SAJÓSZÖGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

 

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzat rendelet 27. § (3) bekezdése c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

 

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § 1(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését:

 

 

280 353 110 Ft költségvetési bevétellel

318 500 540 Ft költségvetési kiadással

  - 38 147 430 Ft költségvetési egyenleggel

  ebből 38 147 430 Ft működési hiánnyal

 

állapítja meg.

(2) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá forgatási célú belföldi értékpapírok visszaváltását rendeli el.

(3)        Az Önkormányzat a kiadások között 5 000 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza.

 

 

1Módosította a 7/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2017.05.30-tól.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(5) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(6)        A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

 

3. A költségvetés részletezése

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)        A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs (3. melléklet).

(2)        Az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése a 4. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat 2016. éviben adósságot keletkeztető fejlesztési célokat az 5. mellékletnek megfelelően nem tervez megvalósítani.

(4)        Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezése a 6. melléklet szerint.

(5)        Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint.

(6)        Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. mellékletnek szerint nem tervez megvalósítani.

(7)        A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások Önkormányzati, Polgármesteri Hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlása, és az éves (tervezett) létszám előirányzat és a közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontása a 9.1., 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3., mellékletek szerint.

 

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1)         Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)        A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

 (3)        Az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétben, forgatási célú értékpapírban (tőkegarantált pénzpiaci alapban) és az állam által kibocsátott államilag garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírban történő elhelyezéséről a polgármester dönt.

(4)        Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

 

 

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a Képviselő-testület, a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításról a polgármester dönt.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai egymás között átcsoportosíthatók.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4)        A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5)        Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6)        A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.


6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1)        A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2)        A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3)        A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1)        Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)        Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik.

 

 

 

8. Záró rendelkezések

 

8. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2016. január 01.-től kell alkalmazni.

 

 

 dr. Boros István                                        dr. Gulyás Mihály         címzetes főjegyző                                 polgármester

 

 

 

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2016. február 26.

 

Sajószöged, 2016. február 26.

 

 

  dr. Boros István

  címzetes főjegyző

        

A melléklet ide kattintva megtekinthető!