Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

           

        Általános         rendelkezések

 

1.§ Sajószöged község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai szerint lehet.

 

2.§ E rendelet alkalmazásában:

1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 13. pontjában meghatározott terület.

2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdés j) pontja szerinti közterületnév.

3. Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.

 

           

        A         közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

 

3.§ (1) Sajószöged község közigazgatási területén minden közterületet el kell nevezi a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel.

(2) Nem kell elnevezni

        a) mezőgazdasági célú utakat,

        b) a lakónépességet nem érintő dűlőutakat.

(3) Az újonnan létesített közterület nevét a közterület létrejöttét követő egy éven belül kell megállapítani.

(4) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.

 

4.§ (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Sajószöged község történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére, a magyar nyelv követelményeire, az egyszerűségre és a közérthetőségre.

(2) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.

(3) Közterület élő személyről nem nevezhető el.

(4) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

 

5.§ (1) A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) polgármester,

b) a települési önkormányzati képviselő,

c) a képviselő-testület bizottsága,

d) Sajószöged községben bejelentett lakóhellyel rendelkező állampolgár,

e) Sajószöged községben ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

(2) Közterület elnevezésére, vagy az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés esetén a képviselő-testület kikéri a közterület elnevezéssel, megváltoztatásával érintett állampolgárok véleményét. A beérkezett véleményeket képviselő-testületi ülésen ismertetni kell, azonban az érintettek véleményének a képviselő-testület döntésére kötelező ereje nincs.

(3) Az állampolgárok a (2) bekezdés szerinti véleményezési eljárás során véleményüket, javaslatukat személyesen, postai vagy elektronikus úton is benyújthatják a képviselő-testülethez.

 

6.§ (1) A közterület elnevezéséről és a közterület-elnevezés megváltoztatásáról a képviselő-        testület határozattal dönt.

(2) A közterület elnevezéssel kapcsolatos képviselő-testületi döntést az önkormányzat honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni.
(3) A képviselő-testület közterület elnevezéséről, elnevezés megváltoztatásáról hozott döntése alapján a jegyző a közterületnevet az általa vezetett címnyilvántartásban átvezeti, egyben értesíti a lakcímnyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás szerveit, valamint a településen közszolgáltatást végzőket az új közterület elnevezéséről.

 

           

        A         házszám megállapítására vonatkozó szabályok

 

7.§ (1) A névvel ellátott közterület mentén lévő lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket (a továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni.

(2) Ingatlan megosztása esetén, amennyiben az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik, a házszámot az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni.

(3) Ha egy ingatlanra több közterülettel való érintkezés miatt több házszám is megállapítható, akkor azt a közterületnevet és hozzá tartozó házszámot kell használni, ahol a főbejárat található.

 

8.§ (1) Az út, utca, köz, sétány (a továbbiakban együttesen: utca) mentén lévő ingatlanok házszámozása 1-től kezdődően, növekvő arab számozással történik, és a házszám növekedésének irányát tekintve az utca jobb oldalán lévő ingatlanok páros, a bal oldalon lévő ingatlanok páratlan számozást kapnak.

(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.

(3) A házszámozás a közterületnek a magasabb rendű, főbb közlekedési úthoz csatlakozó végétől kezdődik. Abban az esetben, ha az utak azonos rendűek, a számozást a meglévő, nagyobb telekszámmal rendelkező utcától kell kezdeni.

 

9.§ (1) Egy helyrajzi számú ingatlanon álló több épület esetén, továbbá telekmegosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén a magyar ABC sorrend szerinti nagybetűivel történő megkülönböztetés alkalmazható szám/betűjel formátumban, a kettős, hármas és ékezetes betűk alkalmazása nélkül a számozás szerint növekvő irányban.

(2) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat.

(3) Egy közterületre nyíló ingatlanok azonos számmal nem jelölhetők.

 

10.§ (1) A házszámok megváltoztatása hivatalból vagy kérelemre történhet. Kérelmet az nyújthat be, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.

(2) A ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha

a) az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel az ingatlan házszáma, vagy a közterületen több ingatlan azonos házszámmal szerepel az ingatlan nyilvántartásban,

b) az ingatlan házszáma téves,

c) az ingatlan megosztására vagy egyesítésére kerül sor.

 

11.§ A házszámokat az önkormányzat jegyzője állapítja meg. A házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 6.§ (3) bekezdésében meghatározott szervekkel is.

 

           

        Közterület         névtáblák és a házszámot jelző táblák elhelyezése

 

12.§ (1) A közterületek nevét jól látható módon, közterületi névtáblán kell feltüntetni.

(2) A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata.

(3) A közterület névtáblát a közterület mindkét oldalán, a közterület elején és végén külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(4) Amennyiben a közterület névtábla külön tartószerkezeten történő elhelyezésére nincs lehetőség, a közterület névtáblát a saroktelek kerítésén, vagy ennek hiányában a saroképületen kell elhelyezni. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a közterület névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles.

 

13.§ A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntéstől számított ez évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni, és az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi névtábla fölött vagy alatt kell elhelyezni.

 

14.§ (1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére vagy utcafronti házfalára, a közterületről jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, vagy használójának elhelyezni.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia.

 

           

        Záró         rendelkezések

 

15.§ (1) Ez a rendelet 2014. október 1. napján lép hatálya.

(2) A rendelet hatályba lépését megelőzően megállapított közterület elnevezések és házszámok továbbra is érvényben maradnak.

(3) A házszámtáblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a 14.§ (1) bekezdésben foglalt házszámtábla kihelyezési kötelezettségének 2014. december 31-ig köteles eleget tenni.

 

 

 

           dr. Gulyás Mihály sk.                                          dr. Boros István sk.

                 polgármester                                           címzetes főjegyző

 

 

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2014. szeptember 11.

 

Sajószöged, 2014. szeptember 11.

 

 

 dr. Boros István sk.

 címzetes főjegyző