Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla,települési képviselő, Karaffa Gábor települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző, dr. Lukács Fatime háziorvos jelölt.

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

42/2018.(VI.26.) Tárgy: Háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátással kapcsolatos döntések meghozatala

A jegyzőkönyv mellékletei:

melléklet: kérvény, önéletrajz, határozati javaslat

melléklet: a 42/2018 (VI.26.) határozat melléklete

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontot, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátással kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

 

 

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

 

Napirend:

1./Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátással kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

dr. Gulyás Mihály polgármester:A kiküldött előterjesztést nem szükséges kiegészíteni alapos

jól előkészített anyagot kaptunk.

 

dr. Lukács Fatime: Tisztelt Képviselő-testület szeretnék bemutatkozni dr. Lukács Fatime vagyok, jelenleg rehabilitációs orvosszakértőként dolgozom a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatalának Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályának Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztályán. A mostani helyemen 6 éve dolgozom, előtte dolgoztam az ÁNTSZ-nél. Belgyógyászatból szakvizsgáztam 2006-ban, dolgoztam gyermekgyógyászaton szeretnék vissza térni a gyógyításhoz. Pályázaton keresztül szeretném megvásárolni a praxist ehhez szeretném az előszerződést megkötni az Önkormányzattal, ha elfogadják a személyemet leendő háziorvosnak.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő: Kicsit mesélne magáról családjáról, vannak e gyermekei?

 

dr. Lukács Fatime: Van két gyermekem 7 és 12 évesek most már abban a korban vannak hogy már nyugodtan válthatok, tervben van véve, hogy ha sikeres a pályázatom akkor ide költözünk.

 

Vona Tamás alpolgármester: A kérdésem rendelési időre vonatkozik, a lakosságot igen komolyan érinti, hogy a dr. úr rendelési idejéhez megközelíthetően hasonlót tervez, vagy más elképzelése van dr. nőnek.

 

dr. Lukács Fatime: Igen van elképzelésem a hétfői délutáni rendelést keddre tenném át illetve még egy délutáni rendelést szeretnék.

 

Vona Tamás alpolgármester: Mikor tudna kezdeni dr. nő?

 

dr. Lukács Fatime: Szeptember, Október környéke a pályázatnak elbírálási ideje, illetve van felmondási időm a munkahelyemen ami 2 hónap.

 

Más kérdés, észrevétel ne volt.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Ismertette a határozati javaslatot.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

42/2018.(VI.26.) Képviselő-testületi határozata

 

Tárgy: Háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátással kapcsolatos döntések meghozatala

 

1. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.törvény 2/A § (2) bekezdés a.) pontja alapján hozzájárul a praxis jogot megszervezni kívánó dr. Lukács Fatime (szül: Miskolc, 1973.06.18., a.n.: Tóth Mária) szakorvossal a sajószögedi (vegyes) háziorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat ellátási előszerződés, majd a praxisjog megszerzése esetén- a feladat-ellátási szerződés megkötéséhez, amennyiben fennállnak a szolgálat finanszírozásban szükséges szakmai feltételek.

 

2. A képviselő-testület hozzájárul, hogy a sajószögedi háziorvosi körzet feladatait területi ellátási kötelezettséggel ellátó Lukács Fatime vállalkozás társadalombiztosítási formában biztosítsa, a 3599 Sajószöged Ady Endre út 12. szám alatti önkormányzati tulajdonban álló ingatlant a vállalkozás fióktelepeként használja és ennek tényét a cégnyilvántartásban bejegyeztesse.

 

3. A képviselő-testület a 2. pontban jelölt ingatlan háziorvosi feladatok ellátására szolgáló rendelő helyiségét ingyenesen Lukács Fatime kizárólagos használatba adja azzal a feltétellel, hogy az ingatlan takarításának költségét (bruttó 25 e. Ft/hó) számla ellenében negyedévenként az Önkormányzatnak megtéríti.

 

4. A képviselő-testület 2. pontba jelölt ingatlan lakás céljára szolgáló emeleti részét 2019. augusztus 31-ig ingyenesen Lukács Fatime kizárólagos használatába adja azzal hogy, a lakás rezsiköltségéit (víz, villany, gáz, stb.) számla ellenében az Önkormányzatnak megtéríti. Fenti határidőt követően Lukács Fatime-változatlan feltételek mellett-jogosult a lakásba családjával beköltözni, ott lakcímet létesíteni, az ingatlant szolgálati lakásként igénybe venni. Ha Lukács Fatime e jogával nem kíván élni a lakást az Önkormányzatnak visszaszolgáltatja.

 

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a háziorvosi feladatellátási előszerződés, valamint a feladatellátási szerződés aláírására.

 

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Mielőtt még zárt ülést rendelnék el tájékoztatom a képviselő -testület tagjait, hogy Okváth Dezsőnétől kaptunk egy lemondó nyilatkozatot amelyben egészségügyi állapotára hivatkozva 2018.június 28-án lemond képviselő-testületi és Szociális és Egészségügyi Bizottsági mandátumáról. Szeretnénk megköszönni Okváth Dezsőné Margó néni munkáját, azt gondolom, hogy mindannyian kötődünk Margó nénihez ennek kapcsán szeretnék zárt ülést elrendelni.

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

 

 

3