Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. április 25-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Orliczki Frigyes Ferencné, Karaffa Gábor, Tóth Béla települési képviselők.

 

Igazoltan távol: Dr. Lukács Fatime, Varga Viktor települési képviselők

 

Meghívottként jelen van: Kórodi Kontroll könyvelőiroda képviselője, dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

22/2024.(IV.25.) sz. K.T. határozat a Községüzemeltetési Kft. 2023. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról

23/2024.(IV.25.) sz. K.T. határozat a Sajószögedi ÁMK Alapító Okirata módosításáról

24/2024.(IV.25.) sz. K.T. határozat pályázat kiírására a Sajószögedi Általános Művelődési

Központ főigazgatói munkakörére

25/2024.(IV.25.) sz. K.T. határozat Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtása

26/2024.(IV.25.) sz. K.T. határozat a „Napközi Otthonos Tálalókonyha korszerűsítése”

közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

27/2024.(IV.25.) sz. K.T. határozat Szavazatszámláló Bizottság új tagjainak megválasztásáról

28/2024.(IV.25.) sz. K.T. határozat a Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztásáról

29/2024.(IV.25.) sz. K.T. határozat a Sajószögedi 0122/9 hrsz-ú külterületi ingatlan eladásáról

30/2024.(IV.25.) sz. K.T. határozat a Sajószögedi KÁIAMI-ba felvett első osztályokra

vonatkozó közérdekű adatigénylésről

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

-

A jegyzőkönyv mellékletei:

 1. melléklet: határozati javaslat, egyszerűsített éves beszámoló, kiegészítő melléklet 1. napirendi ponthoz

 2. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat, módosító okirat, alapító okirat a 2. napirendi ponthoz.

 3. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat, pályázati kiírás a 3. napirendi ponthoz.

 4. melléklet: határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz.

 5. melléklet: határozati javaslat, a Közbeszerzési Bíráló Bizottság ülésének jegyzőkönyve az 5. napirendi ponthoz.

 6. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat a 6/A napirendi ponthoz.

 7. melléklet: határozati javaslat a 6/B napirendi ponthoz.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

Napirend:

1./ Javaslat a Sajószögedi Községüzemeltetési Kft. 2023. évi mérlegbeszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: Berecz Róbert ügyvezető

 

2./ Javaslat a Sajószögedi Általános Művelődési Központ Alapító Okirata módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

3./ Javaslat pályázat kiírására a Sajószögedi Általános Művelődési Központ főigazgatói munkakörére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

4./ Javaslat a „szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás” című pályázat benyújtására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

5./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 

dr. Gulyás Mihály polgármester javasolta, hogy 5. napirendi pontként a „Napközi Otthonos Tálalókonyha korszerűsítése” közbeszerzési eljárást lezáró döntés legyen, 6. napirendi pontban pedig az Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

A Képviselő-testület a javaslattal egyhangú 5 igen szavazattal egyetértett.

 

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Javaslat a Sajószögedi Községüzemeltetési Kft. 2023. évi mérlegbeszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: Berecz Róbert ügyvezető

 

Berecz Róbert ügyvezető tájékoztatta a Képviselő-Testületet, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a Kórodi Könyvelőiroda készítette el. Ismertette a beszámoló főbb számait. Az előző évhez képest kb. hasonló eredményeket mutat. Legnagyobb rész az Önkormányzat intézményeinek megrendelése. A bérek növekedtek. Az adózott eredmény 10 % növekedést mutat az előző évhez képest.

Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő: A munkavállalók statisztikai létszáma mennyi volt 2023-ban?

 

Berecz Róbert ügyvezető: Év közben ment el dolgozó. 9-10 fő a normális létszám, de most is van betöltetlen álláshelyünk.

 

Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő: Volt létszámbővítés? A beszámolóban látható, hogy a személyi jellegű ráfordítás összege magasabb.

 

Berecz Róbert ügyvezető: A magasabb összeg a minimálbér emelkedése miatt van.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A Községüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottsága tárgyalta a mérlegbeszámolót.

 

Tóth Béla a Sajószögedi Községüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottságának Elnöke: A községüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottsága a napirendi pontot megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-Testületnek.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

22/2024.(IV.25.) határozata

a Községüzemeltetési Kft. 2023. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sajószöged Községi Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. (3599 Sajószöged, Komp út 2.) legfőbb szerve, a Társaság 2023. évi mérlegbeszámolóját elfogadja.

A beszámoló a határozat melléklete.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

2./ Javaslat a Sajószögedi Általános Művelődési Központ Alapító Okirata módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az előterjesztésben részletesen leírtam, a közalkalmazotti jogviszonyok átalakulásáról van szó. Az alapító okiratban ezt elmulasztottuk átvezetni, ezért kell most egy módosító okiratot benyújtanunk.

 

További kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

23/2024.(IV.25.) határozata

a Sajószögedi ÁMK Alapító Okirata módosításáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Általános Művelődési Központ alapító okiratát e határozat 1. melléklete szerint módosítja.

A Képviselő-testület a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat 2. melléklete szerint elfogadja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

3./ Javaslat pályázat kiírására a Sajószögedi Általános Művelődési Központ főigazgatói munkakörére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

dr. Gulyás Mihály polgármester: A kiküldött előterjesztésben leírtak szerint Bánné Bodolai Marianna kinevezése 2024. augusztus 15. napján lejár, így a főigazgatói feladatok ellátására álláspályázatot kell kiírni.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A pályázat tartalma a jogszabályoknak megfelelően fog a közigálláson (Közszolgállás) megjelenni.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

24/2024.(IV.25.) határozata

pályázat kiírására a Sajószögedi Általános Művelődési Központ főigazgatói munkakörére

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi ÁMK főigazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázati kiírást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

4./ Javaslat a „szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás” című pályázat benyújtására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

dr. Gulyás Mihály polgármester: A tűzifa pályázatra vonatkozó határozatot minden évben meghozzuk, melyben leírjuk, hogy igénylünk bizonyos mennyiségű tűzifát, melyhez az önkormányzat biztosítja az önerőt.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

25/2024.(IV.25.) határozata

Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtása

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa vásárláshoz (kemény lombos fafajta) támogatást igényel. Az igényelt mennyiség 110 m3, ennek elnyerése esetén a Képviselő-testület 220.000 Ft + 27% ÁFA, összesen 279.400 Ft - kisebb mennyiség esetén 2.000 Ft/m3 + 27% ÁFA – saját forrást biztosít költségvetésének szociális előirányzata terhére.

A képviselő-testület kijelenti, hogy a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 10/2021.(VIII.31.) önkormányzati rendelete 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a szociális tűzifa támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

5./ Javaslat a „Napközi Otthonos Tálalókonyha korszerűsítése” közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

dr. Gulyás Mihály polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, melyben a Bíráló Bizottság javaslata alapján elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek a PERACTO Kft. (3587 Tiszapalkonya, Árpád út 1.) ajánlattevő érvényes ajánlatát. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a közbeszerzési eljárásban a PERACTO Kft. ajánlattevő kerül megjelölésre az eljárás nyerteseként, és vele a szerződéskötési moratórium leteltét követően a szerződés megköthető.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A Kbt. 27.§ (5) bekezdése szerint testületi döntéshozatal esetén név szerinti szavazást kell alkalmazni.

 

A Képviselő-testület név szerinti szavazással:

dr. Gulyás Mihály polgármester: IGEN

Vona Tamás alpolgármester: IGEN

Karaffa Gábor települési képviselő: IGEN

Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő: IGEN

Tóth Béla települési képviselő: IGEN

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

26/2024.(IV.25.) határozata

a „Napközi Otthonos Tálalókonyha korszerűsítése” közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület név szerinti szavazással hozott döntésével megállapítja, hogy a Sajószöged Községi Önkormányzat (3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.) által megindított Napközi Otthonos Tálalókonyha korszerűsítésetárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, uniós értékhatár alatti, nyílt (Kbt. 112. § (1) b) bekezdése alapján) közbeszerzési eljárás eredményes.

 

 1. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület megállapítja, hogy a PERACTO Kft. (3587 Tiszapalkonya Árpád Út 1.) Ajánlattevő által benyújtott ajánlat hiánypótlást követőenmegfelelő és érvényes.

 

 1. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület megállapítja, hogy a Norvex Kft. (3580 Tiszaújváros Rózsa Utca 16.1.) Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen.

 

 1. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület megállapítja, hogy a Révisz Kft. (3900 Szerencs Déli Ipartelep 2155.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (2) bek. alapján érvénytelen.

 

 1. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület megállapítja, hogy a BRSD Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3519 Miskolc Tanító Utca 9.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen.

 

 1. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület megállapítja, hogy a MÓNUSZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3758 Jósvafő Rákóczi Ferenc Utca 4.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen.

 

 1. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület megállapítja, hogy a NORUM Építő Kft.
  (3580 Tiszaújváros Zagyvagyi Béla Út 599/42
  .) ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen.

 

 1. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület megállapítja, hogy a Reál-Ber Építőipari Kft. (3580 Tiszaújváros Szent István Út 78.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen.

 

 1. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület megállapítja, hogy a JD Bau 2014 Kft. (3555 Harsány Jókai Mór Utca 14.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (2) bek. alapján érvénytelen.

 

 1. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület megállapítja, hogy a Bihar Generál Építő Kft. (4030 Debrecen Hárs Utca 25) ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen.

 1. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárásban a PERACTO Kft. (3587 Tiszapalkonya Árpád Út 1.) Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot (1000 pont, értéke nettó 90 436 303.-Ft). Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, mivel az ajánlattevő által benyújtott ajánlat, hiánypótlás, továbbá a benyújtott igazolások és nyilatkozatok vizsgálata alapján megfelel az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek, továbbá az ajánlattevő vonatkozásában kizáró ok nem áll fenn.

 

 1. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárásban aPERACTO Kft. (3587 Tiszapalkonya Árpád Út 1.) ajánlattevő kerül megjelölésre az eljárás nyerteseként és vele a szerződéskötési moratórium leteltét követően a szerződés megköthető, és felhatalmazza polgármesterét a Szerződés aláírására.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 

 1. Javaslat Szavazatszámláló Bizottság új tagjainak megválasztásáról.

Előterjesztő: dr. Boros István HVI vezető

dr. Boros István HVI vezető: Javaslom a kiküldött határozati javaslat elfogadását.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

27/2024.(IV.25.) határozata

Szavazatszámláló Bizottság új tagjainak megválasztásáról

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szavazatszámláló Bizottság

 1. új tagjának

 1. Árvai Éva (Ady Endre út 77.)

 2. Ujlaki-Varga Beatrix (Ady Endre út 57.)

 3. Tóthné Csörsz Krisztina (Toldi út 1.)

Sajószögedi lakosokat megválasztja.

 

Felelős: dr. Boros István HVI vezető

Határidő: azonnal

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

28/2024.(IV.25.) határozata

a Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztásáról

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Helyi Választási Bizottság póttagjának Dobos Beáta (Kossuth út 4/A) Sajószögedi lakost megválasztja.

 

Felelős: dr. Boros István HVI vezető

Határidő: azonnal

 

 1. Javaslat a Sajószögedi 0122/9 hrsz-ú külterületi ingatlan eladásáról.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Erről már 2021-ben döntött a Képviselő-testület a 65/2021. (IX.23.) határozattal. Eddig tartott az út megszüntetésére vonatkozó eljárás és az átminősítés. Az ingatlant a törzsvagyonból kivontuk, így forgalomképessé vált.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

29/2024.(IV.25.) határozata

a Sajószögedi 0122/9 hrsz-ú külterületi ingatlan eladásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 0122/9 hrsz-ú, 1786 m2 térmértékű kivett, beépítetlen területet 1.250.200 HUF + ÁFA, azaz egymillió-kétszázötvenezer-kétszáz forintért eladja a NES North Energy System Zrt. (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály út 3. 1/3.) gazdasági társaságnak.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 1. Egyebek

 

Karaffa Gábor települési képviselő: Az iskolával kapcsolatban az első osztályosok beíratása már megtörtént. Érdekelne, hogy hány körzetes és mennyi körzeten kívüli gyereket írattak be.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Közérdekű adatigényléssel fordulhatunk az iskolához, egyébként az igazgató asszony szeptemberben szokott egy tanévkezdési összefoglalót küldeni erről.

 

Vona Tamás alpolgármester: Támogatom a javaslatot. Jó lenne tisztán látni, hogy jó mederben folyik tovább az együttműködés. Kérjük ki adatigényléssel a létszámadatokat.

Tóth Béla települési képviselő: Az óvodából hány gyerek megy a Sajószögedi Iskolába?

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Gyanítom, hogy az oviskola idén már nem fog működni az eddigi formában. Az intézményvezetőtől megkérjük a tanköteles óvodások létszámát.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

30/2024.(IV.25.) határozata

a Sajószögedi KÁIAMI-ba felvett első osztályokra vonatkozó közérdekű adatigénylésről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy közérdekű adatigénylés után tájékoztassa a Képviselő-testületet arról, hogy a 2024/2025 tanévre felvett első osztályos tanulók közül mennyi a kötelező-felvételi körzethatáron kívülről érkező első osztályba felvett tanulók száma, és mennyi a sajószögedi, sajóörösi és muhisi tanulók száma.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző