Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Jegyzőkönyv.

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 01-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Biri László, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Karaffa Gábor települési képviselők

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

42/2019.(VIII.01.) Tárgy: Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtása

43/2019. (VIII. 01.) Tárgy: Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde bölcsődevezetői pályázata eredménytelenné nyilvánítása, új pályázat kiírása

44/2019.(VIII.01.) Tárgy: Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde bölcsődevezetői pályázatok véleményezéséhez kapcsolódó megbízási díj

45/2019.(VIII.01.) Tárgy: ÁMK igazgató megbízása

46/2019.(VIII.01.) Tárgy: A „Számviteli rend és bizonylat fegyelem ellenőrzése a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft-nél” belső ellenőrzési jelentésre készített Intézkedési Terv határidő – módosítása

47/2019.(VIII.01.) Tárgy: A TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00018 számú „Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde építése” projekt kivitelezésével kapcsolatos önerő biztosítása

48/2019.(VIII.01.) Tárgy: Búzavirág Népdalkör támogatása

49/2019.(VIII.01.) Tárgy: Elektronikai hulladékgyűjtők kihelyezése (szándéknyilatkozat)

50/2019.(VIII.01.) Tárgy: Sajószöged Községi Testedző Kör kérelme

51/2019.(VIII.01.) Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlan licitre bocsájtása

 

Az ülésen hozott rendeletek száma, tárgya:

7/2019.(VIII.05.) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

(SzMSz) szóló 3/2018.(II.05.) önkormányzati rendelet módosítása.

 

8/2019.(VIII.05.) A Sajószögedi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról szóló 18/2017. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosítása.

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

 

melléklet: határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz.

melléklet: előterjesztés, határozati javaslat, pályázati kiírás a 2. napirendi ponthoz

melléklet: határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

melléklet: előterjesztés, előzetes hatásvizsgálati lap a 4. napirendi ponthoz

melléklet: előterjesztés, előzetes hatásvizsgálati lap a 5. napirendi ponthoz

melléklet: előterjesztés a 6. napirendi ponthoz.

melléklet: előterjesztés és határozati javaslatok a 7. napirendi ponthoz, az 51/2019.VIII.01.) határozat melléklete

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

 

Napirend:

 

1./ Javaslat a „szociális tűzifa támogatás” pályázat benyújtására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Javaslat a bölcsődevezetői munkakör betöltésére beadott pályázatok elbírálására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Javaslat a Sajószögedi ÁMK igazgató (magasabb vezető) pályáztatás nélkül újabb öt évre történő megbízására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

4./ Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

(SzMSz) szóló 3/2018.(II.05.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése

módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./Javaslat a Sajószögedi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról szóló 18/2017. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

6./ Tájékoztató a polgármester szabadságának ütemterv szerinti igénybevételéről illetve az ütemtervtől eltérő igénybevétel okáról, az ütemtervtől eltérő igénybevétel előzetes

bejelentése.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

7./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

Javaslat a „Számviteli rend és bizonylat fegyelem ellenőrzése a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft-nél” belső ellenőrzési jelentésre készített Intézkedési Terv határidő – módosítására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

Javaslat a TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00018 számú „Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde építése” projekt kivitelezésével kapcsolatos döntés (önerő biztosítása) meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1.Napirend: Javaslat a „szociális tűzifa támogatás” pályázat benyújtására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Amint a kiküldött anyagban is látható a maximálisan pályázható tűzifa mennyiséget igényeltük ami 138 m3 , a saját forrás költsége 175.260 Ft.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

42/2019.(VIII.01.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa vásárláshoz (kemény, lombos fafajta) támogatást igényel. Az igényelt mennyiség 138 m3, ennek elnyerése esetén a képviselő-testület 138.000 Ft + 27% ÁFA, összesen 175.260 Ft - kisebb mennyiség esetén 1.000 Ft/m3 + 27% ÁFA – saját forrást biztosít költségvetésének szociális előirányzata terhére.

A képviselő-testület kijelenti, hogy a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 7/2018.(IX.01.) önkormányzati rendelete 10.§ (5) bekezdésének megfelelően a szociális tűzifa támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

2./Napirend: Javaslat a bölcsődevezetői munkakör betöltésére beadott pályázatok elbírálására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az előkészítői biztossági ülésen készült jegyzőkönyvből is kiderül, hogy egyik pályázó sem rendelkezik a megfelelő képesítéssel. Javaslom, hogy a képviselő-testület nyilvánítsa érvénytelennek a pályázatot. Írjunk ki egy új pályázatot az előző feltételekkel megegyezően. Javaslom, hogy a Magyar Bölcsődék Egyesülete által delegált tagjának megbízási díjat adjon a képviselő-testület mivel dolgozott vele, szakértői véleményt írt, meghallgatta a pályázókat.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

43/2019.(VIII.01.) Képviselő-testületi határozat

a.)Tárgy: Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde bölcsődevezetői pályázata eredménytelenné nyilvánítása, új pályázat kiírása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde bölcsődevezetői munkakör betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, mert a pályázók egyike sem rendelkezett a magasabb vezetői megbízáshoz szükséges feltételekkel.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

b.)

Tárgy: Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde alapítása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló (Kjt.) 20/A. § és a 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde bölcsődevezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

(A pályázati kiírás a határozat melléklete.)

A képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (9) bekezdése szerinti bizottságba felkéri:

 

dr. Boros István címzetes főjegyzőt

Bánné Bodolai Mariann ÁMK. igazgatót

Bereginé Almási Erzsébetet a Magyar Bölcsődék Egyesület képviselőjét


Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: pályázati határidő lejáratát követő ötödik nap

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből,7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

44/2019.(VIII.01.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde bölcsődevezető pályázatok véleményezéséhez kapcsolódó megbízási díj

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 32/2019. (V.02.) határozatával felkért szakértői bizottság Magyar Bölcsődék Egyesülete által delegált tagjának megbízási díját bruttó 25.000 Ft összegben határozza meg és felhatalmazza polgármesterét a megbízási szerződés aláírására.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

3./Napirend: Javaslat a Sajószögedi ÁMK igazgató (magasabb vezető) pályáztatás nélkül

újabb öt évre történő megbízására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Az intézményvezető asszony nyilatkozatát láthattuk és mivel

lehetőségünk van rá javaslom, hogy pályázat kiírása nélkül döntsünk majd, hogy újabb 5 évre az ÁMK igazgatója legyen Bánné Bodolai Marianna. Első lépésként írásban meg kell kérni a nevelőtestület véleményét.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

45/2019.(VIII.01.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: ÁMK igazgató megbízása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdésében, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. R.) 22. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Sajószögedi ÁMK igazgatóját (Bánné Bodolai Marianna) pályázati eljárás lefolytatása nélkül meg kívánja bízni újabb öt évre (első megbízás meghosszabbítása), ezért a Korm. R. 22. § (4) bekezdése alapján kéri a nevelőtestület, egyetértő / egyet nem értő nyilatkozatát.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2019. augusztus12.

 

4./Napirend: Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (SzMSz) szóló 3/2018.(II.05.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Minden ezzel kapcsolatos dokumentumot kiküldtem a képviselő-testületnek. Amikor új rendeletet fogadott el a képviselő-testület az Önkormányzat által alapított és adományozható kitüntetésekről akkor elkerülte a figyelmemet hogy a régi rendeletet az SzMSz-ben is „ki kell cserélni”. Most ez a rendeletmódosítás erre irányul.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat

és tartózkodás nélkül megalkotta a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési

szabályzatáról (SzMSz) szóló 3/2018.(II.05.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése

módosításáról szóló 7/2019.(VIII.05.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

5./Napirend: Javaslat a Sajószögedi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető

juttatásokról, támogatásokról szóló 18/2017. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az előterjesztésben írtam, hogy a képviselő-testületnek lehetősége van a Kttv-ben konkrétan felsorolt juttatások mellet más elismeréseket és juttatásokat is megállapítani, ide javaslom én a „Törzsgárda Jutalom” juttatást ami 20 év folyamatos jogviszony után már járna a köztisztviselőknek.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat

és tartózkodás nélkül megalkotta a Sajószögedi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit

megillető juttatásokról, támogatásokról szóló 18/2017. (XII.28.) önkormányzati

rendelet módosításáról szóló 8/2019. (VIII.05.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

6./Napirend: Tájékoztató a polgármester szabadságának ütemterv szerinti igénybevételéről

illetve az ütemtervtől eltérő igénybevétel okáról, az ütemtervtől eltérő igénybevétel előzetes

bejelentése.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A táblázatban látszik, eltértem az ütemtervtől, erről az előző ülésen tájékoztattam a képviselő-testületet, bármilyen változásról a képviselő-testületet ez után is tájékoztatni fogom.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót egyhangúan tudomásul vette.

