Sajószöged         Községi Önkormányzat

        Képviselő-testülete

        

        3599         Sajószöged, Ady Endre út 71.

        Telefon:         49/540-743, Fax: 49/540-744

        E-mail:          

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 24-én megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

96/2016.(XI.24.) Tárgy: Idősek, megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok egyszeri támogatása

97/2016.(XI.24.) Tárgy: A 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és a nagycsaládosok, valamint a községben élő, tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek támogatása

98/2016.(XI.24.) Tárgy: Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okirata módosítása

99/2016.(XI.24.) Tárgy: Tiszaújvárosi Központi Alapellátási Orvosi Ügyelet ellátásához önkormányzati hozzájárulás

100/2016.(XI.24.) Tárgy: Viziközmű GFT módosításának kezdeményezése

101/2016.(XI.24.) Tárgy: Móré Ilona (3580 Tiszaújváros Árpád út 36. 2/1.) kérelme a lángossütő üzemeltetéséhez szükséges terület megvásárlására

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

15/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 13/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet, rendelet az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

4. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Javaslat a helyi adókról szóló 13/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

2./ a./ Javaslat a 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és a nagycsaládosok, valamint a községben élő, tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek támogatására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

b./ Javaslat az idősek, megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok egyszeri támogatására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Javaslat a Sajószögedi ÁMK-Család és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okirata módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

4./Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./ Napirend: Javaslat a helyi adókról szóló 13/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester az írásos előterjesztést kiegészítve kiemelte, hogy települési adó bevezetését továbbra sem javasolja, annak ellenére, hogy a település adóerő képessége csökkenő tendenciát mutat. Ennek oka, hogy a „nagy adózók” (MVM Zrt., MAVIR Zrt., MVM Gter) egyre kevesebb iparűzési adót fizetnek be. Ez kihatással lehet az önerőből finanszírozott szociális ellátásokra és a fejlesztésekre is, ezért úgy alakítjuk át a telekadóra vonatkozó részt, hogy a kieső bevételeket a III. övezetbe eső nagyvállalatok pótolni tudják.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet, megállapította, hogy semmiféle adóterhet nem jelent a sajószögedi lakosságra nézve, ezért a Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a helyi adókról szóló 13/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2016.(XI.25.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

 

 

2./ Napirend:

a./ Javaslat a 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és a nagycsaládosok, valamint a községben élő, tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek támogatására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a határozati javaslatot.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

96/2016.(XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Idősek, megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok egyszeri támogatása

 

           

        Sajószöged         Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat         költségvetésének szociális előirányzata terhére a         sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező és         életvitelszerűen a községben élő, 2016. évben 60. életévüket         betöltött nők és 60. életévüket betöltött férfiak részére         jövedelemtől függetlenül egységesen 5.000,-Ft/fő, azaz Ötezer         forint/fő egyszeri pénzbeni támogatást nyújt.

 

b) A fenti korhatárt be nem töltött sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő rokkantsági ellátásban, rokkantsági járadékban, valamint rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülők részére szintén 5.000,-Ft/fő egyszeri támogatást biztosít a Képviselő-testület.

Amennyiben az ellátás 2016. évben lett megállapítva, illetve felülvizsgálva, az erről szóló igazolást a Polgármesteri Hivatalban be kell mutatni.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

b./ Javaslat az idősek, megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok egyszeri támogatására.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

97/2016.(XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és a nagycsaládosok, valamint a községben élő, tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek támogatása

 

1./ Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének szociális előirányzata terhére a sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő 6 évesnél fiatalabb gyermekek részére a család jövedelmétől függetlenül egységesen 3.500,-Ft/fő támogatást nyújt.

 

2./ A Képviselő-testület a négy vagy több gyermeket nevelő sajószögedi családok esetében 3.500,-Ft/fő, azaz háromezer-ötszáz forint/fő értékű élelmiszercsomagot ad a 6-18 év közötti gyermekek részére.

 

3./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Éltes Mátyás Általános Iskolában tanuló, valamint középiskolában tanuló tartósan beteg, illetve fogyatékos sajószögedi gyermekek részére egyszeri 3.500,-Ft/fő támogatást biztosít.

 

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

3./ Napirend: Javaslat a Sajószögedi ÁMK-Család és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okirata módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a testületet, hogy a „gyermekétkeztetés köznevelési intézményben” COFOG-ot nem elég az alapító okiratban szerepeltetni, a MÁK tájékoztatása szerint a konyhát alaptevékenységként és telephelyként is fel kell tüntetni január 01-ei hatállyal. Az elnevezésében szerepeltetni kell a nevelő oktatási munkához kapcsolódó nem köznevelési tevékenységet is, ha alapfeladatként látja el az intézmény, így az elnevezés Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

98/2016.(XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okirata módosítása

 

a./ Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát e határozat 1. melléklete szerint módosítja. Az okirat száma: 4a/2016.

b./ A Képviselő-testület a Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát a módosításokkal egységes szerkezetben e határozat 2. melléklete szerint fogadja el. Az okirat száma: 4b/2016.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

98/2016.(XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 1. melléklete

„Okirat száma: 4a/2016.

Módosító okirat

A Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat a Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2016. október 27. napján kiadott 3b/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2016.(XI.24.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

 

1. Az alapító okirat 1.1. pont 1.1.1. pontjában a „Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat” helyébe a „Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha” lép.

 

2. Az alapító okirat 1.2.2. pontjába foglalt táblázat a következő 3. sorral egészül ki:

 

3

Konyha

3599                         Sajószöged, Ady Endre út 37.

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Sajószöged, 2016. november 24.

P.H.

dr. Gulyás Mihály polgármester”

 

98/2016.(XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 2. melléklete

„Okirat száma: 4b/2016.        

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha alapító okiratát a következők szerint adom ki:

           

        A         költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

           
                    

                A költségvetési szerv                 

                    
                             

                        megnevezése:                         Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és                         Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha

                     
                    

                A költségvetési szerv

                    
                             

                        székhelye: 3599                         Sajószöged, Ady Endre út 37.

                             

                        telephelyei:

                    
           

                        

telephely                         megnevezése

telephely                         címe

1

Művelődési                         Ház és Könyvtár

3599                         Sajószöged, Ady Endre út 2.

2

Család                         és Gyermekjóléti Szolgálat

3599                         Sajószöged, Ady Endre út 12.

3

Konyha

3599                         Sajószöged, Ady Endre út 37.

 

           

        A         költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével         összefüggő rendelkezések

 

           
                    

                A költségvetési                 szerv alapításának dátuma: 2014.08.01.

                    

                A költségvetési                 szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére                 jogosult szerv

                    
                             

                        megnevezése: Sajószöged                         Községi Önkormányzat

                             

                        székhelye: 3599                         Sajószöged, Ady Endre út 71.

                     
                    

                A költségvetési                 szerv jogelőd költségvetési szervének

                    

                

 

megnevezése

székhelye

1

Sajószögedi                                         Napköziotthonos Óvoda

3599                                         Sajószöged, Ady Endre út 37.

2

Művelődési                                         Ház és Könyvtár

3599                                         Sajószöged, Ady Endre út 2.

            
           

        A         költségvetési szerv irányítása, felügyelete

           
                    

                A költségvetési szerv                 irányító szervének

                    
                             

                        megnevezése: Sajószöged                         Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

                             

                        székhelye: 3599                         Sajószöged, Ady Endre út 71.

                     
                    

                A költségvetési szerv                 fenntartójának

                    
                             

                         megnevezése: Sajószöged                         Községi Önkormányzat

                             

                        székhelye: 3599                         Sajószöged, Ady Endre út 71.

                     
            
           

        A         költségvetési szerv tevékenysége

           
                    

                A költségvetési szerv                 közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.                 törvényben meghatározott óvodai nevelés; a muzeális                 intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a                 közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55.§-65.§-ai                 alapján nyilvános községi könyvtári feladatok, valamint a                 76.§ (2) bekezdésében meghatározott helyi közművelődési                 tevékenységek, a szociális igazgatásról és szociális                 ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64.§ (4)                 bekezdése szerinti családsegítés, valamint a gyermekek                 védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi                 XXXI. törvény 39. és 40.§.a szerinti gyermekjóléti                 szolgáltatási feladatok.

                    

                A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási                 szakágazati besorolása:

                    

                

 

szakágazat                                         száma

szakágazat                                         megnevezése

1

851020

Óvodai                                         nevelés

                    

                A költségvetési szerv                 alaptevékenysége: Óvodai nevelés, közművelődési                 tevékenységek, könyvtári tevékenység, máshová nem sorolt                 egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység, család- és                 gyermekjóléti szolgálat.

                    

                A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati                 funkció szerinti megjelölése:

                    

                

 

kormányzati                                         funkciószám

kormányzati                                         funkció megnevezése

1

082042

Könyvtári                                         állomány gyarapítása, nyilvántartása

2

082043

Könyvtári                                         állomány feltárása, megőrzése, védelme

3

082044

Könyvtári                                         szolgáltatások

4

                                        082091

 

Közművelődés-közösségi                                         és társadalmi részvétel fejlesztése

 

5

082092

Közművelődés-hagyományos                                         közösségi kulturális értékek gondozása

6

082093

Közművelődés-egész                                         életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

7

086020

Helyi,                                         térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

8

086090

Egyéb                                         szabadidős szolgáltatás

9

091110

Óvodai                                         nevelés, ellátás szakmai feladatai

10

091120

Sajátos                                         nevelésű igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának                                         szakmai feladatai

11

091140

Óvodai                                         nevelés, ellátás működtetési feladatai

12

096015

Gyermekétkeztetés                                         köznevelési intézményben

13

096025

Munkahelyi                                         étkeztetés köznevelési intézményben

14

104042

Család                                         és gyermekjóléti szolgáltatások

15

107051

Szociális                                         étkeztetés

                    

                A költségvetési szerv                 illetékessége, működési területe: Sajószöged község                 közigazgatási területe

            
           

        A         költségvetési szerv szervezete és működése

           
                    

                A költségvetési szerv                 vezetőjének megbízási rendje: A magasabb vezetői megbízásról                 a nemzeti köznevelésről szóló törvény 67.§-a                 rendelkezéseinek, valamint a pedagógusok előmeneteli                 rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló                 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő                 végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 22.§                 rendelkezéseinek megfelelően kiírt nyilvános pályázat alapján                 a képviselő-testület dönt. A megbízás legfeljebb 5 évre,                 határozott időre szól. A képviselő-testület dönt a                 költségvetési szerv vezetőjének felmentéséről, az egyéb                 munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

                    

                A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek                 jogviszonya:

                    

                

 

foglalkoztatási                                         jogviszony

jogviszonyt                                         szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti                                         jogviszony

A                                         közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.                                         törvény

2

munkaviszony

a                                         Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

            
           

        A         köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

           
                    

                A köznevelési intézmény

                    
                             

                        típusa: többcélú                         intézmény, általános művelődési központ

                             

                        alapfeladatának jogszabály                         szerinti megnevezése: óvodai nevelés; a többi gyermekkel                         együtt nevelhető sajátos igényű gyermekek óvodai nevelése

                             

                        gazdálkodásával                         összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv pénzügyi                         és számviteli feladatait a Sajószögedi Polgármesteri Hivatal                         (3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.) pénzügyi szervezeti                         egysége látja el.

                     
                    

                A feladatellátási                 helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a                 köznevelési intézmény

                    

                

 

feladatellátási                                         hely megnevezése

tagozat                                         megjelölése

maximális                                         gyermek-, tanulólétszám

1

                                        Sajószögedi                                         Általános Művelődési Központ-                                         Család és Gyermekjóléti Szolgálat

 

50

                    

                A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

                    

                

 

ingatlan                                         címe

ingatlan                                         helyrajzi száma

vagyon                                         feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga

az                                         ingatlan funkciója, célja

1

3599                                         Sajószöged, Ady Endre út 37.

369

használati                                         jog

óvoda

2

3599                                         Sajószöged, Ady Endre út 2.

3

használati                                         jog

Művelődési                                         Ház és Könyvtár

            
           

        Záró         rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2016. január 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 29. napján kelt alapító okiratot visszavonom.

 

Kelt: Sajószöged, 2016. október 27.

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Sajószögedi Általános Művelődési Központ 2016. október 27. napján kelt, napjától alkalmazandó 3a/2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

 

Kelt: Miskolc, 2016. év ………………………. hó ………. nap

P.H.

Magyar Államkincstár”

 

 

4./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző: kiküldtük írásban a tiszaújvárosi polgármestertől érkezett megkeresést, amiben önkormányzati hozzájárulás emelését indítványozza a Tiszaújvárosi Központi Alapellátási Orvosi Ügyelet feladatának ellátásában résztvevő orvosokkal kapcsolatban, 50 Ft/fő/hó-ról 2017. január 01-től 70 Ft/fő/hó összegre javasolják megemelni. Támogatom az indítványt.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

99/2016.(XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Tiszaújvárosi Központi Alapellátási Orvosi Ügyelet ellátásához önkormányzati hozzájárulás

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati hozzájárulás 70 Ft/fő/hó összegre emeléséről szóló megállapodást aláírja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

b./

dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv módosítása szükséges, mivel most derült ki, hogy a Sajószöged, Ady Endre út 17. sz. alatti ingatlan szennyvízcsatlakozása kontrásan van bekötve. A problémát csak egy házi átemelővel lehet orvosolni, viszont ahhoz, hogy ne az önkormányzatnak kerüljön ez pénzbe, módosítani kell a tervet.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

100/2016.(XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Viziközmű GFT módosításának kezdeményezése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 73/2016.(IX.12.) határozatával elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosítását kezdeményezi az ÉRV Zrt.-nél az alábbiak szerint:

A Felújítások és Pótlások összefoglaló táblázata 3. sorában szereplő „9 db csatornafedlap cseréje a 35. sz. főúton” – tervezett nettó költség: 1 485 000 Ft a használati díj terhére – helyett a „Sajószöged, Ady Endre út 17. sz. alatti ingatlanra történő házi szennyvízátemelő telepítése” kerüljön.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

c./

dr. Boros István címzetes főjegyző: kérelem érkezett a hivatalhoz a lángossütő üzemeltetésével kapcsolatban. Történt egy változás a bérlő személyében, megvették a faházat, viszont bérleti díjat fizetnek, mivel önkormányzati területen áll. Az üzemeltető korszerűsítené, bővítené a tevékenységet, ehhez nagyobb energiaforrásra lenne szüksége, viszont az ÉMÁSZ nem köt vele szerződést, mert jogilag nem rendezett a lángossütő sorsa, nincs helyrajziszáma, házszáma, ezért az üzemeltetéshez szükséges területet szeretné megvásárolni. Ehhez változási vázrajzot kell készítenie, aminek költségei vannak, ahhoz viszont kell neki egy biztosíték, hogy hajlandó neki eladni a képviselő-testület ezt a területet.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

101/2016.(XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Móré Ilona (3580 Tiszaújváros Árpád út 36. 2/1.) kérelme a lángossütő üzemeltetéséhez szükséges terület megvásárlására

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szándéknyilatkozatot fogalmazott meg, miszerint ha a változási vázrajz nem akadályozza meg a szomszédos ingatlanokra történő bejutást és az így kialakított telek nem akadályozza a gyalogos és közúti forgalmat, hajlandó eladni a 735/120 hrsz-ú ingatlanából annyi területet, amennyi a lángossütő üzemeltetéséhez szükséges. A képviselő-testület a vételárat 1 000 000 forintban határozza meg.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

d./

Vona Tamás alpolgármester: meg vagyok elégedve a MiReHuKöz Nonprofit Kft. szolgáltatásával, nagyon partnerközpontúak, november végéig szállították a zöldhulladékot, a szolgáltatásukat pedig kibővítik az öblös üvegek elszállításával.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

   polgármester                                                  címzetes főjegyző

        11