Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 25-én megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Sajószöged Közösségház

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester Dr. Lukács Fatime, Tóth Béla, Karaffa Gábor, Varga Viktor települési képviselők.

Igazoltan távol: Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő

Meghívottként jelen van: Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

27/2023.(V.25.) sz. K.T. határozat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2022. évi

ellátásának értékelésére

28/2023.(V.25.) sz. K.T. határozat személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2022.

évi munkájának értékelése, javaslat a Szociális

Szolgáltatástervezési koncepciófelülvizsgálatára

29/2023.(V.25.) sz. K.T. határozat „Út, híd, járda építése/felújítása” MFP pályázat

benyújtásáról

30/2023.(V.25.) sz. K.T. határozat A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó tagönkormányzatok közötti bérleti szerződés megkötéséről

31/2023.(V.25.) sz. K.T. határozat A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó tagönkormányzatok közötti 131.328/2019. iktatószámú bérleti szerződés megszüntetésének elfogadásáról

32/2023.(V.25.) sz. K.T. határozat Az ÉRV Zrt. a Nemzeti Vízművek Zrt-vel a 2023. évi működési költségek finanszírozására vonatkozó támogatási szerződés megkötéséről

33/2023. (V.25.) sz. K.T. határozat a sajószögedi utak (közterületek) elnevezéséről

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

7/2023. (V.30.) egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

A jegyzőkönyv mellékletei:

 1. melléklet: rendelet tervezet az 1. napirendi ponthoz

 2. melléklet: beszámoló a 2. napirendi ponthoz

 3. melléklet: beszámoló a 3. napirendi ponthoz

 4. melléklet: határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz

 5. melléklet: határozati javaslatok az 5. napirendi ponthoz

 6. melléklet: határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

Napirend:

1./Javaslat

 1. a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 9/2014. (IX.11.),

 2. a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018.(II.5.),

 3. a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 10/2021. (VIII.31.) 

 4. a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2021. (VIII.31.)

önkormányzati rendeletek módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

2./ Javaslat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2022. évi ellátásának értékelésére

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Szabóné Dávida Nikolett családsegítő

 

3./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2022. évi munkájának értékelése, javaslat a Szociális Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatára

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

dr. Boros István címzetes főjegyző

 

4./ Javaslat a Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása” című pályázat benyújtására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

5./ Javaslat

 1. a Miskolci Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási feladatának ellátását szolgáló vagyonával kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

 1. Az ÉRV Zrt. a Nemzeti Viziművek Zrt-vel a 2023. évi működési költségek finanszírozására vonatkozó támogatási szerződés megkötésére.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 1. Javaslat közterületek elnevezésére

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

 1. Tájékoztató az állami szúnyoggyérítési programban való polgármesteri kérelem elutasításáról

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

 1. Javaslat az Önkormányzat által alapított és adományozható kitüntetésekre (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Javaslat

 1. a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 9/2014. (IX.11.),

 2. a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018.(II.5.),

 3. a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 10/2021. (VIII.31.) 

 4. a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2021. (VIII.31.)

önkormányzati rendeletek módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az előterjesztésben is leírtam, hogy technikai

módosításokról van szó, érdemi változást nem jelentenek a módosítások.

 

Dr. Lukács Fatime a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a szociális rendelet módosítását.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 7/2023.(VI.02.) önkormányzati rendeletet.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

2./Napirend: Javaslat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2022. évi ellátásának

értékelésére

dr. Gulyás Mihály polgármester: A gyermekvédelmi feladatokat minden év május végéig értékelni kell.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A családsegítő nem tudott eljönni az ülésre, ezért ha van kérdés, én próbálok meg válaszolni. A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet mellékletében meghatározottak szerint került összeállításra.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

27/2023.(V.25.) határozata

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2022. évi ellátásának

értékeléséről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sajószöged Községi Önkormányzat 2022. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló értékelést elfogadta.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

3./Napirend: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2022. évi munkájának

értékelése, javaslat a Szociális Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatára

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Az előterjesztésből kiderül, hogy minden igénylő részére, jó színvonalon tudjuk biztosítani az ellátásokat, panaszbejelentés nem érkezett.

 

A szociálpolitikai kerekasztal a koncepció legutóbbi felülvizsgálatakor a COVID miatt nem ülésezhetett, most áttekintették az abban foglaltakat végrehajtását és az Önkormányzat is köteles a szociálpolitikai kerekasztal a koncepciót felülvizsgálni.

 

Dr. Lukács Fatime: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

28/2023.(V.25.) határozata

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2022. évi munkájának

értékeléséről, és a Szociális Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2022. évi munkájának

értékelését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

 1. a Szociális Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

4./Napirend: Javaslat a Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása” című

pályázat benyújtására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A maximális, 45.000.000 forintot megpályázzuk a három tóparti út felújítására és csapadékvíz elvezetésének kialakítására. Ha kevés lenne az összeg önerőből fogjuk kiegészíteni a pályázat összegét.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

29/2023.(V.25.) határozata

Út, híd, járda építése/felújítása” MFP pályázat benyújtásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármesterét, hogy pályázatot benyújtson be az MFP-UHJ/2023 azonosító számú „Út, híd, járda építése/felújítása” projektre, az alábbiak szerint:

Az Önkormányzat 100%-os tulajdonában levő belterületi Dália út (hrsz: 735/38), Fenyő út (hrsz: 735/78), Szegfű út (hrsz:735/46) felújítása. (együttesen 600 m hosszan, 3 m burkolat, fél-fél m padka, szegély kialakítása, nyílt és zárt vízelvezető rendszer kialakítása max. 1200 m hosszan)

Az igényelt támogatási összeg: 45.000.000 forint.

 

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2023. július 14.

 

5./Napirend: Javaslat

 1. a Miskolci Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási feladatának ellátását szolgáló vagyonával kapcsolatos döntések meghozatalára.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Július 1. napjától már nem állami és ebből következően nem önkormányzati feladat a kommunális hulladék összegyűjtése – szállítása. Az állam koncesszióban adja a feladatot, ezzel kapcsolatosak a szerződések. A lakosság semmit sem fog érzékelni a változásból.

 

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

30/2023.(V.25.) határozata

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó tagönkormányzatok közötti bérleti szerződés megkötéséről

 

A Sajószöged Községi ÖnkormányzatKépviselő-testülete a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó tagönkormányzatok és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között 2023. július 1. napjával hatályba lépő bérleti szerződés megkötését.A szerződés érvényességének feltétele, hogy a bérbeadásra kerülő osztatlan közös vagyonnal kapcsolatos valamennyi döntést a konzorciumot alkotó települések önkormányzatának képviselő-testületei is meghozzák, és a határozati kivonatok Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megküldésre kerüljenek.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

31/2023.(V.25.) határozata

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó tagönkormányzatok közötti 131.328/2019. iktatószámú bérleti szerződés megszüntetésének elfogadásáról

 

A Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó tagönkormányzatok és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti, 131.328/2019. iktatószámú bérleti szerződés 2023. június 30. napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetését.A szerződés érvényességének feltétele, hogy a bérbeadásra kerülő osztatlan közös vagyonnal kapcsolatos valamennyi döntést a konzorciumot alkotó települések önkormányzatának képviselő-testületei is meghozzák, és a határozati kivonatok Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megküldésre kerüljenek.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

 1. Az ÉRV Zrt. a Nemzeti Viziművek Zrt-vel a 2023. évi működési költségek finanszírozására vonatkozó támogatási szerződés megkötésére.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző ismertette az Érv Zrt. megkeresését: Részvényesi hozzájárulást kér a Képviselő-testülettől az ÉRV Zrt. a tranzakció megtörténéséhez.

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

32/2023.(V.25.) határozata

Az ÉRV Zrt. a Nemzeti Vízművek Zrt-vel a 2023. évi működési költségek finanszírozására vonatkozó támogatási szerződés megkötéséről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az ÉRV Zrt. részvényese jóváhagyja, hogy az ÉRV Zrt. és a Nemzeti Vízművek Zrt. a 2023. évi működési költségek finanszírozására vonatkozó 8.410.902.000 forint támogatási szerződést kössön.

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy „egyetértő” szavazatát a fentiek szerint tegye meg.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

6./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 1. Javaslat közterületek elnevezésére

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Évekkel ezelőtt kezdődött és jelenleg is tart a zártkerti ingatlanokba történő beköltözés és azok lakásként történő használata. Álláspontom szerint ez nem minden esetben felel meg a hatályos jogszabályoknak, de a tulajdonosoknak joguk van ott lakcímet létesíteni, amihez előszőr az utakat kell elnevezni.

 

Vona Tamás települési képviselő: Egyetértek a főjegyző úrral, beköltözés után pedig jönnek az igények betonozott útra, közvilágításra, stb. A tóparti pályázatból kiderül, hogy önerőből ezt nem tudja megcsinálni az Önkormányzat.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

33/2023.(V.25.) határozata

a sajószögedi utak (közterületek) elnevezéséről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat a sajószögedi utak elnevezésével kapcsolatban az alábbi döntést hozta:

 

Közterület hrsz.

Közterület neve

1644

Málna út

1691

Eper út

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére

 

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 1. Tájékoztató az állami szúnyoggyérítési programban való polgármesteri kérelem elutasításáról

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Miden évben írásban kérem, hogy vegyék fel Sajószögedet a szúnyoggyérítési programba, de úgy tűnik, hogy csak kiemelt turisztikai régiók kerülhetnek ide. Idén is önerőből fogjuk végezni a szúnyoggyérítést.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást tudomásul vette.

 

 

Egyébelőterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette zárt ülést rendelt el.

 

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző