Sajószöged Önkormányzat

Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-én megtartott üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Fenyvesi Rudolfné, Kovács József, Kovács László, Mihalcsik Balázsné, Okváth Dezsőné, Tóth József, Vona Tamás, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Igazoltan hiányzik: Bakos Gábor települési képviselő

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 9 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Tájékoztató a LEADER program végrehajtásáról

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

                Csikász Gábor a helyi kistérségi iroda vezetője

2./ Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2007. évi munkájáról, javaslat a

     Művelődési Ház és Könyvtár 2008. évi munkatervének elfogadására, javaslat a

     2008. évi községi rendezvények megünneplésére.

     Előterjesztő: Ládi Balázsné intézményvezető

                Ládi Balázs polgármester

3./ Javaslat Sajószöged Önkormányzat 2008. évi költségvetés tervezetének első fordulóban

      történő megtárgyalására és a Községüzemeltetési Kft. 2008. évi üzleti tervének

      elfogadására

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

                 Tóth Károly ügyvezető igazgató

4./ Javaslat a Képviselő-testület 2008. I. félévi munkatervére

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

5./ Javaslat a közműves ivóvízellátásról, a közkifolyók vízhasználatáról és az ivóvíz

     díjának megállapításáról szóló 7/2003./V.29./sz. KT rendelet, valamint a települési

     folyékony hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezéséről szóló 20/2002./XII.19./sz.

     KT. rendelet módosítására

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

6./ Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2001.(I.31.)sz. rendelet

      módosítására.

     Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

7./ Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok kiegészítésére

Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

8./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

- 2 -

1./ Napirend: Tájékoztató a LEADER program végrehajtásáról

Ládi Balázs polgármester köszöntötte Csikász Gábort, a Helyi Vidékfejlesztési Iroda vezetőjét, és a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulása munkatársát és felkérte a LEADER program ismertetésére.

Csikász Gábor: Örömmel mondhatom, hogy a Dél-borsodi Akciócsoport bejutott a program III. fordulójába. Decemberben megválasztottuk a tervezés-koordinációs csoportot, melynek feladata a helyi vidékfejlesztési stratégia elkészítése, ami alapján a pályázatok kiírása történik majd. A tervezésre 120 nap áll rendelkezésünkre. A nyert pályázati összegből legalább 75%-ot fejlesztésre kell felhasználni. A pályázatokról tudnunk kell, hogy általában utófinanszírozásúak, önerővel mindenképp rendelkezni kell. A programmal kapcsolatos minden anyag bárki számára megtekinthető és elérhető a Társulás honlapján.

Ládi Balázs polgármester: az ASZT-A lett a civil szféra képviselője. Felkérem Kovács József urat, a szervezet elnökét tájékoztassa a testületet.

Kovács József: Köszönöm a csapat nevében is a megtiszteltetést. A tervezés-koordinációs csoport lelkes tagokból áll, a rendelkezésünkre álló 120 napot beütemeztük. Fontos, hogy a tanácskozási joggal rendelkező csoporttagok is minél nagyobb számban jelenjenek meg az üléseken.

Ládi Balázs polgármester: Településenként benyújtható tíz ötlet, összesen 150 projektet jelent a térségünkből. Nyilván nem mindegyik lesz nyertes, ezért nagyon fontos hogy minél jobban elkészített pályázatot tudjunk benyújtani.

Tóth József: Hogyan kerültek megválasztásra a tervezés-koordinációs csoport tagjai?

Csikász Gábor: Az akciócsoport minden települését meghívtuk, de csupán 87 fő jelent meg, s a rendeleti kitételeknek megfelelő embereket jelölt a csoport. Jogszabály határozza meg, hogy mivel kell rendelkeznie egy tagnak, vagy vezetőnek.

Ládi Balázs polgármester: Köszönöm Csikász Gábornak a megjelenést, és a kimerítő tájékoztatást.

A Képviselő-testület a LEADER program végrehajtásáról szóló tájékoztatót

egyhangúlag elfogadta.

2./ Napirend: Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2007. évi munkájáról, javaslat a Művelődési Ház és Könyvtár 2008. évi munkatervének elfogadására, javaslat a 2008. évi községi rendezvények megünneplésére.

Ládi Balázs polgármester elmondta, hogy az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság ülésén tárgyalta a napirendet, és felkérte Vona Tamást, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a Bizottság álláspontjáról.

Vona Tamás: a Bizottság tagjai a Művelődési Ház és Könyvtár 2008. évi munkatervét gazdag és jól szervezett programnak tekinti és elfogadásra javasolja.

- 3 -

Ládi Balázsné intézményvezető írásban kiadott anyagához szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a tavalyi évhez hasonlóan 2008. évben is a munkatervnek megfelelően, a helyi igényekhez igazodva, széles körben szeretnének programokat biztosítani a lakosok számára, szorosan együttműködve a civil szervezetekkel. A programokat már egyeztettük a Kulturális Bizottsággal. Az idei év a reneszánsz éve, és intézményünk is igyekszik majd programjaival emlékezni a korra.

Mihalcsik Balázsné: Örömmel tapasztalom, hogy sokan veszik igénybe az internetet, és a könyvtár szolgáltatásait. A Művelődési Házban színvonalas, jó programok lesznek az idei évben is.

Kovács József: Egyet értek az előttem szólókkal, viszont javasolnám hogy a vásárok ne érjenek véget délben, hanem tartsanak délután is, ha van rá mód és igény.

Ládi Balázsné: Próbáltuk már az elmúlt évben néhányszor, de azt tapasztaltuk, hogy kevés volt az érdeklődő, a kereskedőnek nem érte meg maradni.

Okváth Dezsőné: A 2007-es év során a Népdalkör 12 alkalommal szerepelt, az idei programból is kivesszük a részünket. Szeretnénk, ha a reneszánsz év minél sikeresebb lenne. Köszönjük a Népdalkör nevében az Önkormányzat támogatását, és a próbához biztosított helyet.

Vona Tamás: A rendezvényeken sok óvodás és iskolás gyermek szerepel. A bizottsági ülésünkön a két intézményvezetővel egyeztettük a programokat, időpontokat. A Népdalkör óvodásokkal bővítése nagyon jó ötlet volt, sokan érdeklődnek iránta.

Ládi Balázs polgármester: javaslom, hogy a Falunap megrendezésére az anyagban megjelenttől eltérően augusztus 1-2-án kerüljön sor, tekintettel a tiszaújvárosi rendezvényekre és az Olimpiára.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendeddel kapcsolatban

egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

határozatokat hozta:

1/2008.(I. 31.) 355. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Művelődési Ház és Könyvtár 2007. évi beszámolójának,

            és 2008. évi munkatervének elfogadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi Falunap megrendezésére 2008. augusztus 1-2. napját elfogadta.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

          Ládi Balázsné intézményvezető

Határidő: azonnal

- 4 -

2/2008.(I. 31.) 355. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Művelődési Ház és Könyvtár 2007. évi beszámolójának,

            és 2008. évi munkatervének elfogadása

a.) Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Művelődési Ház és

     Könyvtár 2007. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

b.) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2008. évi

     munkatervét jóváhagyja. /Munkaterv a jegyzőkönyvhöz csatolva./

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

          Ládi Balázsné intézményvezető

Határidő: azonnal, ill. 2008. 12. 31.

3./ Napirend: Javaslat Sajószöged Önkormányzat 2008. évi költségvetés tervezetének első fordulóban történő megtárgyalására és a Községüzemeltetési Kft. 2008. évi üzleti tervének elfogadására

Ládi Balázs polgármester: a költségvetésről szóló tervezetet nem kell a mai ülésen elfogadnia a testületnek, első olvasatban tárgyaljuk és a februári ülésen újratárgyaljuk. Nem valószínű hogy jelentős változás, módosítás bekövetkezik addig, de kisebb módosítások előfordulhatnak.

