Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. április 25-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester Dr. Lukács Fatime, Tóth Béla, Karaffa Gábor, Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselők.

 

Az ülésen nem jelent meg: Varga Viktor települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: Berecz Róbert ügyvezető, Kóródi Kontroll könyvelőiroda képviselője Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

22/2023.(IV.25.) sz. K.T. határozat a Községüzemeltetési Kft. 2022. évi mérlegbeszámolójának

elfogadásáról

23/2023.(IV.25.) sz. K.T. határozat Sajószöged Községi Önkormányzat 2023. évi Közbeszerzési Terve módosításáról

24/2023.(IV.25.) sz. K.T. határozat a belső ellenőrzési vezető 2022. évi összefoglaló jelentésének elfogadásáról

25/2023.(IV.25.) sz. K.T. határozat Háziorvos feladat-ellátási szerződés módosításáról

26/2023.(IV.25.) sz. K.T. határozat A VP6-19.2.1.-20-11-22. számú „Munkaeszköz beszerzés Sajószögeden” projekt kivitelezésével kapcsolatos döntés (önerő biztosítása) meghozataláról

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

5/2023. (IV.26.) önkormányzati rendeletaz Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.18.)önkormányzatirendelet módosításáról

 

6/2023. (IV.26.)önkormányzati rendelet azÖnkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

  1. melléklet: határozati javaslat, beszámoló az 1. napirendi ponthoz

  2. melléklet: rendelet tervezet a 2. napirendi ponthoz

  3. melléklet: rendelet tervezet a 3. napirendi ponthoz

  4. melléklet: határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz

  5. melléklet: határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz

  6. melléklet: beszámoló és határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz

  7. melléklet: határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz

  8.  

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

Napirend:

1./ Javaslat a Sajószögedi Községüzemeltetési Kft. 2022. évi mérlegbeszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: Berecz Róbert ügyvezető

 

2./ Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Javaslat az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

4./ Javaslat az Önkormányzat 2023. évi Közbeszerzési Terve módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./ Javaslat a belső ellenőrzési vezető 2022. évi összefoglaló jelentésének elfogadására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

6./ Beszámoló a háziorvosi tevékenység ellátásáról, javaslat a háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítására.

Előterjesztő: dr. Lukács Fatime családorvos

dr. Gulyás Mihály polgármester

 

7./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Javaslat a Sajószögedi Községüzemeltetési Kft. 2022. évi mérlegbeszámolójának

elfogadására.

 

Berecz Róbert ügyvezető: Az írásos beszámoló a számviteli szabályoknak megfelelően készült az előző éveknek megfelelően a Kóridi Kontroll Könyvelőiroda közreműködésével. Ismertette a beszámoló főbb számait.

 

 

Tóth Béla Felügyelő Bizottság elnöke: A Felügyelő Bizottság tárgyalta a napirendet és

elfogadásra javasolja, a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testületnek.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

22/2023.(IV.25.) határozata

a Községüzemeltetési Kft. 2022. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sajószöged Községi Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. (3599 Sajószöged, Komp út 2.) legfőbb szerve, a Társaság 2022. évi mérlegbeszámolóját elfogadja.

A beszámoló a határozat melléklete.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

2./Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati

rendelet módosítására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a költségvetés sarokszámait.

 

Orliczki Frigyes FerencznéPénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:

A Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását képviselő-testületnek.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2023. (IV.26.) önkormányzati rendeletet.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

3./Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati

rendelet elfogadására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármesterismertette a rendelet-tervezetet. A Pénzügyi-Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság is tárgyalta anapirendet, felkérem a Bizottság elnökasszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Orliczki Frigyes Ferencznételepülési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A Bizottság a rendelet-tervezetet 816 599 555 Ft bevétellel, 713 189 977 Ft kiadással, 103 409 578 Ft költségvetési maradvánnyal, - amelyből 93 339 698 Ft pénzmaradvány - javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló 6/2023.(IV.26.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

4./Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2023. évi Közbeszerzési Terve módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az orvosi rendelő felújítására beadott pályázaton közel 88.000.000 forintot nyert az Önkormányzat, a Támogatási Szerződés aláírásra került, így ezt a projektet is szerepeltetni kell a közbeszerzési tervben.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

23/2023.(IV.25.) határozata

Sajószöged Községi Önkormányzat 2023. évi Közbeszerzési Terve módosításáról

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi Közbeszerzési Terve elfogadásáról szóló 18/2023. (III.30.) határozata melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

5./Napirend: Javaslat a belső ellenőrzési vezető 2022. évi összefoglaló jelentésének elfogadására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az analitikus nyilvántartások ellenőrzéséről szóló jelentést megkapta a Képviselő-testület. Az ellenőrzési időszakban a belső kontrollrendszer jól működött a jelentés a vizsgált területet megfelelőnek minősítette.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

24/2023.(IV.25.) határozata

a belső ellenőrzési vezető 2022. évi összefoglaló jelentésének elfogadásáról

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzési vezető 2022. évi összefoglaló jelentését elfogadja.

A jelentés a határozat melléklete.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

6./Napirend: Beszámoló a háziorvosi tevékenység ellátásáról, javaslat a háziorvosi feladat

ellátási szerződés módosítására.

 

Dr. Lukács Fatime családorvos: Röviden ismertette az elmúlt évi munkáját és az ügyeleti rendszer ellátásával kapcsolatos fontosabb változásokat. 

2018 novemberében 1541 fővel vettem át a körzetet, 2023 márciusában 1830 volt a bejelentkezett betegek száma. 

A bejelentkezettek között egyre több gyermek van, a születések száma is emelkedik, 2018-ban 127, 2022 évben 279 fő 18 év alatti betegünk volt. A születések száma is emelkedik, ezért a rendelési időből a korábbi 1 óra helyett már 2 órát fordítunk csecsemőgondozásra. (Ezt a védőnővel a tanácsadó helyiségben végezzük hétfői és csütörtöki napokon 8:00 - 9:00 óra között. Itt kapják meg a babák a kötelező és ajánlott védőoltásaikat, ellenőrizzük megfelelő fejlődésüket, feltehetik a szülők kérdéseiket.) A vérvétel keddenként 6-8 óra között továbbra is biztosított, ha van rá fedezet kérem a 2019. évben megállapított 250 Ft/vérvétel összeg megemelését.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

25/2023.(IV.25.) határozata

Háziorvos feladat-ellátási szerződés módosítása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az I/1195-3/2018. sz. „ Feladat-ellátási szerződés háziorvosi tevékenység ellátására” című szerződést (a továbbiakban: Feladat-ellátási Szerződés) 2023. május 01. hatállyal az alábbiak szerint módosítja.

A Feladat-ellátási Szerződés III. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Háziorvos vállalja, hogy szükség szerint részt vesz az Országos Mentőszolgálat által szervezett egységes alapellátási ügyeleti szolgálat ellátásában.”

A Feladat-ellátási szerződés III. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés:

Hétfő: 1300–1700

Kedd: 0900–1200

Szerda: 1200–1600

Csütörtök: 0900–1200

Péntek: 0800– 1200

 

Vérvétel:

Kedd: 0600 – 0800

 

Tanácsadás:

Kedd: 0800 – 0900

Csütörtök: 0800 – 1200

 

Iskolaorvoslás:”

Csütörtök: 1200 1300

 

A Feladat-ellátási Szerződés III. 4/A. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 4/A. A Háziorvos a 4. pont szerinti vérvétel ellentételezéseként 500 Ft/ vérvétel összegre jogosult, amit a Megbízó számla ellenében negyedévenkénti összesítés után fizet meg a Háziorvosnak. A levett vér tiszaújvárosi laborba szállítása a Megbízó feladata.”

 

A képviselő-testület egységes szerkezetben foglalt Feladat-ellátási Szerződést a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály

Határidő: azonnal

 

7./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Kiosztottunk egy határozati javaslatot a „Leader”-es pályázat saját forrásának biztosításáról. A projekt 100%-os intenzitású, de utófinanszírozással működik, tehát a most saját forrásként megszavazott összeget visszakapjuk az elszámolás után.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

26/2023.(IV.25.) határozata

A VP6-19.2.1.-20-11-22. számú „Munkaeszköz beszerzés Sajószögeden” projekt kivitelezésével kapcsolatos döntés (önerő biztosítása) meghozataláról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-19.2.1.-20-11-22. számú „Munkaeszköz beszerzés Sajószögeden” projekt megvalósításhoz – a 3.385.281 Ft előleg igénybevétele mellett - 3.385.282 Ft saját forrást (önerőt) biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére.

A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel egyezően és a támogatás szempontjából elszámolható költsége a támogatói döntéssel egyezően 6.770.563 Ft.

A projekt megvalósítási helyszíne: Sajószöged, Ady Endre út 71. (289 hrsz.)

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Egyébelőterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző