Sajószöged         Községi Önkormányzat

        Képviselő-testülete

        

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 12-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

38/2017.(IV.12.) Tárgy: Energia-megtakarítási intézkedési tervek elfogadása

39/2017.(IV.12.) Tárgy: Könyvtár eszközfejlesztési pályázat

 

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: Sajószögedi ÁMK (Művelődési Ház és Könyvtár) energia-megtakarítási intézkedési terve

3. melléklet: Sajószögedi ÁMK (Óvoda-Konyha) energia-megtakarítási intézkedési terve

4. melléklet: Sajószögedi Polgármesteri Hivatal energia-megtakarítási intézkedési terve

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Javaslat energia-megtakarítási intézkedési tervek elfogadására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

2./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./ Napirend: Javaslat energia-megtakarítási intézkedési tervek elfogadására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: előző ülésen elmondtam, hogy még nem állt fel az a hivatal, ami szakmai segítséget nyújtana intézkedési terv elkészítéséhez. A törvényi határidőt nem módosították. A Nemzeti Energetikai Hivatal felrakott egy mintát, ami alapján meg lehetett csinálni az intézkedési tervet

 

 Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

38/2017.(IV.12.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Energia-megtakarítási intézkedési tervek elfogadása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat közfeladat ellátását szolgáló épületeire vonatkozó energia-megtakarítási intézkedési terveket elfogadta.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester, dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: folyamatos

 

 

2/ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztésére - EFOP-4.1.8-16 kódszámú pályázatra - szeretnénk pályázni, kérjük a képviselő-testület támogatását.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: sikeres pályázat esetén a könyvtár teljes felszerelését, bútorzatát, belső berendezését cserélnénk le, sőt, talán még a Művelődési Házon építészeti munkákat is lehetne végrehajtani.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

39/2017.(IV.12.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Könyvtár eszközfejlesztési pályázat

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztésére” című EFOP-4.1.8-16 kódszámú pályázati kiírásra pályázatot nyújt be.

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a pályázattak kapcsolatos ügyekben eljárjon.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                dr. Boros István sk.        

    polgármester                                                  címzetes főjegyző

        3