Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:


Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 8-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

 

Az ülésről igazoltan távol maradt: Orliczki Frigyesné települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: Móriczné Vinnai Beatrix vezető-főtanácsos, dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

54/2017.(VI.08.) Tárgy: Az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése-Sajószöged” ellenőrzéséről szóló jelentésének végrehajtására vonatkozó Intézkedési Terv elfogadása

55/2017.(VI.08.) Tárgy: Önkormányzati kitüntetések adományozása

56/2017.(VI.08.) Tárgy: „Rendkívüli szociális támogatás 2017” pályázat beadása

57/2017.(VI.08.) Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működése

58/2017.(VI.08.) Tárgy: Vodafone Magyarország Zrt. bérleti szerződése

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

11/2017.(VI.08.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat által alapított és adományozható

kitüntetésekről

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés, előzetes hatásvizsgálati lap, rendelet-tervezet, rendelet a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

4. melléklet: Megállapodás jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra

5. melléklet: Bérleti szerződés a Vodafone Magyarország Zrt-vel

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

 

 

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Javaslat az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése - Sajószöged” ellenőrzéséről szóló jelentésének végrehajtására vonatkozó Intézkedési Terv elfogadására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

   dr. Boros István címzetes főjegyző

 

2./ Javaslat az Önkormányzat által alapított és adományozható kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

3./ Javaslat „Rendkívüli szociális támogatás 2017” pályázat beadására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

4./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./ Napirend: Javaslat az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése - Sajószöged” ellenőrzéséről szóló jelentésének végrehajtására vonatkozó Intézkedési Terv elfogadására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A Képviselő-testület ismeri az ÁSZ vizsgálat előzményeit. Mi nem tartoztunk azon önkormányzatok közé, akik spekulációs célú befektetéseiket a Buda-Cash brókerháznál tartották, majd bukták el annak bedőlése után.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Igen, az a lényeg, hogy az önkormányzatnál vagyonvesztés nem történt, sőt a tőkegarantált befektetési jegyek minden esetben hozamot realizáltak. A feltárt hiányosságok megszüntetésére készített Intézkedési Terv tartalmazza a végrehajtásért felelős személyt és a végrehajtás határidejét. Fegyelmi vagy büntetőjogi felelősség megállapítását az ÁSZ nem indítványozta, ha valaki az ÁSZ honlapján megnézi az ugyanilyen tárgyban készült ellenőrzések jelentését, az láthatja, hogy más önkormányzatoknál ugyanilyen vagy nagyon hasonló megállapításokat tettek.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

54/2017.(VI.08.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése-Sajószöged” ellenőrzéséről szóló jelentésének végrehajtására vonatkozó Intézkedési Terv elfogadása

 

A képviselő-testület „Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése-Sajószöged” címmel készült jelentést megismerte, a jelentésben foglaltakat tudomásul veszi és a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében e határozat melléklete szerinti Intézkedési Tervet fogadja el.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt az Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtására, valamint arra, hogy az Intézkedési Tervben szereplő határidők lejártát követő képviselő-testületi ülésen adjanak tájékoztatást a megtett intézkedésekről a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok” napirend keretében.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: Az Intézkedési Terv elfogadását követően folyamatos, illetve az Intézkedési Tervben foglalt határidők szerint

 

 

2./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat által alapított és adományozható kitüntetésekről szóló

                     önkormányzati rendelet megalkotására

 

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az alpolgármester úr kezdeményezte az önkormányzati kitüntetésekről szóló rendelet kiegészítését a „Kiemelkedő művészeti tevékenységért” díjjal, és megküldte az Iskola javaslatát a kitüntetésre érdemesnek tartott diákokról.. Polgármester úrral úgy gondoltuk, hogy akkor aktualizáljuk az egész rendeletet, megemelve a kitüntetésekkel járó pénzösszegeket is.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat által alapított és adományozható kitüntetésekről szóló 11/2017.(VI.08.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

55/2017.(VI.08.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy:         Önkormányzati kitüntetések adományozása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

        „Jó         Tanuló, Jó Sportoló” díjat adományoz Kohári Dóra 2.         osztályos tanulónak,

        „Jó         Tanuló Közösségi Munkájáért” díjat adományoz Varga         Georgina Petra 7. osztályos

tanulónak,

        „Kiemelkedő         Művészeti Tevékenységéért” díjat adományoz a Kölcsey         Ferenc Körzeti

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4. osztályának Arany minősítést elnyert táncosai.

 

A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a Tanévzáró keretében adja át a díjakat a kitüntetetteknek.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2017. június 17.

 

 

3./ Napirend: Javaslat „Rendkívüli szociális támogatás 2017” pályázat beadására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Az adóerő-képességünk sajnos 32 e Ft/fő alá csökkent a tavalyi évben, ezzel viszont megnyílt a lehetősége annak, hogy pályázatot adjunk be rendkívüli szociális támogatás igénylésére. Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

56/2017.(VI.08.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy:         „Rendkívüli szociális támogatás 2017” pályázat beadása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása keretében Rendkívüli szociális támogatás 2017” című pályázatot nyújt be 1.170.000 forint összegre Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján.

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2017. július 15.

 

 

 

 

 

4./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

a.)

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az előző testületi ülésen felmondtuk a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó megállapodást, mert az informatikai hátteret biztosító mobil-szolgáltató kivonult az ellátásból. A Humánszolgáltató Központnak sikerült más formában megteremteni a hívásfogadási és továbbítási rendszer működésének feltételeit, ezért javaslom, hogy egyelőre december 31-ig kössük meg a megállapodást.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

57/2017.(VI.08.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Gulyás Mihály polgármestert a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központtal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó, 2017.12.31-ig szóló megállapodás aláírására.

/A Megállapodás a jegyzőkönyvhöz csatolva./

 

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

b.)

dr. Boros István címzetes főjegyző: A hidroglóbuszon a Telenor mellett a Vodafone is működtetne egy átjátszó állomást 500 e Ft/év bérleti díj ellenében. Javaslom, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel polgármesterét a szerződés aláírására.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

58/2017.(VI.08.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Vodafone Magyarország Zrt. bérleti szerződése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Gulyás Mihály polgármestert a Vodafone Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződés aláírására.

/A Bérleti szerződés a jegyzőkönyvhöz csatolva./

 

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

 

 

c.)

Vona Tamás alpolgármester: az előző ülésen tárgyaltuk egy Lehet úti lakos panaszát és Gyermeknapon tisztáztuk a félreértéseket.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Nálam is voltak és megbeszéltük, hogy „Vigyázat, Gyerekek!” táblákat fogunk kihelyezni a frekventáltabb helyeken.

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

 

k.m.f.

 

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

    polgármester                                                  címzetes főjegyző

        6