 

7./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

a./ Javaslat a „Számviteli rend és bizonylat fegyelem ellenőrzése a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft-nél” belső ellenőrzési jelentésre készített Intézkedési Terv határidő – módosítására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Az ügyvezető úr a nagy munka terhelésére hivatkozva határidő módosítást kér, javaslom, hogy az előterjesztésnek megfelelően 2019. december 31- ig hosszabbítsuk meg a határidőket.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

46/2019.(VIII.01.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A „Számviteli rend és bizonylat fegyelem ellenőrzése a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft-nél” belső ellenőrzési jelentésre készített Intézkedési Terv határidő – módosítása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyi ügyben szereplő belső ellenőrzési jelentésre készített Intézkedési Tervben szereplő határidőket 2019. december 31-ig meghosszabbítja.

 

Felelős: Berecz Róbert ügyvezető

Határidő: 2019. december 31.

 

 

b./Javaslat a TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00018 számú „Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde építése” projekt kivitelezésével kapcsolatos döntés (önerő biztosítása) meghozatalára.

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A riasztó rendszer kialakításhoz önerő biztosítása szükséges

melynek összege bruttó 219.075 Ft. Javaslom támogatni a javaslatot.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből,7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

47/2019.(VIII. 01.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00018 számú „Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde építése” projekt kivitelezésével kapcsolatos döntés (önerő biztosítása) meghozatalára.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00018 számú „Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde építése” projekttel kapcsolatban – a projekt 170 millió forintos költségvetését megnövelve – nettó 172. 500 Ft + ÁFA, azaz 219.075 Ft önerőt biztosít a beléptető- és riasztó rendszer kialakítására.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

c./Búzavirág Népdalkör kérelme.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A Búzavirág Népdalkör támogatást kér az önkormányzatunktól csoportos kirándulásra, az összeg amire szükségük lenne 70.000 Ft. Javaslom a kérelem támogatását.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

48/2019.(VIII.01.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Búzavirág Népdalkör támogatása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 70.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Búzavirág Népdalkör részére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

d./Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tájékoztató

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatban kaptunk egy megkeresést, illetve egy együttműködési megállapodás – tervezetet egy Borsodsziráki Szociális Szövetkezettől. Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatban pályáznának és ha nyer a pályázatuk akkor konténereket helyeznének el a településen ahol a lakosság ingyenesen elhelyezetné az elromlott, nem használt elektronikus tárgyaikat.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

49/2019.(VII.01.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Elektronikai hulladékgyűjtő

 

Sajószöged Községi Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármesterét, hogy a Száraztésztagyártó Szociális Szövetkezet (székhelye: 3796 Borsodszirák, Állomás út 66.; Képviselő: Glonczi János) által megküldött szándéknyilatkozatot aláírja a „társadalmi célú vállalkozások dinamizálása és stabilitása érdekében” tárgyú pályázat benyújtásához.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

e./ Sajószöged Községi Testedző Kör kérelme

 

dr. Gulyás Mihály polgármester:A Községi Testedző Kör elnökének át is adnám a szót.

 

Kovács Tamás KTK elnök: Elhasználódott, elkopott öntözőrendszer megérett a cserére, kértem árajánlatokat. Nem olcsó, de megpróbálnánk házon belül a beszerelést megoldani, az összeg amire szükségünk lenne 1.409.802 Ft

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

50/2019.(VIII.01.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Községi Testedző Kör kérelme

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetése terhére 1.409.802 Ft-tal támogatja a labdarugó pálya öntöző rendszerének felújítását. A képviselő-testület utasítja a pénzügyi csoportot a támogatás a Községi Testedző Kör részére történő utalására.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály

Határidő: azonnal

 

f./ Önkormányzati tulajdonú ingatlan licitre bocsájtása

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Javaslom a Sajószöged IV. Béla út 15. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítését nyilvános, licittárgyalásos eljárás keretében.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő: Az ingatlan árakat figyelembe véve javaslom 3.500.000 Ft induló áron licitre bocsájtani az ingatlant.

 

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

51/2019.(VIII.01.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlan licitre bocsájtása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete IV. Béla 15. sz. alatti kivett lakóház és udvar megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlant értékesítésre meghirdeti a határozat melléklete szerinti nyilvános, licittárgyalásos eljárás keretében. A képviselő-testület az ingatlan induló licitárát 3,5 Millió Ft + ÁFA határozza meg. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy működjön közre a pályázat lebonyolításában.

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete)

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: 2019. augusztus 15.

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester a nyílt ülést berekesztette és az Mötv. 46. § (2) bekezdése a) és c) pontja alapján zárt ülést rendelet el.

 

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

9