Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. március 30-án megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester Dr. Lukács Fatime, Tóth Béla, Karaffa Gábor, Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselők.

 

Az ülésen nem jelent meg: Varga Viktor települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

18/2023.(III.30.) sz. K.T. határozat A 2023. évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról

19/2023.(III.30.) sz. K.T. határozat Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtásáról

20/2023.(III.30.) sz. K.T. határozat a Sajószögedi Községi Testedző Kör támogatásáról

21/2023.(III.30.) sz. K.T. határozat a sajószögedi 671/35 hrsz. kivett beépítetlen terület

eladásáról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

  1. melléklet: határozati javaslat, Közbeszerzési Terv az 1. napirendi ponthoz

  2. melléklet: határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

  3. melléklet: határozati javaslat a 4/ a) napirendi ponthoz

  4. melléklet: határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

Napirend:

1./ Javaslat a 2023. évi Közbeszerzési Terv elfogadására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

2./ Javaslat a tóparti utak vízelvezetésének megoldására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Javaslat „Szociális célú tűzifa vásárlása” című pályázat benyújtására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

4./ a) Javaslat a Sajószögedi Községi Testedző Kör 2022/2023-as TAO-s pályázat keretében betervezett eszközök 30 %-os önrészének biztosítására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

 

  1. Tájékoztató bio- és zöldhulladék edények beszerzéséről, kiosztásáról.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Javaslat a 2023. évi Közbeszerzési Terv elfogadására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Minden évben március 31.-ig közbeszerzési tervet kell

készíteni. Javaslom a kiküldött formában a határozati javaslat elfogadását.

 

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

18/2023.(III.30.) határozata

A 2023. évi Közbeszerzési Terv elfogadása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

2./Napirend: Javaslat a tóparti utak vízelvezetésének megoldására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A tervezővel folynak a tárgyalások, a jövő héten egy újabb bejárást tartunk, hamarosan a szerződést fogjuk aláírni.

 

Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

 

 

 

3./Napirend: Javaslat „Szociális célú tűzifa vásárlása” című pályázat benyújtására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Minden évben pályázunk tűzifára javaslom a határozati javaslat elfogadását.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

19/2023.(III.30.) határozata

Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa vásárláshoz (kemény lombos fafajta) támogatást igényel. Az igényelt mennyiség 112 m3, ennek elnyerése esetén a képviselő-testület 224.000 Ft + 27% ÁFA, összesen 284.480 Ft - kisebb mennyiség esetén 2.000 Ft/m3 + 27% ÁFA – saját forrást biztosít költségvetésének szociális előirányzata terhére.

A képviselő-testület kijelenti, hogy a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 10/2021.(VIII.31.) önkormányzati rendelete 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a szociális tűzifa támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

4./ a) Napirend: Javaslat a Sajószögedi Községi Testedző Kör 2022/2023-as TAO-s pályázat keretében betervezett eszközök 30 %-os önrészének biztosítására.

 

Kovács Tamás KTK elnök: Elmondta, hogy a sportkör is folyamatosan vizsgálja és vezeti be a működési költségek csökkentésére alkalmas eszközöket, spórolnak amivel csak tudnak. Az eszközök beszerzése megtörtént, a mobillelátót már használják a szurkolók, de a sporteszközök, pályakarbantartó gépek is nagy hasznára vannak az egyesületnek.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

20/2023.(III.30.) határozata

a Sajószögedi Községi Testedző Kör támogatásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Községi Testedző Kör részére 1.649.883 Ft, azaz egymillió hatszáznegyvenkilencezer nyolcszáznyolcvanhárom forint támogatást biztosít a TAO-s pályázat keretében elnyert tárgyi eszközök önrészének finanszírozására.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

4/ b.) Napirend: Tájékoztató bio- és zöldhulladék edények beszerzéséről, kiosztásáról.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel rendelkező lakosok részére térítésmentesen új 240 literes bio- és zöldhulladék gyűjtőedényzet (kuka) kerül kiosztásra. A „kék” kuka továbbra is megmarad, ezekből is elszállítják a zöldhulladékot, zöld zsákokhoz hasonlóan.

 

A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

 

5./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A Jókai út végén, a gát melletti önkormányzati ingatlan, illegális szemétlerakónak használják. Az elején szennyvízátemelő működik, ezért a beépítése problémás lenne, de így is megvenné az egyik szomszéd és gyümölcsfával telepítené be.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

21/2023.(III.30.) határozata

a sajószögedi 671/35 hrsz. kivett beépítetlen terület eladásáról

 

  1. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló Sajószöged 671/35 hrszú 1423 m2 térmértékű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant tulajdonjog fenntartásával eladja Barta Sándor (szül.név.: Xxxx Xxxxxxx; szül.hely.idő: xxxxxxxxx.; a.n.: Xxxx Xxxxxx személyazonosító igazolvány száma: 999999XX, szem.sz.: 9-999999-9999, adóazonosító jele: 9999999999) 3599 Sajószöged, Petőfi út 17. sz. alatti lakosnak. Vevő tudomással bír arról, hogy az ingatlan jelenlegi állapotában nem beépíthető, mert az utcafrontján az eladó Önkormányzat tulajdonában levő szennyvízátemelő működik, amit a Vevő nem keríthet be és az Önkormányzat az átemelővel érintett 10 négyzetméter ingatlanrészre szolgalmi jogot jegyeztet be.

  2. A Képviselő-testület az 1. pontban körülírt ingatlan vételárát 400.000 forint + ÁFA azaz bruttó 508.000 forint összegben határozza meg, az alábbiak szerint: Vevő az adásvételi szerződés aláírásakor 200.000 forint foglalót utal az eladó Önkormányzat 11734114-15348609 számlájára. A vételárból fennmaradó bruttó 308.000 forintot a Vevő legkésőbb 2023. július 31-ig utalja az Önkormányzat számlájára. A Vevő a szerződés aláírását követően az ingatlant birtokba veheti, tereprendezési munkát végezhet, de az ingatlan tulajdonjogát csak a vételár teljes megfizetését követően szerzi meg.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Egyébelőterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző