J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-én megtartott

         üléséről

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor,

              Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné települési képviselők,

  dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésről igazoltan távol maradt: Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Meghívottként jelen van: Hajdu Ferencné vezető főtanácsos

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

69/2012. (IX.11.) sz. Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról

70/2012. (IX.11.) sz. Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

71/2012. (IX.11.) sz. Tárgy: Sajószögedi Görög Katolikus Egyház támogatása

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

17/2012.(IX.11.) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület és szervei szervezeti

    és működési szabályzatáról szóló 11/2011.(IX.1.) önkormányzati

    rendelet módosításáról

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül öten jelen vannak, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról

     Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

2./ a.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

     b.) Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

          szóló 11/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosítására

     Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

- 2 -

1./ Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról

dr. Gulyás Mihály polgármester: az I. félévi gazdálkodás kiegyensúlyozott volt, likviditási gondok nem voltak. Az írásban kiadott anyaghoz kiegészítésként elmondta, hogy a Leader falumegújítási pályázat munkálatai befejeződtek, a pénzügyi elszámolás folyamatban van és sikerült lezárni a NagySajó Víziközmű Társulat pénzügyeit, így ez a hitelállomány megszűnt. Ebben az évben változott a beszámoló formája, mind az öt költségvetési szervről külön kellett elkészíteni.

Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a Bizottság javaslatát ismertesse.

Orliczki Frigyesné: a Pénzügyi Bizottság is most ismerte meg ennek az újfajta beszámolási rendszernek a szerkezetét. A Bizottság megállapította, hogy az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait jó színvonalon teljesítette, a vállalt feladatokat tudta finanszírozni. A gazdálkodás felelősségteljes és költséghatékony, a teljesítés időarányos. A beszámoló korrekt, precíz és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően lett elkészítve.

Kérdés, hozzászólás: nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

69/2012.(IX.11.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testület az Önkormányzat

2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag

elfogadta.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

2./ napirend: a.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

                     b.) Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

                     szóló 11/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosítására

dr. Boros István: módosítani kell a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát, mert a vonatkozó jogszabályok szerint az Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata csak az alaptevékenységként végzett szakfeladatokat tartalmazhatja, az önkormányzat által végzett feladatokat törölni kell. Azok a szakfeladatok, amelyek kikerülnek a hivatal alapító okiratából, továbbra is megmaradnak, de mivel az önkormányzatnak nem lehet alapító okirata, ezért javaslom, hogy az SZMSZ függeléke tartalmazza a továbbra is kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokat és javaslom ennek megfelelően az SZMSZ módosítását.

- 3 -

Orliczki Frigyesné: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a szóbeli kiegészítéssel együtt az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és az SZMSZ-nek a módosítását.

Kérdések, hozzászólások:

Bakos Gábor: csak áttesszük egyik helyről a másikra, de a tevékenység a hivatalnál marad? A Községüzemeltetési Kft. hová tartozik?

dr. Boros István: az önkormányzatot eddig a hivatal személyesítette meg, de az államháztartásról és a szakfeladatrendről szóló jogszabályoknak megfelelően el kellett különíteni a Hivatal alaptevékenységét és a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokat, kettévált a gazdálkodás is. Ez az önkormányzatra és az általa alapító okirattal létrehozott költségvetési szervekre vonatkozik.

A Kft. 100%-os önkormányzati tulajdonban van, de nem költségvetési szerv, más jogszabályok vonatkoznak rá, a gazdálkodása is teljesen elkülönül.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 70/2012.(IX.11.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a „Polgármesteri Hivatal Sajószöged” alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint, az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalását a 2. melléklet szerint elfogadja.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

                Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag,

                ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 17/2012.(IX.11.)

                önkormányzati rendeletét a képviselő-testület és szervei szervezeti

és működési szabályzatáról szóló 11/2011.(IX.1.) önkormányzati

rendelet módosításáról.

/A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

3./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

dr. Gulyás Mihály polgármester: a sajószögedi Görög Katolikus Egyház szeretné kicseréltetni a 4 db zsalugáteres ablakot alumíniumra, amelynek költsége 600 e Ft. Ehhez kérnék az önkormányzat támogatását. Javaslom, hogy támogassuk 150 e Ft-tal a felújítást.

- 4 -

Orliczki Frigyesné: a Pénzügyi Bizottság is támogatja a javaslatot, amennyiben a kérelmet a megfelelő formában nyújtják be.

Bakos Gábor: műszakilag valóban jobb, ha alumíniumra cserélik azokat a nagyméretű ablakokat, hosszú időre megoldaná a problémát. A harangot is nemrég öntötték újra, nehéz helyzetben vannak, ezért javaslok részükre 200 e Ft támogatást.

dr. Gulyás Mihály: örültünk, hogy tavaly támogathattuk a harangcserét is, de ennyit kértek és a civil szervezetek támogatására megszabott keretünk van.

Orliczki Frigyesné: az egyházközségeknél gondot jelentenek a felújítások. A jogszabály most lehetőséget ad arra, hogy egyesületet hozzanak létre, így a vállalkozók tartós adományozási szerződés alapján tudnák támogatni az egyházakat. A támogatás nem csak pénz lehet, hanem elvégzett munka is. Amennyiben az egyházak képviselői szeretnék, akkor szívesen segítek nekik ezzel kapcsolatban.

Okváth Dezsőné: tájékoztatni kell erről a másik egyház képviselőit is.

Bakos Gábor a módosító javaslatát visszavonta.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 71/2012.(IX.11.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószögedi Görög Katolikus Egyház támogatása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a sajószögedi Görög Katolikus

templom felújításához 150.000,-Ft támogatást nyújt a civil szervezetek részére

nyújtott támogatások elszámolási szabályai szerint.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály                                                          dr. Boros István

 polgármester                                                                 címzetes főjegyző

 1. melléklet

70/2012.(IX.11.) sz. Képviselő-testületi határozathoz

Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát

Módosító Okirat

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. június 01.-i dátummal kiadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

 1.         Az         Alapító Okirat bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép:

„Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011.(XII.31.) NGM rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:”

 1.         Az         Alapító Okirat következő szövege törlésre kerül:

Létrehozásáról rendelkező határozat: 143/2001.(XI.22.) sz. KT.”

 1.         Az         Alapító Okirat következő szövege törlésre kerül:

Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolás:

Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége”

és helyébe a következő szöveg lép:

Közfeladata:

A helyi önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.”

 1.         Az         Alapító Okirat következő szövege törlésre kerül:

Alaptevékenységei szakfeladatrend szerint:

                   2009. december 31.-ig:

452025        Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása

552411 Munkahelyi vendéglátás

642024 Városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése

701015        Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

702012         Ingatlankezelés, -forgalmazás, -közvetítés, -becslés (megbízásos alapon)

751153        Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

751175        Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása

751186        Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása

751670 Polgári védelmi tevékenység

751757        Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai

751845        Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

751856         Települési vízellátás és vízminőség védelem

- 2 -

751867         Köztemető fenntartási feladatok

751878         Közvilágítási feladatok

751922         Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

751966         Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása

751999         Finanszírozási műveletek elszámolása

805915 Oktatási célok és egyéb feladatok

851219 Háziorvosi szolgálat

851297 Védőnői szolgálat

853136 Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai

853233 Házi segítségnyújtás

853244 Családsegítés

853255 Szociális étkeztetés

853311        Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

853322        Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

853333        Munkanélküli ellátások

853344        Eseti pénzbeli szociális ellátások

853355        Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

901116        Szennyvízelvezetés és kezelés

901215 Településtisztasági szolgáltatás

924047 Sportcélok és feladatok

              2010. január 01.-től:

562917         Munkahelyi étkeztetés

562919         Egyéb étkeztetés

562920         Egyéb vendéglátás

602000         Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

681000         Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

682001         Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

813000         Zöldterület-kezelés

821900        Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

841112         Önkormányzati jogalkotás

841114         Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115        Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117        Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118         Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841126        Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

841127        Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

841192        Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

841226        Vízügy területi igazgatási és szabályozása

841401        Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások

841402        Közvilágítás

841403        Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841901        Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

842541        Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

856000        Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása

856099        Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

862101        Háziorvosi alapellátás

- 3 –

862102        Háziorvosi ügyeleti ellátás

869041        Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

882000        Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

882111        Rendszeres szociális segély

882112        Időskorúak járadéka

882113        Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882114        Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

882115        Ápolási díj alanyi jogon

882116        Ápolási díj méltányossági alapon

882117        Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882118        Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882119        Óvodáztatási támogatás

882121        Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

882122        Átmeneti segély

882123        Temetési segély

882124        Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882125        Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

882129        Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882202        Közgyógyellátás

882203        Köztemetés

889201        Gyermekjóléti szolgáltatás

889921        Szociális étkeztetés

889922        Házi segítségnyújtás

889924        Családsegítés

889942        Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

889943        Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

890301        Civil szervezetek működési támogatása

890441        Közcélú foglalkoztatás

890442        Közhasznú foglalkoztatás

890443        Közmunka

910123        Könyvtári szolgáltatások

910502        Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

931102        Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése”

           és helyébe a következő szöveg lép:

Alaptevékenysége az államháztartás szakágazati rendje szerint:

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási

                  tevékenysége

Alaptevékenysége az államháztartási szakfeladatok rendje szerinti bontásban:

841112         Önkormányzati jogalkotás

841114         Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115        Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117        Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118         Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

- 4 -

841126        Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841173 Statisztikai tevékenység

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

889943        Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások”.

 1.         Az         Alapító Okirat következő szövege törlésre kerül:

Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

3599 Sajószöged Ady Endre út 71.”

és helyébe a következő szöveg lép:

Irányító szerve:

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

3599 Sajószöged Ady Endre út 71.”

 1.         Az         Alapító Okirat következő szövege törlésre kerül:

Típus szerinti besorolása:

A tevékenység jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv.

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.”

és helyébe a következő szöveg lép:

Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Törzsszáma: 348605

KSH statisztikai számjel: 15348609-8411-325-05

Adószám: 15348609-2-05

Bankszámlaszám: 11734114-15725778”

 1.         Az         Alapító Okirat következő szövege törlésre kerül:

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Közhatalmi, irányítási, ellenőrzési, felügyeleti valamint ügyviteli feladatokat ellátó foglalkoztatottjainak jogviszonya köztisztviselői jogviszony, ez esetben a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Foglalkoztatottjainak jogviszonya fő szabály szerint köztisztviselői jogviszony, ez esetben a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Közszolgáltatási feladatokat ellátó foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet közalkalmazotti jogviszony, ez esetben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet munkavállalói jogviszony, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.”

- 5 -

és helyébe a következő rendelkezés lép:

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Közhatalmi, irányítási, ellenőrzési, felügyeleti valamint ügyviteli feladatokat ellátó foglalkoztatottjainak jogviszonya köztisztviselői jogviszony, ez esetben a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Foglalkoztatottjainak jogviszonya fő szabály szerint köztisztviselői jogviszony, ez esetben a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Közszolgáltatási feladatokat ellátó foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet közalkalmazotti jogviszony, ez esetben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet munkavállalói jogviszony, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.”

 1.         Jelen         Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő         bejegyzés napjával lép hatályba.

Az Alapító Okirat jelen Módosító Okirattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Sajószöged, 2012. szeptember 11.       

dr. Gulyás Mihály                       dr. Boros István
polgármester        címzetes főjegyző
 1. melléklet

70/2012.(IX.11.) sz. Képviselő-testületi határozathoz

Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

ALAPÍTÓ OKIRATA

(A módosításokkal egységes szerkezetben, a módosítások a törzskönyvi

nyilvántartásba történő bejegyzés napjával lépnek hatályba.)

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011.(XII.31.) NGM rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

 1.         A         költségvetési szerv

     Neve: Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala                        

       Székhelye: 3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

 1.         Közfeladata:

A helyi önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

 1.         Alaptevékenysége         az államháztartás szakágazati rendje szerint:

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási

                  tevékenysége

 1.         Alaptevékenysége         az államháztartási szakfeladatok rendje szerinti bontásban:

841112         Önkormányzati jogalkotás

841114         Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115        Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117        Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118         Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841126        Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841173 Statisztikai tevékenység

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

889943        Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

 1.         Illetékességi         területe: Sajószöged Község közigazgatási területe

 1.         Irányító         szerve:

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

3599 Sajószöged Ady Endre út 71.

- 2 -

 1.         Gazdálkodási         besorolása:         Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Törzsszáma: 348605

KSH statisztikai számjel: 15348609-8411-325-05

Adószám: 15348609-2-05

Bankszámlaszám: 11734114-15725778

 1.         Vezetőjének         kinevezési, megbízási, választási rendje:

A jegyző kinevezésének rendje: Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.

 1.         Foglalkoztatottjaira         vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Közhatalmi, irányítási, ellenőrzési, felügyeleti valamint ügyviteli feladatokat ellátó foglalkoztatottjainak jogviszonya köztisztviselői jogviszony, ez esetben a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Foglalkoztatottjainak jogviszonya fő szabály szerint köztisztviselői jogviszony, ez esetben a a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Közszolgáltatási feladatokat ellátó foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet közalkalmazotti jogviszony, ez esetben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet munkavállalói jogviszony, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

 1.         Kisegítő         és vállalkozási tevékenységet a költségvetési szerv nem         végez.

        

Záradék:

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 143/2001.(XI.21.) sz. KT határozatával jóváhagyott alapító okiratot a 140/2007.(XII.21.) 383.sz., a 38/2009.(V.26.) sz., valamint 70/2012.(IX.11.)sz. határozatával módosította.

Sajószöged, 2012. szeptember 11.

dr. Gulyás Mihály                       dr. Boros István
polgármester        címzetes főjegyző