Vaszilkó Tiborné . Elmondta, hogy az intézményi költségvetés 17 millió forinttal kevesebb a tavalyinál, majd ismertette az általános iskola költségvetés tervezetét, lebontva hogy mennyi fenntartói támogatásra lesz szüksége az iskolának.

Tóth József: Tényszámok vannak előttünk, a Pénzügyi Bizottság egyetértett az előterjesztéssel és elfogadásra javasolja azt.

Ládi Balázs polgármester: A tavalyi normatív támogatás helyébe csoportokra lebontott, teljesítményarányos támogatás lép. Csoportonként létszámban nem érjük el a maximumot, így nem kaphatunk 100%-os támogatást sem. Nem tartom ezt igazságosnak, hiszen a tanár ugyanúgy készül fel húsz diák oktatására is mint huszonötre.

Sajnos felújításra nem sok lehetőség van, bár a nyílászárók cseréjét jövő évre mindenképp be kell terveznünk.

Kovács József: A felújítás fontos, de szerencse hogy legalább balesetveszélyesnek nem mondhatóak az intézmények épületei.

Ládi Balázs polgármester: Az önkormányzat költségvetését a takarékosság jellemzi. Be kellett terveznünk az illetményalap növelését is. A vállalt kötelezettségeket tudjuk teljesíteni, nagy változás a tavalyihoz képest nem következett be. Ládi Balázs polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a bevételek és kiadások alakulásáról.

- 5 -

Tóth József: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, a polgármester úr kimerítő tájékoztatást nyújtott nekünk, ha Nagycsécsen elfogadják az általános iskola tervezetét, akkor a testület februári ülésén elfogadásra tudjuk javasolni az önkormányzat költségvetését.

Kovács József: a LEADER programhoz szükséges saját erőt miből tudjuk biztosítani?

Ládi Balázs polgármester: építési telkek eladásából minimum 19 millió forint bevétellel számolunk, mely mint önerő szerepel majd.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendeddel kapcsolatban

egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

határozatot hozta:

3/2008.(I. 31.) 348. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: a 2008. évi költségvetés tervezése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi

költségvetésének tervezetét további tárgyalásra alkalmasnak tarja és a

Pénzügyi Bizottságnak átadja.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

Ládi Balázs polgármester felkérte Tóth Károlyt a Községüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy ismertesse a Kft. üzleti tervét.

Tóth Károly az írásos tájékoztató szóbeli kiegészítéseként elmondta, hogy az üzleti terv tartalmazza az elvégzendő feladatokat és a biztonságos működéshez szükséges pénzösszegeket. A Kft. alapvető feladatköre nem változott a tavalyi évhez képest.

A telephelyen a szociális, irodai helyiség nincs használható állapotban, teljes felújítása szükséges. A meglévő alkalmazottak jobb szakemberekre történő cseréjét tervezzük februárra.

Tóth József: Jónak találta a Pénzügyi Bizottság a beszámolót és az épület korszerűsítésére szükség van, ezek a lépések kimozdítják a Kft-t a holtpontról. A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.

Mihalcsik Balázsné: a tavaszi munkák közeledtével felmerül a kérdés, hogy a szükséges gépek rendelkezésre állnak-e?

Tóth Károly: a GCB jó állapotban van, a decemberben vásárolt IFA kiváltotta a régi rosszat. Ez a községben végzendő munkákhoz megfelelő. A kisgépek beszerzése folyamatban van. Esetleg szórógépre lenne szükség, amelyet a gépeinkre fel lehet szerelni, hogy a téli időszakban az érdesítőanyag szórása biztosítható legyen.

- 6 -

Kovács József: A lakosságnak továbbra is gondot jelent a zöldhulladék elhelyezése. A Kft. be tudná fogadni ezeket a hulladékokat?

Ládi Balázs polgármester: A tervezett beszerzéseknél hiányolom a Multi-car-t, jóval egyszerűbben lehetett alkalmazni kisebb feladatokra, mint a nagy teljesítményű GCB-t.

A zöldhulladékkal kapcsolatban elképzelhető, hogy akciót kellene hirdetnünk. Külső vállalkozót is kereshetnénk.

Az irodahelyiség felújításához a rendelkezésünkre álló 4 millió forint természetesen nem elég. Azt saját erőnek tekintjük, és megpróbálunk pályázni a felújításra.

Tóth József: Egy kisgépnek szerintem is hasznát vennénk, be kellene terveznünk.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendeddel kapcsolatban

egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

határozatot hozta:

4/2008.(I. 31.) 354. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Községüzemeltetési Kft. 2008. évi üzleti terve

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged Önkormányzat

Községüzemeltetési Kft. 2008. évi üzleti tervére vonatkozó tervezetet további

tárgyalásra alkalmasnak tartja és a Pénzügyi Bizottságnak átadja azzal, hogy

kerüljön bele egy Multi-car gépkocsi vásárlása.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

4./ Napirend: Javaslat a Képviselő-testület 2008. I. félévi munkatervére

Kovács József: Az Ügyrendi Bizottság által javasolt módosításokkal kiegészült a munkaterv, a bizottság elfogadásra javasolja a munkatervet.

Vona Tamás: a Kulturális Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a munkatervet.

Ládi Balázs polgármester elmondta, hogy a munkaterv tartalmazza a jogszabályokban előírt, kötelező napirendeket majd ismertette a lakossággal a képviselő-testület I. félévi munkatervét, és a képviselők fogadóóráját.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendeddel kapcsolatban

egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

határozatot hozta:

- 7 -

5/2008.(I. 31.) 353. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A képviselő-testület 2008. I. félévi munkatervének elfogadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

2008. I. félévi munkatervét elfogadta.

/Munkaterv a jegyzőkönyvhöz csatolva./

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

5./ Napirend: Javaslat a közműves ivóvízellátásról, a közkifolyók vízhasználatáról és az ivóvíz díjának megállapításáról szóló 7/2003./V.29./sz. KT rendelet, valamint a települési folyékony hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezéséről szóló 20/2002./XII.19./sz. KT. rendelet módosítására

Ládi Balázs polgármester ismertette a Tiszaszolg 2004. Kft. ivóvíz- és szennyvízdíjra vonatkozó ajánlását, az emelés indokait és azt hogy a megyében néhány nagyobb településen hogyan alakulnak az árak. Az ajánlat szerint 2008. évben az ivóvíz díja 194-Ft/m3+áfa, a szennyvíz díja 272,-Ft/m3+áfa, a települési folyékony hulladék elszállításának díja: 4 m³-es tartály esetén 4 900,-Ft/tartály+áfa; 6 m³-es tartály esetén 6 000,-Ft/tartály+áfa, 8 m³-es tartály esetén 6 700,-Ft/tartály+áfa lenne. Az árképzés a jogi előírásoknak megfelelő.

Tóth József: a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta, a díjak korrektek, a többségi tulajdonos már elfogadta, ezért a Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a közműves ivóvízellátásról,

a közkifolyók vízhasználatáról és az ivóvíz díjának megállapításáról szóló

7/2003.(V.29.)sz. KT rendelet módosításáról szóló 1/2008.(I.31.)sz. rendeletét.

/A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a települési folyékony hulladék

gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezéséről szóló 20/2002.(XII.19.) sz. KT. rendelet módosításáról szóló 2/2008.(I.31.) sz. rendeletét.

/A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

6./ Napirend: Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2001.(I.31.)sz. rendelet módosítására.

dr. Boros István jegyző: A szociális törvény módosításából következik, hogy a rendeletünket is módosítani kell. A szociális támogatások jövedelemhez vannak kötve. A kérelem benyújtását megelőző három hónap helyett egy hónap jövedelmét kell ezentúl figyelembe venni, vállalkozóknál pedig 12 hónap egy havi átlagát. Másik módosítás az étkeztetéshez kapcsolódik szociális rászorultság esetén jövedelemhatár vizsgálata nélkül kell megállapítani az ellátást, ezért a jövedelemvizsgálatra vonatkozó részt hatályon kívül kell helyezni.

Kérem a testületet, az előterjesztés szerint fogadja el a rendeletmódosítást.

- 8 -

Dr. Wirtz Ferenc: A Szociális Bizottság ülésén tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal,

                ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a szociális ellátások

szabályairól szóló 6/2001.(I.31.) sz. KT. rendelet módosításáról

szóló 3/2008.(I.31.) sz. rendeletét.

                    /A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

7./ Napirend: Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok kiegészítésére

dr. Boros István jegyző: a választási eljárásról szóló törvény módosítása szerint az igazolással szavazás lebonyolítására kijelölt szavazatszámláló bizottságnak legalább hét tagból kell állni, ezért a II. sz. Szavazatszámláló bizottságot javaslom kiegészíteni három fővel, akik hozzájárultak ahhoz, hogy megválasztásukról nyílt ülésen tárgyaljon a képviselő-testület. Ezek a személyek: - Pető Attiláné

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendeddel kapcsolatban

egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

határozatot hozta:

6/2008.(I. 31.) 18. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A II. sz. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak bővítése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a II. sz. Szavazatszámláló Bizottság

póttagjainak Pető Attiláné Sajószöged, Széchenyi út 19. sz., Dobos Anna

Tiszaújváros, József Attila út 37.az. és Móriczné Vinnai Beatrix Sajóörös,

Jókai út 16/A. sz. lakosokkal történő bővítéséről döntött.

A testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

8./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a)

dr. Boros István jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a hivatal az előző évhez hasonlóan pályázatot nyújtott be a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz 20 fő óvodás és iskolás korú gyermek étkeztetésére. Ehhez a 10% önrészt (gyermekenként 7 500 forint/év) az Alapítvány támogatásként tudja fogadni. Jelentős mennyiségű hideg élelmet kapnak a gyermekek, ezért javaslom a pályázati önerő támogatásként történő utalását az Alapítvány számára.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendeddel kapcsolatban

egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

határozatot hozta:

- 9 -

7/2008.(I. 31.) 135. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyermekétkeztetési Alapítvány támogatása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a Gyermekétkezetési

Alapítvány által kiírt „Mindenki ebédel 2007.” pályázathoz szükséges 150.000,-Ft,

azaz Egyszázötvenezer forint önrészt vissza nem térítendő alapítványi támogatás jogcímen

biztosítja.

A testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

b)

Vona Tamás: a Vasút út mögötti zártkertekben lakók kérték az ivóvízhálózat kiépítését, ha jól tudom kérelmüket már benyújtották a Polgármesteri Hivatalban és önrészt is vállalnának.

A Dominó Ételbár mögötti földút betonozását javasolnám, nagyon kátyús, saras esős időben, s csak a környező rendezett utakra hordódik fel a sár róla.

Mihalcsik Balázsné: Lakosok kérték továbbítsam, hogy szeretnék a Vasút úton keletkezett kátyúk megszűntetését.

Ládi Balázs polgármester: A Vasút úttal párhuzamos út vízhálózat kiépítéséről költségvetést készíttettem. Nem zárkózunk el a kezdeményezéstől de valószínűleg az érintettek nem fogják vállalni a költségeket, hiszen közel négy millió forintos beruházásról van szó, és a zártkerti ingatlanokra sajnos nem lehet támogatást szerezni.

A földútról beszéltünk Tóth Károllyal, a megléte fontos mert csökkenti a balesetveszélyt, a munkagépeknek így nem kell a főút forgalmát zavarni, hátráltatni. A Kft. meg fogja csinálni az utat.

A vasút úti kátyúkról tudok, be van terezve a helyreállításuk.

Ládi Balázs polgármester: jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani Dr. Wirtz Ferenc települési képviselőt, aki hozzájárult a nyílt ülésen történő szavazáshoz.

        A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

        Ládi Balázs        dr. Boros István        Dr. Wirtz Ferenc

        polgármester        jegyző        jegyzőkönyv-hitelesítő