Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 19-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István települési képviselők

Az ülésről távol maradt: Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

45/2014.(V.19.) Tárgy: A Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói állására beérkezett pályázatok véleményezése

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói állására beérkezett pályázatok véleményezésére.

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

2./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: Javaslat a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói állására beérkezett pályázatok véleményezésére.

dr. Gulyás Mihály polgármester: az új tanév az általános iskolánkban új igazgatóval fog kezdődni. Az Emberi Erőforrások minisztere pályázatot írt ki az intézmény igazgatói tisztség betöltésére. A képviselő-testületnek törvényileg nem kötelezettsége, hogy véleményezze a pályázatokat, viszont a tankerület-vezető asszony lehetőséget ad erre.

Kérdések, észrevételek:

Vanyó István települési képviselő: az egyik pályázatban egyetlen konkrét mondat nem található arra, hogy milyen elképzelés szerint próbálná alakítani az iskola arculatát. A másik pályázatban legalább némi utalás található arra, hogy művészeti képzéssel hogyan tudna besegíteni a falu kulturális életébe, hogyan próbálna tovább fejleszteni.

Vona Tamás alpolgármester: a tantestület véleménye kialakult. Az egyik pályázó bizonyos ismeretekkel rendelkezik, a másik pályázó nem járt az intézményben, belülről azt nem látta, az iskolavezetéstől semmilyen információt nem kért az itt zajló oktató-nevelő munka problémáival, lehetőségeivel, tennivalójával kapcsolatban. Nem vetettük el egyik pályázatot sem, mindkettőben vannak pozitívumok és negatívumok. A tantestületnek az a problémája, hogy egyik pályázó sem rendelkezik általános iskolai intézményvezető tapasztalattal.

A tantestület maximálisan segíteni fog, bármelyik pályázót is választják, hiszen közös érdekünk, hogy az intézmény továbbra is jól működjön.

dr. Boros István címzetes főjegyző ismertette a határozati javaslatot, amely így szólt:

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete mindenekelőtt megköszöni Vaszilkó Tiborné igazgató asszonynak az iskola vezetőjeként végzett munkáját és sok sikert kíván további munkájához.

A képviselő-testület véleménye az, hogy a pályázatok nem tartalmaznak konkrét elképzeléseket az iskola jövőjével kapcsolatban, nem helyeznek kellő hangsúlyt a jól működő művészeti képzés továbbfejlesztésére.

A képviselő-testület mindazonáltal mindkét pályázót alkalmasnak tartja iskolaigazgatónak és minden segítséget megad a kinevezett iskolaigazgatónak ahhoz, hogy a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eddigi hagyományaihoz és elért eredményeihez hűen, sikeresen működjön.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

45/2014.(V.19.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói állására beérkezett pályázatok véleményezése

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete mindenekelőtt megköszöni Vaszilkó Tiborné igazgató asszonynak az iskola vezetőjeként végzett munkáját és sok sikert kíván további munkájához.

A képviselő-testület véleménye az, hogy a pályázatok nem tartalmaznak konkrét elképzeléseket az iskola jövőjével kapcsolatban, nem helyeznek kellő hangsúlyt a jól működő művészeti képzés továbbfejlesztésére.

A képviselő-testület mindazonáltal mindkét pályázót alkalmasnak tartja iskolaigazgatónak és minden segítséget megad a kinevezett iskolaigazgatónak ahhoz, hogy a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eddigi hagyományaihoz és elért eredményeihez hűen, sikeresen működjön.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

           polgármester                                                 címzetes főjegyző