Sajószöged Önkormányzat

Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17-én megtartott üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Fenyvesi Rudolfné, Kovács József, Kovács László, Mihalcsik Balázsné, Okváth Dezsőné, Tóth József, Vona Tamás, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Igazoltan távol maradt: Bakos Gábor települési képviselő.

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 9 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 18/2002. (XII.19.) sz. KT. rendelet és a vállalkozók

  kommunális adójáról szóló 15/1993. (XII.29.) sz. KT. Rendelet módosítására, a helyi adók

  beszedésének értékelése

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

2./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester       

3./ Beszámoló a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulásban végzett tevékenységről

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

4./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

- 2 -

1./ Napirend: Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 18/2002. (XII.19.) sz. KT. rendelet és a vállalkozók kommunális adójáról szóló 1561993. (XII.29.) sz. KT. Rendelet módosítására, a helyi adók beszedésének értékelése

dr. Boros István jegyző: Összességében a helyi adók beszedésével nem állunk rosszul, a hátralékosok számára nem sokkal haladja meg az ilyenkor „szokásosat”. A gépjárműadónál van komolyabb lemaradásunk, itt a hátralék 40% egy vállalkozáshoz köthető. Sajnos a gazdasági válság ezen a területen is érezteti a hatását, tárgyalunk a hátralékosokkal és találni fogunk valamilyen megoldást.

Ismertette a rendeletmódosítások indokait.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a helyi adók beszedéséről szóló tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul vette.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag,

                9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta

                a helyi iparűzési adóról szóló

18/2002. (XII. 19.) sz. rendelet módosításáról szóló 12/2009.(XII.17.) sz. rendeletét

                /A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag,

                9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta

                a vállalkozók kommunális adójáról szóló

15/1993. (XII. 29.) sz. rendelet módosításáról szóló 13/2009.(XII.17.) sz. rendeletét

                /A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

        

2./ Napirend: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Ládi Balázs polgármester ismertette az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi határozatot hozta:

- 3 -

106/2009.(XII.17.) 52. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

3./ Napirend: Beszámoló a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulásban végzett tevékenységről

Ládi Balázs polgármester: A Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás alelnökeként gyakran kell helyettesítenem Koscsó Lajos elnök urat, mivel ő igen elfoglalt.

Ismertette a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás – hoz beadott pályázatokat. A Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás és az Önkormányzat együttműködését jónak, korrektnek értékelte.

Kovács József: Nagyon hasznosnak tartom a kistérség és az önkormányzatok, civil szervezetek együttműködését.

A Képviselő-testület a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulásban végzett tevékenységről szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.

4./ Napirend: Indítványok, javaslat, képviselői előterjesztések

a.) dr. Boros István jegyző: a Napközi Otthonos Óvoda átdolgozta a Helyi Nevelési Programot, megteremtve ezzel a tartalmi koherenciát a székhelyóvoda és a tagóvodák alapdokumentumai között. Javaslom, hogy a Programot hagyja jóvá a Képviselő-testület.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

107/2009.(XII.17.) 125. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Napközi Otthonos Óvoda Helyi Nevelési Programja

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

Napközi Otthonos Óvoda Helyi Nevelési Programját az előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag elfogadta.

- 4 -

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

b.) Okváth Dezsőné alpolgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet a Tiszaújvárosi Kistérség Közkincs Kerekasztal megalakulásáról és ismertette kerekasztal céljait, feladatait.

Ládi Balázs polgármester: Az itt élők komfortérzetét jelentősen meghatározza az a színes kulturális élet ami Sajószögedre jellemző, javaslom, hogy támogassuk a Kerekasztal működését.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslattal egyhangúlag egyetértett és deklarálta, hogy a Tiszaújvárosi Kistérség Közkincs Kerekasztal működését támogatja.

c.) Kovács József: Megérkezett a tél, fel vagyunk készülve?

Ládi Balázs polgármester: A Kft. ügyvezetőjének tájékoztatásra szerint adottak a tárgyi és személyi feltételek a téli időjárás kezelésére, de felhívom a lakosság figyelmét, hogy az ingatlanok előtti járdaszakasz síktalanítása az ő feladatuk.

d.) Dr. Wirzt Ferenc: Az influenza járvánnyal kapcsolatban az ÁNTSZ azzal fenyegeti az egészségügyi dolgozókat, hogy eltiltja őket a munkavégzéstől, ha nincsenek beoltva az új típusú influenza ellen.

Ládi Balázs polgármester: Ez azért nem így működik, a védőnő családlátogatások előtt tájékoztassa a szülőket, hogy ő nincs beoltva és hagyja ki azt a családot aki ezt sérelmezi.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Ládi Balázs polgármester mindenkinek megköszönte azt a támogatást amit az Önkormányzatnak nyújtott az év során az eredményes munkavégzés érdekében, Boldog Új Évet kívánt.

Ládi Balázs polgármester: jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani Fenyvesi Rudolfné települési képviselőt, aki hozzájárult a nyílt ülésen történő szavazáshoz.

        A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

- 5 -

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

        Ládi Balázs        dr. Boros István        Fenyvesi Rudolfné

        polgármester        jegyző        jegyzőkönyv-hitelesítő