Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. október 19-én megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Orliczki Frigyes Ferencné, Dr. Lukács Fatime, Tóth Béla, Karaffa Gábor települési képviselők.

Távol maradt: Varga Viktor települési képviselő

Meghívottként jelen van: Mihály Bársony Judit gazdasági vezető, dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

47/2023. (X.19.) sz. K.T. határozata Képviselő-testületi SzMSz 3. függeléke módosításáról

48/2023. (X.19.) sz. K.T. határozat Szivárvány Nyugdíjas Klub támogatásáról

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

12/2023.(X.20.) az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2023. (X.20.) a helyi adókról szóló 13/2013.(XI.29.) önkormányzat rendelet módosításáról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

  1. melléklet: rendelet-tervezet az 1. napirendi ponthoz

  2. melléklet: rendelet-tervezet és előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

  3. melléklet: határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz.

  4. melléklet: határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

Napirend:

1./ Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Mihály Bársony Judit gazdasági vezető

 

2./ Javaslat a helyi adókról szóló 13/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

3./ Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018. (II.05.) önkormányzati rendelet 3. függeléke módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

4./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati

rendelet módosítására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a költségvetés-tervezet főbb számait. Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Orliczki Frigyes Ferencné Pénzügyi ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsági elnök: A bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a módosítást.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2023.(X.20.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

2./Napirend: Javaslat a helyi adókról szóló 13/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A magánszemélyeket nem érinti az adóemelés, csak a nagy adófizető vállalkozásokat. A telekadó mértéke 2018 óta változatlan, azóta nem valorizálta a Képviselő-testület, miközben a KSH 2022 évre vonatkozóan 14,5% fogyasztói árindex növekedést tett közzé, így az 5%-os emelés álláspontom szerint indokolt, igazodik a helyi sajátosságokhoz és az adózók teherviselési képességéhez.

 

Vona Tamás alpolgármester: Egyetértek az előterjesztéssel, javaslom a telekadó emelését.

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a helyi adókról szóló 13/2013.(XI.29.) önkormányzat rendelet módosításáról szóló 13/2023.(X. 20.) sz. rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

3./Napirend:Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018. (II.05.) önkormányzati rendelet 3. függeléke módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Technikai jellegű módosításról van szó, a „rövid időtartamú közfoglalkoztatás” COFOG megszűnt.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

47/2023.(X.19.) határozata

a Képviselő-testületi SzMSz 3. függeléke módosításáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018. (II.05.) önkormányzati rendelet 3. függelékében meghatározott kormányzati funkciók kódjai közül a „041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás” kódot törli.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

4./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Szivárvány nyugdíjas klub támogatást kér az önkormányzatunktól, az összeg amire szükségük lenne 80.000 Ft, karácsonyi vacsorára kérték a támogatást. Javaslom, támogassuk a kérelmet.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

48/2023.(X.19.) határozata

Szivárvány Nyugdíjas Klub támogatásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 80.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Szivárvány nyugdíjas klub részére a karácsonyi vacsora költségeire.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző