Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei

 szervezeti és működési szabályzatáról

(SzMSz)

 

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1. Általános rendelkezések

 

 

1.§ (1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Sajószöged Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat).

 

         (2) Székhelye: 3599 Sajószöged Ady Endre út 71.

 

         (3) Működés területe: Sajószöged község közigazgatási területe.

 

         (4) Sajószöged község főbb adatait az SzMSz 1. függeléke tartalmazza.

 

         (5) Honlapjának elérhetősége: sajoszoged.hu, e-mail címe:

 

2.§ Az Önkormányzat hivatalos pecsétje:

(1) „Sajószöged Község Önkormányzata” feliratú körbélyegző, középen a Magyarország címerével.

 

(2) Az Önkormányzat hivatalos jelképei: Sajószöged község címere, zászlója melyek leírását, valamint azok használatát az Önkormányzat 5/1993.(IV. 27.) önkormányzati rendelete szabályozza.

 

(3)Az Önkormányzat által alapított kitüntetéseket, díjakat a képviselő-testület 9/2010.(V.27.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

 

(4) A képviselő-testület tagjainak száma: 7 fő.

 

(5) A képviselő-testület tagjainak nevét és lakcímét, telefon és e-mail elérhetőségüket az SzMSz 2. függeléke tartalmazza.

 

 

2. Az Önkormányzat feladat- és hatásköre

 

3.§ (1) Az Önkormányzat a kötelező feladat- és hatáskörein túl, költségvetésében meghatározottak

                 szerint biztosítja:

           

a         településen működő civil szervezetek – pályáztatási         eljárás keretében történő – anyagi

    támogatását,

 

 

           

a         községben lakó fiatal házasok első lakása megszerzésének         támogatását a 3/2001.(I.31.) önkormányzati rendeletben         meghatározott feltételek szerint,

           

ingyenes         közérdekű kiadvány időszakonként történő megjelentetését,         évfolyamonként

    történő lefűzését és öt évenkénti bekötését a községtörténeti munkák feldolgozásának elősegítése érdekében.

 

(2)4 Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolását az SzMSz 3. függeléke tartalmazza.

 

3. A Képviselő-testület működésének szabályai

 

4.§ (1) A képviselő-testület alakuló, munkaterv szerinti rendes és rendkívüli ülést, valamint

         közmeghallgatást tart.

 

(2) Az alakuló ülésen kell dönteni az alpolgármester választásáról, a polgármester illetményéről, az alpolgármester tiszteletdíjáról és a képviselők tiszteletdíjáról.

 

(3) A képviselő-testület az alakuló ülésen az alpolgármester választásának titkos szavazással történő lebonyolításához a tagjai sorából 2 fős szavazatszámláló bizottságot választ.

 

 

5.§ (1) A képviselő-testület munkaterv alapján ülésezik, a rendes ülések kezdési időpontja 09:00 óra, helye a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

 

      (2) A határidőhöz kötött, illetve fontos és halaszthatatlan napirend megtárgyalására a polgármester

        rendkívüli képviselő-testületi ülést hívhat össze.

     ­

 

6.§(1) A képviselő-testület nyilvános üléséről kép- és hangfelvétel készül.

 

           

Az         ülésen megjelent hallgatóság a részükre kijelölt helyen         foglalhat helyet. A képviselő-testület esetenként – vita         nélkül –egyszerű szótöbbséggel dönt arról, hogy az ülésen         megjelent állampolgároknak hozzászólási jogot ad-e, amelynek         időtartama maximum 3 perc lehet.

 

 

7.§ (1) A képviselő-testület munkatervét a polgármester irányításával a jegyző állítja össze és a

                polgármester terjeszti jóváhagyás végett a képviselő-testület elé.

 

      (2) Az I. féléves munkatervet tárgy év január havi, a II. féléves munkatervet augusztus havi ülésén

             hagyja jóvá a képviselő-testület.

 

(3) A munkaterv összeállításánál figyelembe kell venni a lakossági fórumokon elhangzott

javaslatokat, észrevételeket és elfogadása előtt javaslatot kell kérni:

           

a         képviselő-testületi tagoktól,

           

a         képviselő-testület bizottságaitól,

           

az         önkormányzati intézmények vezetőitől.

 

(4) A munkaterv tartalmazza:

           
                    

az                 ülések tervezett időpontját, napirendjét és ezek                 előterjesztőit,

                    

a                 közmeghallgatás időpontját

                    

a                 napirendhez meghívandókat,

                    

az                 egyéb szervezési feladatokat.

           

 

 

4Módosította az 10/2015.(VIII.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2015.09.01-től.

(5) A jegyző gondoskodik arról, hogy a munkaterv a község polgárai számára megismerhető

legyen. A munkatervet közzé kell tenni a Művelődési Ház és Könyvtárban, az Önkormányzat faliújságján és honlapján is.

 

8.§ (1) A képviselő-testület ülésére a testület tagjainak és a meghívottaknak írásbeli meghívót kell kézbesíteni.

 

(2) Az ülés meghívóját olyan időpontban kell kézbesíteni, hogy azt a képviselők és a meghívottak az ülés előtt legalább 5 nappal megkapják.

 

(3) A meghívónak tartalmaznia kell:

a) az ülés helyét és időpontját,

b) a javasolt napirendi pontokat,

c) a napirendek előterjesztőit.

 

(4)A képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:

a) a képviselőket

b) a jegyzőt,

c) mindazon személyeket, akiknek a jelenléte a napirendi pont alapos és körültekintő tárgyalásához elengedhetetlenül szükséges és erre az előterjesztő javaslatot tett.

 

(5) A meghívót ki kell függeszteni a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és közzé kell tenni az Önkormányzat honlapján.

 

9.§ (1) Előterjesztésnek minősül a munkatervbe felvett, továbbá a képviselő-testület tagja, vagy bizottsága által előzetesen javasolt rendelet- és határozat-tervezet, beszámoló és tájékoztató.

 

(2) Az előterjesztés szóban is benyújtható, de a rendelet- és határozat-tervezetet a testületi ülés megkezdése előtt írásban ki kell osztani a képviselőknek.

 

(3) Az előterjesztéseket elektronikus formában kell a meghívottak e-mail címére kézbesíteni.

 

(4) A bizottság nem képviselő tagjai részére az őket érintő előterjesztések – amennyiben internetes hozzáféréssel rendelkeznek – a (2) bekezdés szerint kerülnek kézbesítésre, ennek hiányában hagyományos módon (írásban) történik a kézbesítés.

 

(5) Az előterjesztéseknek tartalmaznia kell:

a) a tárgy pontos meghatározását,

b) az előterjesztők, elkészítők pontos megnevezését,

c) utalást arra, hogy a képviselő-testület foglalkozott-e korábban a tárgykörrel, ha igen, milyen döntést hozott és milyen eredménnyel történt meg annak végrehajtása,

d) azokat a körülményeket, összefüggéseket, amelyek a döntési javaslat elfogadását indokolják,

e) az eltérő vélemények megjelölését és annak indokait.

 

(6) Az előterjesztést a munkatervben megjelölt időpont figyelembe vételével legalább az ülést megelőző 6 munkanappal korábban kell leadni a polgármesternek, vagy a jegyzőnek. A határidő alól fontos közérdekből, vagy méltányolható egyéb okból – a polgármester előzetes engedélyével - lehet eltérni.

 

(7) Az előterjesztésnek mindenkor lényegre törőnek, konkrétnak és tömörnek kell lennie. Az előterjesztéseket a feladatkörükben érintett bizottságoknak előzetes megvitatásra ki kell adni.

 

 

 

10.§ (1) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása vagy távolléte esetén az alpolgármester, a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke vezeti. Az ülés vezetőjének munkáját a jegyző segíti.

 

(2) A polgármester megnyitja az ülést és megállapítja a határozatképességet. A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen legalább 4 települési képviselő jelen van. A határozatképesség biztosítása érdekében a polgármester 20 percet meg nem haladó várakozási időt rendelhet el.

 

(3) A polgármester a határozatképességet az ülés alatt folyamatosan figyelemmel kíséri és a határozatképtelenség bekövetkeztekor az ülést félbeszakítja. Amennyiben a határozatképesség rövid idő alatt ismét biztosítható, úgy a polgármester tárgyalási szünetet rendel el.

 

(4) A határozatképtelenség vagy bármely egyéb ok miatt félbeszakított ülést 15 napon belül újból össze kell hívni, melynek napirendjén új napirendi pontok is szerepelhetnek.

 

11.§ (1) A polgármester az ülés megnyitása után előterjeszti a meghívóban szereplő – tárgyalási sorrendet is tartalmazó – napirendi javaslatokat. Az ülés napirendjének végleges megállapítása előtt a képviselő-testület bármely tagja ügyrendi javaslatként kezdeményezheti a meghívóban nem szereplő javaslatok napirendre vételét, vagy a napirendi pont tárgyalásának elhalasztását (sürgősségi indítvány). A javaslatról a képviselő-testület - vita nélkül - minősített többséggel dönt. Ezt követően kerül sor a végleges napirend elfogadására.

 

           

A         napirendi pontok tárgyalási sorrendjétől ügyrendi javaslatra el         lehet térni.

 

 

12.§ (1) A polgármester a napirendi pontok tárgyalása során minden előterjesztés felett külön nyit vitát, de az egyes napirendi pontok összevont tárgyalását is javasolhatja.

 

           

Tájékoztató         jellegű napirend esetében általában nincs vita. Vitát kell         nyitni a polgármester, vagy legalább két képviselő javaslatára.

 

           

A         vitát megelőzően a napirend előadója az írásos         előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tehet. A napirendi pont         előadójának kiegészítését követően a bizottságok         véleményét kell meghallgatni, ha tárgyalták az előterjesztést.         

 

           

A         napirend előadója a vita megkezdése előtt módosíthatja,         kiegészítheti a döntési javaslatot, ez esetben a módosított,         kiegészített döntési javaslat eredeti javaslatnak minősül.

 

           

Az         előadóhoz és a szakértőhöz a képviselő-testület tagjai és         a tanácskozási joggal rendelkezők kérdést intézhetnek, amelyre         a vita előtt választ kell adni.

 

           

A         hozzászólás joga a jelentkezés sorrendjében a         képviselő-testületi tagokat, majd a tanácskozási joggal         rendelkezőket illeti meg.

 

           

A         napirend előadója a szavazás megkezdése előtt javasolhatja az         előterjesztés napirendről történő levételét. A javaslatról         a testület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz.

 

           

A         vita lezárására a képviselő-testület tagja javaslatot tehet,         melyről a testület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz.         Amennyiben további hozzászólás nincs, a polgármester a vitát         lezárja.

