SAJÓSZÖGED KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és díjáról

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§ a) – b) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya Sajószöged Községi Önkormányzat illetékességi területén történő házasságkötések létesítésével kapcsolatos többletszolgáltatásokra, az azokat igénybevevőkre és az anyakönyvvezetőre terjed ki.

2.§ E rendelet alkalmazásában

a) hivatali helyiség Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

b) hivatali munkaidő Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott hivatali munkarend.

3.§ Hivatali helyiségen kívül, illetve munkaidőn kívül a házasság kötés díja:

a) hivatali helyiségben, munkaidőn kívül 5 000,-Ft/esemény,

b)1 hivatali helyiségen kívül, munkaidőben 10 000,-Ft/esemény,

c) hivatali helyiségen kívül, munkaidőn kívül 15 000,-Ft/esemény

díjköteles.

 

4.§ A díjat a szertartás megrendezése 2 munkanappal, Sajószöged Községi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára kell megfizetni.

5.§ Az anyakönyvvezetőt 3.§ a)-c) pontjaiban meghatározott esetekben a többletszolgáltatással nyújtott szertartásban történő közreműködéséért eseményenként bruttó 10 000,-Ft díjazás illeti meg, ha nem a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt kívánja igénybe venni.

 

6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

(2) Hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolatok teljesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet.

1 6/2021. (IV.29.) rendelet hatályon kívül helyezte

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.

polgármester

dr. Boros István sk.

címzetes főjegyző

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2017. február 28.

 

Sajószöged, 2017. február 28.

 

dr. Boros István sk.

címzetes főjegyző