Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjakról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdése a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § (1) Az Önkormányzat által fenntartott intézményekben biztosított ellátásért az alábbi térítési díjat kell fizetni:

 

           

        Óvoda         napi háromszori étkezés térítési díja                        355         Ft/nap/fő

           

        Általános         iskola

           

        napi         háromszori étkezés térítési díja                        375 Ft/nap/fő

           

        tízórai+ebéd         térítési díja                                        348 Ft/nap/fő

           

        ebéd         térítési díja                                                321 Ft/nap/fő

           

        Házi         segítségnyújtás intézményi térítési díja                        715 Ft/óra

           

        Szociális         étkeztetés (ebéd) intézményi térítési díja:                508 Ft/fő/nap

           

        A         szociális étkeztetés (ebéd) kiszállításáért fizetendő

térítési díj:                                                        179 Ft/nap

           

        Óvodai         dolgozók térítési díja                                        422,-Ft/nap.

 

(2) A térítési díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

 

2. § (1) Önkormányzati hozzájárulás a sajószögedi óvodába beíratott normatív vagy az Önkormányzat által megállapított térítési díjkedvezményben nem részesülő óvodások után 89 Ft/nap/fő, az Önkormányzat által megállapított térítési díjkedvezményben részesülő óvodások után az önkormányzati hozzájárulás 44 Ft/nap/fő.

 

(2) Önkormányzati hozzájárulás a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

 

           

        normatív         vagy az Önkormányzat által megállapított térítési         díjkedvezményben nem         részesülő tanulói részére:

 

           

        háromszori         étkezés esetén                87 Ft/nap/fő

           

        kétszeri         étkezés esetén                         83 Ft/nap/fő

           

        egyszeri         étkezés esetén                 77 Ft/nap/fő

 

           

        50         %-os normatív vagy az Önkormányzat által megállapított         térítési díjkedvezményben részesülő tanulói részére:

 

           

        háromszori         étkezés esetén                43 Ft/nap/fő

           

        kétszeri         étkezés esetén                41 Ft/nap/fő

           

        egyszeri         étkezés esetén                38 Ft/nap/fő

 

(3) a) Az 1. § 3-5. pontjában meghatározott ellátások után fizetendő személyi díjak

        csökkentésének szabályait e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

 

    b) A házi segítségnyújtás egy órát meghaladó időtartamát térítésmentesen biztosítja

       az Önkormányzat.

 

(4) a) A közszolgálati jogviszonyból nyugdíjba vonultak ebédjének térítési díjához

         jövedelmüktől függetlenül az Önkormányzat 150 Ft/nap térítési díj hozzájárulást

         biztosít.

 

 

 

b) Az étkeztetést igénybe vevő Sajószöged Község Önkormányzatánál, intézményeinél és gazdasági társaságánál jogviszonyban álló munkavállalók térítési díjához 250,-Ft/nap hozzájárulást biztosít jövedelmüktől függetlenül az Önkormányzat.

 

 

3. § (1) Ez a rendelet 2017. március 1.-én lép hatályba.

    

(2) Hatályát veszti Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az intézményi térítési díjakról szóló 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete.

 

 

dr. Gulyás Mihály                                                dr. Boros István

    polgármester                                                címzetes főjegyző

 

 

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2017. február 28.

 

Sajószöged, 2017. február 28.

 

   dr. Boros István

  címzetes főjegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

        melléklet         

az intézményi térítési díjakról szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

 

Szociális                         étkeztetés

 

Kedvezmény:

0-36.000,-Ft                         alatti jövedelem esetén

80%

36.001,-Ft                         - 48.000,-Ft között

70%

48.001,-Ft                         - 58.000,-Ft között

50%

58.001,-Ft                         - 70.000,-Ft között

30%

70.001,-Ft                         - 85.500,-Ft között

10%

85.501,-                         Ft felett

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

             1

        
                
                                

Ebéd                                         kiszállítás

 

Kedvezmény:

0                                         - 46.000,-Ft alatti jövedelem esetén

90%

46.001,-Ft                                         – 58.000,-Ft között

80%

58.001,-Ft                                         – 90.000,-Ft között

60%

90.001,-Ft                                         – 120.000,-Ft között

40%

120.001,-Ft                                         felett

0%

        

 

 

        
                
                                

Házi                                         segítségnyújtás

 

Kedvezmény:

0-36.000,-Ft                                         alatti jövedelem esetén

90%

36.001,-Ft                                         - 48.000,-Ft között

85%

48.001,-Ft                                         - 58.000,-Ft között

76%

58.001,-Ft                                         - 70.000,-Ft között

67%

70.001,-Ft                                         - 85.500,-Ft között

51%

85.501,-                                         Ft - 90.000,-Ft között

47%

90.001,-Ft                                         - 100.000,-Ft között

35%

101.000,-Ft                                         - 120.000,-Ft között

20%

120.000,-Ft                                         felett

0%

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Módosította a 14/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.10.01-től.