 

 

 

13.§ (1) A tárgyalt napirendi pontot érintően bármikor szót kérhetnek és ügyrendi észrevételt, javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai és a jegyző.

 

           

Az         ügyrendi javaslat, az észrevétel a testületi ülés vezetésével,         rendjével, a szavazás módjával, a vita lezárásával         összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő,         döntést igénylő eljárási kérdésre vonatkozhat.

 

           

Az         ügyrendi javaslat, észrevétel előterjesztőjének a polgármester         elsőbbséggel adja meg a szót. Az ügyrendi javaslatról,         észrevételről a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű         többséggel azonnal határoz.

 

           

Amennyiben         a polgármester megállapítja, hogy a hozzászólás nem azonnali         döntést igénylő ügyrendi javaslat, észrevétel, a képviselőtől         megvonja a szót. Ez esetben vitának helye nincs.

 

 

14.§ (1) Kérdés az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntés-előkészítési jellegű felvetés vagy tudakozódás. A kérdésre az ülésen vagy azt követően legkésőbb 30 napon belül írásban érdemi választ kell adni. Kérdés esetében a képviselő-testület az adott válasz elfogadásáról nem dönt.

 

           

Az         interpelláció olyan felvilágosítás kérés, amelynek tárgya         szoros kapcsolatban áll a képviselő-testület hatáskörének         ellátásával, illetőleg az valamely szervének, intézményének         feladat- és hatáskörét érinti.

 

           

Az         interpellációt a testületi ülésen kell megválaszolni, ha azt a         címzett az ülés előtt legalább 3 munkanappal írásban         megkapta.

 

           

Amennyiben         a (3) bekezdésben írt határidőn túl, vagy az ülésen nyújtanak         be interpellációt, az érintettnek csak abban az esetben kell a         testületi ülésen választ adni, ha a válaszadás előzetes         vizsgálatot nem igényel, ellenkező esetben a (6) bekezdésben         foglaltakat kell alkalmazni

 

           

Az         ülésen az interpellációra adott válasz elfogadásáról – ha         az interpelláló nem fogadta azt el – a képviselő nyilatkozata         után a képviselő-testület határoz. Ha a képviselő-testület a         választ nem fogadja el, úgy külön napirendben folytatott vitában         dönt a szükséges intézkedésről. Az interpelláció         kivizsgálásában való részvételt fel kell ajánlani az         interpelláló képviselőnek.

 

           

A         bonyolult, vizsgálatot igénylő ügyben interpellálónak az ülést         követő 30 napon belül írásban kell választ adni. Az         interpellálónak megküldött válasz másolatát valamennyi         testületi tagnak meg kell küldeni.

 

           

Az         interpellációkról a jegyző – a Hivatal útján - rendszeres és         folyamatos nyilvántartást vezet.

 

 

15.§ (1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik. Ennek során:

 

           
                    

rendre                 utasíthatja azt, aki a képviselő-testület üléséhez                 méltatlan, az ülést zavaró magatartást tanúsít,

                    

figyelmezteti                 azt a hozzászólót, aki eltért a tárgyalt témától, vagy                 akinek a hozzászólása másokat sértő,

                    

a                 figyelmeztetés eredménytelensége esetén megvonhatja a szót,                 amelynek következményeként az illető személy ugyanazon                 napirendi pont tárgyalásánál nem szólalhat fel,

                    

az                 ülést általa meghatározott időre felfüggeszti, ha olyan                 rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását                 lehetetlenné teszi.

           

 

           

A         hallgatóság tetszését vagy nemtetszését nem nyilváníthatja         ki.

 

           

Ha         a polgármester szünetet rendel el, a tanácskozás nem         folytatható. Szünetet kell elrendelni abban az esetben is, ha azt         bármelyik képviselő indítványára a képviselő-testület         egyszerű szótöbbséggel elfogadja.

 

 

4. Döntéshozatal, rendeletalkotás

 

16.§ (1) Törvényben meghatározott eseteken túl a határozathozatalhoz minősített döntés szükséges:

        a) kitüntetések, elismerő címek adományozásához,

        b) titkos szavazás elrendeléséhez, amennyiben az nem kötelező,

        c) helyi népszavazás kiírásához, amennyiben az jogszabály alapján nem kötelező.

 

           

Szavazategyenlőség         esetén a polgármester ismételt szavazásra teszi fel a kérdést.         Amennyiben a szavazategyenlőség továbbra is fennáll, szünetet         rendel el. Ha érvényes döntés nem születik, az előterjesztést         a soron következő ülésen ismételten napirendre tűzi.

 

           

Az         alternatívákat tartalmazó döntési javaslatok esetében, ha         bármelyik javaslat a szavazás során megkapta a szükséges         többséget, nem kell szavazásra bocsátani a többi javaslatot.

 

           

Ha         a szavazás tárgya vagy eredménye felől kétség merül fel, vagy         ha azt valamelyik települési képviselő kéri, a polgármester a         szavazást köteles megismételtetni.

 

 

17.§ (1) A szavazás történhet:

a) kézfelemeléssel történő nyílt szavazással

b) titkos szavazással.

 

(2) 4 fő képviselő indítványára név szerinti szavazást kell elrendelni. Ügyrendi kérdésben név szerinti szavazást tartani nem lehet.

 

(3) Név szerinti szavazás „igennel”, vagy „nemmel” és „tartózkodással” történhet. A képviselők a polgármester felkérésére személyesen, élő szóval közlik szavazatukat, amelyet a jegyző a képviselő neve mellett rögzít.

 

 

18.§ (1) A titkos szavazás lebonyolításának technikai feltételeit a jegyzőnek kell biztosítani.

 

(2) A titkos szavazás szavazólapon, szavazóurna igénybevételével történik. Lebonyolítása az alakuló ülésen létrehozott Szavazatszámláló Bizottság, ezt követően pedig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság feladata.

 

19.§ (1) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetnek:

           
                    

a                 települési képviselők,

                    

a                 képviselő-testület bizottsága,

           

c)     a polgármester, az alpolgármester, a jegyző,

      d) a helyi társadalmi és civil szervezetek vezető testülete,

e) sajószögedi választópolgárok.

 

(2) A kezdeményezést a polgármesternek kell benyújtani, a rendeletalkotás szükségességéről a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.

                 

 

                                 

20.§(1) A rendelet-tervezetet a polgármesteri hivatal készíti el és társadalmi egyeztetés céljából az Önkormányzat honlapján közzéteszi. Megbízható az előkészítéssel a tárgy szerint illetékes önkormányzati bizottság, vagy külső szakértő.

 

(2) A társadalmi egyeztetés keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek (továbbiakban: véleményezésre jogosultak) a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak a "> elektronikus levélcímen, vagy írásban. A véleménynyilvánításra nyitva álló határidő nem lehet kevesebb 8 napnál.

 

(3) A véleményezésre jogosultak széles körét érintő rendelet-tervezettel kapcsolatos vélemények

megismerése érdekében a Képviselő-testület lakossági fórumot szervezhet.

 

(4) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani

a) a költségvetésről szóló,

b) a helyi adókról szóló,

c) a költségvetés végrehajtásáról szóló,

d) az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló

         önkormányzati rendelet-tervezetet, valamint

e) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha a módosítás

   magasabb szintű jogszabály rendelkezése miatt szükséges.

 

         (5) A beérkezett véleményekről a jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet és javaslatot tesz a

          rendelet-tervezet esetleges módosítására.

 

21.§ (1) A képviselő-testület rendeletének megjelölése:

„Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./… év (…hó … nap) önkormányzati rendelete………………………………(ról/ről) (a rendelet címe)”

 

(2) Az Önkormányzat rendeleteit évenként folyamatos növekvő arab számmal és évszámmal, a kihirdetés hónapjának és napjának feltüntetésével kell jelölni, továbbá meg kell határozni a rendelet címét.

 

(3) Az önkormányzati rendelet hiteles szövegének a rendeletet elfogadó képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve mellékleteként kezelt rendelet szövegét kell tekinteni.

 

(4) A jegyző köteles a hatályos önkormányzati rendeletek jegyzékét naprakész állapotban tartani.

 

(5) Az önkormányzati rendeletek a döntést követően 5 munkanapon belül, kivételes és sürgős esetben 1 munkanapon belül elkészítésre és kihirdetésre kerülnek. A rendeletek kihirdetésének helyben szokásos módja a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztése. Kihirdetni csak a polgármester és a jegyző által aláírt rendeletet lehet.

 

(6) A jegyző gondoskodik arról, hogy az Önkormányzat rendeleteiről a község lakossága, az érintett szervek és személyek tudomást szerezzenek.

 

(7) A kihirdetett rendeletek egy példányát a Művelődési Ház és Könyvtár részére meg kell küldeni és Sajószöged község honlapján (sajoszoged.hu) közzé kell tenni a jegyzőkönyv elkészültét követő 15 napon belül.

 

 

 

 

 

 

 

22.§ (1) A testület határozatainak megjelölése:

„Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./…év (… hó…nap) határozata

……………………………….. (tárgya)”.

 

(2) A képviselő-testület határozatait évenként folyamatos arab sorszámozással és évszámmal kell ellátni.

 

           

A         testületi határozatokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást         vezet és felelős a határozatok írásba foglalásáért és         kiadásáért. A határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a         jegyzőkönyv vezetője hitelesíti.

 

           

A         határozatokat a jegyzőkönyv elkészültét követő 8 napon belül         el kell küldeni a végrehajtásért felelős személyeknek és         szerveknek, továbbá azoknak, akikre nézve rendelkezést         tartalmaz.

 

23.§ A képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, alakszerű határozat meghozatala nélkül dönt:

           
                    

a                 napirend meghatározásáról,

                    

az                 ügyrendi kérdésekről,

                    

a                 tájékoztató jellegű anyagok tudomásulvételéről,

                    

a                 képviselő interpellációjára adott válasz elfogadásáról,

                    

a                 rendelet-tervezet, vagy a határozati javaslat módosítására,                 kiegészítésére tett indítványokról.

           

 

 

5. A jegyzőkönyv

 

24.§ A jegyzőkönyv a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

        (a továbbiakban: Mötv.) 52.§ (1) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmazza az előterjesztésre

        „nem”-mel szavazó nevét, ha azt kéri.

 

 

6. Lakossági fórumok

 

25.§ (1) A közmeghallgatáson az állampolgárok, társadalmi és civil szervezetek képviselői közérdekű ügyben a képviselő-testületnek, az egyes képviselőknek, a polgármesternek, az alpolgármesternek kérdést tehetnek fel, illetve közérdekű javaslatot tesznek.

