Sajószöged         Községi Önkormányzat

        Képviselő-testülete

        

3599         Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon:         49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:         


Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 29-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

 

Az ülésről igazoltan távol maradt: Tóth Béla települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

59/2017.(VI.29.) Tárgy: Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása

60/2017.(VI.29.) Tárgy: Sajószögedi Általános Művelődési Központ Alapító Okirata módosítása

61/2017.(VI.29.) Tárgy: A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása

62/2017.(VI.29.) Tárgy: Fogászati alapellátás megszervezése

63/2017.(VI.29.) Tárgy: Családsegítő helyettesítése

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

4. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Javaslat az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

2./ Javaslat a Sajószögedi Általános Művelődési Központ Alapító Okirata módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

3./ Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítására és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodás elfogadására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

4./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: az ÁSZ jelentésében kifogásolta, hogy a hivatali SzMSz nem tartalmazott szervezeti ábrát, illetve az ÁMK nem volt a polgármesteri hivatalhoz mint irányító szervhez hozzárendelve. A határozati javaslat elfogadása esetén teljesítjük az Intézkedési Terv 3. pontját.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

59/2017.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy:         Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SzMSz) az alábbiak szerint módosítja:

           

        az         SzMSz I. fejezet „Általános rendelkezések” részében „Az         irányító szerv által a költségvetési szervhez rendelt más         költségvetési szervek felsorolása”: kiegészül a         „Sajószöged Általános Művelődési Központ”         szövegrésszel.

           

        Az         SzMSz II. fejezet „A Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása”         kiegészül a következő 3. ponttal:

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal SzMSz-ét a módosítással egységes szerkezetben jóváhagyja.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

2./ Napirend: Javaslat a Sajószögedi Általános Művelődési Központ Alapító Okirata módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: az előző ülésen az igazgató asszony vázolta, hogy a gyermeklétszám szeptemberi növekedésére számítva újabb csoportot kell indítani, ehhez szükséges módosítani az Alapító Okiratot, hiszen 3 csoportban 75 fő a maximális gyermeklétszám, eddig 50 fő volt. A szociális étkeztetést is javaslom törölni, ez számlázás technikai okok miatt került bele, a Kincstárral történt előzetes egyeztetés alapján felvettük alapfeladatként, de az engedélyt kiadó Gyámhivatal szerint ez itt már nem szerepelhet, mert az önkormányzatnál is alapfeladatként van megjelölve.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

60/2017.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószögedi Általános Művelődési Központ Alapító Okirata módosítása

 

a./ Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha-Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát e határozat 1. melléklete szerint módosítja. Az okirat száma: 2a/2017.

b./ A Képviselő-testület a Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha-Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát a módosításokkal egységes szerkezetben e határozat 2. melléklete szerint fogadja el. Az okirat száma: 2b/2017.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

60/2017.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat 1. melléklete

 

„Okirat száma: 2a/2017.

Módosító okirat

A Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha-Művelődési Ház és Könyvtár a Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2017. március 27. napján kiadott 1b/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2017.(VI.29.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

           

        Az         alapító okirat 4.1. pontjában a „A         szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993.         évi III. törvény 62.§.a szerinti étkeztetés.”         szövegrész elhagyásra kerül.

           

        Az         alapító okirat 4.3. pontjában a „Szociális         étkeztetés.”         szövegrész elhagyásra kerül.

           

        Az         alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat 107051 Szociális         étkeztetés kormányzati funkciója elhagyásra kerül.

 

           

        Az         alapító         okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

feladatellátási                         hely megnevezése

tagozat                         megjelölése

maximális                         gyermek-, tanulólétszám

1

                        Sajószögedi                         Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti                         Szolgálat-Konyha-Művelődési Ház és Könyvtár

 

75

 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Sajószöged, 2017. június 29.

P.H.

dr. Gulyás Mihály polgármester”

 

 

60/2017.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat 2. melléklete

 

„Okirat száma: 2b/2017.        

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha-Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki:

           

        A         költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

           
                    

                A                 költségvetési szerv                 

                    
                             

                        megnevezése:                         Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és                         Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha-Művelődési Ház és Könyvtár

                             

                        rövidített                         neve: Sajószögedi Általános Művelődési Központ

                     
                    

                A                 költségvetési szerv

                    
                             

                        székhelye:                         3599                         Sajószöged, Ady Endre út 37.

                             

                        telephelyei:                         

                    
           

                        

telephely                         megnevezése

telephely                         címe

1

Művelődési                         Ház és Könyvtár

3599                         Sajószöged, Ady Endre út 2.

2

Család                         és Gyermekjóléti Szolgálat

3599                         Sajószöged, Ady Endre út 12.

 

           

        A         költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével         összefüggő rendelkezések

 

           
                    

                A                 költségvetési                 szerv alapításának dátuma: 2014.08.01.

                    

                A                 költségvetési                 szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére                 jogosult szerv

                    
                             

                        megnevezése:                         Sajószöged Községi Önkormányzat

                             

                        székhelye:                         3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

                     
                    

                A                 költségvetési                 szerv jogelőd költségvetési szervének

           

 

megnevezése

székhelye

1

Sajószögedi                         Napköziotthonos Óvoda

3599                         Sajószöged, Ady Endre út 37.

2

Művelődési                         Ház és Könyvtár

3599                         Sajószöged, Ady Endre út 2.

 

           

        A         költségvetési szerv irányítása, felügyelete

           
                    

                A                 költségvetési szerv irányító szervének

                    
                             

                        megnevezése:                         Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

                             

                        székhelye:                         3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

                     
                    

                A                 költségvetési szerv fenntartójának

                    
                             

                         megnevezése:                         Sajószöged Községi Önkormányzat

                             

                        székhelye:                         3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

                     
            
           

        A         költségvetési szerv tevékenysége

           
                    

                A                 költségvetési szerv közfeladata: a nemzeti köznevelésről                 szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott óvodai                 nevelés; a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári                 ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.                 törvény 55.§-65.§-ai alapján nyilvános községi könyvtári                 feladatok, valamint a 76.§ (2) bekezdésében meghatározott helyi                 közművelődési tevékenységek, a szociális igazgatásról és                 szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64.§                 (4) bekezdése szerinti családsegítés, valamint a gyermekek                 védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi                 XXXI. törvény 39. és 40.§.a szerinti gyermekjóléti                 szolgáltatási feladatok. A                 gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló                 1997. évi XXXI. törvény 21.§-a szerinti gyermekétkeztetés.

                    

                A                 költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási                 szakágazati besorolása:

                    

                

 

szakágazat                                         száma

szakágazat                                         megnevezése

1

851020

Óvodai                                         nevelés

                    

                A                 költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés,                 közművelődési tevékenységek, könyvtári tevékenység,                 máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás szabadidős                 tevékenység, család- és gyermekjóléti szolgálat.                 Gyermekétkeztetés                 és munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben.

                    

                A                 költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció                 szerinti megjelölése:

                    

                

 

kormányzati                                         funkciószám

kormányzati                                         funkció megnevezése

1

082042

Könyvtári                                         állomány gyarapítása, nyilvántartása

2

082043

Könyvtári                                         állomány feltárása, megőrzése, védelme

3

082044

Könyvtári                                         szolgáltatások

4

                                        082091

 

Közművelődés-közösségi                                         és társadalmi részvétel fejlesztése

 

5

082092

Közművelődés-hagyományos                                         közösségi kulturális értékek gondozása

6

082093

Közművelődés-egész                                         életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

7

086020

Helyi,                                         térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

8

086090

Egyéb                                         szabadidős szolgáltatás

9

091110

Óvodai                                         nevelés, ellátás szakmai feladatai

10

091120

Sajátos                                         nevelésű igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának                                         szakmai feladatai

11

091140

Óvodai                                         nevelés, ellátás működtetési feladatai

12

096015

Gyermekétkeztetés                                         köznevelési intézményben

13

096025

Munkahelyi                                         étkeztetés köznevelési intézményben

14

104042

Család                                         és gyermekjóléti szolgáltatások

                    

                A                 költségvetési szerv illetékessége, működési területe:                 Sajószöged község közigazgatási területe

            
           

        A         költségvetési szerv szervezete és működése

           
                    

                A                 költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A magasabb                 vezetői megbízásról a nemzeti köznevelésről szóló törvény                 67.§-a rendelkezéseinek, valamint a pedagógusok előmeneteli                 rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló                 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő                 végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 22.§                 rendelkezéseinek megfelelően kiírt nyilvános pályázat alapján                 a képviselő-testület dönt. A megbízás legfeljebb 5 évre,                 határozott időre szól. A képviselő-testület dönt a                 költségvetési szerv vezetőjének felmentéséről, az egyéb                 munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

                    

                A                 költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek                 jogviszonya:

                    

                

 

foglalkoztatási                                         jogviszony

jogviszonyt                                         szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti                                         jogviszony

A                                         közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.                                         törvény

2

munkaviszony

a                                         Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

            
           

        A         köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

           
                    

                A                 köznevelési intézmény

                    
                             

                        típusa:                         többcélú intézmény, általános művelődési központ

                             

                        alapfeladatának                         jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés; a többi                         gyermekkel együtt nevelhető sajátos igényű gyermekek óvodai                         nevelése

                             

                        gazdálkodásával                         összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv pénzügyi                         és számviteli feladatait a Sajószögedi Polgármesteri Hivatal                         (3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.) pénzügyi szervezeti                         egysége látja el.

                     
                    

                A                 feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-,                 tanulólétszám a köznevelési intézmény

                    

                

 

feladatellátási                                         hely megnevezése

tagozat                                         megjelölése

maximális                                         gyermek-, tanulólétszám

1

                                        Sajószögedi                                         Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti                                         Szolgálat-Konyha-Művelődési Ház és Könyvtár

 

75

                    

                A                 feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

           

 

ingatlan                         címe

ingatlan                         helyrajzi száma

vagyon                         feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga

az                         ingatlan funkciója, célja

1

3599                         Sajószöged, Ady Endre út 37.

369

használati                         jog

óvoda

2

3599                         Sajószöged, Ady Endre út 2.

3

használati                         jog

Művelődési                         Ház és Könyvtár

 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha-Művelődési Ház és Könyvtár 2017. június 29. napján kelt, napjától alkalmazandó 2a/2017. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

 

Kelt: Miskolc, 2017. év ………………………. hó ………. nap

P.H.

Magyar Államkincstár”

 

 

 

3./ Napirend: Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítására és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodás elfogadására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Saj(t)óSzögedről újságban írtam egy rövid tájékoztatót az újabb hulladékszállítási változásokról, az eddigi Konzorciumot jogi személyiséggel rendelkező társulássá kell átalakítani, ezt a Társulást be kellett jegyeztetni a törzskönyvi nyilvántartásba, a Kincstár hiánypótlásra hívta fel Miskolc Önkormányzatát, ennek a hiánypótlásnak tesz eleget a módosító okirat. Augusztus 01-el áll fel a hulladékgazdálkodási társulás. A lakosság semmit nem fog érzékelni a változásból.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

61/2017.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a "Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

 

1. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által 2017. június 13. napján a 13/2017.(VI.13.) TT határozattal elfogadott tartalommal jóváhagyja a határozat 1. számú melléklete szerinti Módosító Okiratot, egyúttal jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jelen határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: nyolc napon belül

 

 

4./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző: Tiszaújvárosból érkezett egy megkeresés fogászati ügyeleti ellátással kapcsolatban. A tiszaújvárosi polgármester azt írja, hogy a szolidaritási hozzájárulás takarékos gazdálkodásra kényszeríti Tiszaújváros Önkormányzatát és ezért az eddig ingyenesen nyújtott ügyeleti fogászati alapellátásért most már lakosságarányosan térítést kérnek, ez 51 Ft/hó/lakos, éves szinten kb. 1 200 000 Ft. Kényszerhelyzetben vagyunk, ugyanis kötelező önkormányzati feladat ennek a megszervezése.

Javaslom a megállapodás elfogadását azzal, hogy esetleg végezhetünk számításokat arra vonatkozóan, hogy ha a 3 érintett önkormányzat - Nagycsécs, Sajóörös, Sajószöged - önálló fogászati alapellátást és ügyeleti ellátást működtet, az mibe kerülne.

 

Kérdés, észrevétel:

 

Vona Tamás alpolgármester: lenne-e arra lehetőség, hogy egy év múlva tájékoztatást kérjünk arról, hogy hány sajószögedi lakos vette igénybe a fogászati ügyeletet?

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: lehet, hogy senki nem veszi igénybe, ettől függetlenül működtetni kell, de meg fogjuk kérni az adatokat.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

62/2017.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Fogászati alapellátás megszervezése

 

a./ Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január 01. napjától a fogászati alapellátást továbbra is Tiszaújváros Város Önkormányzatával kötött „Megállapodás a fogászati alapellátás megszervezésére” alapján biztosítja és vállalja – lakosságszám arányosan – az Önkormányzatra eső működési költség megfizetését.

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a fentiek szerinti nyilatkozat megtételére és a Megállapodás aláírására.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal, illetve 2018. január 01.

 

 

b./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ az önkormányzat segítségét kéri abban, hogy a családsegítő helyettesítése megszervezésében működjünk együtt, viszonossági alapon egymást helyettesítsék. Kiosztottunk egy határozati javaslatot a családsegítő helyettesítésére vonatkozóan, mert már tárgyaltunk a Sajóörösi Önkormányzattal, már volt velük megállapodásunk az előző polgármester aláírásával, ezt javaslom megújítani és erre való hivatkozással a tiszaújvárosi felkérést visszautasítani.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

63/2017.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy:         Családsegítő helyettesítése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét arra, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője helyettesítésére – viszonossági alapon – együttműködési megállapodást kössön Sajóörös – mint székhelytelepülés – Önkormányzatával.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2017. augusztus 01.

 

 

c./

dr. Boros István címzetes főjegyző: tájékoztatásul kiosztottuk ÁMK igazgató asszonynak eddig beérkezett árajánlatokat. A csoportbővítés együtt jár eszközbeszerzéssel és különböző költségekkel. Kb. 2 500 000 Ft-ba kerül majd az eszközbeszerzés, ezen felül költség lesz még az óvónők és egy dajka munkabére, erre normatívát kapunk a központi költségvetésből.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: a vizesblokk kialakításának a költsége ebben az árban még nincs benne.

 

 

 

d./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a képviselő-testület a 73/2015.(XII.17.) számú határozatában felhatalmazta a polgármestert, hogy ha a Kastélykert Cukrászda árverezésre kerül, akkor licitálhasson rá. Az önkormányzatnak előárverezési joga van, ami azt jelenti, hogy ha a legmagasabb licitet bevállaljuk, akkor azon az áron megvehetjük. Megküldte a végrehajtó az ingatlanárverési hirdetményt, amiben az ingatlan becsértéke jóval magasabb, mint amire számítottunk, 10 000 000 Ft, az első licit 5 000 000 Ft. Polgármester úrral úgy gondoljuk, hogy ez sok, legalábbis nem igazán tudunk olyan hasznosítási módot, ami olyan belátható távon megtérítené ezt az 5 000 000 Ft-os költséget, hogy érdemes lenne megszerezni. Nem kell most dönteni, augusztus 08-ig van nyitva az elektronikus árverési felület, addig lehet licitálni.

 

 

e./

dr. Gulyás Mihály polgármester: az óvoda felújítási pályázatot megnyertük, az ajánlat kérések kimentek a kivitelezési és egyéb tervek elkészítésére. Terveink szerint a teljes felújítás 2018. márciusában fog kezdődni és augusztus végére befejeződik.

 

 

f./

Vona Tamás alpolgármester: szülők jelezték, hogy a focipálya mellett a kiskapuk balesetveszélyesek.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Kft. intézkedni fog ez ügyben.

 

 

g./

Hegyi József települési képviselő: már volt róla szó, hogy a közútkezelő elutasítja azt a kérelmünket, hogy lámpával legyen szabályozva a gyalogátkelő forgalmi torlódásra való hivatkozással. Egy hármas koccanás következtében 1 órát állt a forgalom, ebből azt a következtetést vonom le, hogy nem a lámpa fog balesetet okozni, hanem a lámpa hiánya.

Jegyző úrnál kezdeményeztem, hogy a templom melletti közkutat zárjuk le, mert városi kerttulajdonosok locsolásra használják.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

 

k.m.f.

 

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.        

    polgármester                                                  címzetes főjegyző

        12