Sajószöged Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. §-ában, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdéseiben és a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 8. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint az Szt.7. § (1) bekezdésében meghatározott, Sajószöged község közigazgatási területén élő személyekre.

2. Eljárási rendelkezések

2. §

(1) A szociális támogatás iránti kérelmeket és a jövedelemnyilatkozatot a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani, melyek tartalmát a támogatás fajtájához igazodóan e rendelet melléklete határozza meg.

(2) Az egyéb nem havi rendszeres jövedelem igazolására a kérelmező nyilatkozatát kell elfogadni.

(3) A kérelmek elbírálásához a kérelmező lakásán a Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt végezhet. Amennyiben a kérelmező az ezzel kapcsolatos együttműködést megtagadja, a kérelmet el kell utasítani.

3. Szociálpolitikai Kerekasztal

3. §

(1) Az önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatás tervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére.

(2) A helyi Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart.

4. §

A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:

a) polgármester

b) Sajószögedi Általános Művelődési Központ igazgató

c) védőnő

d) gyermekjóléti szolgálat családsegítője

e) Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

f) Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője

g) Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója által delegált személy.

5. §

(1) A Szociálpolitikai Kerekasztal ülését a polgármester hívja össze és vezeti.

(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.

(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal ülései nyilvánosak.

(4) A Szociálpolitikai Kerekasztal működésével kapcsolatos szervezési és ügyviteli

feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

4. Települési támogatás

6. §

(1)1 A jegyző a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez a támogatásra jogosult személy részére települési támogatást állapít meg egy éves időtartamra egy összegben.

(2)2 A települési támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. A támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.

(3) A támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(4) A támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(5) Ha a háztartás

a) (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(6) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(7)3 A támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 1000 forint.

(8) A támogatás esetében elismert lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(9) Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, a támogatást vagy annak meghatározott részét természetben, a készülék működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani.

(10) A támogatás egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, de nem lehet kevesebb, mint 3000 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

(11) A (10) bekezdés szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.

5. Rendkívüli települési támogatás

7. §

(1) Rendkívüli települési támogatás illeti meg a kérelmezőt, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-át, egyedül élő esetén annak 450%-át és önhibáján kívül krízis helyzetbe került, különösen

a) egy hónapot meghaladó kórházi kezelése,

b) közeli hozzátartozó számlával igazolt temetési költségeinek viselése,

c) lakásában bekövetkezett, a lakhatását veszélyeztető elemi kár

miatt.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl, a Gyermekjóléti Szolgálat családsegítőjének, vagy a védőnőnek ajánlása alapján rendkívüli települési támogatásra jogosult a várandós anya és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekét iskolába írató szülő.

(3) Rendkívüli települési támogatás három hónap időtartamra havi rendszerességgel is adható.

(4) A Rendkívüli települési támogatás összege

a) 4az (1) bekezdés a, -b, pontjai és a (2) bekezdés esetében maximum 20 000 forint,

b) 5az (1) bekezdés c) pontja esetében maximum 200 000 forint,

c) 6a (3) bekezdés esetében maximum 60 000 forint.

(5) A települési támogatás felhasználását a támogatás folyósítását követő harminc napon belül a Szociális és Egészségügyi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) ellenőrzi, mely során környezettanulmányt végezhet, számlákat kérhet be.

8. §

(1) Szociális célú tűzifa támogatást kap az a személy, akinek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-át, egyedül élő esetén annak 450%-át.

(2) A támogatás elbírálásakor előnyt élvez a kérelmező, ha

a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, természetbeni vagy pénzbeli formában történő települési támogatásra, vagy a 7. § (1) bekezdése szerinti támogatásra jogosult,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(3) A támogatás odaítéléséről a Bizottság dönt az elnyert szociális célú tűzifa-mennyiség

erejéig.

(4) A Bizottság háztartásonként legfeljebb 2 m3 tűzifát biztosít a kérelmezőknek.

(4a)7 Az a kérelmező, akinek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelem, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegétől nem nagyobb mértékben haladja meg az (1) bekezdésben meghatározott értékhatárt, 10.000 forinttól 25.000 forintig terjedő „pénzbeli szociális tűzifa támogatás”-t kap a Bizottság döntése szerint.

(5) Az Önkormányzat a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

6. Köztemetés

9. §

A köztemetést az Szt. 48. §-ában foglaltak szerint biztosítja az Önkormányzat.

7. Személyes gondoskodást nyújtó

Alapszolgáltatások

10. §

(1) Az alapszolgáltatások formái:

a.) étkeztetés

b.) házi segítségnyújtás

c.) Család- és gyermekjóléti szolgálat.

(2) Az (1) bekezdésében foglalt szolgáltatásokat az Önkormányzat szakfeladaton működteti.

(3) A polgármester az étkeztetés, illetve házi segítségnyújtás ellátás megkezdésekor az igénylővel, vagy annak törvényes képviselőjével az Szt.-ben foglaltak szerint megállapodást köt.

8. Étkeztetés

11. §

(1) Az étkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell megállapítani, amit évente felül kell vizsgálni. A Képviselő-testület a térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletben határozza meg a fizetendő térítési díjakat, a kedvezmények mértékét.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás keretében biztosított szolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni.

(3) Azonnali intézkedést igénylő esetben a polgármester külön eljárás nélkül nyújt ellátást a rászorulónak, ha annak élete, testi épsége veszélyeztetve van.

(4) Az étkeztetés alapszolgáltatás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorultak azok, akiknek a jövedelme nem haladja meg a mindenkori minimálbér ötszörösét.

9. Házi segítségnyújtás

12. §

(1) Házi segítségnyújtás kizárólag az Szt.-ben meghatározott feltételekkel nyújtható. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló – személyi gondozást kell nyújtani.

10. Család- és gyermekjóléti szolgálat

13. §

Az Önkormányzat a Család- és gyermekjóléti szolgálatot az Szt. 64. § (6) bekezdése szerint működteti.

11. Záró rendelkezések

14. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületületének a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 7/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelete.

K.m.f.

Kihirdetési záradék:

 

dr. Gulyás Mihály dr. Boros István

polgármester címzetes főjegyző

 

Kihirdetve: 2021. augusztus 31.

Sajószöged, 2021. augusztus 31.

 

dr. Boros István
címzetes főjegyző

 

1. melléklet

Melléklet a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló

10/2021(VIII.31.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
a települési támogatás megállapítására

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1.Neve: ................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: ......................................................................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje: .......................................................................................................

1.1.5.Lakóhelye: □□□□ irányítószám ...................................................település

....................................................... utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............. emelet, ajtó

1.1.6.Tartózkodási helye: □□□□irányítószám.......................................... település

....................................................... utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............. emelet, ajtó

 

1.1.7.Társadalombiztosítási Azonosító Jele: □□□ □□□ □□□

1.1.8.Állampolgársága: ……………………………………………………………………...

1.1.9.Telefonszám (nem kötelező megadni): ..........................................................................

1.1.10.E-mail cím (nem kötelező megadni): ............................................................................

 

1.1. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.1.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.1.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.1.3. □bevándorolt/letelepedett, vagy

1.1.4. □menekült/oltalmazott/hontalan.

1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő

1.4.. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

 

A

B

C

D

 

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalom-biztosítási
Azonosító Jele

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy:

a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű
családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ............ fő

b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő

c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő.

2. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

A.

B.

C.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

 

 

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

 

 

3.Táppénz, gyermekgondozási támogatások

 

 

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

 

 

5. Önkormányzat, járási hivatal
és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

 

 

6. Egyéb jövedelem

 

 

7. Összes jövedelem

 

 

3. Lakásviszonyok
3.1. A lakás céljára használt épület fő rendeltetés szerinti jellege (tulajdoni lap szerint):
lakóház üdülő gazdasági épület (a megfelelő aláhúzandó)
3.2. A támogatással érintett lakás nagysága: .............. m2
3.3. A lakásban tartózkodás jogcíme: .......................................................................................

4. Nyilatkozatok

4.1. A kérelemmel érintett lakásba előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék

működik - nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó).

Amennyiben igen, kérjük nevezze meg a szolgáltatót: ........................................................

{Azon személy részére, akinél készülék működik, a támogatást részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is.

4.2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

4.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

 

Dátum: ................................................

 

...................................................................
kérelmező aláírása

...................................................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

 

 

 

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

Vagyonnyilatkozat

I. A kérelmező személyes adatai

Neve: ............................................................................................................................

Születési neve: .............................................................................................................

Anyja neve: ..................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ..........................................................................................

Lakóhely: .....................................................................................................................

Tartózkodási hely: .......................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ........................................................................

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona

A. Ingatlanok

5. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
- címe: ........................................ város/község ........................... út/utca .......... hsz.,
- alapterülete: ........... m2,
- tulajdoni hányad: ...........................,
- a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

6. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
- címe: ........................................ város/község ........................... út/utca ............. hsz.,
- alapterülete: ........... m2,
- tulajdoni hányad: ...........................,
- a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

7. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó használat):
- megnevezése .................................... (pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs),
- címe: ........................................... város/község ......................... út/utca ............. hsz.,
- alapterülete: ........... m2,
- tulajdoni hányad: ...........................,
- a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

8. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):
- megnevezése: ......................................................................................................................
- címe: ........................................... város/község ....................... út/utca ............ hsz., (pontos cím hiányában: ...................... helyrajzi szám),
- alapterülete: ........... m2,
- tulajdoni hányad: ...........................,
- a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).
B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű adatai:

a) személygépkocsi: ................................................................ típus .................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ...............................................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:

................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog). A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn:

igen nem

(a megfelelő aláhúzandó).

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:

................................................................................................. típus .................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ..............................................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:

................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog).

III. Nyilatkozatok

9. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ..............................................................................
pénzforgalmi számla száma: ......................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg .........................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .............................................................................
pénzforgalmi számla száma: .....................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg .........................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .............................................................................
pénzforgalmi számla száma: .....................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg .........................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .............................................................................
pénzforgalmi számla száma: .....................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg ........................................................................

a) pénzforgalmi számlával nem rendelkezem, vagy

b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő):

10. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy a velem együttélő közeli hozzátartozóm
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ..............................................................................
pénzforgalmi számla száma: ......................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg .........................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .............................................................................
pénzforgalmi számla száma: .....................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg .........................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .............................................................................
pénzforgalmi számla száma: .....................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg .........................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .............................................................................
pénzforgalmi számla száma: .....................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg ........................................................................

a) pénzforgalmi számlával nem rendelkezik, vagy

b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő):

11. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a pénzforgalmi számlán kezelt összeg tekintetében.

12. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
................................................
aláírás
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.
Kérelem
rendkívüli települési támogatás
megállapításához
1./ A kérelmező személyre vonatkozó adatok
Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje (év, hó, nap):
Lakóhelye:
Bejelentett tartózkodási helye:
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó).
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
Családi állapota:
Állampolgársága:
Idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy EU kék kártyával rendelkező, vagy
bevándorolt/letelepedett, vagy menekült/oltalmazott/hontalan.
Telefonszáma (nem kötelező megadni):

13. Kérelmezővel a fenti címen közös háztartásban élő családtagok

 

A

B

C

D

E

 

Név

Anyja neve

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Családi kapcsolat megnevezése

TAJ szám

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

II. Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai


A kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

 

 

 

 

 

 

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

 

 

 

 

 

 

3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, táncművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó ellátás

 

 

 

 

 

 

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások [különösen: gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET), családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás]

 

 

 

 

 

 

5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások

 

 

 

 

 

 

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)

 

 

 

 

 

 

7. A család összes nettó jövedelme

 

 

 

 

 

 

8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj összege)

 

 

 

 

 

 

3./ A család egy főre jutó havi nettó jövedelme: ……………………….-Ft

4./ Milyen célra kéri a támogatást, annak rövid indokolása:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5./ Milyen támogatásban részesül az Önkormányzattól Ön, vagy családja, a támogatás fajtája és havi összege:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

- Rendkívüli élethelyzete miatt kapott-e már az Önkormányzattól támogatást, ha igen, mikor?

………………………………………………………………………………………………

- Polgármesteri jogkörben kapott-e valamilyen formában támogatást, ha igen, mikor? ………………………………………………………………………………………………….

14. Nyilatkozatok

14.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

14.2. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Sajószöged, …………………………………………
………………………………..
aláírás
KÉRELEM
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez
(szociális étkeztetés)
Az ellátást igénybe vevő adatai
Név: ……………………………………………………………………………………………..
Születési név:……………………………………………………………………………………
Anyja neve:……………………………………………………………………………………...
Születési hely, idő:………………………………………………………………………………
TAJ szám:……………………………………………………………………………………….
Lakóhely:………………………………………………………………………………………..
Tartózkodási hely:……………………………………………………………………………….
Értesítési cím:……………………………………………………………………………………
Telefonszám:…………………………………………………………………………………….
Állampolgárság:…………………………………………………………………………………
Amennyiben nem magyar állampolgár, kérjük húzza alá a megfelelő választ:
bevándorolt letelepedett menekült hontalan
Cselekvőképessége:……………………………………………………………………………..
Törvényes képviselő:
neve:…………………………………………………………………………………………….
születési neve:…………………………………………………………………………………..
lakó/tartózkodási helye:…………………………………………………………………………
értesítési címe:…………………………………………………………………………………..
Hozzátartozó:
neve:……………………………………………………………………………………………..
születési neve:…………………………………………………………………………………...
lakó/tartózkodási helye:…………………………………………………………………………
értesítési címe:…………………………………………………………………………………..
telefonszáma:……………………………………………………………………………………
kapcsolata a kérelmezővel:……………………………………………………………………...
Szükség esetén értesítendő:
neve:……………………………………………………………………………………………..
lakó/tartózkodási helye:…………………………………………………………………………
értesítési címe:…………………………………………………………………………………..
telefonszáma:……………………………………………………………………………………
A kért ellátás típusa: szociális étkeztetés
Az étkeztetés módja (a megfelelő aláhúzandó):
helyben fogyasztás elvitel kiszállítás
diétás étkeztetés iránti igény::……………………………………….....................................
Egyéb:………………………………………………………………………………………..
Az ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:
Milyen időponttól kéri a szolgáltatást:…………………………………………………………..
Milyen rendszerességgel, gyakorisággal igényli a szolgáltatást:………………………………..
Milyen időtartamra kéri a szolgáltatást ( a megfelelő aláhúzandó):
- határozatlan,
- határozott,
Határozott időtartam esetén az igénybevétel utolsó napja:……………………………………...
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Sajószöged, 20……………………………………….
……………………………………………
igénylő aláírása
II.
Jövedelemnyilatkozat
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Név: ……………………………………………………………………………………………..
Születési név:……………………………………………………………………………………
Anyja neve:……………………………………………………………………………………..
Születési hely, idő:………………………………………………………………………………
TAJ szám:……………………………………………………………………………………….
Lakóhely:………………………………………………………………………………………..
Tartózkodási hely:……………………………………………………………………………….
(itt azt a lakcímet kell megadni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)
Telefonszám (nem kötelező megadni):………………………………………………………….
Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalja-e (a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak):
igen - ebben az esetben a Jövedelemnyilatkozat további részét nem kell kitölteni
nem.
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok:

Jövedelem típusa:

Jövedelem nettó összege:

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

 

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó

 

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

 

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű ellátás:

 

Önkormányzati és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

 

Egyéb jövedelem

 

Összesen:

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló iratokat egyidejűleg csatoltam.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Sajószöged, ………………………

……………………………

igénybevevő aláírása

KÉRELEM

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

(házi segítségnyújtás)

I.

Az ellátást igénybe vevő adatai

Név: ……………………………………………………………………………………………..

Születési név:……………………………………………………………………………………

Anyja neve:……………………………………………………………………………………...

Születési hely, idő:………………………………………………………………………………

TAJ szám:……………………………………………………………………………………….

Lakóhely:………………………………………………………………………………………..

Tartózkodási hely:……………………………………………………………………………….

Értesítési cím:……………………………………………………………………………………

Telefonszám:…………………………………………………………………………………….

Állampolgárság:…………………………………………………………………………………

Amennyiben nem magyar állampolgár, kérjük húzza alá a megfelelő választ:

bevándorolt letelepedett menekült hontalan

Cselekvőképessége:……………………………………………………………………………..

Törvényes képviselő:

neve:…………………………………………………………………………………………….

születési neve:…………………………………………………………………………………..

lakó/tartózkodási helye:…………………………………………………………………………

értesítési címe:…………………………………………………………………………………..

Hozzátartozó:

neve:……………………………………………………………………………………………..

születési neve:…………………………………………………………………………………...

lakó/tartózkodási helye:…………………………………………………………………………

értesítési címe:…………………………………………………………………………………..

telefonszáma:……………………………………………………………………………………

kapcsolata a kérelmezővel:……………………………………………………………………...

Szükség esetén értesítendő:

neve:……………………………………………………………………………………………..

lakó/tartózkodási helye:…………………………………………………………………………

értesítési címe:…………………………………………………………………………………..

telefonszáma:……………………………………………………………………………………

A kért ellátás típusa: házi segítségnyújtás

Milyen típusú segítséget igényel:

□ segítség a napi tevékenységek ellátásában

□ bevásárlás, gyógyszerbeszerzés

□ személyes gondozás

□ egyéb, és pedig …………………………………………………………

Az ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:

Milyen időponttól kéri a szolgáltatást:…………………………………………………………..

Milyen rendszerességgel, gyakorisággal igényli a szolgáltatást:………………………………..

Milyen időtartamra kéri a szolgáltatást (a megfelelő aláhúzandó):

- határozatlan,

- határozott,

Határozott időtartam esetén az igénybevétel utolsó napja:……………………………………...

Házi segítségnyújtás igénybevételére irányuló kérelem esetén – ha az elhelyezést az általános szabályok szerint kérik – a gondozási szükséglet vizsgálata során be kell mutatni a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát.

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Sajószöged, 20……………………………………….

……………………………………………

igénylő aláírása

II.

Jövedelemnyilatkozat

Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Név: ……………………………………………………………………………………………..

Születési név:……………………………………………………………………………………

Anyja neve:……………………………………………………………………………………..

Születési hely, idő:………………………………………………………………………………

TAJ szám:……………………………………………………………………………………….

Lakóhely:………………………………………………………………………………………..

Tartózkodási hely:……………………………………………………………………………….

(itt azt a lakcímet kell megadni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)

Telefonszám (nem kötelező megadni):………………………………………………………….

Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalja-e (a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak):

igen - ebben az esetben a Jövedelemnyilatkozat további részét nem kell kitölteni

nem.

Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok:

Jövedelem típusa:

Jövedelem nettó összege:

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

 

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó

 

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

 

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű ellátás:

 

Önkormányzati és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

 

Egyéb jövedelem

 

Összesen:

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló iratokat egyidejűleg csatoltam.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Sajószöged, ………………………

……………………………

igénylő (törvényes

képviselő) aláírása

1A 6. § (1) bekezdése a Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2A 6. § (2) bekezdése a Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3A 6. § (7) bekezdése a Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4A 7. § (4) bekezdés a) pontja a Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5A 7. § (4) bekezdés b) pontja a Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6A 7. § (4) bekezdés c) pontja a Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7A 8. § (4a) bekezdését a Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

<