Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. november 30-án megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Orliczki Frigyes Ferencné, Karaffa Gábor, Varga Viktor települési képviselők.

 

Igazoltan távol: Dr. Lukács Fatime, Tóth Béla, települési képviselők

 

Meghívottként jelen van: Mihály-Bársony Judit gazdasági vezető, Móriczné Vinnai Beatrix kulturális és pályázatkezelési referens, dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

52/2023. (XI.30.) sz. K.T. határozat a Községüzemeltetési Kft. dolgozóinak SZÉP kártya

juttatásáról.

53/2023.(XI.30.) sz. K.T. határozat „A Napközi Otthonos Tálalókonyha Felújítás” c. közbeszerzési eljárást megindító döntés meghozataláról.

54/2023. (XI.30.) sz. K.T. határozat az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési terve

módosításáról.

55/2023. (XI.30.) sz. K.T. határozat az idősek és a megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok támogatásáról.

56/2023. (XI.30.) sz. K.T. határozat a 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és nagycsaládosok, valamint a községben élő, tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek támogatásáról.

57/2023. (XI.30.) sz. K.T. határozat az Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról.

58/2023. (XI.30.) sz. K.T. határozat „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” c. MFP pályázat benyújtásáról.

59/2023. (XI.30.) sz. K.T. határozat az Idősügyi Tanács kiesett tagjai helyére új tagok megválasztásáról.

60/2023. (XI.30.) sz. K.T. határozat Fürge ujjak Klub támogatásáról.

61/2023. (XI.30.) sz. K.T. határozat Búzavirág Népdalkör támogatásáról.

62/2023. (XI.30.) sz. K.T. határozat a Görög Katolikus Egyház támogatásáról.

63/2023. (XI.30.) sz. K.T. határozat a 2024-2025 évre vonatkozó beiskolázási körzethatárok véleményezéséről.

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

-

A jegyzőkönyv mellékletei:

 1. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz.

 2. melléklet: határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz, ajánlati felhívás, közbeszerzési terv.

 3. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz.

 4. melléklet: javaslat és határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz, belső ellenőrzési terv.

 5. melléklet: határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz.

 6. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat az 6. napirendi ponthoz.

 7. melléklet: határozati javaslat az 7. napirendi ponthoz.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

Napirend:

1./ Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a 2023 évi háromnegyed éves gazdálkodás alakulásáról.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Mihály-Bársony Judit gazdasági vezető

 

2./ Javaslat „A Napközi Otthonos Tálalókonyha Felújítás” c. közbeszerzési eljárást megindító döntés meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Móriczné Vinnai Beatrix kulturális és pályázatkezelési referens

3./ Javaslat

 1. az idősek és a megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok támogatására

 2. a 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és nagycsaládosok, valamint a községben élő, tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek támogatására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

4./ Javaslat az Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./ Javaslat „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” c. MFP pályázat benyújtására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

6./ Javaslat az Idősügyi Tanács kiesett tagjai helyére új tagok megválasztására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

7./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a 2023. évi háromnegyed éves gazdálkodás alakulásáról.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester elmondta, hogy jogszabály már nem írja elő ezt a napirendet, de fontosnak tartja, hogy a testület és a lakosság ismerje az Önkormányzat pénzügyi helyzetét.

 

Kérdés, észrevétel: Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő: Mennyi a lekötött betétállomány?

 

Mihály-Bársony Judit gazdasági vezető: 47,7 M forint szeptember 30.-ai zárással.

 

A Képviselő-testület a 2023. évi háromnegyedéves gazdálkodás alakulásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester javasolta a Községüzemeltetési Kft. dolgozói „SZÉP Kártya” juttatásának megemelését.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

52/2023.(XI.30.) határozata

a Községüzemeltetési Kft. dolgozóinak SZÉP kártya

juttatásáról.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023.(VI.19.) Korm. rendelet biztosította lehetőséggel élve, tulajdonosi jogkörében a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. részére 2.048.000,-Ft kiegészítő támogatást biztosít az ott dolgozók éves rekreációs keretösszegén felüli egyszeri juttatás (8 fő x 256.000,-Ft) céljából.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester,

Berecz Róbert ügyvezető

Határidő: azonnal

 

2./Napirend: „A Napközi Otthonos Tálalókonyha Felújítás” c. közbeszerzési eljárást megindító döntés meghozatalára.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A dokumentáció és a hirdetmény elkészült, kicsit későn ugyan, de megkapták a testületi tagok.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

53/2023.(XI.30.) határozata

A Napközi Otthonos Tálalókonyha Felújítás” c. közbeszerzési eljárást megindító döntés meghozataláról.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Napközi Otthonos Tálalókonyha Felújítás” c. közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívását és a Közbeszerzési Dokumentumot elfogadja, az eljárást megindítja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

54/2023.(XI.30.) határozata

az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési terve módosításáról.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervét e határozat mellékletének megfelelően módosítja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

3./Napirend:Javaslat

 1. az idősek és a megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok támogatására

 2. a 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és nagycsaládosok, valamint a községben élő, tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek támogatására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményezte az előterjesztést. A Bizottság elnökének távolléte miatt Karaffa Gábor bizottsági tagnak adta meg a szót.

 

Karaffa Gábor bizottsági tag: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 3 igen, egy nem szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

55/2023.(XI.30.) határozata

az idősek és a megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok támogatásáról.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésének szociális előirányzata terhére

 1. a sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő, 2023. évben 60. életévüket betöltött nők és férfiak részére jövedelmüktől függetlenül, egységesen 8.000,-Ft/fő, azaz nyolcezer forint/fő egyszeri pénzbeli támogatást nyújt.

 2. a fenti korhatárt be nem töltött sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő rokkantsági ellátásban, rokkantsági járadékban, valamint rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülők részére jövedelmüktől függetlenül egységesen 8.000,-Ft/fő egyszeri pénzbeli támogatást biztosít. Amennyiben az ellátás 2023. évben lett megállapítva, illetve felülvizsgálva, az erről szóló igazolást 2023. december 20-ig a Polgármesteri Hivatalban be kell mutatni.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

56/2023.(XI.30.) határozata

a 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és nagycsaládosok, valamint a községben élő, tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek támogatásáról.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésének szociális előirányzata terhére

 1. a sajószögedi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő, 2023. évben

- a hatodik életévüket betöltő vagy fiatalabb gyermekek részére, amennyiben általános iskolai tanulmányaikat még nem kezdték meg, valamint

- a hat évesnél idősebb, de óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekek részére

a család jövedelmétől függetlenül, egységesen egyszeri 8.000,-Ft/fő támogatást nyújt;

 1. a sajószögedi lakóhellyel rendelkező, négy vagy több gyermeket nevelő, illetve nevelt családok 6-18 év közötti életkorú gyermekei részére, a család jövedelmétől függetlenül egyszeri 8.000,-Ft/fő támogatást nyújt;

 2. a Tiszaújvárosi Éltes Mátyás Általános Iskolában tanuló, valamint középiskolában tanuló, sajószögedi lakóhellyel rendelkező tartósan beteg, illetve fogyatékos tanulók részére a család jövedelmétől függetlenül egyszeri 8.000,-Ft/fő támogatást nyújt.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

4./Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző az írásos előterjesztést nem kívánta kiegészíteni.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

57/2023.(XI.30.) határozata

az Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja és felkéri a jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról gondoskodjon.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

5./.„Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” c. MFP pályázat benyújtására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A Polgármesteri Hivatal belső felújítására pályáznánk. Vissza nem térítendő, de előfinanszírozású a pályázat, tehát meg kell előlegezni a költségeket.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

58/2023.(XI.30.) határozata

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” pályázat benyújtásáról.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az MFP/ÖTIFB/2024/ÖTIK kódszámú pályázat keretében a Polgármesteri Hivatal (3599 Sajószöged, Ady E. út 71. hrsz. 289) belső felújítására, maximum 50.000.000 forint értékben.

A pályázat keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, előfinanszírozott hazai támogatás.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

6./ Javaslat az Idősügyi Tanács kiesett tagjai helyére új tagok megválasztására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: „Idősbarát Önkormányzat” díjban részesültünk, amire büszkék lehetünk. Kérem a határozati javaslat elfogadását.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

59/2023.(XI.30.) határozata

az Idősügyi Tanács kiesett tagjai helyére új tagok megválasztásáról.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Idősügyi Tanács tagjainak

 1. Stőhr Attilánét

 2. Váradi Imrénét

 3. Tóth Tamásnét

megválasztja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

7./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

dr. Gulyás Mihály polgármester: Fürge Ujjak klub támogatást kér az önkormányzatunktól, az összeg amire szükségük lenne 70.000 Ft, karácsonyi vacsorára kérték a támogatást. A Búzavirág népdalkör 70.000 Ft vissza nem térő támogatást kért az év végi bankettjük étkezési költségeinek fedezésére. Javaslom, támogassuk a kérelmeket.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

60/2023.(XI.30.) határozata

Fürge ujjak Klub támogatásáról.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 70.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Fürge ujjak klub részére a karácsonyi vacsora költségeire.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

61/2023.(XI.30.) határozata

Búzavirág népdalkör támogatásáról.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 70.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Búzavirág népdalkör részére az év végi bankett étkezési költségeire.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Kerítésépítés anyagköltségére kér 500 ezer forint támogatást a Görög Katolikus Egyház. A templom körüli ingatlan (hrsz. 56/1) kerítését kellene megújítani. Az egyházak támogatásakor mindig törekszünk az egyenlőségre, ezt figyelembe kell majd venni, ha legközelebb a Római Katolikus Egyház kéri a segítségünket.

 

Vona Tamás alpolgármester: Javaslom a támogatás megszavazását, a szomszédos napközi is új kerítést kap, ezzel egységes lesz az arculat.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

62/2023.(XI.30.) határozata

Görög Katolikus Egyház támogatásáról.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Görög Katolikus Egyház részére kerítésépítés anyagköltségeire.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A tankerület véleményezésre megküldte a 2024-2025-re vonatkozó beiskolázási körzethatár tervezetet. Nincs változás, a Sajószögedi székhelyiskolához továbbra is Sajóörös és Muhi tartozna.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

63/2023.(XI.30.) határozata

a 2024-2025 évre vonatkozó beiskolázási körzethatárok véleményezéséről.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Tankerületi Központ Sajószögedi KÁIAMI-ra vonatkozó felvételi körzettel egyetért.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2024. február 15.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző