Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2021.(I.15.) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetményalapjáról

Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1.§-ára kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Sajószögedi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapja 2021.

évben 60.000 forint.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendeletben meghatározottakat 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról szóló 3/2020.(II.17.) önkormányzati rendelet.

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2021. január 15.

Sajószöged, 2021. január 15.

dr. Boros István sk.

címzetes főjegyző