. napirendi ponthoz

 4. melléklet: határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

 5. melléklet: beszámoló és határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz

 6. melléklet: határozati javaslat a 5. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 4 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

Napirend:

1./Javaslat a Képviselő-testület 2023. II. félévi munkatervére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Javaslat

 1. Településrendezési Eszközök módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

 1. a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

2./A Javaslat

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 15/2021. (XII.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

 1. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

3./ Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat átdolgozott Szakmai Programjának jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

4./ Beszámoló a polgármester elmúlt időszakban végzett munkájáról, a polgármester munkájának értékelése.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

 

5./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 1. Javaslat a Sajószöged Római Katólikus Plébánia támogatására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Javaslat a Képviselő-testület 2023. II. félévi munkatervére.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Ismertette az második félévi munkatervet.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

34/2023. (VI.29.) határozata

a Képviselő-testület 2023. II. félévi munkatervének elfogadásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. II. félévi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

 

 1. Felelős:dr. Gulyás Mihály polgármester

 2. Határidő:azonnal

 

2./Napirend: Javaslat

 1. Településrendezési Eszközök módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A napelem park építése folytatódhat az ökológiai folyosót érintő területeken is, ezért a Trt. eszközökön el kell végezni azokat a módosításokat, amik első körben kimaradtak.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

35/2023. (VI.29.) határozata

Sajószöged Településrendezési Eszközeinek módosításával kapcsolatos döntésekről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 16.§ alapján, Sajószöged község településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatban figyelemmel a megújuló energia projektek megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 184/2020. (V.6.) Korm. rendeletre, a Településrendezési Eszközök 2023. évi I. módosításáról szóló előterjesztéssel egyetért, a Településrendezési Eszközök módosításának elkészítéséhez hozzájárul az alábbiak szerint:

 1. A Településrendezési Eszközök módosításának költségét a kérelmező a Green Plan Energy Kft (3700 Kazincbarcika, Pollak Mihály utca 3.) vállalja.

 2. A Településrendezési Eszközök módosításának tárgya:

ba) A Sajószöged külterületi 084/9 hrsz-ú földrészlet vonatkozásában a tervezett telekalakítások figyelembevételével különleges (beépítésre nem szánt) megújuló energia-hasznosítási terület (K-en) kijelölése.

bb) Az Országos Ökológiai Hálózat övezeteinek pontosítása.

bc) A HÉSZ módosítása a kérelmezővel egyeztetve.

 1. A Képviselő-testület elfogadja az önkormányzati főépítész által meghatározott tartalmi követelmények munkarészeiről készült feljegyzést.

 

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./Napirend: Javaslat

 

b) a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Jogszabály változás történt a partnerségi egyeztetések szabályainak vonatkozásában is. Csak akkor kell egyeztetni a civilekkel, ha azt önkormányzati rendelet előírja, viszont a jelenleg a tárgykörben hatályos rendeletünk a módosítás előtti Korm. rendelet eljárási rendjét követte, ezért javaslom hatályon kívül helyezni.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 8/2023.(VI.30.) önkormányzati rendeletet.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

2./A Napirend: Javaslat

a) b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 15/2021. (XII.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Július 1 napjától már nem kötelező önkormányzati feladat a hulladékgazdálkodás, az ebben tárgykörben alkotott önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni. Ami rendeletalkotási felhatalmazás megmaradt az a mentességek-kedvezmények meghatározása. Javaslom, hogy ezt a „régi” rendeletnek megfelelően határozza meg a Képviselő-testület, illetve polgármester úrral egyeztetve lehetőséget adnánk arra, hogy már annak az évnek az elején beadják a kérelmüket a 65 illetve 70 éves lakosok amikor betöltik ezt az életkort. 65 év feletti egyedül élők illetve 70 éves házastársakról van szó, tehát az ő díjfizetési kötelezettségüket az Önkormányzat továbbra is átvállalja, ez éves szinten közel 3.000.000 forint kiadást jelent.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 15/2021. (XII.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 9/2023.(VI.30.) önkormányzati rendeletet.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

A napirend b) alpontjával kapcsolatban.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalásról szóló 10/2023. (VI.30.) önkormányzati rendeletet.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

3./Napirend: Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat átdolgozott Szakmai Programjának

jóváhagyására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az írásos előterjesztésben láthatták a képviselők, hogy a szakmai programot a Slachta Margit módszertani központ instrukcióinak megfelelően átdolgozta a gyermekjóléti szolgálat.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

36/2023. (VI.29.) határozata

a Sajószögedi Általános Művelődési Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

szakmai programjának jóváhagyásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

szakmai programját az előterjesztésnek megfelelő tartalommal jóváhagyja.

 

Felelős: Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazagató

Határidő: azonnal

 

 

4./Napirend: Beszámoló a polgármester elmúlt időszakban végzett munkájáról, a polgármester

munkájának értékelése.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester kiemelte, hogy az Önkormányzat, így az ő munkájának eredményessége az elnyert pályázatokból szűrhető le leginkább, hiszen ezek határozzák meg a település fejlődését. Ismertette az elnyert pályázatokat melyek összege meghaladta a 280.000.000 forintot.

 

Kérdések, hozzászólások, értékelések:

 

Vona Tamás alpolgármester: Az elnyert pályázatok között vannak „létfontosságúak” mint például a napközi-étkező felújítása, de ne higgyük, hogy a rendezvénypark felújítása nem lenne fontos, hiszen rengeteg ember fordul meg a falunapokon és más községi rendezvényeken is. Az elnyert pályázatok a polgármester munkájának is köszönhetőek és ezeknek a megvalósítása szintén az Ő munkáját dicsérik.

 

Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő: Valóban nagyon szépen fejlődik a település, mindenki látja, a rendezvényen részt vevők és a településen átutazó magánszemélyek, vállalkozók egyaránt pozitívan nyilatkoznak Sajószöged fejlődéséről. Nekem lenne egy javaslatom. Az elmúlt időszak munkáját elismerve a Polgármester úrnak – nem csak az elnyert pályázatokra gondolva, hanem minden más munkájával kapcsolatos pozitív dolgokra figyelemmel – szavazzon meg a Képviselő-testület két havi illetményének megfelelő bruttó 1.560.000 forint jutalmat a Polgármester úrnak, ezzel is megköszönve lelkiismeretes „jó gazdaként” végzett munkáját.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a polgármester személyes érintettségét bejelentette a javaslattal kapcsolatban.

A döntéshozatalból kizárására nem érkezett javaslat.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 3 igen szavazattal és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

37/2023. (VI.29.) határozata

dr. Gulyás Mihály polgármester jutalmazásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Gulyás Mihály polgármestert az elmúlt időszakban végzett munkáját elismerve, - kiemelt figyelemmel az Önkormányzat által elnyert pályázatokra és arra a tényre, hogy 2022 évben nem kapott jutalmat - két havi illetményének megfelelő bruttó 1.560.000 forint jutalomban részesíti a költségvetés személyi előirányzatainak terhére.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

 

5./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 

 1. Javaslat a Sajószöged Római Katólikus Plébánia támogatására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a Római Katólikus Plébánia nyílászáró cserére vonatkozó kérelmét.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

38/2023. (VI.29.) határozata

Sajószöged Római Katólikus Plébánia támogatásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 150.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Sajószöged Római Katólikus Plébánia részére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

 1. dr. Gulyás Mihály polgármester megköszönte a MAVIR sajószögedi vezetésének, Vas Gábor üzemeltetési igazgatónak és több mint harminc dolgozójának a társadalmi felelősségvállalásuk keretében végzett önkéntes munkájukat, ami során június 23-án az óvoda kültéri játékait újrafestették. Külön köszönetet mondott Tóth Béla képviselőnek, aki MAVIR dolgozóként megszervezte és összefogta a munkát.

 

 1. dr. Boros István címzetes főjegyző: A lakossági LED csere program úgy tűnik sikeres lesz, bár egy kicsit bonyolult volt a regisztráció. Várhatóan augusztus végén érkeznek a ledes izzók.

 

 1. Vona Tamás alpolgármester: Az iskola vezetése és a tantestület köszönetét szeretném tolmácsolni. Az Önkormányzat támogatásával a tanévzáró ebédet sikerült egy kicsit ünnepélyesebbé varázsolni. Köszönjük szépen.

 

 

Egyébelőterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző