Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. június 24-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: Vona Tamás alpolgármester, Karaffa Gábor, Dr. Lukács Fatime, Tóth Béla, települési képviselők.

 

Igazoltan távol: dr. Gulyás Mihály polgármester, Orliczki Frigyes Ferencné, Varga Viktor települési képviselő.

 

Meghívottként jelen van: Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

49/2021.(VI.24.) sz. K.T. határozat dr. Gulyás Mihály polgármester jutalmazásáról

50/2021.(VI.24.) sz. K.T. határozat A Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervéről

51/2021.(VI.24.) sz. K.T. határozat Az Önkormányzat 2021. II. félévi rendezvénytervéről

52/2021.(VI.24.) sz. K.T. határozat A „Felelős állattartás elősegítése” MFP pályázat benyújtásáról

53/2021.(VI.24.) sz. K.T. határozat A háziorvosi rendelési idő nyári időszakra vonatkozó változásáról

54/2021.(VI.24.) sz. K.T. határozat Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. 2021. évi Üzleti Terve módosításáról

55/2021.(VI.24.) sz. K.T. határozat Sajószöged 1476/2 hrszú ingatlan belterületbe csatolásáról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

  1. melléklet: beszámoló az 1.a.) napirendi ponthoz

  2. melléklet: határozati javaslat a 1.b.) napirendi ponthoz

  3. melléklet: munkaterv a 2. napirendi ponthoz

  4. melléklet: rendezvényterv a 3. napirendi ponthoz

  5. melléklet: határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz

  6. melléklet: határozati javaslatok a 6. napirendi ponthoz

 

Vona Tamás alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a polgármester úr betegsége miatt ő vezeti az ülést. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 4 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

 

Napirend:

 

1./a) Tájékoztató a veszélyhelyzetben meghozott intézkedésekről, beszámoló a polgármester és a Polgármesteri Hivatal munkájáról.

Előterjesztő: Vona Tamás alpolgármester

dr. Boros István címzetes főjegyző

 

b) Javaslat dr. Gulyás Mihály polgármester jutalmazására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

2./ Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervére.

Előterjesztő: Vona Tamás alpolgármester

 

3./ Javaslat az Önkormányzat 2021. II. félévi rendezvényterére.

Előterjesztő: Vona Tamás alpolgármester

 

4./ Javaslat a „Felelős állattartás elősegítése” MFP pályázat benyújtására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./ Tájékoztató a koronavírus-járvány sajószögedi alakulásáról, javaslat az orvosi rendelési idő nyári időszakra vonatkozó módosítására.

Előterjesztő: Dr. Lukács Fatime háziorvos

dr. Boros István címzetes főjegyző

 

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./a) Napirend: Tájékoztató a veszélyhelyzetben meghozott intézkedésekről, beszámoló a

polgármester és a Polgármesteri Hivatal munkájáról.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Részletes tájékoztatást adott az elmúlt időszakban végzett munkáról.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót egyhangúan tudomásul vette.

 

1./ b.) Napirend: Javaslat dr. Gulyás Mihály polgármester jutalmazására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző öt havi illetménynek megfelelő bruttó 2.858.000 forint jutalmat javasolt dr. Gulyás Mihály polgármester számára. Ebből két havi a tavalyi évről elmaradt jutalom, amit a köztisztviselők megkaptak, de a képviselő-testület nem ülésezet így a polgármester nem kapott jutalmat. Kéthavi továbbá az ide évre tervezett és + 1 havit javaslok a veszélyhelyzet során végzett többletmunkáért.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

49/2021.(VI.24.) határozata

dr. Gulyás Mihály polgármester jutalmazásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Gulyás Mihály polgármestert az elmúlt időszakban végzett munkáját elismerve, - kiemelt figyelemmel a veszélyhelyzet során hozott intézkedéseire 5 havi illetményének megfelelő, bruttó 2.858.000 forint jutalomban részesíti a költségvetés személyi előirányzatainak terhére.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

2./Napirend: Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervére.

 

Vona Tamás alpolgármester: Ismertette az írásos anyagban foglaltakat.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

50/2021.(VI.24.) határozata

A Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervéről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. II. félévi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

 

  1. Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

  2. Határidő: azonnal

 

3./Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2021. II. félévi rendezvényterére.

 

Vona Tamás alpolgármester: Az I. félvére tervezett programok a pandémia miatt elmaradtak, a Művelődési Ház és Könyvtár a II. félévre próbált minden olyan programot betervezni ami pótolható. Előreláthatólag falunap augusztus 13-14-én lesz. Megrendezésre kerül a szépkorúak hete és a Családi nap.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

51/2021.(VI.24.) határozata

Az Önkormányzat 2021. II. félévi rendezvénytervéről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési ház és Könyvtár 2021. rendezvénytervét a határozat melléklete szerint elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

4./Napirend: Javaslat a „Felelős állattartás elősegítése” MFP pályázat benyújtására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Felelős

állattartás elősegítése” pályázatra az előzetes igényfelmérés megtörtént. 41 kutya és 59 cica

ivartalanítását szeretnék elvégeztetni a gazdik. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a

pályázatot az Önkormányzat még nem nyerte meg erre a célra elnyerhető összeg 1.500.000 forint és az előzetes igényfelmérés szerint ez nem lesz elég. Előzetes, szóbeli megállapodásunk van az AlvinVet Kft-vel. Ha sikerült szerződést kötünk és nyer a pályázat az állatok ivartalanítását péntek, szombat, vasárnapi napokon végeznék.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

52/2021.(VI.24.) határozata

A „Felelős állattartás elősegítése” MFP pályázat benyújtására

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázatot nyújtson be az MFP-FAE/2021 azonosító számú „Felelős állattartás elősegítése” projektre.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: 2021. július 28.

 

5./Napirend: Tájékoztató a koronavírus-járvány sajószögedi alakulásáról, javaslat az orvosi

rendelési idő nyári időszakra vonatkozó módosítására.

 

Dr. Lukács Fatime háziorvos: Tájékoztatta a Képviselő-testületet és a lakosságot a koronavírus járvány alakulásáról. Sajószögeden 37 igazolt pozitív beteg volt ebből 2 fő szorult kórházi ellátásra. Nagy volt az érdeklődés az oltás iránt Sajószögeden összesen 943 fő beoltott van. Az elmúlt időszakban nem tudott szabadságra menni ezért kérte a rendelési idő megváltoztatását a nyári időszakra.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

53/2021.(VI.24.) határozata

A háziorvosi rendelési idő nyári időszakra vonatkozó változásokról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Lukács Fatime kérelmének helyt ad és 2021. július 01. napjától augusztus 31.-ig elfogadja a rendelési idő megváltoztatását az alábbiak szerint:

 

Jelenlegi rendelési idő

Nyári rendelési idő

Hétfő: 1300-1700

1100-1400

Kedd: 900-1200

800-900 tanácsadás, a rendelőben vérvétel – rendelés: 900-1100

Szerda: 1200-1600

1100-1400

Csütörtök: 800-1200

800-1030

Péntek: 800-1200

800-1030

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármesterét, hogy a rendelési időről a lakosságot tájékoztassa.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2021. július 01. – 2021. augusztus 31.

 

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a) Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. 2021. évi Üzleti Terve módosításáról

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Elkészült a Községüzemeltetési Kft. villamosbiztonsági felülvizsgálata. Az érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgáló „megfelelő”-nek minősítette a telephelyet, de olyan hiányosságot is feltárt, aminek a pótlása, javítása nem tűr halasztást. Két ajánlatot kértünk be a munkák elvégzésére, a kiosztott határozati javaslatban a sajószögedi vállalkozó kedvezőbb ajánlatának elfogadására teszek indítványt.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

54/2021.(VI.24.) határozata

Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. 2021. évi Üzleti Terve módosításáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdésében szereplő „általános tartalék” terhére Sajószöged Községi Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. 2021. évre tervezett támogatását (Üzleti Terv 5. pont) nettó 1.100.000 forinttal megnöveli. Az összeg a Községüzemeltetési Kft. telephelyén szabványos csatlakozási pont tűzvédelmi főkapcsoló és főelosztó telepítésére használható Sándor Gyula egyéni vállalkozó (3599 Sajószöged, Rigó köz 44.) árajánlatának megfelelően.

Felkérem a pénzügyi csoportot, hogy az 1.100.000 forint plusz támogatást soron kívül utalja Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. számlájára.

 

Felelős: Mihály-Bársony Judit gazdasági vezető

Berecz Róbert ügyvezető

Határidő: azonnal

 

b.) Sajószöged 1476/2 hrszú ingatlan belterületbe csatolásáról

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Sajószöged, 1476/2 hrsz. ingatlan tulajdonosa kéri az

ingatlan belterületbe csatolását. A HÉSZ és a Településszerkezeti Terv ezt lehetővé teszi.

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

55/2021.(VI.24.) határozata

Sajószöged 1476/2 hrszú ingatlan belterületbe csatolásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármesterét, hogy a 1476/2 hrszú „kert és gazdasági épület” művelési ágú, 832 m2 térmértékű ingatlan belterületbe csatolását kezdeményezze a Tiszaújvárosi Járási Hivatal Földhivatalánál. A terület felhasználás célja: lakóingatlan kialakítása. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy nyilatkozzon arról miszerint a 1476/2 hrsz-ú földrészletet a Településszerkezeti Tervben meghatározott célra, négy éven belül ténylegesen felhasználni tervezi.

 

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén az alpolgármester az ülést berekesztette.

 

 

k.m.f.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester távollétében

 

 

Vona Tamás sk. dr. Boros István sk.

alpolgármester címzetes főjegyző