 

           

 A         közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre lehetőleg azonnal kell         válaszolni. A megválaszolatlanul maradt kérdést, kezdeményezést,         javaslatot a tárgy szerint illetékes bizottság, vagy a jegyző a         képviselő-testület által meghatározott határidőig         megvizsgálja, annak eredményéről a következő ülésen         tájékoztatást ad és a kérdés feltevőjét is tájékoztatja.

 

           

A         közmeghallgatáson elhangzott, nem a képviselő-testületet és         szerveit érintő feladat- és hatáskörbe tartozó kérdéseket,         észrevételeket haladéktalanul továbbítani kell a hatáskörrel         rendelkező         illetékes szervhez.

 

(4)A Sajószögeden működő civil szervezeteket az SzMSz. 4. függeléke tartalmazza.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. A képviselő-testületi tagok jogai és kötelezettségei

 

26.§ (1) Minden Önkormányzat képviselő jogai és kötelezettségei azonosak.

 

           

A         képviselő köteles:

           
                    

a                 tudomására jutott szolgálati és hivatali titkot megőrizni,

                    

rendszeres                 kapcsolatot tartani a község polgáraival és a közmeghallgatáson                 tájékoztatást nyújtani képviselői tevékenységéről,

                    

írásban                 vagy szóban bejelenteni a jegyzőnek, ha a képviselő-testület                 vagy a bizottság ülésén nem tud részt venni, vagy ha egyéb                 megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van,

                    

 a                 Képviselő-testületi vagy bizottsági felkérés alapján részt                 venni a testületi ülések előkészítésében, valamint a                 különböző vizsgálatokban,

                    

közéleti                 szerepéhez és esküjéhez méltó módon viselkedni,

           

f)        személyes érintettségére vonatkozó bejelentést tenni.

 

(3) Az Mötv.-ben meghatározott kötelezettségeit megszegő képviselő tiszteletdíját a képviselő-

     testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előterjesztése alapján 1-3 hóra megvonhatja.

 

(4) A (2) bekezdés f) pontját megszegő képviselő 1 havi tiszteletdíját a képviselő-testület

     megvonja.

 

8. A képviselő-testület bizottságai

 

27.§ (1) A képviselő-testület három fős Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot és négy fős Szociális és Egészségügyi Bizottságot hoz létre.

 

           

A         bizottságok személyi összetételét az SzMSz 5. függeléke         tartalmazza.

 

           

A         Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság:

a) kivizsgálja az összeférhetetlenségi, méltatlansági és a vagyonnyilatkozat-tétellel

   kapcsolatos bejelentéseket és a határozati javaslatát a képviselő-testület elé terjeszti,

b) figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletek hatályosulását,

c) megtárgyalja és véleményezi az önkormányzat vagyonát, gazdálkodását érintő rendelet-

   tervezeteket és előterjesztéseket.

 

           

A         Szociális és Egészségügyi Bizottság

a) átruházott hatáskörben dönt:

1aa) rendkívüli települési támogatásról,

3ab)

ac) oktatási intézmények étkezési térítési díjkedvezmény kérelemekről,

ad) a szociális tűzifa kérelmekről,

b) véleményezi és döntésre előkészíti a Bursa Hungarica pályázatokat,

c) megtárgyalja és véleményezi a szociális ellátásokat tartalmazó rendelet-tervezeteket és

   előterjesztéseket.

 

           

A         bizottságok elnökei a ciklus folyamán egy alkalommal beszámolnak         a képviselő-testületnek a megválasztásuk óta végzett         tevékenységükről.

 

           

A         képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat         értelemszerűen a bizottságok működésére is alkalmazni kell.

 

 

1Módosította az 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2015.03.01-től.

3Hatályon kívül helyezte az 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályát veszti: 2015.03.01-én.

(7)6 A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3.§ (3) bekezdésének eb) pontja alapján vagyonnyilatkozatot tesz.

 

28.§ A képviselői vagyonnyilatkozatot a képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága tartja nyilván és ellenőrzi, gondoskodik annak megőrzéséről, kezeléséről és visszaadásáról az erre vonatkozó szabályzatban foglaltak szerint.

 

 

9. A polgármester, az alpolgármester

 

29.§ A polgármester megbízatását főállásban, kötetlen munkaidőben látja el. Három napot meghaladó tartós távolléte esetén köteles a jegyzőt és az alpolgármestert tájékoztatni.

 

30.§ (1) A képviselő-testület - a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel - tagjai közül egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

 

        (2) A polgármester átruházott hatáskörben dönt:

a) soron kívüli önkormányzati segélykérelemről,

b) általános tartalék felhasználásáról,

c) az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása erejéig bejegyzett jelzálogjog törlése iránti engedély kiadásáról,

d) a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokról (étkeztetés, házi segítség-nyújtás) és a személyi térítési díj megállapításáról,

e) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról, a pályázatok elbírálásáról,

f) a filmforgatás célú közterület használatról szóló hatósági szerződés jóváhagyásáról.

  

        (3) A polgármester

        a) az Mötv. 68.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint dönt önkormányzati pályázatok

             beadásáról

5b) dönt az Önkormányzat szabad pénzeszközei terhére tőkegarantált befektetési jegyek megvásárlásáról és a megvásárolt befektetési jegyek visszaváltásról.

 

 

10. A Polgármesteri Hivatal

 

31.§ (1) A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre „Sajószöged Polgármesteri Hivatal” elnevezéssel (a továbbiakban: Hivatal), 3599 Sajószöged Ady Endre út 71. székhellyel. A Hivatal a képviselő-testület által elfogadott szervezeti és működési szabályzat szerint működik.

 

        (2) A Hivatal SzMSz-ét e rendelet 6. függeléke tartalmazza.

 

 

11. A jegyző

 

32.§ (1) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve a jegyző tartós távolléte esetén a jegyzői feladatokat legfeljebb hat hónapra az anyakönyvvezető látja el.

 

           

A         képviselő-testület hivatalának szervezetét a jegyző vezeti. Az         önkormányzati és közigazgatási feladatait a Hivatal bevonásával         látja el.

 

 

5Módosította az 5/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2017.04.01-től.

6Kiegészítette a 6/2017.(V.04.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2017.05.05-től.

 

33.§ (1) A jegyző:

a) az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátása, e körben:

aa) előkészíti, koordinálja, és ellenőrzi a bizottságok és a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések törvényességét,

ab) megszervezi a képviselő-testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat,

ac) tanácskozási joggal részt vesz a testület, a bizottságok ülésein és köteles jelezni, ha a döntéshozatalnál vagy a képviselő-testület működése során jogszabálysértést észlel,

ad) intézkedést kezdeményez a törvénysértések megszüntetésére,

ae) gondoskodik a képviselő-testületi és a bizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészíttetéséről és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére való megküldéséről,

af) tájékoztatja a képviselő-testületet az Önkormányzatot érintő új jogszabályokról,

ag) gondoskodik a testületek és a tisztségviselők munkájának segítéséről, a munkájukhoz szükséges feltételek megteremtéséről,

ah) rendszeres kapcsolatot tart azokkal a nem önkormányzati szervekkel, amelyek tevékenységi köre az önkormányzati ügyintézéssel összefügg.

 

b) a Hivatal vezetésére irányuló tevékenysége keretében:

        ba) elemzi, értékeli, ellenőrzi a Hivatal döntés-előkészítő, a végrehajtást szervező tevékenységét,

        bc) előkészíti a Hivatal működési rendjéhez kapcsolódó, a köztisztviselők munkakörülményeit érintő szabályzatokat,

        bd) biztosítja a Hivatal működési rendjét és fegyelmét.

 

c) az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatban ellátja a jogszabályokban számára

    meghatározott feladatokat.

 

d) átruházott hatáskörben dönt:

2da) települési támogatásról,

db) szemétszállítási díjkedvezmény/mentesség iránti kérelmekről,

dc) az Mötv. 19.§ b) pontjában meghatározottakról a polgármester vonatkozásában.

 

 

12. Az Önkormányzat gazdálkodása, költségvetése, vagyona

 

34.§ (1) A képviselő-testület meghatározza gazdasági programját és költségvetéséről évente rendeletet alkot.

 

           

A         költségvetési rendelet elfogadása két fordulóban történik

 

           

Az         Önkormányzat törzsvagyonát, valamint a forgalomképes         vagyontárgyak körét a 2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelet         tartalmazza.

 

35.§ Az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak ellátása eseti megbízás alapján történik.

 

 

13. Záró rendelkezések

 

36.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

2Módosította az 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2015.03.01-től.

 

           

Hatályát         veszti a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési         szabályzatáról szóló 11/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet.

 

 

 

 

dr. Boros István dr. Gulyás Mihály

 címzetes főjegyző polgármester

 

 

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2014. október 31.

 

Sajószöged, 2014. október 31.

  dr. Boros István

  címzetes főjegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. függelék

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelethez

 

 

A település főbb adatai

 

 

SAJÓSZÖGED

Területe:        belterülete:        125 ha

        külterülete:        1.175 ha

        zártkert:        61 ha

        Összesen:        1.361 ha

Fekvése:        Sík fekvésű. Észak felől a belterületi határ a Sajó folyó gátjáig terjed.

        A lakosság nagy hányada az iparban dolgozik, mégis tipikus falusias település

        A településről az első írásos emlékek 1247. évben keletkeztek.

 

Határai:        Kiscsécs        /É-i részen/

        Sajóörös        /ÉK-i részen/

        Tiszaújváros        /DK-i részen/

        Nemesbikk        /D-i részen/

        Hejőbába        /DNy-i részen/

        Szakáld        /Ny-i részen/

        Nagycsécs        /ÉNy-i részen/

 

Lakossága:        2.211 fő (2014.01.01.)

 

Alapvető műszaki és humán infrastruktúra:

 

Lakásállomány:                1.025 db

Belterületi utak hossza:                     16 km        ennek 100 %-a szilárd burkolatú

Vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanok száma:                1.007 db

Szennyvízhálózatba bekötött ingatlanok száma:                    830 db

Vezetékes gázzal ellátott lakások száma:                   720 db

 

Közintézmények:

 

- Általános Művelődési Központ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. függelék

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

szóló11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelethez

 

 

 

Települési képviselők névjegyzéke

 

 

 

 

dr. Gulyás Mihály                polgármester                 Sajószöged, Ady Endre út 8/A.

                                        Tel.sz.: 20/4690-276

                                        e-mail cím:

 

 

Vona Tamás                alpolgármester                 Sajószöged, Vasút út 55.

                                        Tel.sz.: 70/576-8527

                                        e-mail cím:

 

Hegyi József                képviselő                Sajószöged, Ady E. út 20/A.

                                        Tel.sz.: 20/254-1981

                                        e-mail cím:

 

 

Okváth Dezsőné                képviselő                Sajószöged, Széchenyi út 9.

                                        Tel.sz.: 49/342-287

                                        e-mail cím:

 

Orliczki Frigyes Ferencné                képviselő                Sajószöged, István út 10.

                                        Tel.sz.: 20/4746-524

                                        e-mail cím:

 

Tóth Béla                képviselő                Sajószöged, OVIT Ltp. II. ¼.

                                        Tel.sz.: 70/340-5743

                                        e-mail cím:

 

Dr. Wirtz Ferenc                képviselő                 Solymár, Mátyás király utca 117/1.

                                        Tel.sz.: 30/9856-118

                                        e-mail cím:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. függelék

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelethez

 

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236 Országos közfoglalkoztatási program

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

063010 Vízügy igazgatása

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. függelék

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelethez

 

 

Alternatív Szakágak         Tárháza Egyesület

Borostyán Nyugdíjas         Klub

Búzavirág Népdalkör

Dél-Borsodi Jegyzők         Egyesülete

Sajószöged Község         Testedző Kör

Sajószögedi         Polgárőrség

Z-16 Galambász         Egyesület

670 éves Sajószöged         Községért Alapítvány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. függelék

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelethez

 

 

 

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének

 

bizottsági szervezete

 

 

 

1./ Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság (3 fő)

 

        Orliczki Frigyes Ferencné                elnök

        Hegyi József                                tag

        Biri László                                tag

 

 

 

 

2./ Szociális és Egészségügyi Bizottság (4 fő)

 

        Dr. Wirtz Ferenc                        elnök

        Okváth Dezsőné                        tag

        Tóth Béla                                tag

        Karaffa Gábor                                tag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. függelék

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

szóló11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelethez

 

 

SAJÓSZÖGED KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

 HIVATALA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

(6. függeléke a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendeletnek)

 

Készítette:

                                                dr. Boros István                                                                                címzetes főjegyző                                                        

Jóváhagyta:        

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 68/2016.(IX.12.) határozatával

Módosította a 59/2017.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

TARTALOMJEGYZÉK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (2) bekezdésében, 67. § b), d) pontjaiban foglaltak alapján, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 10.§ (5) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével a Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

           

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

           

A         Polgármesteri Hivatal főbb adatai

 

Megnevezése:

Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

 

Illetékessége:

Sajószöged község közigazgatási területe

 

Székhelye:

3599 Sajószöged, Ady E. út 71. szám

 

Alapítás időpontja: 1990. szeptember 30.

Alapító Okirat kelte (utolsó módosítás): 2015. március 11.

Alapító Okirat hatályos (utolsó módosítás): 2015. március 11.

Alapító Okirat száma (elfogadásáról rendelkező határozat): Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2012.(X. 5.) sz. határozata.

 

 

 

Létrehozásáról rendelkezik:

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (X.31.) önkormányzati rendelete.

 

Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

3599 Sajószöged, Ady E. út 71. szám

 

Egyéb adatai:

Fizetési számlaszáma:                         11734114-15725778

Adószáma:                         15348609-2-05

Törzsszáma:                                 348605

KSH statisztikai számjel:         15348609-8411-325-05

 

Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

A jegyző kinevezésének rendje: Sajószöged Község Önkormányzatának polgármestere – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.

 

A költségvetési szerv képviseletére jogosult:

A polgármester és a jegyző, valamint az általuk meghatalmazott személyek.

A hivatal munkatársai a hatáskör jogszabályi címzettjétől kapott eseti felhatalmazás

alapján láthatnak el képviseletet bármely ügyben.

A sajtó és más média előtti képviseletre (nyilatkozattételre) a polgármester és a jegyző jogosultak, illetve az általuk megbízott személy.

A Polgármesteri hivatal jogi képviseletét a jegyző, vagy az általa meghatalmazott személy látja el.

 

Létszáma:

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének adott évre szóló költségvetési rendelete határozza meg.

 

Gazdálkodó szervezetek, melyek tekintetében a Polgármesteri Hivatal alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorol: -

 

* Az irányító szerv által a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szervek felsorolása: Sajószöged Általános Művelődési Központ

 

           

A         Polgármesteri Hivatal jogállása

 

A Polgármesteri Hivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 28. § (1) bekezdése alapján önálló jogi személy.

 

           

A         Polgármesteri Hivatal jogszabályban meghatározott közfeladata,         szakágazati besorolása

A Polgármesteri Hivatal közfeladata során ellátja az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

Szakágazati besorolása: 841105: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

A hivatal az ide vonatkozó szabályozásoknak megfelelően szakmailag előkészíti a képviselő-testület, bizottságok (továbbiakban: testületek) előterjesztéseit, gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, ellátja a testületek munkájával kapcsolatos ügyviteli és adminisztrációs feladatokat.

 

Munkájával elősegíti a testületek, a polgármester, az alpolgármester, a jegyző munkájának eredményességét.

 

*Beiktatta az 59/2017.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat.

Döntésre előkészíti a polgármester és a jegyző önkormányzati, hatósági és vezetői feladatainak ellátásához szükséges ügyeket, szervezi azok végrehajtását.

 

Ellátja az önkormányzat gazdálkodásával, vagyonának kezelésével kapcsolatos feladatokat.

 

Önálló hatósági és intézményi felügyeleti jogkörrel rendelkezik.

A közérdekű döntésekről, információkról a lakosságot folyamatosan tájékoztatja.

 

           

        A         Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének kormányzati         funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati                         funkciószám

kormányzati                         funkció megnevezése

1

011130

Önkormányzatok                         és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános tevékenysége

2

011220

Adó-,                         vám- és jövedéki igazgatás

3

013210

Átfogó                         tervezési és statisztikai szolgáltatások

4

016010

Országgyűlési,                         önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz                         kapcsolódó tevékenységek

5

016020

Országos                         és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

 

           

A         Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottjaira vonatkozó         foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése

 

Közhatalmi, irányítási, ellenőrzési, felügyeleti valamint ügyviteli feladatokat ellátó foglalkoztatottjainak jogviszonya köztisztviselői jogviszony, ez esetben a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Foglalkoztatottjainak jogviszonya fő szabály szerint köztisztviselői jogviszony, ez esetben a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Közszolgáltatási feladatokat ellátó foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet közalkalmazotti jogviszony, ez esetben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet munkavállalói jogviszony, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

 

           

A         feladatellátást szolgáló vagyon

 

Sajószöged Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Sajószöged, Ady E út 71. sz. alatti 289. hrsz-ú ingatlan, melyet a feladatellátáshoz Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala kezelésébe és használatába ad.

Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának feladatellátását szolgáló, annak vagyonleltárában nyilvántartott immateriális javak, tárgyi eszközök és készletek.

 

           

A         vagyon feletti rendelkezési jog

 

A vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogokat Sajószöged Község Önkormányzata gyakorolja.

A fenti vagyontárgyak feletti kezelői jogokat és kötelezettségeket, valamint a vagyonhasznosítási feladatokat Sajószöged Községi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal látja el Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004. (I. 29.) rendelete szerint. A vagyon hasznosításából származó bevétel az intézmény feladatainak ellátására fordítható.

 

           

A         Polgármesteri Hivatal hosszú- és körbélyegzőjének hivatalos         szövege

 

Körbélyegző: Polgármesteri Hivatal Sajószöged

Fejbélyegző: Polgármesteri Hivatal Sajószöged        

 

 

II.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA

 

           

A         Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódását a         Képviselő-testület az Önkormányzat Képviselő-testületének         Szervezeti és Működési Szabályzatában, a         létszámát a költségvetési rendeletében állapítja meg.

         Az egységes Polgármesteri Hivatal csoportokra tagozódik.

Szervezeti egységek mellérendeltség viszonyban vannak egymással.

.

           

A         hivatali szervezetben működő csoportok és ügyintézők:

 

2. 1. Pénzügyi Csoport:

                - költségvetési-gazdálkodási ügyintézők

                - adóügyi ügyintéző

2. 2. Igazgatási Csoport:

                - igazgatásügyi-testületi ügyintéző

                - anyakönyvi és szociális ügyintéző

                

 

 

*Beiktatta az 59/2017.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat.

III.

A SZERVEZETI TAGOZÓDÁS SZERINTI FŐBB FELADATOK

 

A Polgármesteri Hivatal alapvető feladata az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, a jogszabályok által előírt feladat- és hatáskör gyakorlása.

 

A Polgármesteri Hivatal feladatait és hatáskörét a mindenkor hatályos, minisztériumi hivatalos kiadványként megjelenő, a helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköréről szóló Hatásköri Jegyzék tartalmazza (kötelező), kiegészítve a helyi képviselő-testület által alkotott rendeletekben, az általa hozott döntésekben megjelenő, valamint az SZMSZ-ben megfogalmazott feladatokkal (önként vállalt).

 

A szervezeti egységek az SZMSZ-ben foglalt szervezeti tagozódás és feladatmegosztás alapján látják el feladataikat vagy működnek közre az önkormányzati, hivatali feladatok végrehajtásában és végzik kijelölt szervezési, közreműködői, ellenőrzési feladataikat.

 

           

Pénzügyi         csoport

 

Főbb szakmai feladatai:

ellátja         a hatáskörébe utalt első fokú adóhatósági, adóigazgatási         feladatokat,

ellenőrzi         a helyi adók bevallását, befizetését,

kiadja         és ellenőrzi az adó- és értékbizonyítványokat, a         köztartozásra, a jövedelemre vonatkozó igazolásokat,

behajtja         az adókat, az adók módjára behajtandó köztartozásokat,

saját         területén végrehajtja a hivatali közigazgatási hatósági         határozatokat,

ellátja         a tevékenységi köréhez tartozó ügyfélfogadási feladatokat,

a         hivatal és az intézmények vonatkozásában felügyeli és segíti         a képviselő-testület által elfogadott éves pénzügyi terv         végrehajtását,

ellátja         a polgármesteri hivatal pénz- és hitelgazdálkodásával         kapcsolatos feladatokat,

biztosítja         a költségvetési szervek pénzellátását,

elkészíti         a kimenő számlákat, a követeléseket behajtja,

nyilvántartja,         kezeli a szerződéseket és a szállítási kötelezettségeket,

szervezi         a polgármesteri hivatal operatív gazdálkodását, kialakítja         számvitelét,

vezeti         a pénzforgalmi és főkönyvi nyilvántartásokat,

havi,         féléves, háromnegyed éves és éves zárások alapján         információt szolgáltat az államháztartás számára,

ellátja         a személyi jövedelemadóval kapcsolatos munkáltatói és         kifizetői, továbbá az általános forgalmi adóval és egyéb         adókkal kapcsolatos adóalanyi feladatokat,

kezeli         és nyilvántartja az önkormányzat vagyonát, elkészíti a         vagyonleltárt,

ellátja az         önkormányzati tulajdonú szolgálati férőhelyek, lakások         bevételével és fenntartásával kapcsolatos feladatokat,

kezeli a         házipénztárt,

vezeti a tárgyi         eszközök nyilvántartását, végzi az ehhez kapcsolódó         leltározási feladatokat,

közreműködik a         pénzügyi vonatkozású ágazati intézkedések kidolgozásában,

érvényesíti az         önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tulajdonjogokat, előkészíti         a vagyon hasznosításával kapcsolatos döntéseket,

felügyeli az         intézmények gazdálkodásának szabályszerűségét,

ellenőrzi az         önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásának         elszámolását,

közreműködik         önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok alapításában,         átszervezésében, megszüntetésében,

előkészíti         az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos         előterjesztéseket, kiemelt figyelmet fordít az üzleti tervek és         az éves beszámoló elkészítésére, az alapdokumentumok,         szabályzatok elkészítésére, módosítására, rendelkezéseinek         betartására,

bonyolítja         a gazdasági társaságokkal kapcsolatos levelezést,

vizsgálja         az önkormányzati gazdasági társaságok működését,         gazdálkodását abból a szempontból, hogy az megfelel-e a         képviselő-testület, mint alapító döntéseinek,

előkészíti         az önkormányzat és a gazdasági társaságok által kötendő         megállapodásokat,

figyelemmel         kíséri a gazdasági társaságokkal kapcsolatos testületi         döntések végrehajtását,

koordinálja         a gazdasági társaságok közép- és hosszú távú fejlesztési         terveinek készítését,

előkészíti         az önkormányzati közalapítvány beszámolóját, az alapító         okirat szükséges módosítását,

előkészíti         és lebonyolítja az önkormányzati beruházásokat,

szervezi         és koordinálja a pályázatokkal kapcsolatos hivatali,         önkormányzati feladatokat,

figyelemmel         kíséri a pályázati lehetőségeket,

javaslatot         tesz pályázatok benyújtására,

közreműködik         a pályázati dokumentáció összeállításában, benyújtásában,

eredményes         pályázat esetén figyelemmel kíséri az elnyert támogatás         felhasználását, szükség esetén közreműködik a         végrehajtásban, az elszámolás összeállításában, a         megvalósítást követő ellenőrzések lefolytatásában.

 

Általános feladatai:

ellátja         a szakterületéhez tartozó döntések előkészítésével és         végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,

testületi         és bizottsági munka segítése,

folyamatba         épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések,

kötelezettségek         vállalásához kapcsolódó feladatok ellátása,

az         előirányzatok felhasználásához kapcsolódó feladatok ellátása,

a         kötelező egyeztetési feladatok teljesítése,

közérdekű         bejelentések, panaszok intézése,

pályázatokkal         kapcsolatos feladatok ellátása,

a         lakossággal, a közérdekű nyilvános adatokkal, közigazgatási         szolgáltatásokkal, ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatási         feladatok ellátása,

hivatali         és csoportra vonatkozó kommunikációs feladatok ellátása,

az         ügykezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása,

a         teljesítménykövetelmények végrehajtása,

a         vagyonnyilatkozattal kapcsolatos feladatok teljesítése,

osztályra         vonatkozó munkaértekezletek tartása a meghatározott rend         szerint,

az         előírt statisztikai jelentések elkészítése és továbbítása,

az         adatvédelemhez kapcsolódó szabályok betartása, feladatok         teljesítése,

az         informatikai rendszerek működéséhez kapcsolódó feladatok         ellátása,

a         baleset-, tűz- és munkavédelmi feladatok teljesítése,

a         hivatalos dokumentumok kezelésének feladatai,

a         szakmai ismeretek megszerzése, bővítése, a képzéssel,         továbbképzéssel kapcsolatos feladatok teljesítése,

a         kiadmányozási feladatok ellátása kijelölés alapján,

tervezési         feladatok ellátása a tevékenységi területhez igazodóan,

a         feladatok elvégzéséhez kötelezően előírt, illetve a szükséges         nyilvántartások vezetése,

egyéb         ellenőrzési feladatok ellátása.

 

 

           

Igazgatási         csoport

 

Főbb szakmai feladatai:

ellátja         a törvényben a jegyző hatáskörébe utalt másodfokú döntések         előkészítését,

az         önkormányzati működtetői feladatellátás keretében részt         vesz az állami és egyházi fenntartásba került köznevelési         intézmények működéssel kapcsolatos feladatainak ellenőrzésében,

ellátja         a gyermek- és ifjúságvédelemmel, a felnőttvédelemmel, a         családvédelemmel, a szociális igazgatással kapcsolatos hatósági         feladatokat,

ellenőrzi         a szociális intézményekben folyó szakmai munkát, az alap- és         nappali ellátást nyújtó intézmények működéséhez szükséges         feltételek fennállását,

előkészíti         a köznevelési, közművelődési és közgyűjteményi, szociális         és egészségügyi intézmények működésével, fenntartásával,         irányításával kapcsolatos döntéseket,

ellátja         a köznevelési-intézkedési terv         elkészítésével,         végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,

meghirdeti         az óvodai felvétellel kapcsolatos időpontokat, feltételeket,         valamint az óvodák nyári nyitva tartási rendjét,

az         önkormányzati feladatok eredményesebb ellátása érdekében         kapcsolatot tart a községben működő civil szervezetekkel,

közreműködik         az önkormányzat által fenntartott köznevelési, közművelődési         és közgyűjteményi, szociális és egészségügyi intézmények         létesítésével, átszervezésével, működésével kapcsolatos         hivatali feladatok ellátásában,

közreműködik         a nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosításával,         fenntartásával kapcsolatos helyi közgyűjteményi feladatok         ellátásában,

közreműködik         a községi szintű köznevelési, kulturális és sportrendezvények         előkészítésében, lebonyolításában,

ellátja,         koordinálja a partnertelepülésekkel történő kapcsolattartás         feladatait,

ellenőrzi         az önkormányzati támogatások felhasználásának         szabályszerűségét,

ellátja         az egészségügyi alapellátás biztosításával kapcsolatos         feladatokat, előkészíti az ehhez szükséges megállapodásokat,

szociális         rászorultság esetén – szociális rászorultságtól függő         pénzbeli és természetbeni ellátások keretén belül – a         jogosult számára támogatást állapít meg a szociális         törvényben és a helyi szociális rendeletben meghatározott         feltételek szerint,

ellátja         a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos önkormányzati         feladatokat, ennek keretén belül biztosítja a veszélyeztetett         kiskorúak pénzbeli és természetbeni ellátását,

összehangolja         az intézmények munkáját, segíti azok tevékenységét,         figyelemmel kíséri szakmai munkájukat,

figyelemmel         kíséri a munkaerőhelyzet alakulását, előkészíti az ezzel         összefüggő döntéseket.

kereskedelmi         igazgatással kapcsolatos hatósági feladatok,

vásár         rendezésére,         piac tartására jogosultakkal         kapcsolatos feladatok ellátása,

telepengedélyezéssel         összefüggő feladatok ellátása,

szálláshelyek         nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása,

anyakönyvi         igazgatással és állampolgársági ügyekkel kapcsolatos feladatok         ellátása,

hagyatéki         leltározással kapcsolatos feladatok ellátása,

cím-nyilvántartási         feladatok ellátása,

ellenőrzi         az üzletek működésének törvényességét,

a         hivatali iratok iktatása, irattárazása és selejtezésének         ellátása,

ellátja         a Települési Esélyegyenlőségi Terv elkészítésével,         végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,

előkészíti,         szervezi a képviselő-testület, bizottságok, helyi nemzetiségi         önkormányzatok, bizottsági elnökök, valamint ad hoc bizottságok         üléseit, bejárásokat, azokról jegyzőkönyveket, emlékeztetőket         készít, azokat feldolgozza, a döntéseket és rendeleteket         nyilvántartja és kihirdeti,

az         önkormányzati határozatokról kivonatot készít, gondoskodik         azok megküldéséről, a határozatokat és rendeleteket         feldolgozza a TERKA, az ÖTR, az NJT rendszerben, valamint feltölti         a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal és Sajószöged honlapjára,

ellátja         a képviselői vagyonnyilatkozatok kezelésével, őrzésével         összefüggő feladatokat,

ellátja         a postázási feladatokat,

ellátja         a statisztikai adatszolgáltatásokkal kapcsolatos koordinációs         feladatokat,

közreműködik         az országos, a helyi választásokkal, népszavazással és népi         kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásában,

ellátja         a tisztségviselők tevékenységéhez kapcsolódó titkársági         feladatokat.

 

 

Általános feladatai:

ellátja         a szakterületéhez tartozó döntések előkészítésével és         végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,

testületi         és bizottsági munka segítése,

folyamatba         épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések,

kötelezettségek         vállalásához kapcsolódó feladatok ellátása,

az         előirányzatok felhasználásához kapcsolódó feladatok ellátása,

a         kötelező egyeztetési feladatok teljesítése,

közérdekű         bejelentések, panaszok intézése,

pályázatokkal         kapcsolatos feladatok ellátása,

a         lakossággal, a közérdekű nyilvános adatokkal, közigazgatási         szolgáltatásokkal, ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatási         feladatok ellátása,

hivatali         és osztályos kommunikációs feladatok ellátása,

az         ügykezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása,

a         teljesítménykövetelmények végrehajtása,

a         vagyonnyilatkozattal kapcsolatos feladatok teljesítése,

osztály         szintű munkaértekezletek tartása a meghatározott rend szerint,

az         előírt statisztikai jelentések elkészítése és továbbítása,

az         adatvédelemhez kapcsolódó szabályok betartása, feladatok         teljesítése,

az         informatikai rendszerek működéséhez kapcsolódó feladatok         ellátása,

a         baleset-, tűz- és munkavédelmi feladatok teljesítése,

a         hivatalos dokumentumok kezelésének feladatai,

a         szakmai ismeretek megszerzése, bővítése, a képzéssel,         továbbképzéssel kapcsolatos feladatok teljesítése,

a         kiadmányozási feladatok ellátása kijelölés alapján,

tervezési         feladatok ellátása a tevékenységi területhez igazodóan,

a         feladatok elvégzéséhez kötelezően előírt, illetve a szükséges         nyilvántartások vezetése,

egyéb         ellenőrzési feladatok ellátása.

 

 

 

 

 

IV.

A POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTER, A JEGYZŐ FŐBB FELADATAI

 

           

Polgármester

A képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri hivatalt.

 

A         polgármester

           
                    
                             

a                         jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a                         polgármesteri hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a                         szervezésében, a döntések előkészítésében és                         végrehajtásában;

                             

dönt                         a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási                         ügyekben, hatósági hatáskörökben, egyes hatásköreinek                         gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, a                         polgármesteri hivatal ügyintézőjére;

                             

a                         jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a                         képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti                         tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint                         ügyfélfogadási rendjének meghatározására;

                             

a                         hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás                         rendjét;

                             

gyakorolja                         a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében;

                             

gyakorolja                         az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az                         önkormányzati intézményvezetők és az önkormányzati                         tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetői tekintetében.

                    
           

 

           

Alpolgármester

Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait.

 

Az alpolgármester

        a polgármester távollétében ellátja         Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének         működésével kapcsolatos feladatokat, valamint a polgármester         megbízásából ellátja az alábbi feladatokat

        közreműködik az önkormányzat         koncepcióinak, programjainak előkészítésében, kidolgozásában,

        kapcsolatot tart a települési önkormányzat         Képviselő-testületének, bizottságainak tagjaival, fogadja és         továbbítja a polgármester és a jegyző felé a képviselői         észrevételeket, javaslatokat, a szakterületéhez tartozó         fentiekben jelzett intézmények, csoportok vezetőivel, a községi         civil szerveződésekkel,

        javaslatot tesz az önkormányzati fenntartású         intézményvezetők munkájának értékelésére, minősítésére,

        részt vesz a rendszeresen megtartásra kerülő         bizottsági üléseken, tisztségviselői, intézményvezetői,         valamint az önkormányzatot érintő lakossági megbeszéléseken,         fórumokon,

        ellátja az önkormányzat képviseletét         találkozókon, tárgyalásokon, értekezleteken és más         rendezvényeken,

        fogadja a meghívottakat, a partnertelepülések         küldöttségeit,

        ellátja mindazokat a polgármester hatáskörbe tartozó         feladatokat, illetve az azok megoldását célzó előkészítő         munka elvégzését, melyek az önkormányzat érdekkörében         merülnek fel.

 

           

Jegyző

A polgármester irányításával vezeti a Polgármesteri Hivatalt.

 

A jegyző

gondoskodik         az önkormányzat működésével kapcsolatos hivatali feladatok         ellátásáról, ennek körében:

előkészíti,         koordinálja, és ellenőrzi a bizottságok és a képviselő-testület         elé kerülő előterjesztések törvényességét,

megszervezi         a képviselő-testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli         tevékenységével kapcsolatos feladatokat,

tanácskozási         joggal részt vesz a testület, a bizottságok ülésein és köteles         jelezni, ha a döntéshozatalnál jogszabálysértést észlel,

intézkedést         kezdeményez a törvénysértések megszüntetésére,

gondoskodik         a képviselő-testületi és a bizottsági ülések jegyzőkönyveinek         elkészíttetéséről és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei         Kormányhivatal részére való megküldéséről,

tájékoztatja         a képviselő-testületet az önkormányzatot érintő új         jogszabályokról,

gondoskodik         a testületek és a tisztségviselők munkájának segítéséről,         a munkájukhoz szükséges feltételek megteremtéséről,

rendszeres         kapcsolatot tart azokkal a nem önkormányzati szervekkel, amelyek         tevékenységi köre az önkormányzati ügyintézéssel összefügg,

irányítja         a jogpropagandával és a közigazgatási munka egyszerűsítésével         és korszerűsítésével kapcsolatos feladatok végrehajtását,

ellenőrzi         a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak betartását,         a temetők fenntartásával kapcsolatos feladatellátást,

ellenőrzi         a köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését,

a         fenntartó képviseletében ellenőrzi az óvoda és a közművelődési         és közgyűjteményi, szociális és egészségügyi intézmények         működésének törvényességét,

ellenőrzi         az építéshatósági szabályok betartását,

átveszi         és kezeli a talált tárgyakat,

hatósági         bizonyítványokat állít ki,

kiadja         a vagyoni helyzetről szóló igazolásokat,

ellátja         a zenés-táncos rendezvények engedélyezésével kapcsolatos         feladatokat,

ellátja         az országos népszámláláshoz kapcsolódó helyi feladatokat,

a         birtokvédelmi ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása,

ellenőrzi         a testületi, bizottsági előterjesztések törvényességét,

elvégzi         az önkormányzati rendeletek folyamatos deregulációját,

megszervezi         a közmeghallgatásokat, azokról jegyzőkönyvet készít,

előkészíti         és lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat,

kiadja         a címerhasználati engedélyeket,

ellátja         a zászlókkal kapcsolatos feladatokat (rendelés, átadás,         nyilvántartás vezetés).

a                 hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás                 rendjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatali dolgozók                 tekintetében.

döntésre                 előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó                 államigazgatási ügyeket,

dönt                 azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át.

tanácskozási                 joggal vesz részt a képviselő-testület, illetve a bizottságok                 ülésein,

dönt                 a jogszabályokban hatáskörébe utalt államigazgatási,                 önkormányzati ügyekben.

 

 

V.

A MUNKÁLTATÓI ÉS EGYÉB MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

 

A munkáltatói jogok és részjogosítványok gyakorlása az alábbiak szerint történik:

a) a jegyző tekintetében valamennyi munkáltatói jogot a polgármester gyakorolja,

b) az ügyintézők tekintetében a kinevezést és a köztisztviselői jogviszony megszüntetését (a polgármester egyetértésével), az illetmény meghatározását, a jutalmazást és a minősítést a polgármester egyetértésével egyéb munkáltatói jogokat önállóan a jegyző gyakorolja.

 

 

 

 

 

VI.

A HIVATALON BELÜLI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG

 

           

A Polgármesteri         Hivatalon belüli együttműködési kötelezettség az alábbiakra         terjed ki:

a belső         szervezeti egységek dolgozói kötelesek egymással együttműködni         minden olyan feladat ellátásában, amely azt megköveteli,

az egyes         csoportnál készült írásos előterjesztések, intézkedések,         döntések, elemzések egy példányával az érintett csoportot         tájékoztatni kell.

 

           

Az         előterjesztések esetében az előzetes egyeztetési kötelezettség         a következő:

           
                    

valamennyi                 előterjesztés előkészítését (tervezetét) a vezetői                 megbeszélésekhez igazodóan a csoportoknak folyamatosan                 egyeztetniük kell,

                    

a                 pénzügyi rendeletet érintő valamennyi előterjesztést                 előzetesen a Pénzügyi csoporttal egyeztetni kell.

           

 

           

A hivatali         költségvetést érintő kimenő, vagy beérkező írásos anyagot,         megrendelést, kötelezettségvállalást – amennyiben azt         gazdaságossági szempontok indokolják – az érintett csoport         dolgozója köteles előzetesen a Pénzügyi csoport kijelölt         munkatársával egyeztetni.

 

           

Az éves pénzügyi         tervek, pénzügyi koncepciók, hosszabb távú testületi,         bizottsági, hivatali programok, koncepciók előkészítésében         valamennyi csoport köteles közreműködni, együttműködni

 

           

A hivatal         épületén belül tartandó rendezvények tervezett időpontja         előtt valamennyi csoport köteles a Jegyzővel egyeztetni a         helyiséghasználati szabályoknak megfelelően.

 

Együttműködési kötelezettséget a jegyző esetenként vagy időszakosan bármilyen témában előírhat a szervezeti egysége

k vezetői részére.

 

VII.

A MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ FŐBB SZABÁLYOK

 

A Polgármesteri Hivatal működésére vonatkozó főbb szabályokat a központi jogszabályokban megfogalmazottakon túl az SZMSZ, belső szabályzatok, illetve utasítások tartalmazzák.

 

 

           

A         gazdálkodás szabályai

 

A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezettel nem rendelkezik. A Polgármesteri Hivatal – mint költségvetési szerv – gazdálkodásának, számvitelének kiemelt feladata, hogy a tevékenységében, gazdálkodásában érdekeltek, érintettek számára a szükséges információkat biztosítsa és rögzítse azokat az előírásokat, eljárásokat és módszereket, amelyek biztosítják a hivatal gazdálkodásával összefüggő feladatainak, sajátosságainak leginkább megfelelő számviteli rendszer működését, továbbá ennek alapján meghatározza a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit.

 

Az éves beszámoló információinak megbízhatóbb alátámasztása, a pénzkezelés megfelelő szabályozottsága, a tulajdon minél teljesebb körű védelmének megvalósítása érdekében a számviteli politika keretében – a számviteli törvényben foglaltak figyelembevételével – szabályzatokat kell alkotni.

 

E szabályzatok az alábbiak:

A         gazdasági szervezet ügyrendje

Számviteli         politika

Pénzkezelési         szabályzat

Leltárkészítési         és leltározási szabályzat

Felesleges         vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata

Eszközök         és források értékelési szabályzata

Önköltségszámítási         szabályzat

Reprezentációs         szabályzat

Kiküldetési         szabályzat

Számlarend

 

A pénzügyi tárgyú szabályozásokat belső szabályzatok tartalmazzák.

 

 

           

A         testületi és a bizottsági munka segítése

A testület, valamint a bizottságok munkaterv szerinti működési feltételeinek biztosítását, a bizottságok munkáját (meghívók, technikai, tárgyi feltételek, jegyzőkönyvezés stb.) a hivatal részéről az egyes csoportok kijelölt munkatársai koordinálják, segítik.

 

A csoportok kötelesek elősegíteni a testületi, bizottsági döntések jogi, szakmai megalapozottságát, biztosítaniuk kell az előterjesztésekkel kapcsolatosan igényelt és szükséges információkat.

 

A fentiek maradéktalan megvalósulása érdekében a csoportok kijelölt munkatársai valamennyi testületi, illetve csoport napirendjével összefüggő bizottsági üléseken kötelesek részt venni. Az előterjesztést készítő csoport munkatársa a napirenddel érintett bizottsági üléseken szintén köteles részt venni. A testületi üléseken való kötelező részvételt a jegyző elrendelheti.

 

A testületi, bizottsági ülésekről való indokolatlan távolmaradás felelősségre-vonást von maga után.

 

           

A         kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és         érvényesítés rendje

        

A gazdálkodási szabályzat belső szabályzat (kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjét is), amelyben meghatározásra kerülnek az egyes jog- és hatáskörök, a helyettesítés, illetve a hatáskörök átruházási rendje, az ehhez rendelt felelősség viselése.

 

Kötelezettségvállalás

A tervezett előirányzatok felhasználására irányuló intézkedés. Kötelezettségvállalás keretében az arra jogosult személy munkát, szolgáltatást, árut rendel meg, illetve más kifizetések odaítélésében dönt.

 

Utalványozás

A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelését jelenti.

 

Ellenjegyzés

Az ellenjegyzés azt jelenti, hogy

a) a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet,

b) a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat,

c) a kötelezettségvállalás célszerűségét megalapozó eljárás megtörtént-e,

d) kifizetést megelőző ellenjegyzés esetén meg kell győződni arról, hogy a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént-e.

                                        

Érvényesítés

A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét, és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e.

 

           

A         kiadmányozás rendje

 

           
                    

A                 kiadmányozás rendjét saját hatáskörben a polgármester és a                 jegyző szabályozza. A Polgármesteri Hivatalban a kiadmányozási                 jogkör – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a jegyzőt,                 mint a hivatal vezetőjét illeti meg. A kiadmányozási jogkör                 átruházása nem érinti a jegyző ügyintézéssel kapcsolatos                 felelősségét.

                    

A                 jegyző kiadmányozási jogkörét meghatározott ügytípusokban a                 szervezeti egységek ügyintézőire ruházhatja át. A                 kiadmányozásra jogosultak felhatalmazását az SZMSZ                 3. melléklete tartalmazza.

                    

A                 kiadmányozás jogát a jegyző adott ügytípusokra vonatkozóan,                 vagy egy-egy konkrét ügyre nézve visszavonhatja.

           

.

           

Az         ügyiratkezelés rendje

 

A         Polgármesteri Hivatalnál az iratok (küldemények) átvételének,         nyilvántartásának, tárolásának, irattárazásának,         selejtezésének, levéltárba történő átadásának rendjét az         Iratkezelési Szabályzat tartalmazza.

Az         ügyiratkezelésnek elő kell segítenie az ügyintézés         pontosságát, gyorsaságát, hatékonyságát, ennek érdekében az         iratkezelésre vonatkozó szabályok betartását rendszeresen         ellenőrizni és értékelni kell.

A         jegyző az előadói ív felhasználásával vagy az iktatott         ügyiratra írt vezetői utasítással előírják az ügyintézési         határidőt, az ügyintéző részéről a tájékoztatási         kötelezettséget, határidejét, az egyeztetési kötelezettségeket.

 

 

 

           

Az         ügyfélfogadás rendje

 

A Hivatal ügyfélfogadási rendje:

 

Hétfőn:        0800         – 1600 óráig

Szerdán:        0800         – 1600 óráig

Pénteken:        0800         – 1200 óráig

 

A polgármester és a jegyző ügyfélfogadási rendje:

 

        - Polgármester: egyeztetés után munkaidőben

        - Jegyző: egyeztetés után munkaidőben

 

Halaszthatatlan ügyekben (pl.: haláleset, stb.), amely esetekben az azonnali ügyintézés elmaradása jelentős érdek- és jogsérelemmel jár, az ügyfélfogadás ideje egybeesik a munkaidővel.

 

           

A         helyettesítés rendje

 

Az         ügyintézők a munkaköri leírásukban foglaltak szerint         helyettesítik egymást.

 

           

Az         ellenőrzések rendje

 

Az         ellenőrzés a hivatali munka valamennyi területére kiterjed,         ezért valamennyi szervezeti egység feladata, amely magába         foglalja a hibák, hiányosságok, a munkavégzés folyamatát gátló         tényezők feltárását és javaslattételt azok megszüntetésére.

A         hivatali ellenőrzések lehetnek:

           
                    

        belső                 ellenőrzés,

                    

                        folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés,

                    

        pénzügyi,                 gazdálkodási ellenőrzés,

                    

        szakmai,                 törvényességi ellenőrzés,

                    

        hatósági                 ellenőrzés,

                    

        műszaki                 ellenőrzés.

           

A         hivatali belső kontrollrendszer részei:

            kontrollkörnyezet,

                kockázatkezelés,

kontrolltevékenységek,

információ         és kommunikáció

monitoring         és függetlenített belső ellenőrzés.

 

                        Az ellenőrzés elrendelésére jogosult

a         képviselő-testület,

a         polgármester,

a         jegyző.

 

Az                 éves belső ellenőrzési terv kötelező tartalmi elemeit a                 vonatkozó kormányrendelet tartalmazza. Az ellenőrzési terv                 végrehajtásáról a szervezeti egység vezetője rendszeresen                 beszámol. Az ellenőrzési terv nem tartalmazza a jogszabályok                 által előírt hatósági ellenőrzéseket, valamint a műszaki                 ellenőrzéseket.

A                 pénzügyi, gazdálkodási, a szakmai, törvényességi és a                 függetlenített belső ellenőrzésekhez vizsgálati program                 készítése kötelező, amelyet a vizsgálat megkezdését                 megelőzően a jegyzőnek jóváhagyásra be kell mutatni.

A                 Hivatal – mivel nem alkalmaz főállású belső ellenőrt – a                 költségvetési szervek belső                 kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló                 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ber.) 15.                 §-(1) bekezdésében foglalt kötelezettségének a Ber. 16. §                 (2) bekezdése alapján olyan külső szolgáltató bevonásával                 tesz eleget, amely megfelel a Ber. 24. § (1) bekezdésében                 foglalt feltételeknek.

 

 

           

Hivatali         tervezés rendje

 

A Polgármesteri Hivatal tevékenységének ellátása során kiemelten fontosnak tartja a tervszerűséget, amelynek minden vezetési, irányítási folyamatban törvényszerűen érvényesülnie kell. A hivatalon belüli tevékenységet eltérő tartalmú és távlatú tervek, programok alapján úgy kell végezni, hogy az biztosítsa a munka eredményességét, törvényességét és minőségét.

 

           

        A Polgármesteri Hivatal tervei

 

Éves belső ellenőrzési terv

Az éves belső ellenőrzési ütemterv elkészítésének és elfogadásának határidejét jogszabály határozza meg.

 

Képzési, továbbképzési terv

A hivatal képzési terve a vonatkozó jogszabályok, a felsőbb közigazgatási szervek képzési terveihez igazodóan készül minden év január 31. napjáig. Tartalmazza a tervezett éves továbbképzéseket, a továbbtanulók, a kötelezően előírt szakmai képzések adatait, illetve a középtávú tervben szereplő, tárgyévre vonatkozó képzéseket. A középtávú tervet a ciklus kezdő évében, ugyancsak január 31-ig kell elkészíteni.

 

Szabadságolási terv

A Kttv. előírásai szerint a munkáltató a tárgyévben február végéig köteles szabadságolási tervet készíteni a szabadságok tárgyévi ütemezéséről, és arról a köztisztviselőt minden év február utolsó napjáig tájékoztatni.

 

           

        Önkormányzati szintű tervek

 

Az önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó tervek (Gazdasági Program, Fejlesztési Terv, a Képviselő-testület és Bizottságai éves munkaterve, Éves pénzügyi terv, Közbeszerzési Terv, stb.) kidolgozásában a hivatal szervezeti egységei kötelesek részt venni.

 

           
A tervek, stratégiák és koncepciók         nyilvántartása

 

A jegyző gondoskodik arról, hogy a hivatal valamennyi dolgozója számára hozzáférhetőek legyenek az elkészült tervek, koncepciók és stratégiák, azokról naprakész nyilvántartást vezet.

 

           

        A tervezés során érvényesítendő követelmények

 

A tervezés a hivatal valamennyi dolgozójának kötelessége.

 

E kötelezettség különösen az alábbiakat foglalja magába:

        a célkitűzések, feladatok kidolgozásában történő         közreműködés,

        a terv megalapozottságához szükséges információk         összegyűjtése,

        a különböző tervek összehangolása, az esetleges ellentmondások         kiküszöbölése,

        a terv kidolgozása,

        a cél elérése érdekében a végrehajtás komplex         feltételrendszerének megteremtése.

A tervezésnél az alábbiak figyelembevételével kell eljárni:

        a helyi adottságok, a jogszabályi, pénzügyi-gazdasági környezet         jellemzőinek figyelembevétele a célok meghatározása során         (jogi, pénzügyi, gazdasági elemzések),

        a szükséges egyeztetések elvégzése,

        kalkulálható adatokon nyugvó információgyűjtés, az adatok         szakmai értékelése és folyamatos nyilvántartása,

        reakció az esetlegesen jelentkező jövőbeli kihívásokra, a         feladatok megváltozására,

         a koordinálást, végrehajtást követően az elért eredmény         összevetése az eredeti célkitűzéssel (visszacsatolás).

 

A hivatal valamennyi dolgozója köteles a hivatali terveket megismerni, és azoknak megfelelően végezni munkáját.

 

 

           

A         pályázati tevékenység és a közbeszerzések rendje

 

A pályázati tevékenység rendje

 

Az önkormányzati feladatellátást segítő pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázatok előkészítése, a pályázati eljárással összefüggő feladatok ellátása valamennyi munkatárs feladata.

 

 

A közbeszerzések rendje

 

Az önkormányzat, a hivatal és a költségvetési szervek részére átadott közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és ellenőrizhetőségének megteremtése, valamint a beszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében egységes közbeszerzési gyakorlat került kialakításra:

 

        a hivatali közbeszerzési eljárásokat a jogszabályoknak és a         Képviselő-testület által elfogadott Közbeszerzési         Szabályzatnak megfelelően, az éves összesített közbeszerzési         tervre tekintettel kell lefolytatni,

        a közbeszerzési eljárás előkészítésében – így különösen         a felhívás műszaki tartalmának a meghatározásában – és az         eljárás lefolytatásban a közbeszerzés tárgya szerint érintett         osztály köteles részt venni,

        az eljárás jogi-közbeszerzési lefolytatásával külső szakértő         is megbízható,

        a közbeszerzési eljárás lefolytatását a jegyző koordinálja,

        az eljárás lefolytatása során figyelemmel kell lenni a         kötelezettségvállalások előkészítésével, aláírásával         kapcsolatos szabályokra, annak megfelelően kell eljárni,

        az ajánlatok elbírálására a döntéshozó         felé egy (minimum) háromtagú bíráló bizottság tesz         javaslatot,

        a közbeszerzések vonatkozásában meghozott         döntésekről, a folyamatok állásáról negyedévente a jegyző         írásos tájékoztatót készít, amelyet a Képviselő-testület         elé kell terjeszteni.

 

           

A         bélyegző használat rendje

 

A Polgármesteri Hivatal bélyegzőit a kiadmányozási joggal felruházott dolgozók használhatják, akik felelősek megőrzéséért és rendeltetésszerű használatáért. A bélyegzőkről a hivatal ezzel megbízott dolgozója nyilvántartást vezet.

 

 

           

Az         adatvédelem és a számítástechnikai biztonság szabályai

 

Általános rendelkezések

 

Az adatvédelmet a Hivatal valamennyi szervezeti egységénél olyan feladatnak kell tekinteni, amely magában foglalja

a         működéshez szükséges információk törvényességének és         sérthetetlenségének biztosítását,

a         védett adatok illetéktelen hozzáférése, változtatása és         nyilvánosságra hozatala elleni védelmét,

a         telepített számítástechnikai eszközök és programok         illetéktelen felhasználása elleni védelmet, vírusvédelmet,

az         adatok fizikai megsemmisülésének minden lehetőségtől való         megvédését.

 

Személyi hatály

 

Az adatvédelem előírásai a Hivatal valamennyi olyan dolgozójára vonatkoznak, akik közvetlen vagy közvetett módon a Hivatal kezelésében levő adatok feldolgozását végzik, adatokat szolgáltatnak, adatokat tárolnak, adatokat hoznak nyilvánosságra, tevékenységeik ellátásához adatokat igényelnek, illetve az adatokba betekinthetnek, adatok hozzáféréséhez engedélyt adnak, az adatfeldolgozás technikai feltételeit biztosítják.

 

Az adatvédelemre vonatkozó előírások ellenőrzése és betartatása vezetői feladat. A vezetők személy szerinti felelőssége az adatok védelmének biztosítása azon adatkörre vonatkozóan:

amelyeket         feladataik ellátása során az adott szervezeti egységnél         kezelnek,

amelyeket         feladataik ellátása érdekében más szervezeti egységtől         kapnak,

        amely adatokba való betekintésre, illetve amely adatok         felhasználására jogosultságot kaptak,

minden         olyan adatra, amely különféle tájékoztatási csatornákon a         tudomására jut.

 

Tárgyi hatály

 

Az adatvédelem tárgyi hatálya kiterjed:

a         védelmet élvező adatok teljes körére, felmérésük és         feldolgozási helyüktől, idejüktől és az adatok fizikai         megjelenési formájától függetlenül,

a         Hivatal tulajdonában lévő, illetve az általa bérelt valamennyi         számítástechnikai berendezésre, valamint a gépek műszaki         dokumentációira is,

a         számítástechnikai folyamatban szereplő összes dokumentációra         (fejlesztési, szervezési, programozási, üzemeltetési),

a         rendszer- és felhasználói programokra,

az         adatok felhasználására vonatkozó utasításokra,

az         adathordozók tárolására, felhasználására.

 

Személyes adatok védelme

 

Valamennyi köztisztviselő köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, illetve a 146/1993. (X. 26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó adatok kezelésénél a jogszabályokban rögzítettek szerint, továbbá ezen szabályzat előírásai szerint eljárni.

 

A személyes adatokról adatszolgáltatást igényelni – az on-line kapcsolatot kivéve – csak írásbeli igénylés alapján lehet. A hivatalon belüli, illetve külső szervezetek részére történő adatszolgáltatást a jegyző engedélyezi.

 

A személyes adatokat tartalmazó nyilvántartásból csak a hatályos jogszabályok által megszabott esetekben és módon teljesíthető adatszolgáltatás. Az adatigénylésekről, valamint az adatszolgáltatásokról nyilvántartást kell vezetni.

 

Az adatszolgáltatás végzésére jogosult ügyintéző munkaköri leírásában szerepeltetni kell az adatszolgáltatásra, illetve a nyilvántartás vezetési kötelezettségre vonatkozó előírásokat. Az adatigénylő figyelmét fel kell hívni a szolgáltatott adatokra vonatkozó biztonságtechnika és jogi előírások betartására.

 

Az adatvédelmi követelmények végrehajtását biztosító eszközök

 

Fizikai védelem eszközei:

vagyon-         és tűzvédelemi előírások betartása,

biztonságtechnikai         eszközök telepítése, működtetése,

biztonsági         szolgálat, rendészeti feladatok ellátása,

ügyfélszolgálat         rendje, ügyfélszolgálati időben a helyiségek, szekrények         zárása, számítógépes rendszerekhez a hozzáférési         lehetőségek kizárása,

illetéktelen         behatolás elleni védelem,

az         adatok, adathordozók elzárhatóságának biztosítása.

 

Jogi védelmi eszközök:

ügyiratkezelési         szabályzat előírásainak betartása,

bélyegzők         kezelésére, használatára vonatkozó előírások betartása,

adatkezelési         jogosultságok meghatározása, arról nyilvántartás vezetése,

adatszolgáltatási         igények, adatszolgáltatási tevékenységek ellenőrzése,         adatszolgáltatási nyilvántartás vezetése,

tömegkommunikációs         kapcsolatokra vonatkozó előírások betartása,

adatszolgáltatás         engedélyezési rendszerének betartása.

 

Közérdekű adatok nyilvánossága

 

A         közérdekű adatok megismerésére irányuló egyedi igények         teljesítésében a szervezeti egységek kijelölt munkatársai a         vonatkozó belső szabályzatban foglaltak szerint vesznek részt.

A         közérdekű adatok jogszabályok és helyi döntések által         kötelezően előírt közzétételével kapcsolatos feladatokat,         azok szabályait belső szabályzat tartalmazza.

 

A számítástechnikai adatvédelem

 

Az Informatikai Biztonságvédelmi Szabályzat célja, hogy a szervezeten belül működtetett informatikai rendszerekre vonatkozóan szabályozza az informatikai rendszerrel kapcsolatos biztonsági intézkedéseket.

 

A számítástechnikai adatvédelem szabályait belső szabályzat tartalmazza.

 

 

 

 

           

A         munkaköri leírások

 

A Polgármesteri Hivatalban dolgozó vezetők és köztisztviselők, valamint az ügyviteli feladatokat ellátók feladat- és hatáskörét a jegyző által meghatározott tartalmú munkaköri leírás tartalmazza.

 

A munkaköri leírást a jegyző készíti el 4 példányban. Első példányát kinevezéskor, illetve a munkaköri leírás módosításakor a dolgozónak kell átadni, második példánya a személyügyi nyilvántartásba, harmadik példánya a szervezeti egység vezetőjéhez, negyedik példánya az SZMSZ függelékébe kerül.

 

A munkaköri leírások visszavonásig érvényesek.

 

A munkaköri leírásokat a munkáltatói jogkör gyakorlója a feladatok változása esetén folyamatosan módosítja.

 

A munkaköri leírásnak tartalmaznia kell:

 

           

a         munkakör megnevezése

           
                    

A                 munkakört betöltő neve

                    

A                 szervezeti egység megnevezése

                    

A                 munkakör megnevezése

                    

A                 munkáltatói jogkör gyakorlója

                    

Közvetlen                 felettese

                    

Helyettesítője

                    

Helyettesíteni                 köteles

           

 

           

munkaköri         feladatok meghatározása

(előkészíti, kidolgozza, vezeti, közreműködik, javaslatot tesz, véleményezi, információt szolgáltat stb.)

           
                    

Általános,                 szakmai feladatok

                    
                             

                        Testületi, bizottsági munkához kapcsolódó feladatok                         (előkészítés, végrehajtás)

                             

                        Ellenőrzési feladatok

                             

                        Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés

                             

                        Kötelezettségvállaláshoz, előirányzat felhasználáshoz és                         tervezéshez kapcsolódó feladatok

                             

                        Közérdekű bejelentések, panaszok

                             

                        Ügykezelési feladatok

                             

                        Teljesítménykövetelmények végrehajtása

                             

                        Vezetői megbeszélések, osztályra vonatkozó fórumok feladatai

                             

                        Nyilvántartási feladatok

                             

                        Statisztikai jelentések (felsorolással)

                     
                    

                 Szakmai feladatok

           

 

           

vezetői         feladatok

           
                    

Általános                 vezetési feladatok

                    

Munkaszervezés

                    

Tájékoztatás

                    

Teljesítménykövetelmények,                 minősítések meghatározása, értékelése, végrehajtása

           

 

           

a         munkakörrel összefüggő egyéb kérdések

           
                    

Adatvédelmi                 feladatok

                    

Vagyonnyilatkozattal                 kapcsolatos feladatok

                    

Együttműködés                 külső és belső szervekkel

                    

Felelősség

                    

Etikai                 Kódex

           

 

 

           

Címadományozás

 

A hivatali szervezet vezetője szakmai tanácsadói, illetve szakmai főtanácsadói címet adományozhat a külön jogszabályban (Kttv.) meghatározott feltételek szerinti köztisztviselőknek.

 

           

Képzettségi         pótlék

 

A feladatkör szakszerűbb ellátását biztosító tudományos fokozat, valamint a feladatkörön belüli szakosodást elősegítő további szakképesítés, szakképzettség elismeréseként a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára a jegyző a közszolgálati szabályzatban – a személyi juttatások előirányzata terhére – képzettségi pótlékot állapíthat meg.

 

           

A         Jegyzői Utasítás

 

A Jegyzői Utasítás a hivatali működésre, az ügyintézésre, ügykezelésre, a jogszabályok, helyi rendeletek és testületi döntések végrehajtására vonatkozó, hosszabb időszakra szóló, általános érvényű, részleges szabályozás.

 

A Jegyzői Utasítások jegyzékét az SZMSZ függeléke tartalmazza.

           

Vagyonnyilatkozat-tételi         kötelezettséggel járó munkakörök

 

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett az a közszolgálatban álló személy, aki – önállóan vagy testület tagjaként – javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult

a) közigazgatási hatósági ügyben,

b) közbeszerzési eljárás során,

c) feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében,

d) egyedi állami vagy önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása során, vagy

e) állami vagy önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata, vagy a felhasználással való elszámoltatás során.

 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök:

jegyző,

 

Pénzügyi csoport:

költségvetési-gazdálkodási         ügyintézők (2 fő)

 

 

           

A         közérdekű bejelentés intézésének rendje

 

A közérdekű bejelentések intézésének rendjéről külön belső szabályzat rendelkezik.

 

 

VIII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

Az SZMSZ mellékletei:

 

           
                    

A                 Sajószögedi Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

                    

A                 Sajószögedi Polgármesteri Hivatal szervezeti ábrája

                    

A                 kiadmányozás rendje

           

 

Az SZMSZ függelékei:

 

           

A         helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköréről         szóló hatásköri jegyzék

           

A         belső szabályzatok jegyzéke

           

Jegyzői         és Polgármesteri Utasítások jegyzéke

           

Munkaköri         leírások

 

Sajószöged, 2016. szeptember 12.

 

 

        dr. Boros István         dr. Gulyás Mihály

                címzetes főjegyző        polgármester