Sajószöged Önkormányzat

Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 23-án megtartott üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Bakos Gábor, Fenyvesi Rudolfné, Kovács József, Kovács László, Mihalcsik Balázsné, Vona Tamás, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Igazoltan távol maradt: Okváth Dezsőné, Tóth József települési képviselő.

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 8 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a Képviselő-testület 2009. II. félévi munkatervére

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

2./ Beszámoló a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulásban végzett tevékenységről

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

3./ Javaslat a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003. (XII.18.) sz. KT. rendelet

  módosítására

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

4./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

- 2 -

1./ Napirend: Javaslat a Képviselő-testület 2009. II. félévi munkatervére

Ládi Balázs polgármester ismertette az előterjesztést.

Kovács József: Az Ügyrendi Bizottság előzetesen megtárgyalta a Képviselő-testület 2009. II. félévi munkatervét. A Bizottság javasolja, hogy szeptember végén tartsunk egy falugyűlés. A Bizottság ezzel a módosítással a 2009. II. félévi munkatervet elfogadásra javasolja.

Ládi Balázs polgármester: Szeptember 21.-ére (hétfő) 19 órára beiktatjuk a Falugyűlést.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Képviselő-testület 2009. II. félévi munkatervéről az alábbi határozatot hozta:

        

44/2009. (VI.23.) 52. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: a Képviselő-testület 2009. II. félévi munkatervének elfogadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

Képviselő-testület 2009. II. félévi munkatervét az alábbi módosítással egyhangúlag elfogadta:

/Munkaterv a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Beszámoló a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulásban végzett tevékenységről

Ládi Balázs polgármester: a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulásban elnökhelyettes pozíciót töltök be. Évente 6-7 alkalommal ülünk össze, amikor 8-10 napirendi pontot vitatunk meg. Leginkább a Kistérséget érintő témákat tárgyalunk, mint például szociális helyzet, belső ellenőrzés, közoktatás témája, azon belül is a normatívák leosztása. Az elnök úr gyakori távolléte miatt adminisztratív vonatkozásban is sok a feladatom, komoly gazdasági műveletek vannak. A Vidékfejlesztési Iroda nagyon jól végzi a munkáját.

        A Képviselő-testület a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulásban végzett

        tevékenységről szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.

- 3 -

3./ Napirend: Javaslat a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003. (XII.18.) sz. KT. rendelet módosítására

dr. Boros István jegyző: A módosítás arra vonatkozik, hogy az ingatlantulajdonos a saját ingatlanát is köteles rendbe tartani, nem csak az előtte lévő közterületet. Sajnos vannak tulajdonosok akik a saját telkükön szemetet tárolnak vagy gyűjtenek.

dr. Boros István jegyző ismertette az ÖR. szabálysértési tényállásait.

Ládi Balázs polgármester: Pénteken megy ki az újság, mellékletben szerepelni fog a rendelet módosításunk.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003.(XII.18) számú rendelet módosításáról szóló 10/2009. (VI.23.) számú rendeletét.

        / a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

4./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

Ládi Balázs polgármester: Tájékoztatnám a Képviselő-testületet, hogy előző testületi üléseken felvetett problémákkal kapcsolatban milyen előrelépések történtek.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

        

- 4 -

45/2009. (VI.23.) 26. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe felvehető első osztályosok maximális létszámát a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 3.sz. melléklet 7. pontja alapján 28 főben állapítja meg.

Felelős: Vaszilkó Tiborné igazgatónő

         dr. Boros István jegyző

Határidő: 2009. szeptember 01.

Kovács József: Tiszaújváros táblát elhagyva a Palkonyai úton egy új Rutin pályát alakítottak ki. Jelenleg öt vállalkozó veszi még igénybe a mi Rutin pályánkat, de köztudott, hogy mi értékesítjük a telkeket. Van-e még bérleti szerződés?

Ládi Balázs polgármester: Addig adjuk bérbe a Rutin pályát, míg legalább egy telket el nem adunk.

Dr. Wirtz Ferenc: Nincs megoldva a csapadék elvezetés a kerékpárúton a Posta és a Szavanna között, valamint a Lángossütő után.

Ládi Balázs polgármester: A 35-ös útnak ideiglenes forgalombahelyezési engedélye van. Senki nem vállalja a garanciális javításokat, a kivitelezőt felszámolták.

Bakos Gábor: Ha a Községüzemeltetési Kft. visszajön a szabadságról, akkor az iskolánál a konténert el kellene szállítani.

Ládi Balázs polgármester: Megoldjuk. Ha visszajön a Kft. első feladata az Óvodában lesz, egy közfal vizesedik. Utána kezdik a járdaprogramot.

Kovács László ismertette a Településfejlesztési, Üzemeltetési, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság célkitűzéseit a járdaprogrammal kapcsolatban.

- 5 -

Ládi Balázs polgármester: jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani Dr. Wirtz Ferenc települési képviselőt, aki hozzájárult a nyílt ülésen történő szavazáshoz.

        A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

        Ládi Balázs        dr. Boros István        Dr. Wirtz Ferenc

        polgármester        jegyző        jegyzőkönyv-hitelesítő