Sajószöged Önkormányzat

Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 20-án megtartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak: Bakos Gábor, Kovács József, Kovács László, Mihalcsik Balázsné, Okváth Dezsőné, Tóth József, Vona Tamás, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Igazoltan távol maradt: Ládi Balázs polgármester, Fenyvesi Rudolfné települési képviselő.

Okváth Dezsőné alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 8 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

Az alpolgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a TiszaSzolg 2004. Kft. átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatalára

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

2./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

- 2 -

1./ Napirend: Javaslat a TiszaSzolg 2004. Kft. átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatalára

dr. Boros István jegyző ismertette a TiszaSzolg átalakulásával kapcsolatos határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

35/2009.(V. 20.) 78. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: TiszaSzolg 2004. Kft. működése

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a TiszaSzolg 2004. Kft. átalakulására – a Sportcentrum kiválására – vonatkozó előterjesztést, annak mellékleteivel együtt és az alábbi határozatot hozta:

1./ Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TiszaSzolg 2004. Kft. kiválás előtti vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét elfogadni javasolja.

2./ A Képviselő-testület a kiválással létrejövő Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét elfogadni javasolja.

3./ A Képviselő-testület a TiszaSzolg 2004. Kft. kiválás utáni vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét elfogadni javasolja.

4./ A Képviselő-testület a Szétválási Szerződést a mellékletben foglaltak szerint elfogadásra javasolja.

5./ A Képviselő-testület a TiszaSzolg 2004. Kft. Társasági Szerződésének módosítását a mellékletben foglaltak szerint elfogadni javasolja.

6./ A Képviselő-testület a TiszaSzolg 2004 Kft. egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződését a mellékletben foglaltak szerint elfogadni javasolja.

7./ A Képviselő-testület felkéri a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a változások cégbírósági bejegyeztetéséről gondoskodjon, és az átalakulással kapcsolatos további szükséges intézkedéseket tegye meg.

  Felelős: Marozsák Péter ügyvezető igazgató

  Határidő: 2009. június 30.

- 3 -

8./ A Képviselő-testület felkéri a TiszaSzolg 2004 Kft. taggyűlésbe delegált képviselőjét, hogy a fenti határozat 1-7. pontjában megfogalmazott álláspontot a taggyűlés előtt képviselje.

Felelős: Okváth Dezsőné alpolgármester

Határidő: 2009. május 21.

2./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

Kovács László ismertette a Településfejlesztési Bizottság községfejlesztéssel kapcsolatos álláspontját.

dr. Boros István jegyző: A polgármester úr olvasta a bizottsági jegyzőkönyvet és a következő ülésen válaszolni fog a felvetésekre.

Kovács József: A Tiszaújvárosi Krónikában megjelent a községi rendezvényekre kiírt pályázat nyerteseinek névsora és Sajószöged nincs köztük. Nem pályáztunk a Big Band fesztiválra, vagy nem nyertünk?

dr. Boros István jegyző: A polgármester úr a következő ülésen tájékoztatást ad ez ügyben is.

Kovács László: A magtár környéke gazos.

dr. Boros István jegyző: Felszólítjuk a tulajdonost a rendbetételére.

Más kérdés, hozzászólás nem volt.

Egyéb előterjesztés nem lévén az alpolgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

        Okváth Dezsőné                dr. Boros István

        alpolgármester                jegyző