Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. január 26-án megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester Dr. Lukács Fatime, Tóth Béla, Karaffa Gábor, Orliczki Frigyes Ferencné, Varga Viktor települési képviselők.

 

Meghívottként jelen van: Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató Boros István címzetes főjegyző.

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

1/2023.(I.26.) sz. K.T. határozat a Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi munkájának beszámolójáról

2/2023.(I.26.) sz. K.T. határozat a Képviselő-testület 2023. I. félévi munkatervének elfogadásáról

3/2023.(I.26.) sz. K.T. határozat A polgármester 2023. évi szabadságának ütemezéséről

4/2023.(I.26.) sz. K.T. határozat a napköziotthonos óvoda nyári zárva tartásáról

5/2023.(I.26.) sz. K.T. határozat a bölcsőde nyári zárvar tartásáról

6/2023.(I.26.) sz. K.T a sajószögedi újszülöttek támogatásáról

7/2023.(I.26.) sz. K.T A lakossági LED csereprogram megvalósításáról

8/2023.(I.26.) sz. K.T ÉRV Zrt. és a Magyar Posta Zrt. között partneri szerződés megkötéséről

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

 1. melléklet: beszámoló és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

 2. melléklet: előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

 3. melléklet: előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

 4. melléklet: határozati javaslat az 4. napirendi ponthoz

 5. melléklet: előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

 6. melléklet: tájékoztatás a 6. napirendi ponthoz

 7. melléklet: határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz

 8. melléklet: partneri szerződés a 7. napirendi ponthoz

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

Napirend:

1./ Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi munkájáról, javaslat az Önkormányzat

2023. évi rendezvénytervére.

Előterjesztő: Bánné Bodolai Marianna ÁMK Igazgató

dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Javaslat a Képviselő-testület 2023. I. félévi munkatervére

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Javaslat a polgármester 2023. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

4./ Javaslat

 1. az óvoda és a bölcsőde nyári zárva tartására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 1. az ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./ Javaslat a sajószögedi újszülöttek támogatására

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

6./ Tájékoztatás a közvilágítás korszerűsítésének befejezéséről.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

7./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi munkájáról.

 

Bánné Bodolai Marianna ÁMK Igazgató: A kiküldött előterjesztést nem kívánta kiegészíteni megköszönte a Könyvtár és a Művelődési Ház működését biztosító Önkormányzatnak az elmúlt évi anyagi támogatását.

Kérte a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, amennyiben beszámolóját megfelelőnek tartják, elfogadni szíveskedjenek.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

1/2023.(I.26.) határozata

a Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi munkájának beszámolójáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja, a 2023. évre tervezett programjait jóváhagyja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

2./Napirend: Javaslat a Képviselő-testület 2023. I. félévi munkatervére

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Ismertette az első félévi munkatervet.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2/2023.(I.26.) határozata

a Képviselő-testület 2023. I. félévi munkatervének elfogadása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. I. félévi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

 

 1. Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

 2. Határidő: azonnal

 

3./Napirend: Javaslat a polgármester 2023. évi szabadságának ütemezésére

 

dr. Gulyás Mihály polgármester jelezte a személyes érintettségét a napirenddel kapcsolatban.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A III. hónapban tervezett szabadságot cseréltük mivel az előző évből áthozott szabadságot márciusig kell kivenni.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 6 igen szavazattal, és 1 fő tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

3/2023.(I.26.) határozata

a polgármester 2023. évi szabadságának ütemezésére

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2023. évi szabadságának ütemezését e határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

4./Napirend:

az óvoda és a bölcsőde nyári zárva tartása

dr. Boros István címzetes főjegyző: A két intézmény összehangolta a nyári zárvatartást a konyhával együtt. Az óvoda az elmúlt éveknek megfelelően a sajóörösi óvódával is egyeztetett, fogadni tudják egymás gyerekeit. A bölcsödében tavaly volt az első nyári zárvatartás, a szülök nem igényeltek ügyeletet, az intézményvezető idén is felméri az igényeket és ha szükséges egy csoportban fogadják a kicsiket a zárvatartás alatt is.

 

 

Varga Viktor települési képviselő: Ezzel egészítsük ki a határozati javaslatot, hogy a bölcsődevezető asszony mérje fel a szülök körében, hogy kinek van igénye az ügyeletre.

 

A Képviselő-testület a javaslattal egyhangúan egyetértett.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

4/2023.(I.26.) határozata

a sajószögedi Óvoda nyári zárvatartása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha óvodai intézményegységében a nyári zárvatartás időpontját 2023. július 17 – 2023. augusztus 11. napja között határozza meg.

A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az Óvoda nyári zárvatartásának időpontjáról tájékoztassa a szülőket.

 

Felelős: Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató

Határidő: 2023. február 15.

 

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

5/2023.(I.26.) határozata

a sajószögedi Bölcsőde nyári zárvatartása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde

nyári zárvatartás időpontját 2023. július 17 – 2023. augusztus 11. napja között határozza meg.

A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a Bölcsőde nyári zárvatartásának időpontjáról tájékoztassa a szülőket azzal, hogy a nyári zárvatartás alatt is igényelhetik a bölcsődei ellátást, egy összevont csoportban erről a bölcsőde gondoskodni fog.

 

Felelős: Árvai Éva bölcsődevezető

Határidő: 2023. február 15.

 

 1. az ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásáról

 

dr. Gulyás Mihály polgármester:Az intézmény átszervezése miatt a „könyvtár” kikerült az SzMSz-ből, ezeket a részeket sárgával jeleztük.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

A Képviselő-testület ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyta.

 

5./Napirend: Javaslat a sajószögedi újszülöttek támogatására

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Tavaly vezettük be ezt az önként vállalt feladatot és 13 újszülött családja kapott „babacsomagot” 30.000 forint értékben. Idén ötezer forinttal javasoljuk megemelni az összeget.

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

6/2023.(I.26.) határozata

a sajószögedi újszülöttek támogatásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésének szociális előirányzata terhére

 1. A Sajószögeden lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 2023. január 01 – december 31. között született gyermekek törvényes képviselői számára bruttó 35.000 Ft értékű természetbeni támogatást (a továbbiakban: babacsomag) nyújt.

 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy – a védőnő bevonásával – gondoskodjon a babacsomag összeállításáról és a jogosultak részére történő eljuttatásáról, legkésőbb az újszülött hat hónapos koráig.

 3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítésénél jelen döntéshez kapcsolódó kiadásokat vegye figyelembe.


Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: folyamatos

 

6./Napirend: Tájékoztatás a közvilágítás korszerűsítésének befejezéséről.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: 336 db LED lámpatest került felszerelésre eddig. A Sugár út végén két rossz állapotban lévő közvilágítási betonoszlop cseréje szükséges (MVM-ÉMÁSZ-nak jelezve, utána itt is felszerelésre kerülnek a LED-ek).

Két helyen a közvilágítási szál hiányzik az oszlopról (Csokonai vége, Kossuth út vége) itt is LED lesz, plusz még 12 db meglévő oszlopon lesz bővítés, a lámpatestek megrendelése megtörtént.

 

A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

 

 

7./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Felvettük a kapcsolatot az ingyenes lakossági Led csereprogramot meghirdető CYEB Energiakereskedő Kft.-vel. Annyi a kérésük, hogy a lakosság felé történő kommunikácó és ezzel párhuzamosan a lakossági regisztráció az app.ledcsere.hu felületükön június 1. napját követően történjen, ennyi idő kell a szerződés átfutására és a honlap átállítására. A részletekről a lakosságot időben tájékoztatni fogjuk.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

7/2023.(I.26.) határozata

A lakossági LED csereprogram megvalósításáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a környezettudatosság fejlesztése és az energiatakarékosság biztosítása érdekében, Sajószöged Községi Önkormányzat partnerként csatlakozik a CYEB nyilvántartott magyar energiakereskedő által indított „LAKOSSÁGI LED PROGRAM”-hoz.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a lakossági program végrehajtására vonatkozó együttműködési megállapodás aláírására.

 

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal, illetve 2023. augusztus 31.

 

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: ismertette az ÉRV Zrt. előterjesztését és a megállapodás-tervezetet a Magyar Posta Zrt-vel kötendő partneri szerződésről.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2023.(I.26.) határozata

ÉRV Zrt. és a Magyar Posta Zrt. között partneri szerződés megkötéséről

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az ÉRV Zrt. a Magyar Posta Zrt-vel partneri szerződést kössön a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző