Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 25-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Karaffa Gábor, Dr. Lukács Fatime, Orliczki Frigyes Ferencné, Tóth Béla, Varga Viktor települési képviselők.

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

24/2020. (VI.25.) sz. K.T. határozat dr. Gulyás Mihály polgármester jutalmazásáról

25/2020. (VI.25.) sz. K.T. határozat A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának jóváhagyásáról

26/2020. (VI.25.) sz. K.T. határozat A Sajószögedi Polgármesteri Hivatal és a Sajószögedi ÁMK közötti gazdálkodással kapcsolatos Munkamegosztási Megállapodás jóváhagyásáról

27/2020. (VI.25.) sz. K.T. határozat A napközis tábort igénybevevő tanulók étkeztetéséről

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

melléklet: határozati javaslat az1. napirendi ponthoz

melléklet: szakmai program 2. napirendi ponthoz

melléklet: határozati javaslatok, munkamegosztási megállapodás a 3. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

Napirend:

1./ Tájékoztató a Polgármester elmúlt időszakban végzett munkájáról.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./Javaslat a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./ Napirend: Tájékoztató a Polgármester elmúlt időszakban végzett munkájáról.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A veszélyhelyzet alatt a testületi feladat-és hatásköröket a polgármester gyakorolta. Ebben az időszakban 36 db határozatot és 4 db rendeletet hoztam. Ismertette a legfontosabb döntéseket. A veszélyhelyzet alatt elkészül a Vasút út felújítása négy darab fekvőrendőrrel. Az Óvodában elkészült a filagória a gyerekeknek.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót egyhangúan tudomásul vette.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Javasolta a Polgármester jutalmazást az elmúlt időszakban végzett munkájának elismeréseként.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 6 igen szavazattal, és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

24/2020.(VI.25.) határozata

dr. Gulyás Mihály polgármester jutalmazásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Gulyás Mihály polgármestert megválasztása óta végzett munkáját elismerve, - kiemelt figyelemmel a veszélyhelyzet során hozott intézkedéseire és a közelmúltban megvalósult beruházásokra -, bruttó 685.920 forint jutalomban részesíti a költségvetés személyi előirányzatainak terhére.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

2./ Napirend: Javaslat a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának elfogadására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programját. Elmondta, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint, (Szoc.tv.; Gyvt.) a Szakmai Programot a fenntartónak kell jóváhagynia.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

25/2020.(VI.25.) határozata

Sajószöged község Család- és Gyermekjóléti Szolgálata

Szakmai programjának jóváhagyásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Család- és Gyermekjóléti Szolgálata Szakmai programját 2020. évre elfogadja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

3./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

3/A. Napirend: Javaslat a Sajószögedi Polgármesteri Hivatal és a Sajószögedi ÁMK közötti gazdálkodással kapcsolatos Munkamegosztási Megállapodás jóváhagyására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az ÁMK gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja végzi a könyvelésüket, ennek a részletszabályait tartalmazza a Megállapodás.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

26/2020.(VI.25.) határozata

A Sajószögedi Polgármesteri Hivatal és a Sajószögedi ÁMK közötti gazdálkodással kapcsolatos Munkamegosztási Megállapodás jóváhagyásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Munkamegosztási Megállapodást a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató

Határidő: azonnal

 

(A Megállapodás a jegyzőkönyv melléklete)

 

3/B.Napirend: A napközis tábort igénybevevő tanulók étkeztetéséről.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A veszélyhelyzet alatt polgármesteri határozattal elfogadtuk a Tisza-Party Food Kft. árajánlatát a napközis tábort igénybevevő tanulok étkeztetésére. Az árajánlatot a szolgáltató 5%-os Áfával adta meg, ezt módosítani kell, 27%-os Áfára.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

27/2020.(VI.25.) határozata

a napközis tábort igénybevevő tanulók étkeztetéséről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tisza-Party Food Kft. „iskolai napközis tábor” étkeztetésére vonatkozó módosított ajánlatát az alábbiak szerint fogadja el:

3x étkezés (tízórai-ebéd- uzsonna) 880Ft + 27% ÁFA/fő/nap.

Fenti díjhoz az Önkormányzat jövedelem vizsgálat nélkül 318 Ft/nap/fő hozzájárulást biztosít.

A képviselő-testület a napközis tábort igénybevevő tanulók étkeztetéséről szóló 34/2020.(VI.12.) polgármesteri határozatot hatályon kívül helyezi.

 

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

dr. Lukács Fatima települési képviselő, háziorvos tájékoztatta a testületet, hogy a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázat orvosi eszközökre sikeres volt. A településen vírus fertőzött nem volt, karanténban lévő külföldről haza érkező lakosok voltak, de ők fegyelmezetten betartották az előírásokat.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy a „Sajó völgye” levegőminőségű zóna területén üzemelő OLM mérőállomások légszennyezettségére vonatkozó adatai szerint a jogszabályban meghatározott küszöbértéket elsősorban a szállópor koncentrációja haladta meg. Ezért a Sajó völgye zóna területén lévő önkormányzatnál az avar és a kerti hulladék égetés önkormányzati rendelettel történő megtiltását 2020. szeptember 01. határidővel kötelezi.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót egyhangúan tudomásul vette.

 

Koncz Ferenc Országgyűlési Képviselő megérkezett az ülésre, tájékoztatta a képviselő-testületet a veszélyhelyzet ideje alatt tett kormányzati intézkedésekről és megköszönte a lakosságnak a fegyelmezett, szabálykövető magatartását.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző